LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 36 T. 2004 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲARCHYVAS 36

PASKUI LAIKO STRĖLĘ TURINYS

Janina Semaškaitė. SKAITYTOJUI IR MANO HEROJAMS ............... 3

JUOZAPAS FRIČAS IR "JUTIS" KELIAI ............................. 4

Kazimieras Kalpokas. MANO LAIKAS - KARIO LIKIMAS ............. 29

Konstantinas-Kostas Jasinevičius. KAM SKAMBĖJO LAISVĖS VARPAS  54

Feliksas Mažeikis. AR ĮAMŽINSIME JŲ VARDUS? .................. 64

Povilas Mateikis. KUR SUPASI ŽEMĖ IR ŠLAMA ŠIMTAMETĖS LIEPOS . 74

Anelė Varnaitė-Paškevičienė. MIRTIES KELIAIS Į POŽEMIO MIESTĄ  82

Bronė Pupeikytė-Birutė. BALTO RŪKO SKRAISTĖ .................. 90

Antanina Masteikienė. LAUMĖS JUOSTĄ MAŽYLIUI ĮDĖJO ........... 98

Bronė Kaselienė-Našlaitė. RYŠININKĖ ..........................106

Alma Poškaitė. MUMS REIKIA SUSITIKTI ........................ 121

Česlovas Kazakevičius. KALVIO SŪNŪS ......................... 132

Zenonas Liutkus. KUO GYVENO LAGERIŲ IMPERIJA ................ 138

Onutė Akelaitė. VAKARAI SU ONUTE ............................ 154

Liudvika Marūnienė. ŠIAURĖS GOLGOTA ......................... 206

Stasys Untulis. MEILĖS IR ILGESIO EILĖS TĖVYNEI ............. 227

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2004

UDK 947.45/084/-La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis,

Balys Juknevičius, Andrius Dručkus, Antanas Lukša (pirmininkas), Augustinas Švenčionis

 Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Irma Džiugienė, Violeta Jakučiūnaitė, Vaiva Krikvaitė

Viršelyje: Dunavos miške Ilūkstės partizanų pulko vado latvio Stasio Urbono buvęs bunkeris

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 36. □© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2004. □SL176. □Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □Spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko", Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □Užsakymo Nr. 4-372. □Tiražas 1500 egz. 8 sp. l.