.Žalioji rinktinė dokumentų rinkinys

Dokumentas Nr. 1.

N. Organizacinio skyriaus 
p. Viršininkui

Raportas

Pranešu Tamstai, apie susidariusią padėtį, X. rajone.

Žuvus Z. R. Vadui Kap. Radvilai, vadovavimą perėmė leit. Petraitis. Pastarajam žuvus ir nesant aukštesnio laipsnio vadovavimą perėmiau aš. /kap. Radvilai vadovaujant, ėjau ypatingo būrio vado pareigas/.

Jau anksčiau turėta per didelį dalinį, buvo pradėta skirstyti į mažesnius, labiau judresnius dalinius. Pradėjo kap. Radvila, tęsė leit. Petraitis, užbaigiau aš. Nuolat palaikydamas ryšį, tarp man priklausančių dalinėlių.

Per savo ryšininkus buvau davęs įsakymą, kad prisitaikintų prie vietos sąlygų ir rinktų atatinkamas žinias, kurios man buvo reikalingos, esant įvairiems, netikėtiems atsitikimams. Pagrindan ėmiau ypatingą ir karo stovį Lietuvoje ir savo rajone. Ypač rinkau šias žinias: rikiuotės, /rikiuotės skyriaus rėmuose/, ginklavimą, ūkio, /ūkio skyriaus rėmuose/, ir II-rą skyrių liečiančias žinias /šiek tiek pritaikydamas vokiečių le skyriaus žinias/.

Atklydus vienam ryšininkui iš Šimonių girios ir ieškant Valo ar Gorkio, nurodžiau. Dabartiniu metu teko išgirsti, kad atatinkamas asmuo, yra paskirtas mano rajono vadu. Asmeniškai nieko prieš neturiu. Rikiuotėje esančių narių tarpe gaunas skaidymasis.

Esantiems nesutikimams pašalinti /mano nuomonė/ reikėtų paskirti vadovaujantįjį asmenį /karininką/ iš kitur, kuris sugebėtų visas esančias rikiuotėje jėgas suburti.

Vadovavimą vietą pasirinktų patsai,— rajone, o gal ir kitur. Vadovavimo ryšininką, -us galėtų pasirinkti arba atsigabent. Vado vietai esant kitur,— jo parėdymas iki atatinkamo taško, kurį jis nurodytų.

Rajoną, nurodau asmeniai.

Esamus davinius, pagal parėdymą, perduosiu.

Laukiu skubaus Tamstos įsakymo — nurodymų.

Partz. puskar. Strausas
L. e. ŽR Vado pareigas 
Partz. j. puskar. Snabas 
L. e. ŽR Vado adjutantas

Dokumentas Nr. 2.

N. štabo organizacinio skyriaus p. Viršininkui

R a p o r t a s

Į Tamstos raštą Nr. 10 1947 m. rugpjūčio mėn. 11 d. suteikiu kai kurias reikalaujamas žinias.

Lietuvos Žaliosios Rinktinės ribas nurodau asmeniai. Rinktinės įsikūrimo ir formavimosi. Atatinkamas dalinio periodas apsiribojo jo veikimo ribose, karts nuo karto, palaikant ryšius su kaimynais, Rinktinei nepriklausančiais. 1947 m. balandžio mėn.—gegužės mėn. kaimyninių partizanų nesantaika dalinėliuose privertė griebtis priemonių, kad išvengus netikėtų įvykių. Birželio pabaigoje susitikau su vienu asmeniu, kuri prižadėjo nuvežti ir perduoti mano raportą Nr. 18, rašytą 1947 m. VI.14 d. Rašyto raporto nuorašą siunčiu.

Birželio mėn. pabaigoje per tą patį asmenį gavau žinią, kad esame priskirti prie Algimanto apygardos. Rinktinės vadu yra paskirtas Daujotas. Rikiuotėje esančių kovotojų tarpe gavosi dar didesnis bruzdėjimas — nepasitikėjimas, skaidymasis. Susilaikiau iki atatinkamo parėdymo. Algimanto apygardai priklausyti nepatogu.

Reikalaujamas žvalgybos ir kontržvalgybos žinias savo veikimo rajone, pristatysiu /išskyrus neapdirbtąjį žemės plotą, bei išardytus ūkius, nes tos žinios Il-me slaptame skyriuje nebuvo renkamos. Minėtas žinias surinksiu ir pristatysiu.

Lietuvos Žaliosios Rinktinės štabo ribose turimas žinias prisiųsime. Dabartiniu metu veikia šie skyriai, su savo paskirtimi: rikiuotės /rikiuotės skyriaus rėmuose/, Il-as skyrius /slaptas/. Veikia šie poskyriai: mobilizacijos, žvalgybos ir kontržvalgybos, asmeninės sudėties ir ginklavimosi.

Skyrių atatinkamas žinias pristatysiu. Kai kurias žinias perduodu asmeniai.

Priedas: raportas, propagandos skyriaus viršininko raportas.

Einąs LŽR Vado pareigas
Pusk. STRAUSAS 
Laikinai einąs LZR štabo v-ko...
part. VIRPŠA

Dokumentas Nr. 3.

1948 metų kovo mėn. 15 d., dalyvavusį at..........................

........steigimo reikalų pasitarimo

 

P r o t o k o l a s

Pastaba: V. DAUMANTAS dėl techniškų kliūčių į pasitarimą negalėjo būti iškviestas. ..V atstovas..................11 sl. įgaliotas atstovas............................................

Pasitarimui pirmininkauti išrenkamas ............NAS, sekretorium

VA. .NAS. ....................................................................

Pirmininkaujantis nušviečia Apg. kūri...................., nurodydamas tai iššaukusias.............. Pasitarime dalyvaujantieji iškaltomis.................................................................... klausimų svarstymo.

Svarstyta                                                   Nutarta

1.    Apg veiklos nuostatų klausimas   1. Priimti laikinai ................
2.    Apg vadovybės sudėties ir jos rin-   KĘSTUČIO Apg................
       kimo klausimas.                                      nuostatus.
......vadovybės techniško veikimo           2. Kandidatu į kuriamos ApgV paklausimas.    
                                                                      reigas ........................
                                                                      ........ siūlo KRIVĮ ...........................
                                                                      išrenkamas ApgV..............
                                                                      3. Apg vadovavimo ploto išplėtimo klausimas atidėtas svarstyti ateityje. Materialinė parama vadovybės veiklai,— nario mokestis Apg lieka tas pats, koks buvo mokėtas K vadovybei.

Pasirašė: Mažrimas, Naras, Krivis, Svajūnas,

Puntukas ir Vijoklis

... tikras:    GSV

Dokumentas Nr. 4.

48.IV.1...     Į s a k y m a s  a p y g a r d a i

Nr. 1.

....... 1948 m. balandžio 1 d.

Bendroji dalis

1.

Remiantis K vadovybės nutarimu, ................. ir SAV nutarus, įsakymu nuo

š. m. kovo mėn. 31 d............. ir KSV su visu jo žinioje esančiu

..............išskirta iš K sudėties ir iš jų sudaryta apygarda.

Pastaba:, K vadovybės 1948 m. vasario mėn............... posėdžio

protokolo nuorašas, K, SA ir .... vadovybių atstovų 1948 m. kovo mėn.

15 a.....................protokolas ir ĮSAKYMAS ..................

mėn. 31 d.

