Babelio bokštas

 Monsj. A.SVARINSKAS,

Lietuvos laisvės kovotojas, LR Atkuriamojo Seimo deputatas

     Visi žinome šį pamokantį atvejį, -kad bendrą darbą dirbant, rei­kia turėti ir bendrą kalbą,- ki­taip nepasieksime gerų rezultatų. Tačiau ne visi iš klaidų mokinasi. Daug dažniau -tas klaidas įkyriai kartoja...

     Lietuvoje nuo senų senovės gražiai sugyveno 116 kalbų kalban­tys žmonės: bendro, visiems lygaus įstatymo laikėsi, valstybine kalba kalbėjo ir todėl Lietuvos Didžioji Ku­nigaikštystė (LDK) visoje Europoje buvo didžiausia bei galingiausia valstybė, nes užpuolimo atveju visos 116 tautų ją narsiai gynė.

    Bet atsirado viena iš 116 tautelių kuri apsiskelbė, kad tik jos kalba gražiausia ir tik ja kalbantys - yra pui­kiausi... Taip susiformavo - ne­susikalbėjimas...O per ne­susikalbėjimą pradėjo braškėti ir valstybės gynybinės sienos.

    Priešai kaipmat pasinaudojo ir gražiąją valtybę užgrobė, suskaldė ir suniokojo... Dabar belikę tik gyny­binių pilių griuvėsiai, gražių dvarų yrančios sienos bei šventovių siūbuo­jantys bokštai...

     Per stebuklą gražioji Lietuva atsikūrė. Atstatė visų 116 kalbų kalbančiųjų lygias teises ir visi ben­drai ėmėsi puoselėti savo buvusią draugišką valstybę.

    Vieningai išprašydino iš Lietu­vos okupantą kariuomenę, nubraukė visas praeities skriaudas ir ne­susikalbėjimus bei uoliai kibo į sa­vo namų atstatymą.

    Buvo akivaizdu, kad draugiškai ir bendrai - esame stiprūs ir nenuga­limi!

    Išvarytiems okupantams tai netiko. Reikėjo mus suskaldyti, ne­būtais dalykais apkaltinti ir Europos akyse apjuodinti...

    Ir prasidėjo "barzdų rovimas", raudų raudojimas už okupantų skriaudas, bet lietuviams prirašy­tas. Prie "barzdylų" prisidėjo ir "au­tonomijų" kūrėjų verksmai dėl dve­jų valstybinių kalbų įvedimo, dėl jų vaikelių skriaudimo...

    Kadangi raudos ir raudotojai buvo užsakyti, tai jų aidas - labai su­maniai atkartotas ir Lietuvos vardas dvigubai subjaurotas...

    Tačiau - yra Dievas Danguje, o teisybė Žemėje.

    Visai ne dėl Lietuvos, o dėl kitą priežasčių, ES Pagrindinių teisių agentūros (FRS) buvo atlikta mažumų apklausa ir pasirodė, kad didžiausią diskriminacijąpergyvena Italijos ir Prancūzijos mažumos! Ir netgi mus, tolerancijos mokinusi Švedija, pasirodo, 3 kartus labiau nei Lietuva skriaudžia savo mažumas!!! Netikėtai, bet Lietuva apklausose pasirodė pati geriausia valstybė iš visų ES!!!

    Tačiau, nebojant akivaizdžių ap­klausos rezultatų, Lietuvos lenkai ir toliau traukia savo skriaudos giesmę ir net kviečiasi Lietuvon europarla- mentaras akivaizdžiai įsitikinti jųjų diskriminacija...

    Argi nevertėtų paruošti lygina­mosios analizės kaip su lenkų mo­kyklomis yra kitose valstybėse

( pvz. Vokietijoje ar JAV), kur jų yra milijonas - kitas? Tačiau šios valstybės lenkų kalbos neįved- inėja ir lenkiškų mokyklų, skaityk­lų ar šventyklų - neremia.

