Pavardžių ir vietovardžių rodyklė

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

Aidukai 42
Aidukaitė Bronė 49
Aidukaitė Elcnutė 49
Aidukaitė Zosė 49
Aidukas Adomas 48
Aidukas Antanas, sl.Katinas 22, 41, 50
Aidukas Antanas 50
Aidukas Jonas 48, 50
Aidukas Juozas 48
Aidukas Julius 12, 38

Aidukas Pranas 5
Aidukas Povilas 48
Aidukas Stasys 22, 50
Aidukas Vytautas 5
Aidulis Adolis 250
Aldukcvičiai 235
Aldukevičienė 235
Aldukevičius Vytautas 234
Aleliūnaitė-Bernatonicnė Veronika 117,154, 156-157
Antanėlis 12-13
Anza Kostas, sl. Suomis 238
Anzienė Marija, sl. Tulpė 238-239
Apšega Albertas 49
Arūnas, žr. Lukša A.
Arūnas Vladas 15
Austrevičius 202 
Azarevičius 200

Bajerčius Konstantinas, sl. Garibaldis 250
Baltrūnas Juozas 21,24-25, 36, 44
Bandžius Kazys 249
Banionis 241
Banys Bronius 104-105
Baritonas, žr. Pečiulis Antanas
Barkovskij Hari 106
Baronas 48
Bartkus Boleslovas 249
Belovas 235 
Berija 108
Bernatonis Jonas 145, 152, 155, 159, 163-164, 167, 178, 180
Bertašiūnas 230
Beržinskas Jonas 249
Bijūnas 227, 229-230, 232
Bimba 143
Biriukas Alfonas 46,52-53
Biškauskas Aleksas 13, 19, 28, 36,44
Biškauskas Kazys 22
Blaževičius J. 39 
Blėdis Alfonas 249 
Boržas 50
Brazauskas Adolfas 249
Brazauskas Aleksas 249 
Brazauskas Feliksas 249 
Brazdys 191
Breivė, žr. Gaidauskas Jonas
Burba 202 
Burneika Julius 50 
Butkus Albertas 247 
Butkus Zenonas 249 
Butvilas Algirdas 250 
Buzas V., sl. Vytautas 239-240 
Buzeliauskas Gintautas 105

Čiriūnas Petras 47-48, 50
Čižikas 198, 200
Čmieliauskas 219

Dalbokas Viktoras, sl. Vyturys 247
Dalonskis Stepanas 104, 107-108, 115
Dapšys Jonas 50
Dapšys Juozas 31,50
Dapšys Jurgis 31-32, 50
Dapšys Kazys 14,42-43, 48,50
Dapšys Vladas 50
Daujotis Kazys 105
Diržys Juozas 101, 105
Drąsutis 28, 64
Dušanskis 240

Engelsas 9
Erodas 40

Gaidauskai 228
Gaidaukas Jonas, sl. Breivė 228, 230
Galinauskas Antanas 249 
Galkinas 214-215 
Garolis Anatolijus 247 
Gavrilovas 201 
Gedvilas 228
Gelumbauskas Povilas 194
Geniušas Algis 75-76, 100-101, 105, 110 
Gogeliai 49 
Gogelis Gintaras 50 
Grabauskaitė Kazimiera 51-52 
Grabauskas 32
Grafas 238
Graičiūnas Vytautas Andrius 243
Gražinskas Stasys, sl. Vanagas 246-247, 250
Griciūtė Aurelija 236
Grižas Bronius 50 
Grižas Jonas 47-48, 50 
Gudžiūnas Antanas 105 
Gužauskas Brunonas 241

Inčiūra Antanas 18, 39-40, 50, 64
Išganaitis Juozas, sl. Dėdė 237-238, 240 
Ivanauskas Antanas 241

