Vaidoto grupės nežinomo partizano dienoraštis

KUNIGAIKŠČIO VAIDOTO PARTIZANŲ GRUPĖS, VEIKUSIOS MARIJAMPOLĖS APS. LIUDVINAVO VLS. BUKTOS MIŠKO APYLINKĖSE, 1945M. BIRŽELIO 25D. LAUNICOS KAIME ŽUVUSIO NEŽINOMO PARTIZANO DIENORAŠTIS

Balandžio 9 d.

Nieko ypatingo neįvyko. Buvo sušauktas numatytas partizanų būrių pasitarimas. Pasiūlyta papildyti ginklų atsargas. Nutarta išvykti į Alytaus ir Balbieriškio apylinkes. Į Alytaus apylinkes išvyko Perkūnas, Alytė, Dagilis, Genys ir Gervė. Jiems vadovauja būrio vadas Raginis.

Į Balbieriškio apylinkes, vadovaujami Kilbo, išvyko Beržas, Šmėkla, Božė ir Leninas.

Iš Alytaus apylinkių buvo parnešta:

1.    Kiaušininių granatų - 10.

2.    Granatų su rankenomis - 3.

3.    Granatų dėl granatsvaidžių.

4.    Automatinis šautuvas Nr.E4938 - 1.

5.    Rusiškas šautuvas Nr.NC201301 - 1.

6.    Vokiškas šautuvas Nr.3277 - 1.

7.    Vokiški kulkosvaidžiai Nr.9611 ir 55702 - 2.

8.    Kulkosvaidžiams vamzdžiai - 3.

9.    Šalmas.

10.    Būgnai kulkosvaidžiams su stovais - 2.

11.    Granatsvaidžiai -1.

12.    Baltų raketų - 1.

13.    Šovinių dėžė kulkosvaidžiui.

14.    Dėžė su kulkosvaidžiu - 1.

15.    Spyna kulkosvaidžiui - 1.

16.    Šovinių -1500.

17.    Dėžė ginklų valymui - 1.

18.    Krepšys.

Be to, atvežė 6 kg lašinių ir kepalą duonos. Iš Balbieriškio apylinkių ginklų neatvežė. Atvežė 30 kiaušinių ir 2 kg lašinių. Maisto rinkti buvo išėję dar 4 partizanai, bet jie maistą rinko neleistinais metodais.

Šiandien priimti trys nauji partizanai: Beržas, Božė ir Šnekutis.

Už Beržą atsakingas Raginis, Šnekutį rekomendavo Gervė, o Božę - Alytė.

Balandžio 10 d.

Valėme atvežtus ginklus ir ruošėmės persikelti į naują stovyklą.

Balandžio 12 d. (trečiadienis)

Gautas pranešimas, kad Makrickų kaime pasirodė du vežimai milicininkų. Išėjome galvodami juos netikėtai užpulti. Mūsų sumanymas nepavyko. Mums atvykus milicininkai buvo ką tik išvažiavę į Gudelius. Kėkštas ir Vilkas pasižymėjo puikia žvalgyba.

Šiandien būrys buvo padalintas į tris skyrius:

I    skyrius:

1.    Skyriaus vadas - Leninas.

2.    Kulkosvaidininkas - Šmėkla.

3.    Kulkosv.pavad. - Stromskis.

4.    Kėkštas.

5.    Meškinas.

6.    Perkūnas.

7.    Liūtas.

8.    Špokas.

9.    Tigras.

10.    Dramblys.

II    skyrius

1.    Skyr.vadas - Gervė.

2.    Kulkosvaidin. - Alytė.

3.    Kulkosvaidin.pavad. - Dagilis.

4.    Beržas.

5.    Baronas.

6.    Krūmas.

7.    Lokys.

8.    Klemas.

9.    Ožys.

10.    Šnekutis.

III skyrius

1.    Skyr.vadas - Genys.

2.    Kulkosvaidin. - Žaibas.

3.    Kulkosvaidin.pavad. - Vanagas.

4.    Jaunutis.

5.    Papartis.

6.    Rozda.

7.    Gilutis.

8.    Vėžys.

9.    Božė.

Vakare rinkome maistą Naujienos kaime. Vadovavo Alytė. Maistą rinko Dagilis, Vilkas, Krūmas, Papartis, Baronas ir Šnekutis.

