„RŪPINTOJĖLIO" AUTORIŲ, BENDRADARBIŲ IR RĖMĖJŲ VARDYNAS

Adomaitis Juozas, kun., bendr., rėmėjas 111
Adomavičius Jonas, dr., aut. 26
Aladavičienė Ona, bendr. 17
Aladavičiūtė-Mažeikienė Eugenija, bendr., aut., rėmėja 4, 17
Albrecht Barbara, aut. 24, 25, 26
Aleksa Jonas, kun. MIC, bendr. 4
Aliulis Vaclovas, kun. MIC, aut. 26
Ambrazas Kazimieras, kun. SJ, aut. 26 (2)
Ambraziejus Jonas (J. M-tis), aut. 2, 6, 8, 10 (2), 11, 12, 14, 17
Augustinas, Šv., aut. 1, 5, 15

Bačkis Audrys Juozas, arkivysk., apie jį 23
Bagdonavičius Vacys, aut. 26

 Baltakis Antanas Paulius, vysk., aut. 25
Baltinis Andrius, aut. 4
Baltuška Petras, kun., bendr., rėmėjas
Bartulis Eugenijus, kun., aut. 26
Barzdaitis J., aut. 1
Beišytė Veronika MICP, bendr.
Belickienė Stasė, aut., bendr., rėmėja 10, 14, 17, 18
Bengšas Alfredas, kard., aut. 16, 22
Bethovenas Liudvikas van, aut. 10
Betronė Marija Konsolata, apie ją 16
Bieliauskienė Jadvyga, aut. 26
Borisevičius Vincentas, vysk., apie jį 4
Boruta Jonas, kun. SJ, aut. 26
Bosko Jonas, kun., Šv., apie jį 15
Brazdžionis Bernardas, aut. 7, 10, 12, 21, 26
Bubelytė Aleksandra (M.-A.), aut., vert. 19, 20, 24, 25, 26
Bulika Bronius, kun., aut. 20, 21
Buzas Povilas, bendr.

Čepinskis Vincas, apie jį 5
Česnys Gintautas, aut. 26
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas, aut. 26

Danyla Jonas, kun. SJ, aut. 19
Dovidaitis Gvidonas, kun. MIC, bendr.
Dovydaitis Pranas, prof., apie jį 15, 21
Dulskis Romualdas, kun., aut. 22, 25, 26

Efimovienė Olga, bendr.
Elhingeris Leonas Artūras, vysk., aut. 16

Flemingas Ambr., aut. 3
Fursaitė Zina, bendr.

Gaidamavičius Pranas, aut. 3
Galdikaitė Ona, ses. Augustina OSF (Vynmedžio Šakelė), aut., bendr. 5, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Gandis Mahatma, aut. 4
Garuckas Karolis, kun. SJ, aut. 3, 4, 6, 9, apie JĮ 13, 14
Gavėnaitė Sherris Regina, aut. 3
Giedraitis Mykolas, pal., apie jį 17
Girnius Juozas, aut. 13
Grauslys Alfonsas, aut. 9
Gražys Juozas, bendr.

Gražulis Petras, bendr., rėmėjas
Grigas Robertas, kun., bendr.

Gruodis Justinas, aut. 26
Gusak Margarita (Victoria), aut. 1, 2, 7, 16
Gustaitis Andrius, kun., aut. 13

Yla Stasys, kun., aut. 13, 17, 18, 19, 23, 26 

Inčiūra Kazys, aut. 14 Indriūnas Juozas, kun., bendr.

Ivinskis Zenonas, aut. 19

Jalinskas Vincas, kun., aut. 26
Janulis Anastazas SJ, bendr.

Jasiūnaitė Stasė, aut. 3
Jasukaitytė Vidmantė, aut. 26
Jevtušenka Jevgenijus, aut. 4
Jonas Paulius 1, apie jį 6, 17, 23
Jonas Paulius II, aut. 7, 11, 17, 18, 19, apie jį 23

Juciūnaitė Virginija, OSF (Virginija), aut., bendr., rėmėja 20, 22, 23, 24, 25
Juodgudytė Aldona, bendr.

Juozaitis Modestas, aut. 26
Jurašienė Aušra Marija, aut. 12
Juzeliūnas Julius, aut. 26

Kalanta Romas, apie jį 25
Kasputytė Felicija (K.), aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Kauneckas Jonas, kun., bendr., rėmėjas
Kazlauskaitė Danutė, bendr.