Jakelaitis Vytautas 105
Janauskas186 
Jankauskas 20 
Jankauskas Jonas 247 
Jurkevičius 8-10,12 
Jusčienė Zosė 227 
Jusčius Aleksas 226, 229, 233 
Juškevičius Leonas 191, 195

Kajokas Sigitas, sl. Kovas 237
Kanišauskas Antanas 91 
Kanonenko 214 
Kantautas Bronius 75 
Karosas Antanas 48
Kasperavičius Juozas, sl.Visvydas 228, 230
Katalynas Juozas 193 
Katinas 238
Kaupaitė Aleksandra 250
Kavaliauskas Alfonsas 250 
Kavaliauskas Antanas 250 
Kavaliauskas Vladas 250 
Kavoliūnas Albinas 49, 69-72, 74-75 
Kavoliūnas Alfonsas 49 
Kavoliūnas Antanas 34, 48 
Kavoliūnienė K. 21 
Kavoliūnaitė Paulina 49 
Kavoliūnaitė Pranutė 34, 43, 49 
Kavoliūnicnė Ona 30, 34, 40, 48 
Kazlovskij 58 
Kemzūra Julius 249 
Kemzūra Vincas 249 
Kerbelis 196 
Keršulis Antanas 105 
Kielė Antanas, sl. Paukštis 250 
Kliba Aleksas 247 
Klimanskas Aleksas 247
Klimavičius K. 191-192
Kontrimas Bronius 76, 100, 105,110 
Krikščiūnas Jurgis Krikščiūnienė Albina 240 
Kručas 33
Kučingis Antanas 75
Kučinskas Jonas 250 
Kuindži 215
Kulikauskas Antanas 101, 105
Kunigaikštis, žr. Vabalas Vytautas 
Kuročka Vladas, sl. Dūdelė 250 
Kuzmickas P. 83 
Kvedaras Antanas 249 
Kvedaras Stasys 249 
Kvietkauskas Antanas 18 
Kvietkauskas Petras 16, 29,48

Lapė 17
Laurinavičius Petras, sl. Trimitas 240
Lebedys Vladas 244, 249 
Leninas 9 
Lisius 249 
Liutkevičius H. 247 
Luckus 198, 200, 202 
Lukošiūnas Jonas 22, 50 
Lukošiūnas Juozas 6 
Lukošiūnienė Juzė 29-30, 47-48 
Lukša Antanas, sl. Arūnas 239-241

Macevičius Feliksas 249
Mackeliai 202 
Mackelis 201-202 
Mačinskas Antanas 101, 105 
Magyla Kazys 31 
Magyla Petras 22
Marcinkevičius Jonas, sl. Trimitas 240-241
Markevičius Antanas 238
Marksas 9
Markuška 41, 50
Martinaitis 105
Masys Algirdas 250
Mavruča A. 80
Mažeika Bronius 249
Mažyliai 33
Mažylis Jonas 31-34,50
Mažylis Pranas 22, 33,48 
Mažylytė Elenutė 49 
Midvikis 228 
Mikalaila Vincas 193 
Miknevičius Vytautas 105
Mindaugas 228-229, 232
Miškinis Antanas 75, 91-92, 94, 100,105, 110
Mitkus V. 238
Mitrius 249
Mykolaitis Feliksas 249
Mykolaitis Stasys 249 
Mykolaitis Vacys 249 
Molis 194 
Molotovas 9 
Montvila Jonas 247, 250 
Morkys Karolis 249
Mozeris Antanas, sl. Perkūnas 223, 230

Navickas Viktoras 104-105
Navickas 234 
Noreika Juozas 249 
Noreika Kazys 244, 249 
Noreika Vladas 249