2.

........ApgV esu išrinktas aš, ApgSV išrinktas ................i vi s.

Pastaba: K, SA ir IU vadovybių atstovų.......... 1948 m. kovo mėn. 15 d. pasitarimo protokolas.

3.

LAISVĖS KOVOS BROLIAI

Mūsų laisvės kovos sąjūdis, nežiūrint okupantų naudojamų jėgos, klastos ir smurto priemonių jam palaužti, kad galėtų niekieno nekliudomi įvykdyti mūsų tautos gyvybingų jėgų sunaikinimą, krašto nuskurdinimą ir kolonizaciją, nežiūrint sudėtų brangių aukų, auga, stiprėja ir plečiasi.

Nueitas kovos kelias, kovoje patirti sunkumai ir darytos klaidos mus daug ko išmokė, kova su dešimteriopai skaitlingesniu priešu ir reikalas pasitikėti savo jėgomis mus užgrūdino.

Visa tai mums duoda tvirtą pagrindą galutiniam laimėjimui atsiekti.

Tik turime nepamiršti, kad kaip laivas, plaukiant artyn kranto turi būti dar stropiau valdomas, kad nesudužtų į povandenines uolas, taip ir laisvės kovoje atsiekti laimėjimai turi būti nepaliaujamai stiprinami ir plėtojami dar daugiau apgalvotu, dar apdairesniu ir kruopštesnių veikimu.

Vieningi visame kame, drausmingi, pasišventę ir ištvermingi pareigose, darbuose ir žygiuose ryžtingi, akylus ir drąsūs, bet kartu ir ............ veiksmuose, kupini meilės savo tėvynei ir ištikimybės savo tautos bei savo krašto sargyboje, pilni paniekos bailiams ir šiaudadūšiams, teisingi, bet rūstūs priešams, negailestingi išdavikams turime kad ir iš lėto, bet tvirtai nepalaužiamai žengti užsibrėžtos kovos keliu, kad išpildytume pareigą

Tėvynei, savo darbais pateisintume išsilaisvinimo kovoje ........ aukas bei laisvės kovos sąjūdin dedamas viltis ir padėtume tvirtus pagrindus mūsų laisvai, nepriklausomai, demokratiniais pagrindais tvarkomai valstybei atkurti.

Kovodami dėl savo tautos laisvės ir nepriklausomybės mes kartu kovojame ir dėl viso kultūringojo pasaulio likimo. Mums atitenka sunkus, bet didingas, gražus ir garbingas uždavinys. Tegul Aukščiausiojo palaima lydi mūsų žingsnius ir mūsų darbus.

4.

Sudarytoji apygarda pavadinama PRISIKĖLIMO APYGARDA /sutrumpintai PA/.

5.

PRISIKĖLIMO APYGARDĄ vadinti slapyvardžiu G........AS /sutrumpintai G/.

6.

... bus duotas kitoks parodymas, G galioja ................ išleisti nuostatai, taisyklės, instrukciniai nurodymai.

7.

......galioje G visi iki šios dienos išleisti įsakymai K ir KV bei KS pareigūnų įsa.......... nurodymai atskiruose raštuose, kiek.......... esmingi tolimesnei G veiklai ir kiek.......... pakeičiami vėlesniais G ar aukštesniais vadovybės įsakymais.

/Parašas/
GV

Įsakymo nuorašus /išrašus/ gauna:

          Vykdyti    Žinoti
           2                   1
           1
Iš viso   1                   3


Išrašas tikras:

Dokumentas Nr. 5.

GV
48.IV.10

Nr.    LŽRV

/Nuorašas KV/

Ryšium su tuo, kad, sudarius PRISIKĖLIMO APYGARDĄ, KV man perdavė Tamstos raportą Nr. 45 dėl LŽR įjungimo į apg sudėtį ir nukreipė į mane Tamstos susirašinėjimą tuo reikalu, turiu pareikšti sekančiai:

1.    PA vadovybė imasi iniciatyvos LZR įjungimo į PA klausimo išnagrinėjimui ir yra pasirengusi svarstyti bei atitinkamai išspręsti LŽR vadovybės prašymą tuo reikalu, kuris būtų parašytas pagal Kv š. m. sausio mėn. 25 d. raštą Nr. 25 sl nustatytus reikalavimus arba jame bent minimaliai būtų:

a/ nurodymas LŽR sudėtyje esančių P, OSN ir NR skaičius,

b/ pranešama apie dabartiniu metu LŽR veiklos apimamą plotą /nurodant skaičių pilnai apimamų valsčių bei nepilnai apimamų valsčių seniūnijų, jų neišvardinant/,

c/ pranešama kuo /personalu, priemonėmis bei kaip kitaip/ LŽR vadovybė galėtų duoti proporcingą savo pajėgumui įnašą PA vadovybei sustiprinti ir kokią materialinę paramą galėtų suteikti LŽR PA vadovybei mėnesinio nario mokesčio pavidale, kuris turėtų būti mokamas nuo LZR įjungimo į apg sudėtį,

d/ prašymas pasirašytas visų arba bent daugumos LŽR vadovybės narių.

2.    Tamstų R veiklai su PA užsibrėžtos veiklos kryptimi suderinti, organizacinei struktūrai koordinuoti ir kitokiems organizacinės veiklos klausimams aptarti numatau netolimoje ateityje organizuoti asmenišką susitikimą su Tamsta ir su kitais LŽR vadovybės nariais. Tikslų susitikimo laiką, vietą ir kitas sąlygas nurodysiu per savo įgaliotinį. Prašau Tamstą iš anksto pramatyti ir atitinkamai parengti galimybes susitikimui su svarbesniais daliniais bei su atskirais pareigūnais. Susitikimą bei kitus jį liečiančius dalykus prašau laikyti griežčiausioje paslaptyje.

Sunkioje ir žiaurioje, bet garbingoje kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės Tamstai, Tamstos bendradarbiams ir visiems kovotojams LZR linkiu sėkmės, ištvermės ir Aukščiausiojo palaimos.

GV

GSV

Dokumentas Nr. 6.

48.IV.4
Nr......

Nuorašas

Į s a k y m a s
Nr. 4.

1948 m. balandžio mėn. 4 d.

Organizacinė sritis

1.

SAŠV Krivį, ryšium su jo išrinkimu GSV, iš SASV pareigų atleidžiu.

2.

Savo pirmuoju pavaduotoju skiriu SAV Narą, antruoju pavaduotoju — JUV Dagilį.

3.

... k ą skiriu GSOrgSkV.

4.

Vijoklį iš raštvedžio pareigų atleidžiu ir skiriu GSInSkV ir kartu jam pavedu laikinai eiti GSOpSkV pareigas.

5.

Laikinai eiti GSUkSkV pareigas pavedu GSV................

6.

........ steigiu:

a/ Apr. ir Tiek. Posk. ir

b/ San. Posk.

7.

Laikinai eiti GŠŪkSk Apr. ir Tiek. Posk. V pareigas pavedu SIEV Karpiui.

8.

N e m u r ą skiriu GVĮ ir kartu jam pavedu laikinai eiti GSUkSk San. Posk. pareigas.

9.

R a d v i l a i t ę  skiriu GVI.

/-/

GV

Išsiuntinėta š. m. įsakyme Nr. 1 išvardintiems adresatams.

