LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 31 T. 2002 m. - Turinys, metrika

Žemaičių apygardos vadas Vladas Motvydas-Žemaitis

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 31

TURINYS

Atsiminimai, liudijimai Vakarų Lietuva
Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Žemaičių priesaika: partizanų vadas
      Vladas Montvydas-Žemaitis ir jo kariai ....................... 5

Mečislovas Vitkus. Nepriklausomybės atgavimo keliu žengiant ....... 64
Marta Vyšniūnienė. Partizanų ligoninės seselė ..................... 76
Eugenija Ivanauskaitė-Ennukson. Tvirtai pasiryžęs apginti tėvynę .. 82
Vladas Meškauskas. Jurbarko partizanai ............................ 91
Dar kartą apie kpt.Juozą Čeponį. Parengė Feliksas Tiškus ......... 120
Angelė Laurinavičiūtė-Dabašinskienė. Mane vadino Rūta ............ 130
Straipsniai
Doc.Kazys Strazdas. Lietuvos laisvės kovos ideologas ............. 149
Elena Pakalniškytė. Išėję nesugrįžta ............................. 176
Kalėjimai, lageriai
Vladas Meškauskas. Mes - "lagų" žmonės ........................... 193
Balys Juknevičius. Liudija grįžę ................................. 202
Tamara Grigorjeva. Balchašlago kaliniai .......................... 229
Laiškai, patikslinimai ........................................... 232
Humoristinės partizanų dainos ir eilėraščiai ..................... 233
Asmenvardžių rodyklė ............................................. 239
Vietovardžių rodyklė ............................................. 252

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2002

UDK 947.45/084/ La-148

 

ISTORIJOS ŽURNALAS           31

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Violeta Jakučiūnaitė,
Vaiva Krikvaitė 
Irma Džiugienė, 
Bonifacas Ulevičius

IŠLEISTAS
RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą
Lietuvių Fondui (Lemontas, JAV) 
Lietuvių Tautos Fondui (JAV) 
Kanados Lietuvių Fondui 
Lietuvių Partizanų Globos Fondui (JAV)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir įamžinimo fondui

Viršelyje: Žemaičių apygardos vadas Vladas Motvydas-Žemaitis Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 31. □© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002. □SL176. □Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □Užsakymo Nr. 2-073. □Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb    -    Baudžiamos bylos
BDPS    -    Bendrasis Demokratinis    Pasipriešinimo Sąjūdis
d.    -    diena
doc.    -    docentas
DKA    -    Didžiosios kovos apygarda
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
kap.    -    kapeikos
KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas
kpt.    -    kapitonas
L.    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų fondas
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LLK    -    Lietuvos Laisvės Kovotojai
LLKS - Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LKT - Liaudies komisarų taryba
LSSR - Lietuvos sovietų socialistinė respublika
LVCA - Lietuvos valstybinis centrinis archyvas
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
med.    -    medicines
mėn.    -    mėnuo
MGB    -    Ministerstvo GosudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija 
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija 
NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
prof.    -    profesorius
psk.    -    puskarininkis
pvz.    -    pavyzdžiai
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija, redakcijos
RFSSR - Rusijos Federacijos Sovietinė Socialistinė Respublika 
rn.    -    rinktinė
rub.    -    rubliai
skyr.    -    skyrius
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS - Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
Š.    -    šaltinis
Šv., šv. - šventas, šventasis
T., t.    -    tomas
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VD    -    Visuomeninė dalis
VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl..    -    viršila