Pabarčius Vladas, sl. Vladelis 244-249
Paleckis Justas 143-144, 150
Palionis Antanas 51 -52
Paliūnai 246
Paliūnai Antanas 249
Paliūnas Juozas 249
Palskis Jonas 18-19
Pantera, žr. Pūkelis Bronius
Paškevičius 40
Patackas Vincas 197-198, 200-202
Patackienė 201 
Pažemeckas Virgilijus 105 
Pečiukonienė Veronika 236 
Pečiukonis Algirdas 236 
Pečiukonis Vytas 238 
Pečiukonis Kazimieras Algirdas, sl. Putinas 236-241,243 
Pečiulionis M. 92
Pečiulis Antanas, sl. Baritonas 237-238
Pečkus Jonas 15, 48
Pečkutė Bronė 49
Peleckas Antanas, sl. Kalnelis 249
Perkūnas, žr. Mozeris Antanas
Perkūnienė Stasė 27
Petraška V., sl. Šturmas 196
Petrauskas 228, 234
Petuchovas Borisas 81
Piluckas Petras 105
Pyplys Kazimieras, sl. Mažytis 240
Plechavičius P. 14
Pocius Leonas 225
Poška Klemensas 249 
Poškai 200
Poškus Jonas, sl. Rolandas 240
Povilonis Zigmas 241 
Pranckevičius 198, 200-201 
Prudnikovas 235 
Pšigockis 198, 200-202 
Puidokas Justinas 249 
Pūkelis Bronius 233, 235 
Pukenis Vladas 65 
Puknys V. 75
Putinas, žr. Pečiukonis KazimierasAlgirdas
Pužas 225

Ramoška Feliksas 247
Rampelbergas Čarlis 211, 213 
Raskuriakovas 63 
Raulinaitis Juozas 241 
Rimkienė Albina 13 
Rimkus 12-13 
Rimkus Petras 50 
Rimkus Vladas 30, 32, 38,50

Salelionis 220
Samulienė Bronė 115 
Samuoliai 33
Samuolis Pranas 30, 32, 50
Selvenis 229 
Selvenytė 229
Senkutė Anelė, sl. Pušelė 240
Senuta 193
Serebriakovas 54, 57
Slanina Alfonsas 101, 105, 111-112
Slavinskai 200
Smetona Antanas 231
Sprindys 105
Staleriūnas Alfonsas 105
Stalinas 9, 97, 107-109,196, 211, 215, 217,229
Stankauskas Aleksas 249
Stankevič 82
Stankevičius Zenonas 88-89, 105
Stanulis 202
Starkus Antanas, sl. Montė, Herkus, Blinda 15, 22-23, 33, 37, 39-44, 48-50, 64 
Starkus Feliksas 10,12, 37 
Starkutė Vanda 49 
Starkuvienė 10
Stebulis 202
Stepas 238 
Stradumskis 232
Strumskis Jonas, sl. Tumpa 244-245, 247
Svietkauskas Jonas, sl. Žvalgas 238 
Svilainis Edvardas, sl. Dulkė 238, 240

Šakalys Stasys 46
Šalaševičius Bronius 105 
Šaulinskaitė Anelė 49 
Šaulinskas Bronius 31, 47 
Šaulinskas Bronius 30-31,41-42 
Šaulinskas Juozas 30,48 
Šepyliovas 192-193 
Šidlauskas 69-71,74-75 
Šilingas 92 
Šilinis Julius 31-32 
Šližytė Vanda 8 
Škarnulienė 200 
Škarnulis 200 
Šmigelskas Karolis 105 
Šmirgelis 105 
Špikas K. 218

Štaras Augustinas, sl. Pūkis 247 Štuikys Antanas 247 Štuikys Stasys, sl. Linas 247 Šukevičius Romas 250 Šulcas 193

Tadevičius Jonas, žr. Pečiukonis Kazimieras Algirdas 
Tamkūnas 105 
Teršalskis Feliksas 249 
Tučius 38

