ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abramavičius Bronius, Abramaitis, sl.Spyglys 27, 87
Adaska, žr.Matuliauskas Antanas
Adukauskas Vincas 39, 87 
Aidas 227
Aidas, žr.Stanaitis Vytautas
Ajauskas Celestinas 185 
Albinas, žr.Bartkus Bolesius 
Aleksa A. 62-63 
Aleksas, sl.Šlaitas 158, 159 
Aleksandravičius Bronius 46 
Aleksiukas(sl.) 145 
Alionis 235 Algirdas(sl.) 178 
Algirdas, žr.Vilčinskas Jonas 
Ambrazevičiūtė Katrė 235 

Anatonovas 180 
Andriukaitienė 202, 203 
Andzelis Albinas, sl.Riekus, Medžiotojas 35-36, 66, 76-77, 87 
Anteckij 177 
Antonovas 163,166 
Anupras, žr .Ažubalis Antanas 
Apynys, žr.Vyšniauskas Vitas 
Aranskas Kazys 52 
Aras(sl.) 194, 195 
Aras, žr.Butkevičius Vincas 
Aras, žr.Grigas Stasys 
Aras, žr.Šablauskas Antanas 
Arlauskaitė Valė 223 
Askaitytė 49
Atkočiūnas Julius 159,179
Atkočiūnas Stasys, sl.Jazminas 159-160 
Audickas 122, 151 
Audra, žr.Vaičiulis Juozas 
Auglys Bronius 81 
Auglys Viktoras 174 
Augustauskas Jonas 148,156 
Aukštikalnis Gediminas 119, 127,151
Aukštikalnis Paulinas 151
Aukštikalnis Vytautas 119, 127, 151 
Aukštuolis Vladas, sl.Vilkas 157-158 
Austrevičius Edmundas 6, 31, 71 
Austrevičius Petras 31 
Aušra, žr.Lisius Adolfas 
Ažubalis Antanas, sl.Anupras 111-112, 127,129-132, 134, 149,151 
Ąžuolas 159
Ąžuolas, žr.Menčinskas Juozas
Ąžuolas, žr.Stimburys Alfonsas 
Ąžuolis, žr.Jėčys Domininkas

Babarskas Stasys, sl.Garsas, Drąsuolis (agentas) 87 
Babičius Jonas 224 
Babiliov 180
Bacevičius Vytautas, sl.Vygandas 97
Bagdonas Jonas, sl.Margiris 159-160 
Bakšys Antanas, sl.Germantas 184-187, 189, 192,199 
Bakutis Albinas 81 
Balandis, žr.Kregždė Zenonas 
Balčaitis Feliksas 199 
Baliulis Juozas 76
Baliukevičius Lionginas, sl.Dzūkas 27, 56, 87
Balynas Juozas 81
Baltrūnas Petras 127,149, 151
Baltrušaitis Petras, sl.Jaunuolis 221-222
Baltrūnas Vytautas, sl.Strazdelis 238
Banionis-Baniulis Alfonsas, sl.Bimba111-115,128, 152, 154-155
Banionis Antanas 119
Banionis P, sl.Rasputinas 116-117
Banionytė 119
Baniulis Juozas 37
Banionienė 117
Banys 214, 222
Banys Kazimieras, sl.Zabris 185, 192, 198
Bartašiūnas 47
Bartelė, žr.Gurklis Stasys
Bartkevičius Jonas 127,151 
Bartkus Bolesius, sl. Albinas 224 
Bartušas, sl.Ukrainietis 204 
Barzdinis 124 
Basenko 195, 197 
Bastys Pranas, sl.Dūmas 231, 234 
Batkevičius 163, 166,180 
Bebras, žr.Vyšniauskas Vitas 
Berčiūnas Algirdas 46 
Berčiūnas Juozas 46 
Beržas, žr.Gruodzinskas Kazys 
Beržas, žr.Zalieckas Jonas 
Bieliūnaitė-Miliuvienė Albina 84 
Bieliūnas Albinas, sl.Kabelis 95 
Bielskis Antanas 112-113,117,124,128-129, 134, 152 
Bielskis Kazys 152
Bielskis Kostas 111-112, 117, 141-142,149,152
Bijūnas, žr.Kazlauskas Leonas Bikov 47
Bimba, žr.Banionis-Baniulis Alfonsas
Bimba Antanas 114 
Birbilas Antanas 143 
Birbilaitė 143
Bitvinskas A., sl.Keranas 185,197
Blaževičius 49
Blieka 122
Bobylevas 215
Boksas, žr.Bubnys Vincas
Borecas, žr.Slavėnas Vincas
Borodaj 47
Bortka Ignas 157
Boruta Vincas, sl.Žvalgas 89
Božiai 118
Brazauskaitė Janina 223, 225-226
Brazauskas Feliksas 224 
Bražinskas 136-137,139 
Bražinskas Balys 119-120,127,138-139, 152-153, 155 
Brenkis Vincas 46
Briedis (agentas) 237
Briedis, žr.Kuzmickas 
Briedis, žr.Stanynas Jurgis 
Brizgys 43, 44 
Brizgys Vitas 43 
Bružai 174
Bružas Antanas Gintautas 214, 221
Bubnys Vincas, sl.Boksas 73-74, 88 
Budrionis Albinas 70 
Bukauskas Vytautas 185 
Bulovas 130 
Burbulis Juozas 23, 88 
Butkevičius Vincas, sl.Aras 223-224 
Butkevičiūtė Teresė 223 
Butkus Stasys 198-199 
Buzas 78
Buzas Aleksandras 76
Buzas Pranas 16, 18, 51, 75 
Buzevičius Juozas 113,128

