LAIŠKAS IŠ LAGERIO

POEZIJOS PUSLAPIAI

J. Barisas

    Tu, motin, neraudok,
    Neverki, sese, savo brolio.

Per tūkstančius kilometrų
Savo ranką duok.

    Tarp širdžių nėra tolių!
    Mes gydyti jūsų balzamo,

Šventųjų Mišių aukos -
Ir ten nešiojam ramų
Gyvenimo džiaugsmą.

    Šachtų gelmėse, žemės darbuos,
    Statybose ir miškuos
    Mes su rožančium, kaip ir jūs,
    Sklaidėme giesmės aidus.

Ir niekad nenustojom
Vilties sugrįžti į Tėvynę.
    Mes, Jėzau, Tave sekiojom
    Užguiti, bet nenusiminę!

    Ir kas žinojo, kas žinojo,
Koks stebuklingas žmogaus kelias!
Kas besvajojo apie rytojų,
Jei buvo tik bekrentantis rudens lapelis.

        Tačiau sugrįšim!
    Su lakštingalos giesme,
    Litanijos aiduos:
    Rūpintojėliui rankas ištiesime -
    Širdis meile dėkos.

(Inta, 1943 m.)