1951 m. balandžio 11d. žūtis

1951 m. balandžio 11d. Utenos r. Strazdų k. (dabar - Utenos r. sav.) žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities ir Vytauto apygardos vado pavaduotojas, Lokio rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Pavasaris, Liubartas, Lokio rinktinės Rikiuotės skyriaus viršininkas ir Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas Vladas Juozapavičius-Šarūnas, Erškėčio kuopos vadas Jonas Čičelis-Tėvas ir būrio vadas Jeronimas Bulka- Titnagas, Laisvės kuopos vado pavaduotojas ir Šventosios rajono štabo narys Juozas Sidaravičius-Sakalas, Vyties kuopos Džiugo rajono vadas Alfredas Garnelis -Čigonas ir štabo viršininkas Vytautas Matas Dručkus-Šernas, Juozo Čibiro šeimos nariai.

1951 m. pradžioje MGB suėmė Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities ir Vytauto apygardos štabo įgaliotinį Juozą Bulką-Skrajūną, kuris sutiko bendradarbiauti su MGB ir tapo agentu „Vincu“. Tų pačių metų balandžio mėn. pradžioje J. Buika per ryšininkus į susitikimą iškvietė Vytauto apygardos Lokio rinktinės pareigūnus.

1951 m. balandžio 10 d. į Utenos r. Strazdų k. gyventojo Juozo Čibiro sodybą, kur jų laukė MGB ltn. V. Staškevičiaus vadovaujama 2-oji agentų smogikų grupė, atėjo 7 partizanai. Vakarieniaujant smogikai atsiskleidė, tuo sukeldami partizanų įtarimą. Partizanams išeinant agentai smogikai atidengė ugnį.

Lietuvos ypatingajame archyve saugomuose dokumentuose rašoma, kad LSSR MGB 2-N valdybos, MGB Vilniaus sr. 2-N valdybos ir MGB Utenos r. skyriaus operatyvinė grupė Utenos r. Strazdų k. gyventojo J. Čibiro sodyboje vykdė karinę čekistų operaciją, kurios metu žuvo septyni Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai ir sodybos šeimininkas, partizanų rėmėjas J. Čibiras. Kareiviai nušovė J. Čibiro mamą Marcelę Čibirienę ir uošvę Teofilę Tijūnelienę, taip pat septintojo vaikelio besilaukiančią žmoną Pauliną Čibirienę, sunkiai sužeidė dešimtmetį sūnų Juozuką. Kautynių metu sudegintas tvartas su gyvuliais.

Žuvusiųjų partizanų ir sodybos šeimininko palaikai buvo išvežti į Uteną. Jų užkasimo vieta neišaiškinta. Sodybos šeimininkės P. Čibirienės, jos motinos T. Tijūnelienės ir anytos M. Čibirienės palaikus vaikams ir kaimynams buvo leista palaidoti Ginučių mstl. kapinėse (Ignalinos r. Linkmenų sen.). Našlaičiais liko šeši Čibirų vaikai. Jiems buvo prigrasinta sakyti, kad tėvus ir močiutes nužudė partizanai.

VLADAS JUOZAPAVIČIUS-ŠARŪNAS

1919-1951 04 11

Vladas Juozapavičius, Justino, gimė 1919 m. Utenos aps. Kuktiškių vls. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Baigė mokomąją kuopą ir buvo paskirtas dirbti į Šiaulių aps. Radviliškio vls. veikusią Linkaičių ginklų gamyklą.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai gimtinėje slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. Nuo 1944 m. Kazimiero Kaladinsko-Erškėčio būrio partizanas. 1949 m. rugpjūčio 1 d. laikinai einančio Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu Nr. 28 viršila Šarūnas buvo paskirtas Lokio rinktinės Operatyvinio skyriaus viršininku. 1950 m. birželio 27 d. kaip Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas dalyvavo apygardos partizanų sąskrydyje, kuriame buvo aptarti kovos metodai, srities vadovybės klausimai ir kt.

Lokio rinktinės Rikiuotės skyriaus viršininkas ir Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas.

2012 m. rugsėjo 10 d. V. Juozapavičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

JONAS ČIČELIS-TĖVAS

1907 08 08-1951 04 11

Jonas Čičelis gimė 1907 m. rugpjūčio 8 d. Kazitiškio parapijos Diediškės k. Jono Čičelio ir Elžbietos Gaidelytės-Čičelienės šeimoje1. Gyveno Zarasų aps. Salako vls. Garbšių k.

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos vadas.

JERONIMAS BULKA- DEIMANTAS, TITNAGAS

1910-1951 04 11

Jeronimas Buika, Liudviko, g. 1910 m. Gyveno Utenos r. Linkmenų vls. Staniuliškių k.

1944 m. spalio 29 d. LLA veikiančiojo sektoriaus Vilniaus apygardos Tigro rinktinės vado Leono Vilučio-Bitinėlio įsakymu J. Buika-Deimantas buvo paskirtas šios rinktinės štabo viršininku. 1945 m. kovo 10-12 d. rinktinę sunaikinus, vadovavo partizanų būriui. Vytauto apygardos Lokio rinktinės štabui persikėlus į Minčios apylinkes, ėjo rinktinės štabo apsauginio būrio vado pareigas.

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos būrio vadas.