Nuorašas tikras:
48. IV. 10

GSV

Dokumentas Nr. 7.

P r o t o k o l a s  Nr. 1

1948 metų balandžio mėnesio 22 d.

Laikinai einančio Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vado įsakymu, Lietuvos Žaliosios Rinktinės pareigūnui, partizanui Agnieškai, buvo pavesta pravesti organizacinį-informacinį pasitarimą-posėdį.

Posėdį-pasitarimą atidariau 2258 val. N vietoje.

Posėdžiui-pasitarimui sekretoriauti paprašiau Lietuvos Žaliosios Rinktinės štabo pareigūną, partizaną Maurą.

Informaciniame posėdyje-pasitarime dalyvavo:

G vadovybės pareigūnai, Mažrimas ir Puntukas, SA vadovybės pareigūnai, Naras ir Svajūnas, L e. L.Ž.R. Vado p., partizanas Giria, Lietuvos Žaliosios Rinktinės štabo pareigūnai, partizanai, Mauras, Agnieška, Žaibas ir Zubrys (ūkio skyriui atstovauti buvo pavesta partizanui Agnieškai) „Saulės“ rajono vadas, partizanas Valstietis, „Alkos“ rajono vadas Aras „Trispalvės“ rajono vadas Saka. „Trispalvės“ rajono GS nariams: Žirneliui, Mirgai, Rugegėlei ir L.Z.R. štabo sanitarinės dalies vedėjui OSN Ramunėlei.

1. Rajonų organizaciniai klausimai:

a)    „Trispalvės“ rajono klausimai

b)    „Alkos“ rajono klausimai

c)    „Saulės“ rajono klausimai

d)    Šeduvos miesto klausimai

e)    Organizuotumas.

2.    Kaimyninės Kėdainių apskrities ir miesto klausimai

3.    II-jo skyriaus klausimai:

a)    Žvalgyba,

b)    Kontržvalgyba.

4.    Ūkio skyriaus klausimai:

a)    Finansų klausimas,

b)    Rūbų ir apavo klausimas,

c)    Sanitarinis klausimas.

5.    Spaudos ir švietimo klausimai:

a)    Organizacinė spauda,

b)    Okupantų spauda.

6.    Klausimai bei sumanymai.

„Trispalvės“ rajono vadas, savo informaciniame pranešime pabrėžė, kad pereitų metų ir šių metų pirmaisiais mėnesiais, dėl daugelio nepageidautinų elementų ir neprisiuntimu iš Rinktinės informaciją bei nuostatų, veikla buvo silpnoka. Paskutiniuoju laiku, veikla pagyvėjo. Pradėjo augti narių skaičius, kiek tai leidžia saugumas ir legalios gyvenimo sąlygos. Atitinkamas štabo skyrius pradėjo, pagal apylinkes, registruoti nepatikimus asmenis, nurodydamas, atitinkamose skiltyse, jų nusikaltimus mūsų tautai.

Be to „Trispalvės“ rajono vadas pabrėžė ir pareikalavo nedelsiant prisiųsti nuostatus bei instrukcijas. Jų nebuvimas trukdo darbą; ir dar iškėlė klausimą, kad jei veikia kaimyninės Rinktinės OS, tai, jei yra galimybės, būtų informuota „Trispalvės“ rajono vadovybei. Rajono organizacinė veikla, numatyta dar daugiau išplėsti.

N apygardos vadas Mažrimas, ryšium su SAV Naro pareikštu pageidavimu, paprašė šį palikti atviru ir nurodė, kad atskirtų organizacinių vienetų organizuojamų OS pareigūnai bendrautų per savo vadovybes ir esant galimybei, vadovybėms susitarus, užmegztų betarpišką bendradarbiavimą. „Trispalvės“ rajono pervedimo vieno kurio nors org. vieneto organizacinei iniciatyvai ir veiklai, reikalu pasakyta neigiamai, pažadant prie šio klausimo konkretaus išsprendimo prieiti ateityje.

„Trispalvės“ rajono organizacinis klausimas toliau nebebuvo diskutuojamas ir prieita prie kito rajono vado pranešimo.

„Alkos“ rajono vadas Aras padarė sekantį pranešimą:

„Alkos“ rajonas yra organizacinėje stadijoje. Trūksta nuostatų bei instrukcijų. Jų buvo pažadėta prisiųsti, bet iki šio laiko, dar nėra gauta. Rajonas yra suskirstytas į apylinkes. Daugumoje apylinkių ryšiai yra sutvarkyti. Artimiausiu laiku ryšiai bus sutvarkyti su kitomis apylinkėmis. Aras dar pabrėžė, kad dabartiniu metu, jaunuoliais, kurie yra mūsų tautos ateitis, pasitikėti, saugumo sumetimais, yra sunku. Verbuojant OS narius, einama iš lėto, atsargiu žingsniu. Gavus nuostatus bei instrukcijas, manau darbą pagyvinti“.

Nuostatus bei instrukcijas, L.Ž.R.Š. Org. Sk. Viršininkas, prižadėjo prisiųsti.

Tuo „Alkos“ rajono vado klausimas ir baigiamas.

Žodis suteikiamas „Saulės“ rajono vadui Valstiečiui.

„Saulės“ rajono vadas Valstietis, „Saulės“ rajono organizacinius klausimus bei nuveiktą veiklą, prižadėjo prisiųsti, tai yra pateikti L.Ž.R.Š. bei raštu.

Organizacinio skyriaus Viršininkas pabrėžė, kad Šeduvos miesto klausimas yra atviras, nors yra keletas asmenų, bet sudaryti vadovaujantį branduolį, dėl tam tikrų priežasčių nėra galima. Buvo ieškota, kiek tai sąlygos leido, asmenų, kurie galėtų vadovaujamą branduolį sudaryti, bet iki šio laiko dar nerasta. Paprašė dalyvaujančių posėdyje-pasitarime pagalbos, kad suteiktų galimybės sukomplektuoti vadovaujantį branduolį arba suteiktų, jei sąlygos leidžia, pažinčių.

Kai kurie dalyviai prižadėjo tuo klausimu savo pagalbą.

e) Organizuotumas.

Organizuotumo klausimu kalbėjo GV Mažrimas.

Kokį vaidmenį vaidina dabar, tai yra partizaninėje veikloje ir OS narių tarpe ir ateityje reikiamu momentu, organizuotumas ir kalbėti netenka. Mes privalome organizuotis, privalome idėjiniai pasiruošti, privalome burti OS narius, nes tai mūsų tautos ateitis. Kova, kurią veda mūsų tauta su žiauriuoju okupantu, yra nelygi, bet mes ją privalome tverti, nes to reikalauja tautos ateitis. Jei ryžomės kovai, ją tęsime iki galo, priešingu atveju, mes nepateisinsime savęs. Laisvė ir nepriklausoma valstybė, mūsų tikslas, mūsų ateitis. Mūsų tikslui pasiekti, yra reikalingas organizuotumas ir beatodairinė, sąmoninga drausmė. Siekim ir skiepinkim tai, baigdamas pabrėžė Mažrimas.