Ulevičius Andrius 105
Urba 249 
Urmanavičius 196

Vabalas Vytautas, sl. Kunigaikštis 237
Vaičius 47
Vainauskas Ignas 249
Vaitiekūnas 249
Vaitiekūnas 249
Vaitkevičius 202
Valenta 105
Valentukonis 201-202
Valinevičius Petras 65, 75,100, 105, 111
Valys 105
Vasiliauskas P. 247
Vasiliauskas Petras 105
Vasnecovas 214 
Vekteris 204 
Vėsa Stasys 193 
Viliūnas 219-220
Vizbaras Antanas 7, 9,11-12, 15-16, 30, 48, 50
Vizbarienė Vladislava 49-50
Vorona N. 112-113

Zabulis, sl.Gogelis 23
Zakarauskai 227 
Zaluba Vladas 45, 48 
Zdanavičius Balys 193 
Zimaitienė Zuzana 246, 250 
Zinčenka 209, 211,213-214

Židelis Zigmas 249
Žičius Vladas 105,108 
Žičkus Steponas 227 
Žvejys 238, 240

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

Adomynė 7-8, 39, 41,44, 46, 50
Aleksotas (Kauno priemiest.)
Alytus 191-192, 196-197, 201-202, 218-219, 250
Amerika 12
Antežeriai 247
Apribai 9, 50
Arminai 196-197
Ariogala 249
Ažytinai 249
Ažusieniai 6, 48, 50, 115

Baltarusija 34, 77, 114, 192
Barčiai 192 
Baškirija 109 
Batakiai 228, 230 
Berlynas 106, 244 
Betygala 247 
Bigalių durpynas 7 
Biržai 17, 68-69

Chabarovskas 218

Čikaga 243

Daugpilis 73
Dnieprovskis 212, 215, 217
Dovidiškės 249

Elektrėnai 193
Estija 204
Europos-Azijos siena 109 G

Garliava 238
Griežėnai 228, 234 
Griežpelkiai 228-229 
Gučiūnai 16, 37 
Gulbiškis 240

Ilgižiai 249

Jakutija 115-116, 202
Jieznas 192-193 
Josvainiai 246 
Juodupėnai 14, 91 
Jurlinskas 197 
Jurkupiai 50 
Jūros upė 226

Kalenai 232
Kaliningradas 114 
Kalniškės 249 
Kalvarija 237-238, 238 
Kamajai 37, 40, 46, 52, 54 
Katynė 211
Kaunas 15, 36, 45, 50, 74, 114-116, 152,155, 193, 197-198, 200-202, 218-220, 237-241, 247
Kazanė 114
Kemerovas 243
Kėdainiai 191, 244, 246
Kijevas 114
Klaipėda 74, 114,191,218
Komi ASSR 180,195, 197 
Komišlag 109 
Kongas (dabar Zairas) 213 
Kolyma 101,210-211, 220 
Kolymos upė 206 
Kožva (Kožvinskij r.) 180 
Krakės 244-248 
Krasnojarsko kr. III 
Kuibyševas 109
Kupiškis 5, 8, 12-14, 16-17, 19-22, 24-28, 36, 38, 44, 60 
Kurganas 109 
Kuzmiškis 129, 132

Latvija 204
Lauksargiai 225-226, 228-229, 231-233, 235
Lazdijai 191,236-237
Lenčiai 249
Lenčių miškas 246, 248-250
Leningradas 204 
Lepšiai 123
Lietuva 5, 7-8, 10, 13, 23, 30, 33-35, 37-39, 49, 54, 57, 75, 78,85, 89,92, 104, 113-115, 127, 159-161, 167, 174, 191-192, 196-198, 201, 203-204, 218-219, 225, 227, 229, 231, 236, 240-241,243 
Lukiškės 161, 204

Maceikai 52
Magadanas 204-206, 208, 210-212, 215,218-219
Malinauskai 38
Marijampolė 74, 192, 194
Maskva 13, 62, 77, 98, 108, 114, 145, 148-149, 166, 182, 208,219
Mėliūnai 30, 33, 38, 40, 45, 48, 50
Molainiai 123, 129
Molodečnas 77
Montvuliškis 249
Mordovija 75, 108-110,112
Morkūniškis 131
Mozeriškės 227

