Laisvės kovų archyvas 5 t. 1992 m.

Nuoširdžiai dėkojame VLIKo Tarybai, šio numerio rėmėjui

Viršelyje Dainavos apygardos partizanai

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

    T U R I N Y S

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

Dzūkų rinktinės archyvas ..................................... 3

Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu (tęsinys).... 46

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI

J. Suraučius-Tauras. Žaliojoj rikiuotėj ..................... 70

Kap. Domininkas-Jėčys (1896—1947)........................... 102

A. Statkevičius. Okupantų ir kolaborantų valdomoje Lietuvoje 105

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

VRM archyvo dokumentai ..................................... 117

PDF:   fotografinė kopija: 


Laisvės kovų archyvas 5 t. 1992 m.

KAUNAS, 1992

UDK 947.45(084) La-148

Redakcinė kolegija:

Balys GAJAUSKAS, Irena JANAVIČIENĖ, Česlovas KIŠONAS,
Algis KAŠĖTA, Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA,
Gintaras ŠIDLAUSKAS, Gintaras VAIČIŪNAS, Vidas GREGORAITIS

Viršelį apipavidalino Alvydas LADYGA

Reprodukcijos Regimanto ŽILIO

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1992