2. Kaimyninės Kėdainių apskrities ir miesto klausimas.

GV Mažrimas, po kai kurių dalyvių išsireiškimų pasakė, kad, kiek tai leidžia sąlygos ir galimybė, daryti žygių Kėdainių apskrities dalyje atkurti ryšius su Povilo Lukšio Rinktinės partizanų ten pairusia veikla. Buvo pirmininkaujančio pasiūlyta, kad, partizanas Mauras, kaipo buvusios rinktinės palikuonis, imtųsi atkurti ją. Minėtas partizanas sutiko tai padaryti, kiek tai sąlygos leis. Mažrimas davė savo principinį sutikimą.

Pirmininkaujantis paprašė visų dalyvių tuo klausimu realios paramos.

Il-ro skyriaus klausimais kalbėjo GV Mažrimas.

Žvalgyba ir kontržvalgyba mūsų laisvės kovos sąjūdyje vaidina labai svarbų vaidmenį. Mes privalome taip susitvarkyti, kad priešo žingsniai, jo užmačiai, jo taktiniai bei strateginiai planai mums būtų žinomi. Tai nėra lengva įvykdyti. Tai reikalauja milžiniško atsargumo. Gali pasitaikyti, kad, kai kuriais atsitikimais, pareikalautų aukų, ar tai didesnės sumos lėšų atitinkamą uždavinį vykdant. Tuo atveju, atitinkami pareigūnai, privalo būti budrūs ir gerai apgalvoti, prieš vykdydami uždavinį. Privalome surinkti okupantų visus žiaurumus, visas jo piktybes daromas mūsų tautai, atsargiai, bet garantuotai. Plėskime žvalgybą ir kontržvalgybą, nes to reikalauja mūsų tautos laisvės kovų sąjūdis, baigė Mažrimas.

4. Ūkio skyriaus klausimus Lietuvos Žaliosios Rinktinės, Ūkio skyriaus viršininkui asmeniai sutikus, jo klausimus atstovauti, buvo pavesta — Agnieškai.

Finansų klausimas rinktinei yra itin svarbus. Pagal nustatytus nuostatus, rinktinė privalo mokėti nario mokestį apygardai. Rinktinės štabo sudėčiai apsimokėti nario mokestį, be rajonų ūkinės paramos, nėra įmanoma. Tad prašoma ponų rajonų vadų, kiek galima punktualiau mokėti nario mokestį.

Rajonų vadai, pasisakė, kad dabartiniu metu su lėšomis yra gan sunku, bet padengti rinktinės nario mokesčiui, prisidėsią ir laike savaitės praneš, kiek galėsią mokėti nario mokesčio rinktinei.

Rūbų ir apavo klausimu.

Agnieška paprašė dalyvaujančių, ar negalėsią suteikti tuo klausimu, atitinkamų žinių.

Sanitariniu klausimu.

„Trispalvės“ rajono vadas Šaka pabrėžė, kad jis papildys atitinkamus sanitarinius taškus kai kuriais vaistais.

Iškilus klausimą RjV Šakai dėl aukų lapų OS narių tarpe, GV Mažrimo pasisakymu, aukų lapai ateityje OS narių ir rėmėjų tarpe nebebus praktikuojami.

Spaudos ir švietimo klausimą nagrinėjant, buvo pasisakyta, kad organizacinės spaudos „Trispalvės“ rajonui reikės bent 15 egzempliorių. „Alkos“ rajonui — 10 egzempliorių. „Saulės“ rajonui—15 egzempliorių. Rajonų vadai pasisakė, kad atitinkama okupantų spauda yra renkama. GV Mažrimas paprašė, kad iš OS narių ar negalima būtų gauti P pasiskaityti knygų, nes jų, jei neskaitys, tai bus atsilikę nuo gyvenimo progreso. Nors dalinai tam pašalinti, reikėtų knygų, knygų ir dar kartą knygų. Remkime tuo P narius.

GV Mažrimas iškėlė klausimą, kad Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadovybė, o jos šiandieną yra daugiau nei du priedėliai, išrinktų Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadą. Pirmininkaujantis Agnieška pasakė, kad nėra šiame susirinkime atvykusių kitų kandidatų, bet esant balsų daugumai buvo nutarta, išrinkti Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadą. Agnieška pasiūlė— partizaną Virpšą, Virpša pasiūlė — partizaną Zubrį, Zubris pasiūlė — partizaną Maurą.

Susirinkimas vienbalsiai išrinko Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadą — partizaną Virpšą—Girią.

Susirinkusieji atsistodami ir susikaupdami pagerbė Lietuvos Žaliosios Rinktinės žuvusius partizanus.

Nebeesant klausimų bei pageidavimų posėdis-pasitarimas baigtas tautos Himnu.

Dokumentas Nr. 8.

GV
1948.V.....

išrašas

Į s a k y m a s  G.

Nr. 3.

1948 m. balandžio mėn. 26 d.

Organizacinė sritis

1.

LIETUVOS ŽALIĄJĄ RINKTINĘ /LZR/ iki šio laiko veikusią kaip savistovų organizacinį vienetą, jos vadovybės prašymu, G vadovybei sutikus, nuo š. m. balandžio mėn. 23 d. įjungiu į..........sudėtį.

Pagrindas: 1948 m. balandžio mėn. 23 d. LZR vadovybės posėdžio nutarimas.

2.

...pavadinti slapyvardžiu VILNIUS /........... VI/.

3.

InSkV Agniešką nuo šios dienos iš pareigų atleidžiu ir skiriu VIŠV.

4.

OrgsKV Svajūną nuo šios dienos iš pareigų atleidžiu ir skiriu SAŠV.

/Pas./ Mažrimas GV

Šio įsakymo nuorašus bei išrašus gauna:

                                                          žinoti    vykdyti
1.    Srv...............................
2.    SAV,    TUV, VIV ir TIOV.......... 1
3.    GSV...................... _
                                                 Iš viso    1

Nuorašas tikras:

1948.V.7    GSV

Dokumentas Nr. 9.

Protokolas Nr. 2

N. vietoje, 1948-tų metų balandžio mėnesio 23 d. VI. įsakymu /žodžiu/, susirinko visi VIS pareigūnai posėdžiui. Posėdžiui pirmininkavo pats VI............ Posėdyje dalyvavo: GV Mažrimas, VIS pareigūnai: Mau

ras, Agnieška, Zubris, VlŪskV. atstovavo Agnieška ir Žaibas.

Posėdis prasidėjo 1525 vai.

VI Giria paprašė „G“ apygardos vadą — Mažrimą supažindinti su veikiančiais „G“ apygardos laikinais nuostatais.

GV Mažrimas supažindino su laikinai veikiančiais „G“ apygardos nuostatais.

Savo trumpoje kalboje GV Mažrimas pabrėžė, kad po pereitų metų pasikalbėjimo su L.2.R. Vadu — Strausu, buvo manyta, kad L.Ž.R. įsijungs į Jungtinės Kęstučio Apygardos ribas. Pralaukta ilgą laiką, bet nebuvo gauta oficialaus rašto, kuriuo remiantis, galima būtų įjungti į minėtos apygardos ribas. Tik šių metų sausio mėnesio pradžioje, buvo gautas L.Ž.R. vado raportas, prašęs įjungti į Jungtinės Kęstučio Apygardos sudėtį. Praėjo gana ilgas laiko tarpas, bet į pasiųstą, minėtos apygardos, vado rašte iškeltus klausimus, L.Ž.R. vadas ir štabo pareigūnai, neatsakė. Paskutiniuoju laiku, kad darbas vyktų sėkmingiau, yra įkurta „G“ apygarda. Jos laikinus nuostatus Tamstos girdėjote. Jeigu Vl......... ir ponai vadovybės nariai sutinka su „G“ apygardos laikinais nuostatais, tad prašau šiandieną padaryti nutarimą, kuriuo remiantis „G“ apygarda galėtų Vl įjungti į savo sudėtį.

