LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 32 T. 2002 m. - Turinys, metrika

Juozas Kasperavičius-Visvydas, Jungtinės Kęstučio apygardos vadas

ISSN 1392-0421

LAISVĖSKOVŲ  ARCHYVAS  32

TURINYS
Eugenijus Ignatavičius. MES NEBUVOME BĖDOS VAIKAI. Apmatai
     partizanų vado Juozo Kasperavičiaus portretui ............................... 5

Petras Girdzijauskas. Paskutinė Kęstutėnų užduotis .............................. 47
Danutė Jarmalaitė-Pauliukonienė. AUDRŪNAS. Kęstučio apygardos štabo narys,
     mokytojas Stasys Jarmala (Vincas Ulevičius)-Šarūnas, Briedis, Audrūnas ..... 59

Petras Girdzijauskas. Kankinė-didvyrė Onutė Preilauskaitė ....................... 67
Albinas Raudonis. Akmenyje iškaltos penkios pavardės ............................ 70
Jonas Žičkus. Neįvykdyta užduotis ............................................... 78
Petras Girdzijauskas. Batakių būrio vadas Jonas Strainys-Saturnas ............... 81
Petras Girdzijauskas. Kadagio kuopos, būrio vadas Antanas Jonikas-Rolandas,
     Liutauras, Daktaras ........................................................ 83

Petras Girdzijauskas. Pirmasis Paupio būrio vadas Kazys Tamulis-Kulkys, Senis ... 88
Petras Girdzijauskas. Paupio būrio ir rinktinės štabo apsaugos grandies vadas
     Jonas Starkus-Maželis ...................................................... 90

Antanas Kisielius-Mikutis. Pavidaujo būrio vadas Telesforas Kisielius-Bitinas ... 91
Petras Girdzijauskas. Lydžio rinktinės žvalgybos skyriaus ir štabo apsaugos būrio
     vadas Antanas Stoškus-Raila ................................................ 96

Antanas Kisielius-Mikutis. Lydžio rinktinės pirmosios (Kadagio) kuopos vadas 
     Gaudentas Kisielius-Tomas, Arėjas ......................................... 101

Doc.Kazys Strazdas. TRYS PASAKOJIMAI APIE DIDŽIOSIOS KOVOS APYGARDOS B RINKTINĖS    
    PARTIZANUS ................................................................. 110

DIDŽIOJI A RINKTINĖS PARTIZANŲ LAISVĖS KOVA. Prisiminimus parengė
    Salomėja Užupienė-Rūta ..................................................... 140

Apie Taparauskus. Eugenijus Taparauskas ........................................ 159
LAISVĖS KOVŲ IR KANČIŲ KELIAI BIRŽŲ KRAŠTE.Prisiminimus parengė Erena Aukštuolienė175
Juozas Matusevičius. Nepriklausomos spaudos naikinimas ir sovietinės 
    informacijos priemonių kūrimas 1940-1941 m. ................................ 204

Partizano eilėraščiai. Parengė Rimvydas Racėnas ................................ 231
Asmenvardžių rodyklė ........................................................... 241
Vietovardžių rodyklė ........................................................... 252
 

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2002

UDK 947.45/084/ La-148

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis, Andrius Dručkus, Antanas Lukša (pirmininkas), Augustinas Švenčionis 

Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Irma Džiugienė,Vilija Jakučiūnaitė, Vaiva Krikvaitė, Bonifacas Ulevičius

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą Lietuvių Fondui (Lemontas, JAV) Lietuvių Tautos Fondui (JAV) Kanados Lietuvių Fondui Lietuvių Partizanų Globos Fondui (JAV)

Viršelyje: Juozas Kasperavičius-Visvydas, Jungtinės Kęstučio apygardos vadas Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 32. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □ Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko", Draugystės g. 17 LT-3031 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 2-478. □ Tiražas 2000

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
a.sl. - agentūrinis slapyvardis
apyg.    -    apygarda
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb    -    Baudžiamos    bylos
BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis 
d.    -    diena
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GULAG- Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
JKA - Jungtinė Kęstučio apygarda
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
kap.    -    kapeikos
KGB - Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 
kpt.    -    kapitonas
L.,l    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų frontas
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    - Lietuvos Laisvės Armija
LKA    - Laisvės kovų archyvas
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
mėn.    -    mėnuo
MGB - Ministerstvo Gosudarstve-noj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr. - majoras 
mstl. - miestelis 
MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija
NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
OS - Organizacinis sektorius
P, psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
psk.    -    puskarininkis
pvz.    -    pavyzdžiai
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
rub.    -    rubliai
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA - Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas 
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs
žr.    -    žiūrėti