Cvinklys, žr.Mikonis Bronius
Cvirkaitė-Mockuvienė 202

Čaikauskas Domininkas, sl.Piršlys 159-160
Čalkis Vladas 226
Čechanavičienė M.V. 180 
Čechanavičius M.J. 180 
Čechanavičiūtė Elena 172-173,180 
Čebyšev 180 
Čerčilis 12
Čereška Feliksas, sl.Karvelis 59, 61-62, 76-77, 88, 103 
Černyšovas 47
Čiurinskas Jonas, sl.Pilėnas 236-237
Čižauskas 85 
Čujev 180

Dabulevičius Jonas 55
Dabulevičius Juozas 55 
Dagilis, žr.Zalieckas Petras 
Dagilis, žr.Žukauskas Jurgis
Daktaras, žr.Viksva Jonas
Dalbokas Aloyzas, sl.Imperatorius 215, 217, 223, 225
Dambrauskas Alfonsas 81
Danikovas 115 
Daugėla 210 
Daugirdai 52
Daugirdas, žr.Zintelis Juozas
Daumantas, žr.Lukša Juozas 7 
Deimantas, žr.Juknelis Petras 
Deltuva Jonas, sl.Smelstorius, Karklas 6, 25-26, 59, 71, 77, 90, 92 . 
Demokratas, žr.Velėniškis Pranas 
Devainis Augustas 119, 124 
Devainis Jonas, sl.Mašinistas 127,135-136,146-147, 152 
Devainis P. 111
Devainis Povilas 127, 137, 141,153
Dėdė, sl.Tindžiulis Albinas 
Dėdė, žr.Urbonavičius Pranas 
Dėdytė, žr.Eidikonis K.
Didžiulis Zenas 115
Dilys Antanas, sl.Litas 237 
Dimbelis Jonas 81 Dirda 214
Direktorius, žr.Viksva Petras
Dobilas, žr.Kavaliauskas Antanas 
Dobilas, žr.Kudelis Juozas 
Don-Kichotas, Vėjas, žr.Mockus Jonas 
Dragūnas Pranas 112, 131,153 
Dragūnas Vygintas 112,117-118, 122, 136,140, 150 
Dragūnas Vladas 153 
Drąsuolis, žr.Vyšniauskas Vytautas 
Dimbelis 81 
Dumbliauskaitė 180 
Dulinkevičius 81 
Dulinskas Matas 81 
Durneika Albertas 52 
Durneika Antanas, sl.Žvirgždas 58,60, 76-78, 90
Durtuvas, žr.Guzikas Juozas
Dūda Ignas 158-159
Dūda Julius 157
Dūlis, žr.Pūkas Antanas
Dūmas, žr.Bastys Pranas
Dzikas Ferdinandas 217-218, 220, 222
Dzūkas, žr.Baliukevičius Lionginas

