1948 m. gegužės 13 d. žūtis

1948 m. gegužės 13 d. į Ukmergės aps. Taujėnų vls. Juodvisinės k. apylinkių Lėno mišką, gavus informacijos, kad čia įsikūręs Vyčio apygardos štabas, atsiųsta MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareivių grupė apie 10 val. ryto pamatė pamiškėje prie laužo sėdinčius tris partizanus. Iš pasalų buvo nušauti Vyčio apygardos vado pavaduotojas Jonas Kilijonas-Mikas ir štabo apsaugos būrio vadas Antanas Šyvis-Šalapka. Apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, sužeistas į koją, nusišovė.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas.
1 dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė,
Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2014, l. 157–158.

Žuvusiųjų palaikai buvo niekinti MGB Taujėnų valsčiaus poskyrio kieme.

Iš Vilniaus buvo iškviestas MGB agentas Juozas Albinas Markulis. Jis atpažino Vyčio apygardos vadą D. Vaitelį-Briedį ir jo palaikus išvežė į Vilnių. Kur vėliau dingo D. Vaitelio palaikai – neišaiškinta.

Kitų dviejų partizanų J. Kilijono-Miko ir A. Šyvio-Šalapkos palaikai buvo užkasti netoli NKVD Taujėnų vls. poskyrio. Šiuo metu užkasimo vietoje pastatytas Taujėnų mokyklos bendrabutis.

JONAS KILIJONAS- MIKAS

1915 06 22–1948 05 13

Jonas Kilijonas gimė 1915 m. birželio 22 d. Ukmergės aps. Pagirių vls. Meisiškių k. Mykolo Kilijono ir Pranciškos Kaupaitės-Kilijonienės šeimoje.

1947 m. padžioje minimas kaip Vyčio apygardos štabo narys, nuo 1948 m. pradžios – kaip Vyčio apygardos vado pavaduotojas.

ANTANAS ŠYVIS- ŠALAPKA

?–1948 05 13

Antanas Šyvis. Gimimo data ir vieta kol kas neišaiškinta. Gyveno Ukmergės aps. Deltuvos vls. Užuraisčio k.

1945 m. buvo suimtas ir kalintas Ukmergės aps. Pagirių vls. Vaivadiškių dvare veikusioje Pagirių vls. stribų būstinėje. Paleistas vedant suimtuosius į Ukmergę. Grįžo namo ir tapo Vyčio apygardos partizanu.

1947 m. pradžioje minimas kaip Vyčio apygardos štabo narys, vėliau – kaip štabo apsaugos būrio vadas.

Nepriklausomos Lietuvos artilerijos leitenantas Danielius Vaitelis. 1938 m.

Vyčio ir Algimanto apygardų vadų susitikimas. 1947–1948 m. Pirmoje eilėje (guli) iš kairės:Vyčio apygardos būrio vadas Bronius Juospaitis-Direktorius, šios apygardos Jono Viapšto (Vepšto)-Paukštelio būrio partizanas Edvardas Daučiūnas-Jokeris, neatpažintas partizanas; klūpo Algimanto apygardos vado pavaduotojas Jurgis Urbonas-Lakštutis. Stovi iš kairės: Vyčio apygardos vado adjutantas Alfonsas Smetona-Žygaudas, neatpažintas partizanas, Vyčio apygardos būrio vadas Mykolas Šemežys-Putinas, Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, šios apygardos štabo ir Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Kisielius-Sakalas, apygardos partizanas Antanas Burokas-Mokytojas, Vyčio apygardos partizanas Vytautas Zakaras-Povas ir šios apygardos būrio vadas Antanas Žilys-Žaibas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Partizanu būrių vadų raportas. Iš V. Vaitelytės-Tylienės asmeninio archyvo

Kryžius ir paminklinė plokštė 1948 m. gegužės 13 d. šioje vietoje žuvusiems Vyčio apygardos vadui D. Vaiteliui-Briedžiui, jo pavaduotojui J. Kilijonui-Mikui ir štabo apsaugos būrio vadui A. Šyviui-Šalapkai atminti. Bendras kryžiaus ir paminklinės plokštės su įrašu vaizdas. Ukmergės r. Ukmergės miškų urėdijos Užulėnio girininkijos Lėno miško 33 kvart. 5 sklypas. Kryžius pastatytas 1997 m.

Paminklinė plokštė įrengta 2002 m. Nuotr. R. Trimonienės, 2003 m.

Parengė Rūta Trimonienė