Gresiantys Lietuvai pavojai ir išeities ieškojimas.

     Gresiantys Lietuvai pavojai ir išeities ieškojimas.
      Mūsų dienų gyvenimo patirtis liudija, kad ekonominis ir dvasinis gyvenimas eina žemyn. Lietuvai vėl iškyla Hamleto klausimas: būti ar nebūti.
      Reikalinga kova už tolimesnį tautos išlikimą ir siūlome:
1. Kiekviena šeima privalo turėti Lietuvos vėliavą - trispalvę ir nurodytu laiku ją iškelti. Deja, paskutiniu laiku kai kurie seimūnai, taip pasivadinę liberalais, vėliavą nuvertino, siūlydami ją kelti tik Vasario 16-ąją.
2. Kiekvieno patrioto bute turi kabėti Lietuvos herbas - Vytis.
3. Pabrėžiant Lietuvos Laisvės kovų svarbą turi kabėti ir ketvirtojoLietuvos prezidento, buvusio partizanų vado, generolo Jono Žemaičio - Vytauto portretas. Šiuos atributus galima nesunkiai surasti ir įsigyti.
Moralinis-dvasinis nusiteikimas:
   1. Kiekvieno kataliko namuose turi būti didelis kryžius.
   2. Kiekvienas katalikas turi turėti asmeninį rožančių ir maldaknygę, o kiekviena šeima - Šventąjį Raštą. Šiuo metu yra išleistas visas Šventasis Raštas ir atskirai - Naujasis Testamentas. Jis tekainuoja tik 13 litų. Jei yra galimybė, būtina įsigyti platesnį Katekizmą. Šiuos leidinius būtina laikyti pagarbioje vietoje, pvž. bufete vietoj stiklelių.
      Religinė praktika:
1. Kiekvieną rytą ir vakarą nuoširdi malda. Labai prasminga ir būtina kasdien šeimos bendravimui skirti valandą ar bent pusvalandį. Jo metu tinka bendra maldą Šventojo Rašto ir Katekizmo skaitymą. Prasminga paskaityti tautinę ir religinę literatūrą bei spaudą.
2. Kas mėnesį ar porą mėnesių nuoširdi išpažintis: tai savęs pažinimas ir Dievo pagalba siekti gėrio ir vengti blogio.
3. Sekmadieniais ir įsakytomis šventėmis be svarbiausios priežasties neapleisti šv. Mišių aukos, nes Bažnyčia įpareigoja po sunkia nuodėme dalyvauti šv. Mišiose.
      Katalikiška spauda:
   1.   Šiuo metu labai sunki katalikiškos spaudos padėtis - maža prenumerata. Iš to kyla dideli finansiniai sunkumai. Dabar leidžiami šie katalikiški leidiniai: „XXI amžius", „Tremtinys", „Voruta", „Artuma" ir kiti. „XXI amžius" savo išvaizda ir straipsnių aktualumu pilnai patenkina vidutinio skaitytojo dvasią. Perskaitęs abu savaitės numerius, katalikas gaus nemaža žinių apie religinį ir tautinį gyvenimą Lietuvoje ir svetur. Spauda yra mūsų vienintelis ginklas kovoje už žmogaus dvasią ir Tautos išlikimą. Remkime šią katalikišką spaudą!
    Susitikimai:
      Labai reikalinga prie kiekvienos parapijos turėti vietą susitikimui - klubą. Būtų galimybė pabendrauti, pasidalinant rūpesčiais ir patirtimi, pakviesti autoritetingus asmenis ar visuomenės veikėjus. Jie galėtų vaizdžiai nušviesti esamą Lietuvos ir Bažnyčios padėtį.
      Be to tokie susitikimai labiau suartintų tos parapijos tikinčiuosius ir su kitais žmonėmis.
      Nuoširdi malda šeimoje, susibūrimas šv. Mišių aukoje, prasmingas bendravimas padėtų žmonėms atgimti dvasia ir kartu spręsti tautos problemas. Ką pasėsime, tą ir pjausime! Kaip pasiklosime, taip ir miegosime!
      Tik bendromis jėgomis, padedant Dievu ;, kursime naują Lietuvos rytojų!
Pagarbiai: mons. Alfonas Svarinskas 
kun. Alfonsas Bulota 
kun. Petras Dumbliauskas SDB 
kun. Algimantas Keina
Vilnius, 2011 m. Adventas.