    Vertėtų pažiūrėti, kaip pati Len­kija remia, sakykime, vieno milijo­no vokiečių bendruomenę šalyje ir ar išlaiko jų mokyklas, skaityklas, šventyklas, o juo labiau - universite­tą?!

    Lietuva - vienintelė Pasaulyje išlaikanti lenkų mažumai net aukštąją mokyklą!!!

    Tačiau lenkai tuomi niekur nesigiria...

    Antra vertus, kuo daugiau priv­ilegijų gauna lenkai, tuo daugiau jų nori... Valgant apetitas kyla. Ar nev­ertėtų visas tas privilegijas panaikin­ti, kaip kad ir reikalauja mūsų Kon­stitucija?

    Visame Pasaulyje okupantams išsivadavusios šalys nesuteikia nei pilietybių, nei politinių garantijų. Vienintelė Lietuvėlė ne tik pilie­tybę davė, bet dar ir politines orga­nizacijas (Rusų sąjungą ir Lenkų rinkimų akciją) leido susikurti ...Taigi, prak­tiškai - ar tai ne svetimų valstybių, buvusių okupančių atviri žvalgy­biniai dariniai? Ar tai ne buvusių okupantų įtakos centrai?

    Jule šios spėlionės pasitvirtino - ir Sausio 13- osios įvykiais ir "au­tonomijų" kūrimu, ir "lenkų kortos" įvedimu...

    Šių įvykių fone negalime kalbėti apie lojalumą Lietuvai. Tai atviras ir nuogas agresyvumas, prisidengiant Lygių galimybių įstatymu. Faktai kal­ba už save: pripažino Rusija Riben­tropo-Molotovo paktą, tačiau matė visas Pasaulis Sausio 13-osios įvyk­ius ir Medininkų tragediją.

    Pripažino Lietuvos valstybinė komisija Armijos Krajovos vykdy­tą lietuvių genocidą, "autonomijos" Rytų Lietuvoje siekį ir baigta.

    Tai kaipgi galima palikti bu­vusių okupantų, politines organizaci­jas egzistuoti, dalyvauti politiniame gyvenime ir netgi per rinkimus, - valdyti šalį?!

    Šalimais latvių ir estą valstybėse buvę okupantai neįgijo nei pilietybės, neturi savo politinių organizacijų ir yra nušalinti nuo bet kokio valdymo šalyse. Tik vienui vienužėjeLietu­voje egzistuoja toks fenomenas, o tai savo ruožtu provokuoja buvu­sius okupantus reikalauti privi- legįjų!

    Argi autonomijos siekis ir Sau­sio 13- osios įvykiai nerodo, kad gavę pilietybę buvę okupantai neat­silygino Lietuvai lojalumu, o atvirkščiai?!

    Argi neakivaizdu, kad jie nėra verti mūsų valstybės tolerancijos?

    Ar neakivaizdu, kad su buvusiais ir nepražuvusiais okupantais ir rei­kia elgtis kaip su okupantais - įvert­inus jų žiaurumus, pareikalauti žalos atlyginimo, o ne lepinti juos privile­gijomis.

  Todėl visa Lietuvos pilietinė visuomenė, ilgai žiūrėjusi į valdžios nuolaidas ir tik stebėjosi tokiu netoleregiškumu, šiandien atvirai sako, ir ne tik sako, bet ir reikalauja - su­spenduoti visas okupantų politines organizacijas - Rusų sąjunga prade­dant ir Lenkų rinkimų akcija nebai­giant, bei ęliminuoti jas iš politinio valstybės gyvenimo.

    Maža to, visuomenė reikalauja papildyti Baudžiamąjį kodeksą "Lo­jalumo" straipsniu, kurio nesilaiky­mas sąlygotų pilietybės atėmimą kaip sankciją.

    Tada ir užsibaigtų Babelio bokš­to statybose raudų raudos ir privile­gijos.