JUOZAS SIDARAVIČIUS - SAKALAS

1918-1951 04 11

Juozas Sidaravičius, Vinco, gimė 1918 m. Utenos aps. Linkmenų vls. Mineiškiemio k. Vytauto apygardos Lokio rinktinės Laisvės kuopos vado pavaduotojas ir Šventosios rajono štabo narys.

ALFREDAS GARNELIS- ČIGONAS

1927-1951 04 11

Alfredas Garnelis, Benedikto, g. 1927 m. Gyveno Zarasų (Rokiškio ?) r. Jovydžių k.

1950 m. birželio 27 d. kaip Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanas dalyvavo apygardos partizanų sąskrydyje.

Lokio rinktinės Vyties kuopos Džiugo rajono vadas.

VYTAUTAS MATAS DRUČKUS - ŠERNAS

1923 05 20-1951 04 11

Vytautas Matas Dručkus gimė 1923 m. gegužės 20 d. Rokiškio aps. Obelių vls. Vaičėnų k. Jono Dručkaus ir Albinos Tumėnaitės-Dručkienės šeimoje2.

Suimtas 1945 m. kovo 4 d. Kalintas Obeliuose, Rokiškyje. Išvežtas į sovietų armijos statybinį batalioną, iš kurio rudenį pabėgo.

Partizanas nuo 1945 m. rugsėjo mėn. 1949 m. liepos 15 d. l. e. Vytauto apygardos vado pareigas B. Kalyčio -Liutauro įsakymu Nr. 27 V. M. Dručkui suteiktas puskarininkio laipsnis.

1950 m. birželio 27 d. kaip Vytauto apygardos Lokio rinktinės būrio vadas dalyvavo apygardos partizanų sąskrydyje.

Lokio rinktinės Vyties kuopos Džiugo rajono štabo viršininkas.

1998 m. rugsėjo 11 d. V. M. Dručkui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

2 LVIA.

 

JUOZAS ČIBIRAS

1903 12 19-1951 04 11

Juozas Čibiras, Juozo, gimė 1903 m. gruodžio 19 d. Gyveno Utenos r. Tauragnų apyl. Strazdų k. Partizanų ryšininkas ir rėmėjas nuo 1944 m. pabaigos: rėmė partizanus maistu, medikamentais. Priimdavo partizanus nakvynei, jiems iškūrendavo pirtį. Sodyboje vykdavo partizanų susitikimai. Ne kartą kviestas tardymui į NKVD-MVD-MGB Tauragnų vls. poskyrį. Tačiau vis būdavo paleidžiamas. Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanų rėmėjas.

2002 m. lapkričio 14 d. J. Čibirui pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).

PAULINA ČIBIRIENĖ (TIJŪNELYTĖ)

1914 01 16-1951 04 11

Paulina Čibirienė (Tijūnelytė), Vincento, gimė 1914 m. sausio 16 d. Utenos aps. Linkmenų vls. Ripelialaukio k. Gyveno Utenos r. Tauragnų apyl. Strazdų k. Sodybos šeimininkė. Partizanų rėmėja: gamino partizanams valgį, skalbė jų drabužius. Kautynių metu su vaikais slėpėsi ant krosnies. Kareivių paliepta kinkyti arklius, bandė pabėgti, bet buvo pašauta, o vėliau ir nušauta.

2002 m. lapkričio 14 d. P. Čibirienei pripažintas laisvės kovų dalyvės statusas (po mirties).

MARCELĖ ČIBIRIENĖ

1892-1951 04 11

Marcelė Čibirienė gimė 1892 m. Gyveno Utenos r. Tauragnų apyl. Strazdų k. Sodybos šeimininko J. Čibiro motina. Nušauta kareivių besimeldžianti priešais šventojo paveikslą.

TEOFILĖ TIJŪNELIENĖ

1880-1951 04 11

Teofilė Tijunelienė gimė 1880 m. Gyveno Utenos r. Tauragnų apyl. Strazdų k. Sodybos šeimininko J. Čibiro uošvė. Nušauta kareivių besislepianti po lova.

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Rikiuotės skyriaus viršininkas ir ir Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas V. Juozapavičius-Šarūnas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai. 1950 m. rugpjūčio mėn. Iš kairės: pirmas - Balys Graužinis- Uosiukas, trečias - Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas V. Juozapavičius -Šarūnas,ketvirtas - Pranas Pakalnis-Briedis, penktas - Jonas Dudėnas-Vynas, šeštas - Vytautas Miškinis-Viesulas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės: pirmas - V. M. Dručkus-Šernas, antras - A. Garnelis-Čigonas; antroje eilėje iš kairės: trečias - P. Cicėnas-Žalgiris. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 
 
 

Tipinis atminimo ženklas 1951 m. balandžio 11 d. šioje vietoje buvusioje sodyboje LSSR MGB 2-N valdybos, MGB Vilniaus sr. 2-N valdybos ir MGB Utenos r. skyriaus operatyvinės grupės, taip pat MGB Itn. V. Staškevičiaus vadovaujamos 2-osios agentų smogikų grupės vykdytos karinės čekistų operacijos metu žuvusiems Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities ir Vytauto apygardos vado pavaduotojui, Lokio rinktinės vadui B. Vaičėnui-Pavasariui, Liubartui, šešiems šios rinktinės įvairių rangų partizanams ir keturiems sodybos gyventojams atminti. Utenos r. Tauragnų sen. Strazdų k. Bendras ženklo ir jo plokštumų su įrašais vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2001 m. balandžio 10 d. R.Trimonienės nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210411_RLPS_VA_zutis.pdf