Vyrų nuotaika puiki. Visi nekantraudami laukia mūšio. Paklausus, kas nori pasilikti saugoti stovyklą, savanorių neatsirado.

Iki 13 dienos būrys tvarkėsi: valė surinktus ginklus ir šaudmenis. Per pietus gauta žinia, kad Gudelių vls. Važniškių kaime ir apylinkėse pasirodė NKVD daliniai. Sustipriname sargybą. Naktį į 14 d. būrys praleidžia pasiruošęs kovai. Ryte gauname pranešimą, kad enkavedistai puola mišką. Stovyklą paliekame ir užimame pozicijas gynybai. Netoliese, miško viduryje, pastebėti enkavedistai. Pasigirsta šūviai. Mes užklupti pilnai nepasiruošę, reikiamai neišsidėstę pajėgų. Partizanų veiduose matosi susirūpinimas. Karalius praneša, kad enkavedistai supa dešinįjį mūsų sparną. Būrio vadas įsako pasitraukti į patogesnę vietą gynybai. Traukėmės netvarkingai. Vietoj planingo atsitraukimo gavosi bėgimas. Pasitraukus būrio skyriai susitvarkė, nors ne taip greitai, kaip norėta. Į akis krito partizanų nerangumas. Būrys buvo ginkluotas keturiais lengvaisiais kulkosvaidžiais. Šautuvų, automatų ir šovinių turėjome pakankamai. Dėl netvarkos kaltas silpnas partizanų pasiruošimas. Būtinai reikės juos apmokyti manevrinėms pėstininkų kautynėms.

Bolševikai mūsų būrį pastebėjo, tačiau į mūšį nestojo. Mūsų būrys, iki vakaro nieko nesulaukęs, pasitraukė į naktinę stovyklą. Operacijoje dalyvavo 52 būrio partizanai.

Vakare gavome žinių, kad priešas koncentruoja apie mišką dideles pajėgas. Pamiškėje nušauta daug neginkluotų civilių žmonių. Mes neturime maisto ir todėl nutariama būriui išsiskirstyti grupelėmis ir susirinkti sutartoje vietoje po bolševikų siautėjimo.

Balandžio 19 d. susirinkus paaiškėjo, kad visi būrio partizanailaimingai išvengė susidūrimo su priešu. Septynioliktą dieną viena grupė atsitiktinai sugavo pasižymėjusį žiaurumu Balbieriškio NKVD agentą Lukoševičių ir jį likvidavo.

Nuo gegužės 23 dienos Vaidoto partizanų grupės kroniką rašys partizanas Vėtra.

Po paskutinio enkavedistų siautėjimo Kunigaikščio Vaidoto grupės partizanai persiformavo, buvo apmokyti manevrinės rikiuotės, priimta daug naujų partizanų, tarp kurių - inžinierius Reimsas, mokytojas Vėtra, puskarininkis Patrimpas ir kiti. Balandžio pabaigoje kelios partizanų grupės vyko į Alytų rinkti ginklų. Pargabeno apie 5000 šovinių, 4 kulkosvaidžius, šautuvų, granatų ir raketinį pistoletą.

Gegužės 13 d.

Grupės vadas su trimis partizanais išėjo į grupių vadų pasitarimą, kur buvo nuspręsta grupes sujungti į rinktinę. Visų grupių vadovybės privalės klausyti rinktinės štabo potvarkių. Buvo išspręstas ir grupių štabų klausimas. Mūsų, Kunigaikščio Vaidoto, grupės štabą sudaro: grupės vadas Raginis, jo pavaduotojas Tauras, štabo viršininkas Patrimpas, štabo sekretorius Vėtra, Ūkio dalies viršininkas Gervė.

Gegužės 17 ir 18 d.

Partizanai, vadovaujami Tauro, atliko žygį ginklų ir maisto įsigijimui. Parsigabeno 3 šautuvus ir 250 šovinių. Iš Sabališkių (?) valstybinio ūkio paimta: 2 karvės, 2 arkliai, vežimas, pakinktai, kiaulė, 7 gaidžiai, apie 5 cnt bulvių, 2 cnt žirnių, veršis ir kt. Atliktas įspėjamasis aktas bolševikų pakalikei stribo Kuzmicko motinai Maržiškių kaime.

