LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 8 T. - Turinys, metrika

Nuoširdžiai dėkojame šio numerio rėmėjams:
p. Joan G. Brazauskas iš Londono,

Seimo narei p. Zitai Šličytei,
p. Povilui Vaičekauskui ir 
p. Pilypui Naručiui iš Čikagos, 
p. Peter Iron Jokubkai,

Čikagos Krikščionių demokratų skyriaus pirmininkui

Viršelyje: Lietuvos Žaliosios rinktinės vadas ir organizatorius kapitonas Izdorius Pucevičius-Radvila

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T U R I N Y S

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
D. Kuodytė. Lietuvos Žalioji rinktinė ............................ 3
Dokumentų rinkinys ............................................... 7
Visvaldas. LLKS Žaliosios rinktinės istorija 1944—1951 .......... 31
A. Malinauskaitė. Vytauto Didžiojo rinktinė ..................... 54
D. Kuodytė. KGB ir centrinės vadovybės kūrimosi pradinis etapas . 57
Dokumentų rinkinys .............................................. 60
ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
V. Vyšniūnas-Aušrelė. Atsakinga užduotis ........................ 84
V. Pabikauskas. Raudonoji šmėkla ................................ 94
ANTINACINE REZISTENCIJA
V. Telksnys. 16 lietuvių, pasmerktų lėtai mirčiai. Kas jie? .... 107
V. Telksnys. Vienos Kauno rezistencinės spaudos grupės veikla
sovietų ir vokiečių okupacijos metais .......................... 123

A. Bubnys. „Ginkluotos Kovos Sąjungos“ Kauno apgardėlės sukūrimas
ir veikla 1940—1941 ............................................ 129

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ
N. Gaškaitė. KGB veiklos metodai pokario metais ................ 145   
LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Laisvės kovos sąjūdžio pirmosios dienos 1945-ųjų metų pavasaris  157
Komentaras „Kovų prisiminimams“ ................................ 160

PDF:   fotografinė kopija: 

KAUNAS, 1993

UDK 947.45(084) LA-148

Redakcinė kolegija:

Balys GAJAUSKAS, Česlovas KIŠONAS, Algis KAŠĖTA, Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA, Gintaras ŠIDLAUSKAS, Gintaras VAIČIŪNAS, Vidas GRIGORAITIS

Viršelį apipavidalino Alvydas LADYGA Reprodukcijos R. ŽILIO

© Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

Eina šešis kartus per metus

Redakcija: Dalia KUODYTE (vyr. redaktorė), Rima GUDAITYTE, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Birutė OKSAITE, Regimantas ŽILYS

SL 176. 10 sp. 1. Tir. 5000 egz. Užsakymas 934. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas. Valstybinė „Spindulio“ spaustuvė, Gedimino 10, 3000 Kaunas. Sutartinė kaina