Kreipimasis į Lietuvos tikinčiuosius

      Šiuo metu Lietuva išgyvena sunkią dvasinę ir medžiaginę krizę. Gal būt, net sunkesnę negu bolševikų okupacijos laikais. Deja, kasdien nuo ryto iki vakaro kalbama tik apie medžiaginę krizę, o apie dvasinę – net neužsimenama! O juk medžiaginė krizė yra dvasinės paseka. 

      Ir vėl Lietuvoje visos piktos jėgos kovoja prieš Tėvynę ir Bažnyčią. Materija yra sudievinama. Todėl nenuostabu, kad nutilo  dainos. Daugelis liko nervuoti.
      „Mus išgelbėti gali tik  Dievo ir artimo meilė! Meilė globia visus laikus ir visas vietas“ / šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė/.
     Išeitis viena: didvyriškai kovoti ir, Dievui padedant, laimėti.
     Adventą, šventą metą, praleisti maldoje ir susikaupime: be triukšmo dainų ir muzikos. Televizoriui duokime, per visa Adventą, atostogų. Paklausyti bent tik žinių!
     Daugiau melstis, ypač vakarais. Idealu: melstis su visa šeima kartu.
     Sekmadieniais ir šventadienias be svarbiausios priežasties nepraleisti šv. Mišių. Sergantys ir negalintys ateiti tepasinaudoją Marijos radiju. Teklauso šv. Mišių ir religinių žinių per radiją.
     Penktadieniais pasnikas visiems nuo 16 iki 60 metų. Jaunesnius ir vyresnius Bažnyčia kviečia pasnikauti savanoriškai. 
     Neužmirškime ir laisvanoriškos atgailos praktikos.
     Ką pasėsime, tą ir plausime! Kaip pasiklosime taip ir miegosime!
     Dieve laimink mūsų ryžtą kūrti naują sviesų Lietuvos rytojų.
Pagarbiai, Mons. Alfonsas Svarinskas
Adventas 2011m.