Gegužės 19 d.

Grupės vadas susitiko su Prienų partizanų grupės įgaliotais būrių vadų pavaduotojais. Susitikimo metu buvo kalbėta apie Prienų miške įsikūrusią grupę, vykdančią plėšimus Balbieriškio apylinkėse. Paaiškėjo, kad šis bjaurus reikalas jau sutvarkytas ir grupės vadas Genys nuteistas mirties bausme sušaudant.

Gegužės 23 d.

Gauta žinių, kad Igliškėlyje, Krokialaukyje, Igliaukoje atsirado enkavedistų. Vidudienį Stromskis pranešė, kad iš Gudelių į Gelčių kaimą atvykę enkavedistai jo brolio sodyboje rado šautuvą. Suėmė dar kelis žmones, tarp kurių Saksinską ir Juozą Remenčių. Manoma, kad Stromskio brolį išdavė Saksinskas. Kadangi du Stromskio broliai partizanai ir sulaikytasis buvo jau beveik partizanas, nutarta Gudelius užpulti ir suimtuosius išlaisvinti.

Trūkstant žinių apie padėtį Gudeliuose, partizanų taryba, pritariant vadui, užpuolimo ir suimtųjų išlaisvinimo atsisakė.

Gegužės 24 d.

Ypatingų įvykių nebuvo. Pakeitėme dislokacijos vietą. Naktį grupė partizanų, vadovaujami Kapočiaus ir Dagio, atliko žygį, norėdami pasirūpinti produktų. Parsinešė apie 4 pūdus duonos ir kitų gėrybių.

Iš Daukšių, rinktinės partizanų štabo grįžo ryšininkas Kilbas ir atnešė instrukcijas. į grupę įstojo naujas partizanas Muzikantas. Naktį į 25 dieną partizanai Vėtra ir Gervė išėjo ieškoti vaistų ir tvarsliavos. Žygis buvo sėkmingas - parsivežė 6 metrus tvarsliavos, pusę kilogramo lignino ir nemažą kiekį medikamentų.

Gegužės 25 d.

Kuriama stovykla naujoje vietoje. Statomos palapinės. Vakare pradeda lyti, bet tai nesugadina nuotaikos. Nemalonių įvykių nėra.

Gegužės 26 d.

Milicininkų ir stribų siautėjimas Gudelių ir Balbieriškio valsčiuose supykdė partizanų grupes. Grupės vadas, pritardamas partizanų nuotaikoms, su štabo darbuotojais planuoja Balbieriškio užpuolimą. Kad puolimas būtų sėkmingas, į Ūdrijos būrio štabą pasiunčiamas ryšininkas prašyti pagalbos. Apie 12 valandą į stovyklą atvyksta Ūdrijos grupės vadas Stipinas ir Špykis. Jei rinktinės štabas sutiks - jie sutinka padėti.

Į rinktinės štabą išvyksta štabo viršininkas Patrimpas. Partizanai Šmėkla ir Vėtra nutaria Gudelių ir Balbieriškio valsčiuose pradėti propagandinę veiklą. Vadas šiam sumanymui pritarė. Gavome rašomąją mašinėlę.

Gegužės 27 d.(sekmadienis)

Grįžęs iš rinktinės štabo Patrimpas pranešė, kad štabas draudžia užsiiminėti saviveikla, todėl planuoto Balbieriškio puolimo nebus. Partizanų grupės štabe nuomonės išsiskyrė. Jaučiasi - partizanų nuotaika krito, apėmė nepasitikėjimo jausmas.

Grupės vadas Raginis elgiasi korektiškai: nenorėdamas ignoruoti štabo draudimo, rašo raportus - vieną dėl Balbieriškio puolimo, kuriame prašo rinktinės vado oficialaus leidimo pulti, taip pat paskirti operacijos vadą. Antrame raporte prašo atleisti jį iš grupės vado pareigų.