Eidikonis Jonas 122, 153
Eidikonis Kazys, sl.Dėdytė 111, 119-120, 127, 129-131, 134, 139, 141, 152-153,155
Einoris Alfonsas 119-120, 122, 127
Erelis, žr.Sniževičius Antanas 
Ernst-Ernas 74, 90 
Ežys 158

Fedotov 180

Gaidelis, žr. Varnas Algirdas
Gaidys 81
Gaigalas Steponas 46
Galvydis 180
Gandis, žr.Vaitiekūnas Vytautas
Garsas 55
Garsas, žr.Babarskas Stasys
Garvežys, žr.Gečiauskas Petras 
Gavėnas Vytautas, sl.Vampyras 27-28, 36-37, 90
Gavėnas Vladas, sl.Tarzanas 35-36, 91
Gedutis Jonas 202 
Gedutis Stasys 202
Gečiauskas Petras, sl.Garvežys 159-160
Gečiauskas Vytautas, sl.Spyglys 159-160, 168 
Gedvilas 210 
Gegutė 224-225
Gegužis, žr,Greblikas Kazimieras
Genys, žr.Malinionis Vincas 
Genys, žr.Savickas Henrikas 
Germantas, žr.Bakšys Antanas 
Gerulaitis V. 201, 212 
Giniūnai Onutė ir Petras 6
Giniūnas 71
Gintaras, žr.Pužas Antanas
Gintautas 128,130,153 
Gintautas, žr.Šukaitis Vincas 
Gladich 47, 48
Glaveckas Jurgis, sl.Švyturys 6, 25-26, 71, 91
Gobužas Vytautas, sl.Viesulas 237
Greblikas Kazimieras, sl.Gegužis, Sakalas 91, 93
Griausmas, žr.Pūkas Juozas
Griciūnas 124
Grigas Jonas, sl.Pavasaris 159
Grigas Stasys, sl.Aras 87 
Grigonis Jurgis 81 
Grom 224
Gruodzinskas Kazys, sl.Beržas 238
Gudaitis 215 
Gulbinas 79
Gunteris, žr.Karalius Juozas
Gurklys Stasys, sl.Bartelė 112,141,145, 153
Gusan-Gusinov 47
Gusev 180 
Gutauskas 49
Guzikaitė-Krakauskienė Aldona 238
Guzikas Juozas, sl.Durtuvas 238

Hansas 76-77, 92
Hitleris 10 
Horstas 81

Ibsenas H. 186
Iljin 47
Imperatorius, žr.Dalbokas Aloyzas
Iršius Julius, sl.Kėkštas 66-67,76-78, 94 
Iršius Vladas, sl.Skroblas 64, 77, 94 

Ylink Oskar, sl.Oskaras 56, 92 
Ylius Antanas, sl.Vilkas 28, 92, 94 

Jadzė 223 
Jakštas 126 
Jančytė Regina 238
Jančys Feliksas 238
Janulionis Lionginas 153 
Janušauskai 128 
Janulionis Lionginas 141 
Jaunuolis, žr.Baltrušaitis Petras 
Jankauskas Jurgis 220 
Jankauskai Stasė ir Vytas 6 
Jankauskaitė Koste 157 
Janušauskas Jurgis 142,153 
Januševičius Povilas 118 
Jaramalavičius Alfonsas 46,156 
Jarmuševičius Alfonsas 174 
Jasaitytė Genė 220 
Jasinevičius J., sl.Margis 214 
Jaunutis, žr.Kuras Jonas 
Jaunutis, žr.Morkūnas Antanas 
Jazminas, žr.Atkočiūnas Stasys 
Jeršov 180
Jėčys Domininkas, sl.Ąžuolis 94,105
Jėčius Vincas 112, 128, 141, 144-145,151,153
Jėčius Vytautas 141,153
Jogas(sl.) 145 
Jokeris 218 
Jokubka136
Jonas, žr.Račiukaitis Jonas
Jonuška Pranas, sl.Rėksnys 118, 127, 130,133, 135,141-142,153, 155 
Jovaras 55
Jovaras, žr.Kubertavičius Vincas
Juknelis 66
Juknelis Petras, sl.Deimantas 73, 95
Juknys Anicetas, sl.Krantas 159-160,168
Juknytė-Jakubauskaitė S. 160,179-180
Junelis Leonas 18 
Jurginas, žr.Kuras
Jonas Jušinskai 76
Jušinskaitė-Leskevičienė Petronė 71
Jušinskas 34 
Jušinskas Petras 52 
Juška 118
Juškauskas 49
Juškevičius Vladas 222 
Jūreivis, žr.Traskauskas Juozas

