1947 m. gegužės 18 d. žūtis

1947 m. gegužės 18 d. Lazdijų aps. Šventežerio vls. (dabar - Lazdijų r. sav.) Janėnų k., gyventojų Lugauskų sodyboje, per MGB Lazdijų aps. skyriaus vykdomą operaciją žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės (iki 1947 m. birželio mėn. ji priklausė Tauro apygardai) vadas Vladas Stepulevičius-Mindaugas ir Mindaugo grupės partizanas Antanas Vabalas-Bijūnas.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 41.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Šventežeryje. Užkasimo vieta neišaiškinta.

Tipinis atminimo ženklas 1947 m. gegužės 18 d. kaimo gyventojų Lugauskų sodyboje žuvusiems Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadui V. Stepulevičiui-Mindaugui ir šios Mindaugo grupės partizanui A. Vabalui-Bijūnui atminti. Bendras atminimo ženklo ir įrašo jame vaizdas. Lazdijų r. Šventežerio sen. Janėnų k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2005 m. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

Paminklas 1944-1954 m. Šventežerio apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos partizanams atminti. Bendras paminklinio akmens ir atminimo lentelės vaizdas. Lazdijų r. Šventežerio sen. Šventežerio mstl. Prie seniūnijos pastato. Pastatytas 1995 m. J. Paršeliūno nuotr., 2009 m.

 

Tauro apygardos vadovybė. 1946 m. Iš kairės: Vytauto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, apygardos politinės dalies viršininkas Alfonsas Vabalas-Gediminas, apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas ir Šarūno rinktinės vadas Vladas Stepulevičius-Mindaugas.

Iš Genocido aukų muziejaus fondų

VLADAS STEPULEVIČIUS (STEPULIS)-MINDAUGAS

1906 08 02-1947 05 18

Vladas Stepulevičius (Stepulis), Simono, gimė 1906 m. rugpjūčio 2 d. Seinų aps. Šventežerio vis. Janėnų k. Baigė Šlavantų pradžios mokyklą ir šešias gimnazijos klases. 1925 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą. Nuo 1926 m. lapkričio 5 d. tarnavo Lietuvos kariuomenės 2-ojo ulonų pulko 2-ajame eskadrone. 1927 m. sausio 9 d. V. Stepulevičius buvo pasiųstas į Karo mokyklą, kurią baigė tų pačių metų gruodžio 16 d. (II asp. laida). Suteikus pėstininkų atsargos leitenanto laipsnį, jis paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1931 m. sausio 1 d. V. Stepulevičiaus karinis laipsnis buvo pakeistas į jaunesniojo leitenanto.

1934 m. baigė Gruzdžių (Šiaulių aps.) aukštesniąją gyvulininkystės mokyklą ir įgijo veterinarijos felčerio specialybę. Gyveno Gruzdžių mstl., dirbo gyvulininkystės techniku. 1935 m. birželio 1 d.—1939 m. gruodžio 1 d. dirbo Kulautuvos (Kauno aps. Raudondvario vis.), vėliau -Kalvarijos (Marijampolės aps.) skerdyklose. Nuo 1939 m. gruodžio 10 d. tarnavo Vilniaus m. savivalybės veterinarijos inspekcijoje. Nuo 1942 m. gegužės 16 d. buvo Eišiškių aps., nuo 1943 m. vasario 1 d. - Lazdijų aps. veterinarijos technikas.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, V. Stepulevičius grįžo į tėviškę. Partizanas nuo 1944 m. vasaros. A apygardos Veisiejų bataliono Mindaugo grupės vadas. 1945 m. gruodžio 30 d. bandyta sujungti Seinų ir Šarūno rinktines, o V. Stepulevičių paskirti abiejų sujungtų rinktinių vadu, tačiau Lazdijų, Šventežerio, Sangrūdos ir Rudaminos valsčių partizanai jau priklausė Tauro apygardai. Šarūno rinktinei vadovavo Jonas Petras Aleščikas-Gediminas. 1946 m. vasario mėn. Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities (PLPS) vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymu jį pakeitė V. Stepulevičius-Mindaugas. Tų pačių metų balandžio mėn. Žaliamiškyje jis dalyvavo Šarūno rinktinės partizanų apdovanojime, o spalio 13 d. - Tauro ir Dainavos apygardų atstovų pasitarime dėl PLPS štabo veiklos atkūrimo žuvus srities vadui J. Vitkui-Kazimieraičiui ir jo pavaduotojui, Tauro apygardos vadui Zigmui Drangai-Mykolui Jonui.

1946 m. lapkričio 29 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro paskelbtame įsakyme Nr. 25 nurodoma, kad Šarūno rinktinės vadui Mindaugui už tinkamą pavestų pareigų atlikimą, stropų ir sumanų vadovavimą pavestai rinktinei Laisvės kovotojų karinės šventės proga pareikšta tarnybinė padėka. 1947 m. sausio 20 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko paskelbtame įsakyme Nr. 5 pažymima, kad Šarūno rinktinės vadui Mindaugui už gerą, pavyzdingą vadovavimą rinktinei ir ištvermę 1946 m. kovoje su okupantu pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

1947 m. gegužės 9 d. Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis -Žvejys rašte Šarūno rinktinės vadui Pranui Kučinskui-Apyniui nurodė, kad Šarūno rinktinė yra perduodama Dainavos apygardai, o V. Stepulevičius-Mindaugas jau išvyko į minėtą apygardą perimti rinktinės vado pareigų.

Deja, atvykti į nurodytą vietą V. Stepulevičius nespėjo.

 

ANTANAS JONAS VABALAS-BIJŪNAS

1923 06 18-1947 05 18

Antanas Jonas Vabalas, Jono, gimė 1923 m. birželio 18 d. Gyveno Lazdijų aps. Lazdijų vls. Stankūnų k. Baigė Šlavantų pradžios mokyklą.

Nuo 1947 m. pavasario Tauro apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanas.

2000 m. lapkričio 29 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė