LAIŠKAI, PATIKSLINIMAI

Gerbiamoji Redakcija,

esu nuo pirmojo numerio LKA skaitytojas, todėl noriu patikslinti ir papildyti.

LKA 20: Psl.151 virš nuotraukos rašoma: Henrikas Riškulys-Liūtas, reikėtų - Henrikas Ruškulis-Liūtas.

Psl.153 po nuotrauka: priekyje sėdi Algirdas Varnas-Gaidelis ir Bronius Kalytis-Siaubas (išdavikas, MGB provokatorius). Stovi: Antanas Lapienis-Pempė, Vilius Nemeikšis-Šeškus, Vytautas Gobužas-Viesulas, Antanas Dilys-Litas, Teofilis Limba-Sakalas ir Jonas Mockus-Don-Kichotas, Vėjas (2-as, 4-as, 6-as - visi K.Margio rinktinės, o nuo1950 m. Vaižganto rinktinės partizanai.)

Psl.159 po nuotrauka: Antanas Matuliauskas-Adaska, Vaidila (Bb. 2547/3. T.3. L.259) ir Antanas Morkūnas-Jaunutis.

Psl.228 10 eilutė iš viršaus: DėlJ. Kemeklio slapyvardžių: Rokas -Ąžuolo būrio vadas, Rimtutis -K.    Margio rinktinės vadas, Granitas -žuvus Pakštui, ŠRL apygardos štabo viršininkas, o Utenos naujosiose kapinėse iškalta - Rokas.

Psl.212 Jančys Feliksas ir Regina Jančytė kalėjo Kengyro lageryje, o su Juozu Rimkumi teko gyventi viename barake Džezkazgano Rud-nik lagerio trečiajame lagpunkte 1954-1955 m.

LKA 21:Psl.25 po nuotrauka -...Vilkas, Pranas Urbonavičius-Dėdė, Vytautas Baltrūnas-Strazdelis, toliau kaip tekste išbraukiant Šarūną.

Psl.83 po nuotrauka: ...Pirmoje eilėje: po Ąžuolas, Feliksas Stasiškis-Smūgis, toliau kaip tekste. Antroje eilėje: po Eimučio, Bronius Stasiškis-Sūkurys, Juozas Trimbelis-Tarzanas, nežinomas, po Žaibo - Vytautas Baltrūnas-Strazdelis. Trečioje eilėje po Tigro, Pranas Velėniškis-Demokratas, neatpažintas, po Roko, Kazys Gruodzinskas-Beržas ir Pranas Urbonavičius-Dėdė.

Psl.95 po nuotrauka - ...Antroje eilėje: po Tarzano, Bronius Narbutas-Šernas, Radvila Šipų k. Jūžintų vls. , neatpažintas. Trečioje eilėje: du neatpažinti, Bronius Keblys-Ūsas, Teodoras Kviklys-Klajūnas, toliau kaip tekste.

Petras Kemeklis-Piščikas,
buvęs Ąžuolo būrio partizanas, 
Roko brolis.
Vilnius

LKA 25: Psl. 161 rašant apie Juozą Guziką-Durtuvą dėl duomenų stokos atsirado klaida, kurią atitaisome.

Juozo Guziko sesers Aldonos Guzikaitės-Krakauskienės, gyvenančios Alytuje, teigimu (tą patvirtina ir kartu su J.Guziku išvežtas į Vokietiją ir ten kartu dirbęs Jeronimas Simanavičius, g.1924 m., gyvenantis Kybartuose) Juozas Guzikas 1943 m. spalio mėn. 15 d. buvo suimtas ir išvežtas priverstiniams darbams į Vokietiją. Dirbo dujokaukių gamykloje Auer, Uranenbare prie Berlyno. 1944 m. birželio mėn. buvo suimtas ir įkalintas. 1945 m. birželio mėn. grįžo į Lietuvą.

Toliau kaip tekste.

Atsiprašome.

Bonifacas Ulevičius