Lietuvių spaudos ir gerųjų žmonių dėmesiui

     Pernai rudenį kažkas j mano pašto dėžutę įmetė penkis lapus iš Lietuvos ryto /Komjaunimo tiesos interneto su kažkokio Jono komentarais. Nepraustaburnis Jonas, komentuodamas internete paskelbtą 2010 m. liepos 6 d. rašinį „Popiežius rugsėjį lankysis D.Britanijoje" savo komentaruose bjauriausiai išniekino Dievą, šventuosius, Bažnyčią ir Popiežių Benediktą XVI, vadindamas jį neapipjaustytu žydu. Norėdamas nušauti vienu šūviu du zuikius, tas Jonas tvirtino, kad žydai - šėtono tarnai ir juos reikia visus sunaikinti. Jo nešvankių žodžių čia nekartosiu, bet medžiagą apie tai perdaviau Generaliniam prokurorui. Pasirodo, kad šie komentarai dar ir šiandien yra minėtoje interneto svetainėje. Taigi nusikalto ir Lietuvos rytas/Komjaunimo tiesa. Sakoma, kad komentarą gali parašyti bet kas į svetainę, bet svetainės savininkas, pamatęs ar patyręs, kad komentaras yra netikęs arba žalingas, įpareigojamas jį išimti. Taigi Lietuvos rytas/Komjaunimo tiesa", lygiai taip pat atsako už šį nusikaltimą. O gal ir dar daugiau - juk jie net dvejus metus šiuos iki šiol šlykščius komentarus skelbia savo svetainėje. Perskaitęs komentarus, laukiau, kad kokie nors Valstybės ar Bažnyčios atstovai ar autoritetai sureaguos ir šį nusikaltimą užprotestuos. Deja, šito neįvyko.

     2011 m. spalio 15 dieną nuėjau į Generalinę prokuratūrą. Prašiausi priimamas generalinio prokuroro arba jo padėjėjo. Pasakiau, kad turiu labai svarbų valstybinį reikalą. Budinti moteris pasakė, kad pas prokurorą reikia užsirašyti iš anksto. Tada jai paaiškinau, kad esu Lietuvos partizanų kapelionas, Vyčio kryžiaus ir Saulių Žvaigždės ordinų kavalierius. Turiu daug darbo ir noriu valstybinės svarbos reikalu pas prokurorą patekti kuo skubiau. Budinti moteris manęs paklausė, ką tokiu atveju daryti, jei šiuo metu nėra galimybės susisiekti su Generaliniu prokuroru. Tada paprašiau, kad pakviestų prokurorą, kuris moka lietuvių kalbą. Netrukus atėjo prokuroras. Pasakė pavardę, bet taip neaiškiai, kad nesupratau. Šiam prokurorui paaiškinau, kad atėjau prašyti ne pagalbos, nes Jūs, Prokurore, vis tiek Dievo reikalo neginsite, bet prašiau pamokyti mane, kaip galime apginti internete apšmeižtą Dievą, Bažnyčią ir Popiežių. Prokurorui pasakiau, kad mes, grupė kunigų, ruošiamės rašyti laišką Popiežiui, ir pasiteisinti, kad negalime jo apginti, nes šiuo metu Lietuvos katalikai turi mažiau laisvės, negu sovietų laikais. Pareikšime, kad esame ištikimi Popiežiui ir už Jį meldžiamės. Mūsų ryžto dabartinė cenzūra nesulaikys, nes turime patirties iš anų bolševikų okupacijos laikų. Prokuroras trumpam susimąstė ir po to pasakė: „Duokite laiko pagalvoti". „O kiek reikės to laiko?" - paklausiau jo. „Dvidešimt dienų", - atsakė prokuroras. Savo pareiškimą - skundą palikau Generaliniam prokurorui.

     2011 m. spalio 21 dieną iš Lietuvos Generalinės prokuratūros gavau Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro Simono Slapšinsko pasirašytą raštą, kuriame rašoma: „Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamente, išnagrinėjus gautą monsinjoro Alfonso Svarinsko prašymą generaliniam prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl interneto naujienų portalo www.lrytas.ltstraipsnio „Popiežius rugsėjį lankysis D.Britanijoje" komentaaj, 2011 10 20 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00087-11 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 170 str. 2 ir 3 d. - dėl galimo neapykantos kurstymo prieš žydų tautinę, etninę žmonių grupę ir jos atstovus dėl jų tautinės, etninės priklausomybės ir katalikų tikėjimą išpažįstančią religinę žmonių grupę ir jos atstovus, kulto tarnus dėl jų tikėjimo. Nustatyta, kad paminėtos nusikalstamos veikos galimai padarytos nenustatytos tapatybės asmens, pasivadinusio „Jonas" komentarais ir nenustatytos tapatybės asmens, pasivadinusio „Yehoshua ben Perachyah" parašytu komentaru, jiems pasinaudojus kompiuteriais, kurių vartotojams priskirti IP adresai pagal prašymo patikslinimo metu iš viešai prieinamo informacijos apie IP adresų lokalizacijos vietą šaltinio - http://whatismyipaddress.comgautus duomenis yra tiksliai nenustatytais adresais Kauno mieste ir Londone, Jungtinėje Karalystėje." Rašte teigiama, kad „atsižvelgdamas į tai, kas paminėta ir aplinkybę, kad dauguma galimai kurstomojo pobūdžio komentarų parašyti Kauno mieste, siekdamas, kad visos ikiteisminiame tyrime tiriamos galimai padarytos nusikalstamos veikos būtų ištirtos kuo greičiau ir išsamiau.

     Tolesnį ikiteisminio tyrimo atlikimo organizavimą pavesta Kauno miesto apylinkės prokuratūrai. Atkreipiame dėmesį, kad prokuratūros pranešime katalikų kunigus vadina kulto tarnais - tai visiškai bolševikinis stilius.

    2011m. lapkričio 3 d. gavau Kauno miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus raštą, kuriame teigiama, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas minėtu klausimu.

     2012m. sausio 6 d. gavau Kauno miesto apylinkės prokuroro Dariaus Dziegoraičio nutarimą, kuriame teigiama, kad dėl komentarų internete reikia kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius. Tarsi mūsų, o ne VSD ar prokuratūros pareiga būtų stebėti įvairių interneto svetainių komentarus. Prokuroras pranešė, kad šioje byloje komentarus rašęs asmuo nenustatytas, ikiteisminis tyrimas sustabdytas.

    Prieš kelias dienas per LTV žinias sužinojau, kad Kaune sulaikytas Jonas Grinius, stojęs prieš teismą kaip internete žydus dergęs komentatorius. O tai, kad jis pasityčiojęs iš Dievo, Bažnyčios ir Popiežiaus Benedikto XVI, visai neminima. O juk apie tai buvau pranešęs Generaliniam prokurorui.

     Lietuvos ryto /Komjaunimo tiesos svetainėje Nerijus Povilaitis paskelbė pranešimą „Prieš teismą stojo internete žydus dergęs komentatorius Jonas". Visame rašinyje teigiama, kaip tas Jonas internete rašinėjo komentarus prieš žydus, tačiau nieko neužsimenama apie tai, kad jis tyčiojosi iš Dievo, šventųjų, Bažnyčios ir Popiežiaus. Nepranešama apie šio nusikaltėlio suradimą ir man, kaip suinteresuotam ir Generalinei prokuratūrai apie tai rašiusiam asmeniui. Nepranešta apie teismo posėdį. Minėti dalykai verčia manyti, jog visa tai yra suokalbis, o tas nusikaltėlis Jonas Grinius yra Rusijos žvalgybos agentas. Jau ir tada sakiau, kad prokuratūra negins Dievo, bet kai paklausiau, ar jis yra Lietuvos prokuroras, o šiam patvirtinus, kad taip, pasakiau, kad tada tegu jie gina Lietuvą. Juk žydai panaudos tuos komentarus internete kaip įkaltį prieš Lietuvą, kaip antisemitinę valstybę, nors tuos komentarus mažai kas skaitė.

     N. Povilaitis rašo, kad J. Grinius yra aktyvus „Lietuvos ryto" skaitytojas. Kas yra šis leidinys, Lietuvoje ne paslaptis. Nuo 2010 m. liepos 6 dienos tas rašinys išspausdintas, bet jo šlykščių jo komentarų internete neišėmė iki šiol.

     Prokuroras sako, kad tas nusikaltėlis veikė Kaune, Londone ir Jungtinėje Karalystėje, taigi tokioje erdvėje gali veikti tik užsienio žvalgybininkas. Paskutiniame teismo procese minima, kad Jonas Grinius kaltinamas tik kaip internete rašęs komentarus prieš žydus, bet ne kaip prieš Dievą, šventuosius, Bažnyčią ir Popiežių. Be to, teismo posėdyje dalyvavo žydų atstovas Choralinės sinagogos seniūnas Mauša Bairakas. Jis pakišo teismui „išganingą" mintį, kad reikia patikrinti J. Griniaus psichinę būklę. Žydas nemini, kad šis žmogus koneveikia Dievą, Bažnyčią, Popiežių, o nusikaltimas prieš Dievą yra nepalyginamai didesnis, negu prieš žydus. Vienur žydai reikalauja griežčiausios bausmės antisemitams, o šiuo atveju teismui siūlo patikrinti J. Griniaus psichinę būklę.Šie faktai verčia manyti, kad J. Grinius gali būti Rusijos žvalgybos agentas.

     Visų katalikų - kunigų ir pasauliečių - pareiga yra ginti Dievą, šventuosius, Bažnyčią ir Popiežių. Reikalaukime, kad prokuratūra atnaujintų šią bylą ir paskelbtų nuosprendį. Susirinkime balandžio 27-ąją. į šios bylos svarstymą, kuris vyks Kauno apylinkės teisme. Valanda nenurodyta, matyt, norėta, kad žmonės nežinotų, kada vyks teismas. J. Griniaus laimė, kad turi reikalą su katalikais, o ne su musulmonais. Priešingu atveju jau būtų praradęs savo galvą.

    Mes,Lietuvos katalikai tikime, kad ši byla bus išnagrinėta ir nepateks į praeities neišnagrinėtų bylų (V.Pociūno, Garliavos pedofilijos ir kitų) sąrašą.

Vilnius, 2012 m. kovo 27 d.

Monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS Lietuvos partizanų kapelionas Lietuvos laisvės kovotojas ir ilgametis politinis kalinys