Vl Giria šią mintį-klausimą pastatė balsavimui.

Visi, priešakyje su VL Giria, pasisakė už tai, kad Vl su savo veikiančia asmenine sudėtim, kariškuoju ir ūkiniu turtu, įsijungtų į „G“ apygardos sudėtį.

Vl Giria ir VIS pareigūnai pasižadėjo:

1.    „G“ apygardos veikimui sustiprinti, mokėti kas mėnesį po 250 /du šimtus penkiasdešimt/ RM nario mokesčio.

2.    Kuo galėdama, Vl rems apygardos darbą, kad jis būtų sėkmingesnis. Posėdis baigėsi 1840 val.

Vl -
Giria

Dokumentas Nr. 10.

VIV

sv„

1948.VI.29 Nr. 219

Nuorašas

R a p o r t a s

Pranešu Tamstai, kad atskilęs L.Ž.R. dalinys, kuris dabar priklauso Algimanto Ap. ir veikia L. Z. R. vardu parodė noro susijungti į vieną dalinį ir sudaryti vieną bendrą R.S. iš abiejų dabar veikiančių atskirose Ap. š.

Algimanto Ap. priklauso L.Ž.R. Veikia šešiuose valsčiuose. Tikras ribas pranešiu vėliau.

Laukiu skubaus Tamstos parėdymo-įsakymo.

Giria
VIV

Dokumentas Nr. 11.

Nuorašas

P r o t o k o l a s Nr. 6

N., 1948 metų liepos mėnesio 7 dieną 1550 val.

Dalyvaujant ViV Giriai, VišV Agnieškai, ViVP ir 1. e. MobskV p. Žėručiui, ViOrgskV bei ViSPŠvietPropSkV Žagrei, ViII Granitui, VIRiSkV

Jupiteriui, ViŪkSkV Marsui, ViŠRB Fricui ir TrRj kar. paruoš...........,

įvyko posėdis-pasitarimas. Posėdyje-pasitarime buvo apsvarstyta ir priimta sekanti darbų tvarka:

1.    Rajonų pertvarkymas.

2.    P ir OSN apmokymo klausymas.

3.    KO rajono perėmimas į Vi sudėtį.

4.    Vi laikraštėliui leisti klausymas.

5.    SA KLT sprendimo nagrinėjimas.

6.    Ryšių sutvarkymui asmens koptavimas S sudėtin.

7.    TrRj klausymas.

8.    Klausymai bei sumanymai.

Apsvarsčius ir priėjus bendro susitarimo,— nutarta:

1.    A/ KaRj, nustatant veikimo plotą apimantį — Baisogalos valsčius ištisai, Šeduvos valsčius iki geležinkelio Radviliškis—Panevėžys pietinė dalis, su veikiančiu vienu P daliniu.

Pastaba: a/ Seniūnijos, kurių centrinis taškas randasi į pietus nuo geležinkelio Radviliškis—Panevėžys,— priklauso KaRj.

b/ Seniūnijos, kurių centrinis taškas randasi į šiaurę nuo geležinkelio Radviliškis—Panevėžys,— priklauso PiRj.

B/ Pi, Va, Eg ir AIRj sujungti į vieną bendrą Rj, pavadintu — PiRj su veikiančiais trimis P daliniais.

C/ Šeduvos miesto Rj klausymas paliktas atviru.

D/ TrRj palikti tuose pačiuose veikimo rėmuose ir stengtis atstatyti skubiai pakrypusią padėtį, imantis tuo reikalu reikalingų žygių.

2.    OSN į apmokymo programą neįtraukti saugumo sumetimais. P apmokymui pravesti palikta ViV nuožiūrai, kaip pav. nustatyti apmokymo laiką, vietą, konspektų paruošimas ir t. t.

3.    KORj perimti Vi sudėtin, bet dėl susidarysiančio veiklai nepatogumo, prašyti GV savo įsakymo Nr. 4 — to rašto Nr. 21a iš 48.VI.2 dalinai pakeisti.

4.    Leisti Vi „PROTĖVIŲ TAKAIS“ savaeigį, dvisavaitinį laikraštėlį.

5.    SA KLT nutarimą, dėl datų skirtumo prisiųstuose raštuose, liūdininkų stokos įrodymo ir, šabloniško SA KLT ir nutarimo sudarymo, nevykdyti ir visus tuo reikalu SA prisiųstus Vi raštus persiųsti GV žinion.

6.    ViS ryšiams tvarkyti bei organizuoti pavesta ViRikskV Jupiteriui.

7.    Išaiškinti kaltininkus TrRj ir atstatyti iš pakrypusios jo padėties į normalias veiklai vėžes.

8.    ViŪkSkV Marso pageidavimą patenkinti ir tuo reikalu skiriant jo dispozicijon atitinkamą P skaičių.

P Vairui leisti rašyti raportą KaRjV.

Posėdis-pasitarimas baigtas 1925 val.

Nuorašas tikras: ViSV

Dokumentas Nr. 12.

P r o t o k o l a s  Nr. 6

N., 1948 metų liepos mėnesio 7 dieną 1550 val.

Dalyvaujant ViV Giriai, ViVP ir 1. e. ViMobSkV p. Žėručiui, ViSV Agnieškai, ViOrgSvV bei ViSpSvietProp. Sk. V. Žagrei, VilIrSkV Granitui, ViRikSkV Jupiteriui, ViŪkSkV Marsui, ViSRB Fricui ir TrRj kar. paruoš. V. Alksniui, įvyko posėdis-pasitarimas. Posėdyje-pasitarime buvo apsvarstyta ir priimta sekanti darbų tvarka:

1.    Rajonų pertvarkymas.

2.    P ir OSN apmokymo klausymas.

3.    KO rajono perėmimas į Vi sudėtį.

4.    Vi laikraštėliui leisti klausymas.

5.    SA KLT sprendimų nagrinėjimas.

6.    Ryšių sutvarkymui asmens koptavimas štabo sudėtin.

7.    TrRj klausymas.

8.    Klausymai bei sumanymai.

ViSV Agnieška savo kalboje pareiškė, kad planingesniam ir veiklesniam darbui išvystyti, kai kuriuos Rj sujungti į vieną Rj, pagal kurį sudarius, gausis pajėgesnis Rj ir veiklesnis savo apimančiame veikimo plote. ViSV Agnieškos pasiūlymas buvo vieningai priimtas ir padarytas sekantis nutarimas

A/ KaRj, nustatant veikimo plotą apimantį: Baisogalos valsčius ištisai, Šeduvos valsčius iki geležinkelio Radviliškis—Panevėžys, pietinė dalis, su veikiančiu vienu P daliniu.

Pastaba: 1. Seniūnijos, kurių centrinis taškas randasi į pietus nuo geležinkelio Radviliškis—Panevėžys, priklauso KaRj.

2. Seniūnijos, kurių centrinis taškas randasi į šiaurę nuo geležinkelio Radviliškis—Panevėžys, priklauso

PiRj.

B/ Gi, Va, Eg ir AlRj sujungti į vieną bendrą Rj pavadintu PiRj, su veikiančiais trimis P daliniais.