Kabelis, žr.Bieliūnas Albinas
Kačiatkova 180 
Kairys Adolfas 222 
Kaladė 118, 135, 139,153, 155 
Kalinauskas 14
Kalytis Bronius, sl.Siaubas 237
Kaminskai 60
Kaminskas Albinas 81
Kaminskas Jonas, sl.Šarūnas 59, 60, 95
Kantautautė Marija 214
Kaprov 166, 168,180
Karalius Jonas 182
Karalius Juozas, sl.Gunteris 40-41, 95, 99
Karalius Vytas 40, 59
Karalius Vitas, sl.Perkūnas 96
Karašauskas Juozas, sl.Liepa 56-57, 72,74-75, 83, 96,101
Karbočius 225
Karemka 140
Karijotas, žr.Vitkauskas Viktoras
Kariūnas, žr.Petkevičius Pranas 
Karys, žr.Tuinyla Leonas 
Karvelis, žr.Čereška Feliksas 
Kasparas Kęstutis 237 
Kasperavičiai 52 
Kasperavičius 20
Kasperavičius Juozas, sl.Strausas 89,96, 107
Katalynas Stasys 46
Kaukas, žr.Valentėlis Vytautas 
Kavaliauskas Alfonsas, sl.Uraganas 223, 226
Kavaliauskas Antanas, sl.Dobilas 223, 226
Kazlauskas Leonas, sl.Bijūnas 54, 96
Kazlauskienė Aldona 6 
Keblys Bronius, sl.Ūsas 238
Kelmas, žr.Svetlauskas Pranas
Kemeklis J., sl.Rokas, Rimtutis, Granitas 238
Kemeklis Petras, sl.Piščikas 238
Keranas, žr.Bitvinskas A.
Kerštas 158
Kerza 220 
Ketvirtis Pranas 159 
Kėkštas, žr.Iršius Julius 
Kibirkštis, žr.Krutkis Teodoras 
Kielė Antanas, sl.Paukštis 214-215,221-222
Kielytė Genė 218
Kielytė Stasė 214 
Kirtiklis Alfonsas 23, 72, 97 
Kirtiklis Vitas 6, 22-23, 97 
Kirvis 159
Kirvis, žr.Taparauskas Antanas
Klajūnas 224-225 
Klajūnas, žr.Kviklys Teodoras 
Klevas, žr.Nevulis Jurgis 
Klevas, žr.Račius Jonas 
Kliukinskas Leonas, sl.Levas 93 
Kmynas, žr.Vyšniauskas Vitas 
Kolys Juozas 97 
Kolys Jonas 23, 72 
Kovai 180
Kovas, žr.Rėkus Juozas
Kovas, žr.Slavickas Bronius 
Kozinec 180
Krantas, žr.Juknys Anicetas
Krapavickas, žr.Račys Juozas 
Krasnickas 49 
Kraujelis 224
Kregždė Benediktas, sl.Bijūnas 201-203
Kregždė Zenonas, sl.Balandis 199-203,205,218
Kriučkov 47
Krivickas R. 149
Križinovskij 180
Krušnys Jurgis 33, 34, 59, 97
Krutkis Teodoras, sl.Kibirkštis 214,217
Kubertavičius Vincas, sl. Vidugiris, Siaubas, Jovaras 17, 59, 71, 96-97,110
Kučinskas Algis 129 
Kučinskas Petras, sl.Tyla 54, 98 
Kudelis Juozas, sl.Dobilas 159 
Kudirka Vincas 228 
Kulinič 47
Kunevičius Pranas, sl.Pranytis 214-215, 218
Kunotas 197
Kuras Jonas, sl.Jaunutis 232-234
Kušlys Antanas, sl. Vilkas 36, 45-47, 98 
Kušlys Feliksas 46
Kuzmickas Bronius, sl.Briedis 27, 99
Kuzminskienė M.K. 180 
Kvedaravičiūtė Onutė 89 
Kviklys 124
Kviklys Teodoras, sl.Klajūnas 238

