1947 m. balandžio 9 d. žūtis

1947 m. balandžio 9 d. Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. (dabar – Plungės r. sav.) 20 MGB kareivių ir stribų grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu partizanų rėmėjo Kazimiero Beržanskio namuose buvo aptikti Žemaičių apygardos štabo partizanai. Per 7 val. trukusį susišaudymą žuvo apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo nariai Kasperas Malakauskis-Bimba ir Vilhelmas Stombekas (vokietis). Taip pat žuvo kaimo gyventojas, apygardos štabo ryšininkas Steponas Andrijauskas.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

 

Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 170–171.

Kazimiero ir Povilo Antanavičių, K. Malakauskio palaikai buvo atvežti į Plungę ir pamesti MGB Plungės vls. poskyrio kieme, vėliau užkasti Plungės m. pakraštyje buvusiose žydų kapinėse.

1989 m. spalio 31 d. Kazimiero Antanavičiaus žmonos Julijonos Antanavičienės rūpesčiu palaikai buvo rasti ir palaidoti Plungės m. kapinėse, o 1990 m. perlaidoti į Lėbartų kapines (Klaipėdos r. Dovilų sen.).

POVILAS ANTANAVIČIUS-

ZUBRYS, TRENIOTA

1916 07 07–1947 04 09

Povilas Antanavičius gimė 1916 m. liepos 7 d. Kėdainių aps. Josvainių vls. Karūnavos k. ūkininkų Saliamono Antanavičiaus ir Onos Rušaitės-Antanavičienės šeimoje. Be jo, šeimoje dar augo penki broliai ir dvi seserys. Vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Telšių aps. Plungės vls. Didvyčių k.

1935 (1936) m. baigė Karo mokyklą. Gyveno Kaune. Tarnavo Lietuvos kariuomenės aviacijoje.

Pirmosios sovietų okupacijos metu, likviduojant Lietuvos kariuomenę, kaip nepatikimas sovietų santvarkai buvo atleistas, slapstėsi.

1941 m. birželio 14 d. tėvas Saliamonas Antanavičius, motina Ona, seserys Genovaitė ir Kostė buvo ištremti į Komiją. Tėvai ten mirė nuo bado 1942 m., Genovaitė – 1945 m. Trys broliai Antanavičiai – Antanas, Jonas ir Juozas 1941 m. birželio 25 d. NKVD-NKGB Telšių aps. skyriaus darbuotojų ir jų pagalbininkų buvo nukankinti Rainių miškelyje, broliui Alfonsui teko praeiti visus GULAG’o kelius.

Vokiečių okupacijos metais P. Antanavičius ėjo brolio Plungės burmistro Kazimiero Antanavičiaus pavaduotojo pareigas.

Partizanas nuo 1944 m. 1946 m. gegužės 15 d. Žemaičių apygardos vado Fortūnato Ašoklio-Mindaugo įsakyme Nr. 10 nurodoma, kad P. Antanavičius-Zubrys eina apygardos štabo Informacijos ir propagandos skyriaus viršininko pareigas. Tų pačių metų lapkričio 30 d. brolio Žemaičių apygardos vado Kazimiero Antanavičiaus-Tauro įsakymu Nr. 14 P. Antanavičius-Treniota nuo lapkričio 1 d. paskirtas apygardos štabo viršininku.

2002 m. vasario 19 d. P. Antanavičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2002 m. kovo 14 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

KASPERAS MALAKAUSKIS- BIMBA

1904 01 06–1947 04 09

Kasperas Malakauskis, Juozapo, gimė 1904 m. sausio 6 d. Telšių aps. Plungės vls. Babrungėnų k. Gyveno Telšių aps. Plungės vls. Noriškių k.

Suimtas. Kalintas Telšių kalėjime. Pabėgo. Partizanas nuo 1944 m. Žemaičių apygardos štabo narys.

2003 m. liepos 14 d. K. Malakauskiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

VILHELMAS STOMBEKAS (STAMBEKAS)-

MJR. VILLI

?–1947 04 09

Vilhelmas Stombekas (Stambekas). Vokiečių armijos karininkas.

Nuo 1945 m. būrio, veikusio Kuršėnų aps. Kruopių vls. Girkonto miške, partizanas. Žemaičių apygardos štabo narys. Kautynėse buvo sunkiai sužeistas.

Atvežtas į Plungę. Tardytas. Mirė. 

STEPONAS ANDRIJAUSKAS

1899–1947 04 09

Steponas Andrijauskas, Domo, g. 1899 m. Gyveno Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k.

Suimtas 1945 m. vasario 11 d. Išvežtas į lagerį – Tolimieji Rytai. Į Lietuvą grįžo 1947 m. Žemaičių apygardos Organizacinio sektoriaus (OS) narys, Žemaičių apygardos štabo ryšininkas.

Paminklas 1947 m. balandžio 9 d. kaime buvusioje partizanų rėmėjo K. Beržanskio sodyboje kautynėse su MGB kareivių ir stribų grupe žuvusiems Žemaičių apygardos vadui K. Antanavičiui-Taurui, jo pavaduotojui P. Antanavičiui-Treniotai, štabo nariams K. Malakauskiui-Bimbai ir V. Stombekui (Stambekui)-mjr. Villi, apygardos štabo ryšininkui S. Andrijauskui atminti.

Bendras paminklo ir atminimo plokštės vaizdas. Plungės r. Babrungų sen. Žvirblaičių k. Atidengtas 1991 m. spalio 6 d. A. Beresnevičiaus nuotr., 1999 m.

Parengė Rūta Trimonienė