C/ ŠedStRj klausymas paliktas atviru ir,

D/ TrRj palikti tuose pačiuose veikimo rėmuose ir stengtis atstatyti skubiai pakrypusią padėtį, imantis tuo reikalu reikalingų žygių.

Bet ViSV Agnieška kreipėsi į ViV Girią skubiai numatyti ir paskirti atitinkamai RjV, kad nesusitrukdytų Vi štabinė veikla.

Antruoju klausymu, Žagrei ViOrgSkV pasiūlius ir visiems dalyvaujantiems sutikus, kad OSN į apmokymo programą neįtraukti saugumo sumetimais ir tuo tarpu jiems konspektus neruošti. P apmokymui pravesti, paliekama ViV nuožiūrai, kai pav.: nustatyti apmokymo laiką, vietą, konspektų paruošimas ir t. t. Statutais bei kitomis reikalingomis apmokymui medžiagomis, pasirūpina ir ateityje rūpinasi paskirtasis lektorius.

Trečiuoju klausimu, KORj perėmimu į Vi sudėtį, nutarta perimti, priimant dėmesin, dėl susidarysiančio veiklai nepatogumui, prašyti GV savo įsakymo Nr. 4-to rašto Nr. 21a iš 48.VI.2 dalinai pakeisti. Pakeitimo smulkmenas prašomas, pasiųsti šifru.

Ketvirtuoju klausimu svarstant, ViOrgSk Žagrė, ypatingai pažymėjo, kad leidžiant Vi laikraštėlį, tuo pagyvės pats organizacinis darbas ir jis atneš Vi reikalingų, laukiamų rezultatų. Vieningu nutarimu nutarta leisti Vi savaeigį, dvisavaitinį laikraštėlį. Laikraštėliui leisti, medžiagos ir kitų reikmenų sudarymui įsipareigojo rūpintis bendromis jėgomis visi ViS pareigūnai ir jame dirbantieji asmenys. Surinkus atitinkamą medžiagą laikraštėliui, skirtas bus jam išleisti atsakingas toms pareigoms atitinkamas pareigūnas.

Penktą punktą nagrinėjant, SA KLT nutarimą, prieita prie išvados ir nutarta, kad dėl datų skirstymo prisiųstuose raštuose, liudininkų įrodymo stokos, šabloniško KLT ir nutarimo sudarymo,— Vi atsisako SA KLT nutarimą vykdyti ir visus tuo reikalu SA prisiųstus Vi raštus persiųsti GV žinion.

Šeštą klausymą nagrinėjant, nutarta, kad Vi ryšiams tvarkyti bei organizuoti pavesta ViRikSkV Jupiteriui.

Septintą klausymą nagrinėjant, TrRj kar. paruoš. V. Alksnis pareiškė, kad dirbant neapgalvotai saugumo atžvilgiu, nesistemingai ir neprisilaikant bendrų taisyklių, TrRj įvyko gan stambūs areštai, per ko nemaža jaunos ir energingos jėgos netekta OSN srityje ir jų pačių likimas — žiaurusis, raudonojo teroro, šaltasis Sibiras bei į kitas vietoves — katorgon. Kaltininkas — su. Neniškaitė, dabartiniu metu deputatė, anksčiau buvusi dvarininko duktė ir Micevičius, dabartiniu metu mokytojas, anksčiau buvusiu smetoninių laikų karininku, abiems dirbantiems MGB naudai, kai kurie OSN buvo suėję į kontaktą veiklai OS praplėsti ir kame buvo at-šifruotas veik visas TrRj OSN mazgas, ko pasėkoje, 18—20 asmenų likimas atsidūrė žiauriojo kruvinojo valiai, iš kurios maža, bet jau be sveikatos ir jėgų teks išvysti savo brangiąją Tėviškę. Visi kiti likusieji veik nelegalioje padėty, ar kitu būdu gyventų. Dabartiniu bolševikmečio metu, anksčiau virš minėtas Micevičius mokytojavo Kuršėnų gimnazijoje irgi 10 OSN atidavęs savo pranešimu į MGB rankas ir kurių likimas dabartiniu metu dar nežinomas. Alksnis žadėjo smulkiau sužinoti apie virš minėtus du mgbistus ir informuoti Vi Il-ro SkV.

Galutinėje išvadoje nutarta vėl TrRj atstatyti iš pakrypusios padėties į normalias veiklai vėžes p. Alksnio pastangomis, ViS atitinkamiems bei nusimanantiems pareigūnams padedant.

ViUkSkV Marsas pageidavo, kad efektingesniam jo darbui vystyti, reikalinga 2—3 P asmenų paskirtas jo dispozicijon. Nutarta, pagal galimybes, jo pageidavimą išpildyti, skiriant tuo reikalu jo dispozicijon galimą P skaičių.

LŽR dalyvių parašai:    Vi dalyvių parašai:
ALŽRV                             ViV
ALŽRSV                          ViSV
ALŽRVAd.                       ViSVP
ALŽRII-roSkV               ViOrgSkV
ALŽRIIroSkV                VillroSkV
ALŽRRikSkV                ViUkSkV
                                        ViRikSkV
                                        TrRįkar. par. V 
                                        ViŠRB 
                                        VaRjV 
                                        PiRjV

Dokumentas Nr. 13.

ViOrgSkV
N..
1948.VIII.3 Nr. 316

VIV
p. Giriai 
/ per p. VIS V/

R a p o r t a s

Pranešu Tamstai žemiau išvardintuose pun. dėl kurių toliau „VI“ rinktinėje Org. Sk. V-ko pareigų negalėsiu eiti:

1.    Atsiradusių žmonių „VI“ štabo sudėtyje, kurie sąmoningai skleidžia kalbas, Kurios žemina mano kainą Org. Sk. V-ko, taip ir partizano autoritetą.

2.    Nepatenkinti manimi, atitinkami pareigūnai, ir kritikuojantieji mano darbą, neparodydami noro šitą darbą patobulinti-pagerinti, bet atvirkščiai, jį iškritikuoti.

3.    Atsiradusių „VI“ štabo sudėtyje einančių atitinkamas pareigas asmenų, kurie matau, kol aš būsiu, sąmoningai kenks, mano vedamam darbui, jei aš nepasitrauksiu, gali kilti dar didesnių intrigų.

4.    Paskutinėse kelionėse, kuriose buvau iškomandiruotas organizaciniais reikalais, mano sveikata labai pablogėjo, kurios atitaisymui reikalinga pastovesnės vietos ir mažesnio vaikščiojimo.

5.    Jei mano sveikata bus, bei pasiliks tokiam stovyje kaip ir dabar, aš atsisakau daryti bet kokius žygius, bei didesnių kelionių pasivaikščiojimus.

6.    Remdamasis aukščiau išvardintais punktais, prašau neatidėliotinai Tamstos, atleisti mane iš VI Štabo sudėtyje einančių pareigų.

Žagrė
ViOrgSkV

Dokumentas Nr. 14.

P r o t o k o l a s  Nr. 7

N., 1948 metų liepos mėnesio 8 dieną ll30 val.

