LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 29 T. 2001 m. - Turinys, metrika

Petras Jurkšaitis-Beržas, Elena Vitkauskienė ir Viktoras Vitkauskas-Saidokas.

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 29

TURINYS
Atsiminimai, liudijimai Pietų Lietuva
   Petras Vėlyvis, Vytautas Vyšniauskas. Prieš smurtą ir
   priespaudą. Partizanai Žuvinto paliose 1944-1951 m. ........................ 5

Rytų Lietuva
   Partizaninis sąjūdis Salamiesčio apylinkėse. Parengė Vygintas Dragūnas ... 111
Ukmergės krašto partizanai (II)
   Bronislavas Latvys. Žvyruotas kelias ..................................... 157
   Marija Tarvydienė. Apie brolį Stanislovą-Lapą ir mus visus ............... 181
Vakarų Lietuva
   Celestinas Ajauskas, Kazimieras Banys, Vytautas Bukauskas, Adomas
   Lukaševičius. Partizanų vadą Antaną Bakšį-Germantą prisiminus ............ 184

   Kazimieras Banys. Nemuno-Dubysos-Mituvos trikampio
   (Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės) partizanai ........................ 198

Tremties keliais
   Antanas Valiūnas. Kelionė į Nežinią ...................................... 210
Referatai, straipsniai
  Antanas Gintautas Bružas. Mato Mažeikos šeimos ir
  sodybos Ruseinių kaime sunaikinimas ....................................... 214

   Antanas Gintautas Bružas. Partizanai broliai ir seserys Lisiai ........... 221
Biografijos
   Bonifacas Ulevičius. Tauro apygardos vadas
    Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas ................................. 228

Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant
   Pranas Petkevičius-Kariūnas .............................................. 235
Laiškai ..................................................................... 237
Asmenvardžių rodyklė ........................................................ 239
Vietovardžių rodyklė ........................................................ 252

PDF:   fotografinė kopija: Kaunas, 2001

 

UDK 947.45/084/ La-148

 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS

 

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 

Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,

Irma Džiugienė,

Vilija Jakučiūnaitė,

Bonifacas Ulevičius

 

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Petrei Baciuškienei
paaukojusiai 1000 lt.

 

Viršelyje: Petras Jurkšaitis-Beržas, Elena Vitkauskienė ir Viktoras Vitkauskas-Saidokas.

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

 

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 29. © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001. SL 176. Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g<„U, LT-3031 Kaunas. Užsakymo Nr. 1059 Tiražas2000 egz.

 

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis    slapyvardis
apyg.    -    apygarda
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb    -    Baudžiamos bylos
BDPS    -    Bendrasis    DemokratinisPasipriešinimo Sąjūdis
d.    -    diena
dail.    -    dailininkas
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GULAG- Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
JK    -    Jungtinė Kęstučio (apygarda)
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
kap.    -    kapeikos
KGB    -    Komitet GusudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 
kpt.    -    kapitonas
L. ,l    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų frontas
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
ltn.    -    leitenantas
m. - metai mėn. mėnuo
MGB - Ministerstvo Gosudarstve-noj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr. - majoras mstl. - miestelis 
MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija
NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
psk. - puskarininkis
pvz.    -    pavyzdžiai
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
rub.    -    rubliai
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA - Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas 
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk. - vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs
žr.    -    žiūrėti