Naujasodė 37, 50
Nemakščiai 105 
Nemunas 225 
Nevėžis 136-137 
Norkiškė 228 
Nuskėnai 247

Obonys 22-23, 39,48-50
Olžerasas 243 
Omskas 109, 113

Pabaltijys 242
Pagėgiai 225, 229, 232 
Pagynevė 249 
Paliepiai 244 
Pakarkliai 249 
Pandėlys 28
Panevėžys 7-8, 12, 21-22, 24-25, 34, 50, 64-65, 73, 75, 117-121, 123-126, 128-129, 131, 134-135, 145, 150, 152-154, 158, 164,168, 178, 184-186, 188
Pašuvys 274
Pečiora 76, 152-153, 158, 160,162-166, 168-172, 172-177, 179-189 
Permė 197
Petrašiūnai (Kauno m. rajonas) 115 
Petropavlovskas 109 
Piktupėnai 232 
Pilionys 250 
Pilviškiai 88 
Potma 108
Pravieniškės 21, 35, 73
Prancūzija 80 
Priekulė 229 
Pukniai 21-22, 31 
Pušynės miškas 247 
Pužai 228 
Puželiai 228

Radviliškis 73, 113-115
Ramygala 127 
Rasų kapinės 73 
Rapacko dvaras 8, 31-33 
Ryga 115
Rokiškis 36-37,51-52, 54, 57-58
Rostovas 116
Rudamina 236-237 
Rukai 249 
Rusija 67 
Rūkų k. 250 
Rūko ež. 250

Salos 11,46,51,53
Sangrūda 237 
Seirijai 204 
Senkečiovka 115 
Sibiras 8, 20, 49, 68, 117, 204, 223, 233, 241, 243 
Simnas 193-194, 197, 202 
Stetiškiai 117, 123, 157, 165, 169-171
Skapiškis 11-12,16-19, 26-28, 30, 50
Smilgos upelis 244 
Spokojnojc 206, 214 
Subačius 25-26 
Sverdlovskas 242
Svėdasai 38, 40-41,49, 65

Šakių k. 226, 229, 231, 233
Šetekšnos upė 15-16, 31-32 
Šiaudinė 228-229 
Šiauliai 113, 133, 228 
Šiaurė 62 
Šilainėlai 249 
Šilainiai 244, 247, 249 
Šilainių pušynas 248 
Šilutė 225
Šimonių giria 12, 38
Šimonys 12-13, 15, 32, 34, 38, 40, 44, 49 
Šmotiškės 249 
Šulaičiai 246-247, 250 
Šulciava 249 
Šušvės upė 247 
Šveicarija 197 
Šventežeris 191

Tabariškės 238
Tarybų Sąjunga (Sovietų Sąjunga) 151, 155, 163,215
Tauragė 223, 225-226, 228-230
Telšiai 114
Tilžė 225, 228 
Tiumenė 242 
Tolimieji Rytai 204 
Totorių giraitė (prie Vederiškių k.) 48

Ufa 109
Ukraina 114-116
Uralas 109, 114, 162 
Utena 123

Ūdrija 196

Vainutas 233
Vanino uostas (prie Ochotsko jūros) 204 
Vakarai 12-13 
Varanovo 192 
Varėna 192
Vėderiškiai 9, 29-30, 33,41,48,50
Vilainiai 10
Vilkyškiai 232
Vilnius 50, 69, 73, 75-77, 114, 124, 138, 141, 147, 151-152, 155-156, 172, 177, 179,191, 193,204, 233,236
Vizbarai 29,48
Vosbučiai 250 
Vokietija 22, 30, 35 
Volga 109
Vorkuta 76, 193, 197

Zacyšė 249
Zarasai 36
Zubiškės 14, 18, 39,50

Žemaitija 19, 124
Žygaičiai 227, 232 
Žostautai 250 
Žukai 231-232