LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 37 T. 2005 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 37

TURINYS

Atsiminimai, liudijimai. Pasipriešinimas, lageriai, tremtis

Pranas Aidukas. Ilga kelionė namo .............................  5

Veronika Aleliūnaitė-Bernatonienė. Gyvoji istorijos ašara.

Dienoraštis apie 1944-1946 m. Panevėžį ........................ 117

Laiškų knyga. Panevėžys-Pečiora, Pečiora-Panevėžys 1946-1954 m. 152

Leonas Juškevičius. Autoportretas artimiesiems ................ 191

Antanas Mozeris. Su partizanais ............................... 223

Kazimieras Algirdas Pečiukonis, Aurelija Griciūtė.

Prisiminimai apie partizaninę veiklą ir lagerinę kančią ....... 236

Iš rezistencijos enciklopedijos

Jonas Strumskis. Parengė Zuzana Zimaitienė .................... 244

Naujos knygos ................................................. 250

Pavardžių rodyklė ............................................. 251

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2005

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, PovilasJakučionis,
Balys Juknevičius, Andrius Dručkus, 
Antanas Lukša (pirmininkas), 
Augustinas Švenčionis

Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą Kęstučiui Mozeriui, 
Kauno m. Savivaldybei, 
Krašto apsaugos ministerijai

Redakcija

Irma Džiugienė, Violeta Jakučiūnaitė, Vaiva Krikvaitė

Viršelyje: Vorkutos kalinys Julius Urba. Ketvirtam viršelyje: Intos lageris 1954 m. Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 37. © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2005. SL176. Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. Užsakymas 5-573. Tiražas 1500 egz. 8 sp. 1.    .

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis
apyg.    -    apygarda
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb.    -    Baudžiamos bylos
BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis
d.    -    diena
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GP    -    ginkluotosios pajėgos
GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
KAM - Krašto apsaugos ministerija
KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas
kpt,    -    kapitonas
L.,l    -    lapas
L.AF    -    Lietuvių aktyvistų frontas
LDK - Lietuvos didžioji kunigaikštystė
LIT    -    Lietuvos išlaisvinimo    taryba
LYA    -    Lietuvos ypatingasis     archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
mėn.    -    mėnuo
MGB    -    Ministerstvo GosudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD    -    Ministerstvo Vnutrcnich Del - Vidaus reikalų ministerija
NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD    -    Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
psk.    -    puskarininkis
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS    -    Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA -    Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VGP - Vyriausias ginkluotojųjų pajėgų
VLIK    -    Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs
žr.    -    žiūrėti