Kazlienė Olga (Aistė, sesuo Aistė, O. Valienė), aut., bendr. 22, 24, 25
Kenedis Džonas, aut. 5
Keturkienė Ona, aut. 25
Kiškis Stanislovas, kun., aut., bendr. 3, 4, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25
Klumbys Egidijus, aut. 26
Kniūkšta Antanas, aut. 22
Kondrotas Leonas, aut. 26
Kriaučiūnas Petras, apie jj 16
Krolis Gerardas, kun. SJ, aut. 7
Krūminas Juozas, aut. 23
Krupavičius Mykolas, kun., aut. 14, 20, 23
Kubilienė Elena, aut. 26
Kubilius Augustinas, bendr.

Kučinskaitė Antanė, aut., rėmėja 26
Kudaba Česlovas, aut. 26
Kudirka Vincas, apie jį 7
Kunevičius Lionginas, kun. (Tylenis, L. Kovas, K. Aušrys), aut. 1,5, 7, 9
Kuodytė Julija, ses. Ksavera CJE, bendr.

Kūris Pranas, aut. 26
Kurpytė Gražina, aut. 25
Kuzmickas Bronius, aut. 1

Lacrima, aut. 3, 20
Lauriūnas Jonas, kun. SJ (Kėkštas, Jaunius, Laukys, Žiemys), aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
Lellot, aut. 3
Leser Elizabetė, aut. 9
Liesis Antanas, kun. MIC, aut. 26
Lipniūnas Alfonsas, kun., aut. 6
Lišauskaitė-Mikušauskienė Jūratė, bendr.
Liuima Antanas, kun. SJ, aut. 3
Liulevičius Vincentas, aut. 26

Maceina Antanas, aut. 2, 4, 18, 19, 25
Mackevičius Antanas, kun., apie jj 5
Maksvytis Jonas, kun., aut. 6
Malinskis Mečislovas, kun., aut. 9, 12, 17
Marcinkevičius A., prof., aut. 26
Maritenas Žakas, aut. 7, 9, 11
Markaitis Aleksandras, kun. SJ, aut., bendr. 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Martišius Feliksas, kun., apie jj 8
Masilionis Pranciškus, kun. SJ, aut. 17
Matulaitis-Matulevičius Jurgis, arkivysk. MIC, pal., aut., apie jj 13, 19, 24
Matulaitis Juozas, vysk., aut. 26
Matulionis Teofilius, vysk., apie jį 3
Matulionis Jonas Kastytis, kun. SJ, aut. 26
Matusevičiūtė Aldona, aut. 19
Mažeikaitė Kristina, aut. 25
Meilius Kazys, kun., bendr.

Mėlinauskaitė Marytė (M.-A.), aut., vert. 18, 19, 20, 24, 25, 26
Michelevičius Vladas, vysk., aut. 26
Mikalauskas-Antalkis Pranas, aut. 24
Mykolaitis-Putinas Vincas, aut. 15
Milašius Oskaras Vladislovas, aut. 13, apie jį 2, 3, 4
Mindszenty, kard., aut. 5
Mocevičiūtė Angelė, aut. 11, 12
Montesori Marija, apie ją 25
Montessori Mario, aut. 25
Moras Tomas, Šv., apie jį 5
Moriakas Fransua, aut. 4, 12, 17
Mūdis Raimondas A., aut. 8

Narvilienė Auksė, aut. 26
Nasevičius Vladas, aut. 22
Noreika Jonas, aut. 6
Norkūnas Napoleonas (Vladas Šlaitas), aut. 2, 3, 9, 14, 17

Olšauskas Konstantinas, prel., apie jį 23
Oniščik Marija, bendr.

