Filosofinis mąstymas veda prie Dievo

SPAUDOS APŽVALGA

[Kazimieras Šapalas]

     Prof. Antanas Maceina išleido naują veikalą „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Jame autorius teigia, kad filosofinis mąstymas yra žmogaus kelias į Dievą. Anot autoriaus, pati filosofijos esmė liudijanti Dievo buvimą. Dievas atsiskleidžia ne kuriame nors pasaulio objekte ar pasaulio visumoje, o filosofavime kaip tam tikrame pažinimo būde. Filosofavimas savo esme yra interpretavimas, aiškinimas, kurio galutinis tikslas - atskleisti būtj. Interpretuoti gali ne daiktas, bet būtybė, o būtybė yra kūrinys. Jei būtybė yra kūrinys, tai pati jos sąvoka reikalauja Kūrėjo ir čia savaime atsiveria kelias Dievop, nes Dievas yra Būtis, o būtybė - Dievo-Būties kūrinys. Taigi filosofavimas yra kelias Dievop.

     Vis tiek iš kur filosofija būtų kilusi, - ar iš nuostabos, ar iš abejonės, ar kančios, - vis tiek kuriuo keliu ji prie Dievo eitų, - visada jos esmė pasiliks interpretacija ir būties atskleidimas. Ji bet kuriuo keliu Dievą pasiektų, jeigu iki galo eitų.

     Savo galimybe atskleisti Dievą filosofija išsiskiria iš visos žinijos. Nė vienas atskiras mokslas, nagrinėjantis savo atskirą, apibrėžtą objektą, nepajėgia būti nuoroda į transcendenciją, į Dievą. Tai padaryti pajėgia tik filosofinis mąstymas. Tuo filosofinis pažinimas ir pranoksta kitas žinijos sritis.