Apie pietus į rinktinės štabą išvyksta ryšininkas Kilbas. Vėtra ir Šmėkla pradeda propagandinį darbą. Tai naujas, neišbandytas dalykas. Iniciatorių manymu, šio naujojo kunigaikščio Vaidoto ginklo veikimas turėtų būti nuostabus. Išspausdinamas pirmas atsišaukimas pavadinimu “Suklaidinti broliai”, kurio du egzemplioriai dar šiandien išsiunčiami į Gudelius.

Atvykęs į stovyklą patikimas žmogus pranešė, kad Gudeliuose miško valymui koncentruojami NKVD ir stribai.

Gegužė 28 d. (pirmadienis)

Žinios apie NKVD ir stribų telkimą Gudeliuose nepasitvirtino. Atvyko tik viena mašina. Taigi kokios nors ypatingos veiklos nelaukiame.

Grupės teismas, išnagrinėjęs gautą medžiagą, nuteisė: seniūno pavaduotoją Macko - 15 rykščių, jo žmoną - 5 rykštėmis. Juozą Matulį, Kazį ir Motiejų Prokapus - mirties bausme, Jurgį Brusoką - 10 rykščių. Juozui Matuliui ir jo žmonai bausmės įvykdytos.

Gegužės 29 d.

Dalis grupės vyrų, vadovaujant vadui, netikėtai užpuolė Daugirdiškių kaimą. Buvo gauta žinių, kad į šį kaimą dažnai atvažiuoja iš čia kilęs vietinis enkavedistas Kazakevičius. Atvykus į kaimą, paaiškėjo, kad Kazakevičius kažkur apylinkėje. Partizanai apsistojo negyvenamoje repatrianto ir paties Kazakevičiaus sodybose.

Gegužės 30 d.

Daugirdiškių kaime laukiame atvažiuojančių iš Gudelių istrebitelių. Viena mūsų grupė vėl įsikūrė negyvenamoje sodyboje, antra-    stribo Kazakevičiaus. Rezervas apsistojęs už vieno kilometro. Smogiamoji grupė turi tris kulkosvaidžius, iš kurių du - puolamojoje grupėje, o vienas - rezervo grupėje. Atvykusius stribus įsakyta šturmuoti dviem kulkosvaidžiais, automatais ir šautuvais. Sunaikinimui tų, kuriems pavyks nuo mūsų ugnies pasislėpti grioviuose ir kituose plyšiuose, suburta naikinamoji grupė, susidedanti iš penkių žmonių, kuriai vadovauja Genys. Visai operacijai vadovauja Raginis.

Apie vidudienį pro užpakalinės saugos kulkosvaidį praėjo agento Smolskio motina senoji Smolskienė. Dramblys praleido ją nesulaikęs. Bijant jos išdavimo, nutarta pasitraukti. Pasitraukiant buvo įvykdytas partizanų teismo nuosprendis Daugirdų kaimo gyventojams: Smolskiui įkrėsta 25 rykštės, Petreškiui už paskalų skleidimą-    25, o Petreškienei už tą patį nusikaltimą - 5 rykštės.

Gegužės 31 d.

Iš Daukšių rinktinės štabo grįžo Klibas. Štabe į Raginio raportus pažiūrėta neigiamai. Rezoliucijos tokios: puolamųjų operacijų nevykdyti, vadą Raginį iš grupės vado pareigų neatleisti.

1945 m. birželio 1 d.

Nieko neįvyko.

Birželio 2 d.

Grupė partizanų naktį buvo išėjusi į Pakalnių (?) kaimą maisto. Iš pil. Videžio buvo paimtas paršas ir veršis, kurį išsivedė į stovyklą. Gudelių stribai kelyje Gudeliai-Balbieriškis organizavo penkias pasalas. Partizanų grupei, vedusiai veršį, prisiartinus, stribai atidengė ugnį. Žuvo partizanas Policajus. Kiti atsišaudydami pasitraukė. Žuvęs Policajus tik prieš dieną buvo perėjęs pas mus iš Ūdrijos būrio.

Birželio 3 d.

