TURINYS NR. 5

[Kazimieras Šapalas], Vasario 16-osios aktas ........................ 181

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

L. Kovas[kun. Lionginas Kunevičius]. Didžiojo Ganytojo metai ........ 187

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Jz.[kun. Juozas Šalčius]. Kun. Antano Mackevičiaus

150-ąsias gimimo metines minint ..................................... 189

Birutė Pūkelevičiūtė.Rauda .......................................... 192

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI

[Kazimieras Šapalas], Mokslo ir valstybės vyras [Tomas Moras] ........193

[Vysk. Liudvikas Povilonis], Moters paskirtis ....................... 200

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Jie laikosi už rankų ................................................ 203

K.[Felicija Kasputytė], Palaiminti skaisčios širdies ................ 205

MŪSŲ PROBLEMOS

K. Aušrys[kun. Lionginas Kunevičius]. Kur blogybių šaknys ........... 208

A. Kėkštas [kun. Jonas Lauriūnas SJ]. Ar galima tiesą pirkti melu ... 211

SPAUDOS APŽVALGA

[Kazimieras Šapalas]. Filosofinis mąstymas veda prie Dievo .......... 215

A Ūžuoias [Antanas Patackas].
Vincas Čepinskis apie mokslo krizę ir religiją ...................... 215

KNYGŲ RECENZIJOS

Arkivyskupas Mečislovas Reinys ...................................... 217

GERASIS GANYTOJAS. (Vitalis Valiukevičius)

PASAULIS yra pakitęs. Žmogus savo mirtingose rankose laiko galią panaikinti visokį žmogiškąjį skurdą, betgi ir visokią žmogišką gyvybę. Tačiau tie patys įsitikinimai, už kuriuos mūsų proseneliai kovojo, tebėra lemtingi,- tai įsitikinimai, pagal kuriuos žmogaus teisė pareina ne nuo valstybės dosnumo, bet iš Dievo rankos.

     Dabar ir vėl trimitas kviečia mus - ne kaip šauklys imtis ginklų, nors ginklų mums reikia; ne kaip vadas stoti į mūšį, nors mūšiui esame pasirengę, bet kaip kvieslys kovoti metai po metų tebesitęsiančios kovos prietemoje - „džiaugiantis viltimi, kantriai kenčiant priespaudą“- kovos su bendrais žmonijos priešais: tironija, skurdu, ligomis ir pačiu karu...

     Tad, mano tautiečiai - amerikiečiai, neklauskite, ką jūsų kraštas gali padaryti jums, bet ką visi kartu galime padaryti žmonijos laisvei. Pagaliau nesvarbu, kas jūs būtumėte - Amerikos ar pasaulio piliečiai, reikalaukite iš mūsų tokių pat didelių pastangų ir pasiaukojimo, kokių mes reikalaujame iš jūsų. Turėdami galvoje, kad tyra sąžinė- vienintelis atlyginimas, o istorija - galutinis mūsų darbų teisėjas, - vedame į priekį savo mylimą kraštą, prašydami Dievą palaimos ir pagalbos, betgi kartu žinodami, kad čia, žemėje, Jo darbą ir mes patys turime vykdyti.

(JAV prezidentas Džonas Ficdžeraldas Kenedis)