Dalyvaujant Algimanto apygardai, Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadui Daujotui (toliau, Algimanto apygardos, Lietuvos Žaliosios Rinktinė sutrumpintai bus vadinama ALZR), ALZR Vado adjutantui Vanagaičiui, ALZR Štabo Viršininkui Rakšiūnui, ALZR Žvalgybos bei Kontržvalgybos Viršininkui Sipulskiui, ALZR Rikiuotės Skyriaus Viršininkui Saugūnui,

ALZR Ūkio Skyriaus Viršininkui Repšiui iš vienos pusės ir „G“ apygardai priklausantį Lietuvos Žaliosios Rinktinės (toliau „G“ apygardos Lietuvos Žalioji Rinktinė bus vadinama sutrumpintai „Vi“) pareigūnams: ViV Giriai, ViSV Agnieškai, ViVP Žėručiui, ViOrgSkV Jupiteriui, TrRj kar. paruoš. V. Alksniui, ViSRB Fricui, VaRjV Jurginui, PiRjV Aitvarui iš antros pusės, įvyko posėdis-pasitarimas, kuris priėjo bendro, vienbalsio susitarimo ir nustatė sekančią darbo tvarką:

1. Abi rinktines, vienodo pavadinimo, veikiančias atskirose apygardose, susijungti į vieną bendrą rinktinę.

2.    Rinktinės Vado rinkimas ir Rinktinės Štabo Viršininko pareigoms eiti asmens koptavimas, kad Rinktinės Vadas galėtų pristatyti aukštesnei instancijai, Štabo Viršininko pareigose tvirtinti ir

3.    Rinktinės, pačios štabo asmeninės sudėties sudarymas.

ViV Giria, savo įžanginėje kalboje pabrėžė: „Anuo laiku, kada Europoje siautė karas, kada liejosi kraujas, kada visa padorioji žmonija ryžosi kovai prieš žmoniškumą naikinančias idėjas, kovojo prieš dvidešimtojo amžiaus .........., tada čia, veik toj pačioj vietoj, pradėjo kurtis

Lietuvos Žalioji Rinktinė. Tuo laiku, kad ir žiauriai sunkiose sąlygose, ji ryžosi kovai prieš okupantus, prieš žiauriai persekiojančius raudonuosius okupantus. Ji praėjo sunkų kelią. Tas kelias pareikalavo daugelio pasiaukavusių tautiečių aukų. Čia, šiandieną, mes vėl susirinkome, kad tie, kurie buvome rinktinės iniciatoriai, suburtume vėl išsisklaidžiusias jėgas į vieną bendrą plotą į Lietuvos Žaliosios Rinktinės ribas, kovai prieš žiaurųjį okupantą už Lietuvos laisvę, Lietuvos kovų sąjūdžio eilėse“.

Visi dalyvavusieji pasitarime-posėdyje vienbalsiai pritarė ir nutarė:

Abi rinktines, dabartiniu metu veikiančias atskirose apygardų ribose, bet vienu ir tuo pačiu pavadinimu, t. y. Lietuvos Žaliosios Rinktinės vardu ir kaipo, iš anksčiau buvusias ir sudariusias vieną ir tą patį branduolį — rinktinę, bet įvykių raidoj — išsiskaidusias,— sujungti į vieną bendrą rinktinę, kuri vadintųsi Lietuvos Žalioji Rinktinė, pagal slapyvardę „Vilnius“— sutrumpintai „Vi“, išsirinkti Rinktinės Vadą ir sudaryti bendrą rinktinės štabą. Prašyti minėtų apygardų Vadus, kad būtų „Vi“ prijungta prie vienos iš jų apygardos.

ViSV Agnieška pasiūlė į Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vado postą — Girią, einantį VIV pareigas, o Lietuvos Žaliosios Rinktinės Štabo Viršininko pareigoms eiti — ALŽR Vadą Daujotą. ALŽR Štabo Viršininkas Rakšnys pasiūlė į L.Ž.R. Vado postą — ALŽR Vadą Daujotą, o į LŽR Štabo Viršininko postą — iš Vi štabo sudėties. Susidarius nuomonių skirtumui, galutinėj išvadoj, visiems sutikus, buvo palikta tą reikalą spręsti ViV Giriai ir ALŽR V Daujotui, jiems patiems susitarus.

ViV Giria ir ALŽR V Daujotas nustatė sekančiai:

L Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadas — Giria ir

2. Lietuvos Žaliosios Rinktinės Štabo Viršininkas — Daujotas.

ViV Girios ir ALŽRRV Daujoto nutarimas buvo priimtas vienbalsiai.

ViV Giria ir ViSV Daujotas pasitarė ir nustatė sekančią Vi Štabo asmeninę sudėtį:

L ViRikSkV Agnieška, pavaduotojas Saugūnas.

2.    VilI-roSkV Alksnis, pavaduotojas Granitas.

3.    ViOrgSkV Vanagaitis, pavaduotojas Rakšnys.

4.    ViSpSvPrSkV Žagrė, pavaduotojas Jonaitis.

5.    ViŪkSkV Marsas.

a)    SanV Repšys.

b)    GinkV Šipulskis.

6.    ViRšV Jupiteris.

7.    ViSRB Fricas.

Su ViS asmenine sudėtimi visų dalyvavusiųjų buvo sutikta ir priimta.

Posėdis-pasitarimas baigtas 1548 vai.

Dokumentas Nr. 15.

...OpSk
48.3.5
Nr....       Nuorašas

VGP Vadui

Operacinės veiklos žinios

Nuo 1947 m. 11.1 iki 1948.3.1 K veikimo ploto ribose vyko nuolatiniai susidūrimai su vietinėmis priešo jėgomis. Po susidūrimų tuose rajonuose vyko didesnio masto sutelktinių priešo jėgų siautimai. Kautynių metu su priešu 1947 m. lapkričio ir gruodžio mėnesių bėgyje nukauta 28 ir sužeista apie 20 priešo karių. Savi nuostoliai — 20 nukautų ir apie 8 sužeisti.

Keliose vietose veikė priešo provokaciniai daliniai įvairios sudėties — nuo 20 iki 80..................

Kautynių su priešu metu 1948 m. sausio—vasario mėn. buvo nukauta 18 ir sužeista apie 14 priešo karių. Nukreiptos prieš 11.18 d. balsavimą akcijos metu buvo apšaudytos bei išsprogdintos 6 priešo rinkiminės būstinės. Savi nuostoliai per tą patį laikotarpį— 15 nukautų ir 5 sužeisti.

Laikotarpyje 1947.11.1 iki 1948.3.1 Karo Lauko Teismo pasmerkta ir sunaikinta apie 80 priešo šnipų, seklių bei provokatorių.

Paskutiniais mėnesiais priešo veikla padidėjo.

Priedėliai: grupinės partizanų nuotraukos.

/-/

KSOpSkV Nuorašas tikras:

Dokumentas Nr. 16.