Pajarskaitė Albina, aut. 26
Paskalis Blezas, aut. 4
Patackas Algirdas, aut. 23, 26
Patackas Antanas (A. Digrys, Kalnėnas, Ūžuolas), aut. 5, 6, 9, 13, 16, 22
Paulauskienė Aldona, prof., aut. 26
Paulius VI, aut. 2, 6, 16, 19
Paviniškis D., aut. 4
Pečkauskaitė Marija-Šatrijos Ragana, aut. 15, apie ją 1
Petkevičius Marijonas, kun. MIC (M. M. E), aut. 3, 7, 9, 13, 17
Plumpa Petras, aut. 20
Počiulpaitė Alė (R. Palaukytė, R. R, Saulius Giraitis), aut., red., bendr. 4, 10, 12, 14, 15, 26

Povilonis Liudas, vysk. MIC, aut. 3, 5, 11
Pranciškus Asyžietis, Šv., aut. 18, apie jį 18
Preikšą Romualdas, aut. 26
Preikšas Juozas, vysk., aut. 26
Puišytė-Grigaliūnienė Elena Aldona (A.E. Aušraitė), aut. 23, 24
Pūkelevičiūtė Birutė, aut. 5
Pupalaigis Stanislovas, kun., apie jj 22

Račiūnas Pranas, kun. MIC (Pr.), aut., bendr. 3
Radzevičius Gediminas, aut. 17
Ramanauskaitė, sės. Liucija OSF, bendr.
Reinys Mečislovas, vysk., apie jį 5, 24
Rimantienė Ramutė, dr., aut. 26
Rugevičius Kęstutis, kun., bendr.

Scholastika, aut. 24
Simutienė Irena, aut. 26
Sirvydis V, prof., aut. 26
Sladkevičius Vincentas, kard., aut., bendr. 23, 25, 26
Solovjovas Vladimiras, aut. 10
Stakauskas Juozas, kun., aut. 6
Stakišaitis Donatas (D.S.), aut., bendr., rėmėjas 2, 3, 26
Stanelytė Jadvyga Gema, aut. 8, 19
Steponavičius Julijonas, vysk., apie jį 15, aut. 26

Stoškus Krescencijus, aut. 26
Stukaitė Donata, aut. 26
Suenens Leonas Juozas, kard., aut. 21
Svarinskas Alfonsas, kun., bendr.

Šalčius Juozas, kun. (Jz.), aut., bendr., rėmėjas 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 24
Šalkauskis Stasys, prof., aut. 15
Šapalas Kazimieras (lgn., J. M-tas, 1. Pragiedrulis, J. Mintautas), red., aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
Šinlė Gertrūda, aut. 25
Šiugžda Edvardas (Stirnius), aut., bendr. 10, 
11, 13, 14
Šiugždienė Livija, bendr.

Štein Edita, aut., apie ją 24, 25, 26

Tamkevičius Sigitas, arkivysk., aut., rėmėjas 7, 20, apie jį 23, 26
Tamulevičius Pranciškus, kun., bendr., rėmėjas

Teresė Avilietė, Šv., aut. 10, 24
Teresė iš Kalkutos, aut. 12, 14, 18
Teresė Kūdikėlio Jėzaus, Šv., apie ją 12
Trimakaitė Gražina, bendr. 3, 5,6, 11
Tulevičienė Joana, aut. 26

Urbonaitė Ada, ses. Benvenuta OSF, leid., aut. 7,    10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26
Urbšys Juozas, ministras, aut. 26
Uždavinys Giedrius, prof., aut. 26
Užemeckaitė Loreta (Loreta, Vanduolė), aut.
8, 10, 11, 12, 13

Vaicekauskas Juozas (Orinta), kun., aut. 9, 17
Vaičiūnas Vytautas, kun., apie jį 26
Vaičius Antanas, vysk., aut., bendr., rėmėjas 21, 26
Vaišnora J., aut. 16
Valiukėnas Stanislovas, kun., bendr.
Valiukonis Donatas, kun., aut. 26
Vanagaitė Laima sės. Lina, kotrynietė, vert. 19
Vasiliauskas Kazimieras, kun., aut. 26
Veblaitis Petras, kun., aut. 19, 20, 21
Viksva, gyd., aut. 2
Vinkus Antanas, ministras, aut. 26
Vyšinskis Steponas, kard., aut. 10
Vitkus Gintaras, aut. 26

Zaičik Robertas, aut. 18
Zdebskis Juozas (Dz.), kun., aut. 3, 20

Žarskus Aleksandras (A. Kazimieraitis), aut. 20, 22, 24, 26
Žemaitelienė Pelagija, aut. 26
Žemaitis Juozas, vysk., aut., bendr, rėmėjas 26
Žygas Arvydas, prof., aut. 26
Žiupsnytė Albina, aut., bendr. 23, 24
Žiūraitė, ses. Simona, kazimierietė, bendr.

Skaičius žymi „Rūpintojėlio“ numerį.