Apie partizano žuvimą buvo pranešta vadui. Nutarta jo lavoną parvežti ir miške palaidoti. Mat stribai žuvusiojo kūno nepaėmė, kaip kad paprastai daro. Galvojome, kad gal jie sumanė susikauti su atėjusiais kūno paimti partizanais. Ėmėmės atsargumo priemonių. Ekspedicinį skyrių, kuris turėjo paimti ir gabenti žuvusįjį, dengė kiti du skyriai. Dar būnant tolokai nuo žuvusiojo kūno, išgirdome dainavimą ir vežimo dardėjimą. Netrukus pamatėme važiuojant keturis Gudelių stribus, kurie visa gerkle plėšė kažkokią dainą. Ekspedicinis skyrius greitai persirikiavo ir perbėgimais nuskubėjo užkirsti jiems kelią. Likus gal puskilometriui, stribai partizanus pastebėjo. Prasidėjo susišaudymas. Žuvus mūsų kulkosvaidininkui, stribams pavyko pasprukti.

Birželio 4 d.

Iš partizaninių šaltinių gauta žinių, kad šiandien važiuos į Kalvariją Balbieriškio valsčiaus milicijos viršininkas Marcinkevičius. Buvo suorganizuotas prie Rūdos upelio Mackių kaimo užpuolimas. Laukiame. Privažiavo sunkvežimis, pilnas enkvedistų. Gal jie nuvažiavo išsivežti Marcinkevičių? Kadangi mums buvo uždrausta veltis į kautynes su kariuomene, prisiėjo trauktis. Besitraukdami Rūdos upeliu, pamatėme keliu važiuojantį dviratininką. Nutarėme jį sulaikyti, bet jis, mus pamatęs, paspruko. Tai buvo Balbieriškio stribas. Marcinkevičius tuo tarpu, užvažiavęs pas žmogų, taisė dviratį. Išgirdęs mūsų šūvį ir pamatęs sprunkantį stribą, spruko ir jis su savo palyda.

Po valandos į įvykio vietą atvažiavo iš Gudelių keli vežimai stribų. Apklausę aplinkinius gyventojus, jie grįžo atgal.

Birželio 5 d.

Gauta žinių, kad į Gudelius privažiavo apie 200 enkavedistų. Mes keičiame stovyklavietę - persikeliame į kaimą prie Būdos miško.

Birželio 6 d.

Vakar iš NKVD gautas tokio turinio raštas: “Vade, NKVD organams žinoma, kad Jūs, atplėšti nuo šeimų ir gyvenimo, slapstotės miškuose. Mes norime su Jumis pasikalbėti apie būsimą geresnį, pilnavertį Jūsų gyvenimą. 1945 m. birželio 7 d. 5 vai. vakare skiriame susitikimą ant Gudelių-Balbieriškio kelio prie Daugirdų-Gelčių kaimo. Susitikti norime turėdami gerus ketinimus-viską išsiaiškinti. Mes garantuojame Jums, kad Jūsų nesuimsime. Jūs būsite paleisti. Mes norime tik pasikalbėti. Taigi susitikime.

Atsakymą siųskite per laiško įteikėją.

(Majoras B.)”

Birželio 7 d.

Laišką, gautą iš NKVD, svarstėme rimtai ir ilgai. Priėjome išvados, kad partizanams šis susitikimas nieko gero neduos. Priešingai - gali padėtį tik pabloginti. Todėl nutarėme, kad į susitikimą vadas neis ir nesiųs savo atstovo.

Partizanas Perkūnas, nepranešęs apie tai partizanų grupės vadovybei, į susitikimą nuėjo. Iš NKVD pusės atvyko majoras ir Marijampolės Vykdomojo Komiteto atstovas. Jis stengėsi įkalbėti partizanus grįžti iš miškų į normalų gyvenimą ir įtikinėjo, kad jokiu būdu jie nebus nubausti. NKVD majoras pareiškė, kad kas nori ištaisyti savo klaidas-turi pradėti taisyti jas dabar, tuojau pat. Antraip bus vėlu. Nors Perkūnas jiems nieko neprižadėjo, majoras paskyrė dar vieną susitikimą su partizanų vadu.

Dokumentas išlikęs rusiškame vertime, darytame 1945 07 05 Marijampolėje, 94 Pasienio būrio karininko Bagrianskij.

Š.: LYA. Ag.B. 7718. T.I.

Iš rusą k. išvertė ir spaudai parengė Bonifacas Ulevičius