LAISVĖS VARPAS

Nr. 1.4

1948 m. balandis
Jungtinės Kęstučio Apygardos Organas 

Tarptautinės padėties apžvalga

Nei vienas iš praeities karų neprasidėjo taip stropiai ir vispusiškai parengiant visuomenes, kaip žada prasidėti 3-asis pasaulinis karas. Kaip kitados tokiais atvejais pirmąją vietą užimdavo grynai karinis pasirengimas, taip dabar lygiagrečiai su tuo visais galimais mostais, keliais ir bandymais tyrinėjama žmonių nuotaika, moralinis pasirengimas, dvasinis gajumas bei silpnosios pusės. Ištisus trejus metus su gandro atsargumu vaikščiota aplink gyvatę ir stebėta visi jos judesiai, laukiant tinkamo momento, kada ji pasuks savo sprandą taip, kad galėtų būti sučiupta be vilties išsinerti. Sis momentas jau yra atėjęs. Nuodingasis gyvis padarė stambią klaidą Čekoslovakijoje. Jis šį kraštą, tiesa, prarijo visiškai taip pat, kaip ir kitus, tačiau tiek menkai užsimaskavęs ir, galima sakyti, viso pasaulio prožektorių šviesoje, kad ir flagranti tapo pagautas nusikaltimo vietoje. Čekų aferos vertė glūdi ne tame, kad tai dešimtoji rusų auka, bet tame, kad ji daugiau nei visi ligšiol buvę įvykiai paveikė viešųjų pasaulio nuomonę, įkaitindami jų iki kraštutinumo.

Kai prieš dvejus metus Čerčilis pasakė Fultone /JAV/ savo garsiųjų kalbą, išpranašavusią vėliau sekusius įvykius, tai tuomet didžioji JAV spaudos dalis greičiau buvo priešinga Čerčilio teigimams ar bent nerodė didesnio priešingumo rusams. Kai lygiai prieš metus prez. Trumenas išdėstė savo doktriną, tai ji susilaukė vis dar nemažo pasipriešinimo ar bent kritikos. Šiemet matome jau visišką nuotaikų pasikeitimą. Kovo 17 d. Trumeno kalba Amerikos kongrese eina žymiai toliau, ji žymiai konkretesnė už kadaise pasakytąją Čerčilio kalbą ir vis dėlto ji anglosaksų visuomenių randama dar neužtektinai griežta tempo ir priemonių požiūriu. Štai labai trumpa Trumeno kalbos santrauka:

Pasaulis pergyvena be galo kritišką laikotarpį. Komunizmo, t. y. Sov. S-gos agresijos pavojus priartėjo betarpiškai prie Amerikos. Baigėsi karas, bet nėra taikos ir jokių vilčių ją sukurti. Visur trukdo Sov. S-ga. Sutartys nevykdomos, laužomos, apeinamos. SNO piktnaudojama. Sov. S-gos agentai sugriovė nepriklausomybę ir atėmė laisvę visai eilei Rytų ir Centro Europos tautų. Sov. S-ga vartoja įvairiausius metodus, siekdama to paties tikslo: pagrobti dar likusias laisvas tautas. Maršalo atstatymo akcijos sabotavimas turi tą patį tikslą. Bet po 3-jų metų bergždžių pastangų susitarti visos laisvos valstybės tai pastebėjo ir galop įsitikino, jog atėjo laikas veikti greit ir ryžtingai. Bolševikų pavojui atremti dabar sparčiai jungiamasi kariškai, politiškai bei ūkiškai. Amerika yra pasiryžusi Europos ir kitų tautų pastangas paremti ne vien ūkiškai, bet ir kariškai. Trumenas pareikalavo: 1/ kuo skubiausiai priimti Maršalo planą, 2/ tuojau įveikti visuotinę karo prievolę ir 3/ neatidėliojant pašaukti karo tarnybon reikalingą kiekį atsarginių. Baigdamas Trumenas pabrėžė: „Reikia drąsiai pažvelgti į akis rūsčiai dabartinei tikrovei. Būklė yra tokia, kad vienybės reikalingumas yra būtinas. Partiniai reikalai dabar blanksta prieš padėties rimtumą.“

Dokumentas Nr. 17

PRISIKĖLIMO UGNIS

Prisikėlimo apygardos organas
1948.VII.1    Nr. 3

Tarptautinės padėties apžvalga

Kova dėl Berlyno vis stiprėja. Rusai norėdami išstumti iš Berlyno vakarų sąjungininkus, daro jiems įvairius trukdymus bei suvaržymus transporto, pašto ir kitose srityse. Tačiau sąjungininkai, nežiūrėdami rusų daromo spaudimo, yra pasiryžę iš Berlyno nesitraukti. Tik karu, pareiškė VI.24 JAV gen. Klėjus, gali mus rusai iš Berlyno išvaryti ir mes į kiekvieną Rusijos jėgos aktą žiūrėsime kaip į karo veiksmus. Berlynas, sako vak. sąjungininkai, remdamiesi Jaltos sutartimi, yra tarptautinis miestas 4-ių didžiųjų valstybių valdžioje ir mes jame neesame jokie įnamiai. Tačiau, vykstant nesutarimams, 4-ių sąjungininkų Berlyno valdžia— Tarpsąjunginė Komendantūra liko paraližuota, o paskutinėmis dienomis net mirties agonijoje. Gen. Sokolovskis VI.24 pareiškė, kad vėl JAV gen. Haulio sauvališko pasišalinimo iš paskutinio posėdžio laikąs, kad Tarpsąjunginė Komendantūra faktiškai nebeegzistuojanti. Sąjungininkų bendradarbiavimui nutrūkus, iš buvusios Vokietijos jau baigia susidaryti dvi valstybės — rytų ir vakarų, o iš Berlyno — du miestai— rytinis ir vakarinis, [sitęsėjus Londono 6-ių konferencijos nutarimams, prasidėjo skubus vakarų Vokietijos valstybės organizavimas. Rusai gi jau rytinę Vokietiją seniai pavertė savo provincija.

Valiutos reforma yra formalus Berlyno ir Vokietijos padalinimas bei sąjungininkų bendradarbiavimo galas. Vakarai sąjungininkų VI.20 nutarimu, visose trijose zonose, išskyrus Berlyną, įvesta nauja valiuta.

Gen. Sokolovskis dėl to pareiškė.................., prikišdamas vak. sąjungininkams, kad jų žingsnis..................... padarytas savavališkai už Kontrolinės Tarybos.................. galutinai suskaidąs Vokietiją. Tačiau, pareiškė jis, aš džiaugiuosi ir sveikinu, kad ši reforma neliečia Berlyno, kuris yra................ rusiškos zonos dalis.

Vak. sąjungininkai Sokolovskio priekaištus atmetė, visą kaltę suversdami Rusijai; taip pat nesutinka su jo teigimu, kad rusai į Berlyną turi didesnių teisių. Pagaliau dar kartą pasiūlė Sokolovskiui tartis dėl naujosios valiutos išplėtimo į visas 4-ias zonas arba vieningos valiutos įvedimą Berlyno mieste.

Rusai pasiūlymą tartis priėmė. Tačiau susitarti nei dėl pirmo, nei dėl antro pasiūlymo nepavyko. Tada rusai paskelbė, kad nuo VI.24 jų zonoje, įskaitant visą Berlyno miestą, įvedama nauja valiuta. Grasindami baudomis, uždraudė gyventojams priiminėti vak. zonų pinigus. Taip pat pagrasino vak. sąjungininkams, jei jie bandytų Berlyne savo sektoriuose įvesti atskirą valiutą, imsis prieš juos ekonominių ir politinių sankcijų JAV, Anglijos ir Prancūzijos komendantai, nepaisydami rusų grasinimų, iš savo pusės paskelbė tokį komunikatą: nepasisekus su rusais susitarti dėl vieningos valiutos įvedimo, vakariniuose Berlyno sektoriuose įvedama vakarinių Vokietijos zonų valiuta.