Labutis P. 171
Labutis, žr.Stokis (Štokas) Juozas
Laikrodis, žr.Litvinaitis Andrius 
Lakickienė Albina 71 
Lapas(sl.) 158
Lapas, žr.Zukauskas Stanislovas
Lapatinskas 180
Lapelis, žr.Strazdas Vincas
Lapienis Antanas, sl.Pempė 237
Lapiukas(sl.) 217
Latoškin 180
Latvėnas 133, 139
Latvienė Juzė 163, 165, 167, 173, 179-180
Latvėnas Jonas 119
Latvėnas Vytautas 120, 152, 153, 155 
Latvys Antanas 174 
Latvys Bronislavas 157, 167, 173, 179-180
Laucius Antanas 144
Laukaitis Juozas 59, 99 
Laulys, sl.Paukštis 195
Laurynaitis Justinas 81
Lazdynas(sl.) 159 
Laužikai 128, 140 
Laužikas A. 111
Laužikas Algirdas, sl.Tėvas 112, 141, 145,148, 153 
Laužikas Juozas 151 
Laužikas Povilas, sl.Liudas 112, 140-141,141,145,153
Laužikas Vytautas 112,141,145,147,149 Lelka 176
Lenzbergas Juozas 117-118, 143, 145, 153
Leonenko 176
Lepšys Juozas 37 
Leskevičius Jonas 6, 71 
Leskevičius Petras 70 
Leskevičiūtė-Giniūnienė Onutė 70-71 
Levas, žr.Kliukinskas Leonas 
Liepa, žr.Karašauskas Juozas 
Liepsna, žr.Palevičius 
Lietuvininkas Vitas 40, 59 
Lietuvininkas Vytautas, sl.Sakalas 99 
Likai 145, 151,153 
Likas 153
Likas Balys 151,153
Limba Teofilis, sl.Sakalas 237 
Linionis Vitas 39, 59 
Linionis Vytautas 99 
Liobikas 131 
Lisiai 221, 224
Lisiūtė-Paulauskienė Elena, sl.Saulutė221-223, 225-227
Lisiūtė Ona 221-222, 225
Lisius Adolfas, sl.Aušra 221-224, 226
Lisius Jonas 222, 224
Litas, žr.Dilys Antanas
Litas, žr.Staniškis Sergijus
Litvinaičiai 64
Litvinaitis Andrius, sl.Laikrodis 64-65
Litvinaitienė Petronėlė 71 
Liudas, žr.Laužikas Povilas
Liutkevičius Teofilis, sl.Sakalas 23, 72, 100
Liutvinienė Petronėlė 6
Liūdžius Albinas 14, 15, 22-23, 72, 99 
Liūdžius Juozas 15, 71,100 
Liūtas, žr.Navickas Juozas 
Liūtas, žr.Riškulys Henrikas 
Lynas, žr.Slenzoka Vytas 
Lokys, sl.Paulius 218 
Lokys, žr.Remeikis Juozas 
Lonsbergis 210 
Lukaševičius Adomas 185 
Lukša Juozas, sl.Skirmantas, Daumantas 63, 199, 233 
Lukšys Povilas 224

Mackela 160
Makoveckas 195
Malinionis Vincas, sl.Genys 108
Marcinkevičius Petras 46
Marčiukaitis Jonas, sl.Šermukšnis 23,39, 59,100
Marčiukaitytės 33
Marčiukaitis Jonas, sl.Šermukšnis 99
Mačiulis Juozas, sl.Vilius 203 
Margiris, žr.Bagdonas Jonas 
Markūnas 154 
Margis, žr.Jasinevičius J.
Martinka Lionginas 141, 154
Masiulis Bronius, sl.Puškinas 111,114, 127,152,154-155 
Masiulis Juozas 112, 127, 154 
Mašinistas, žr.Devainis Jonas 
Matorinas 171
Matuliauskas Antanas, sl.Adaska, Vaidila 238
Matusevičius Algimantas, sl.Neptūnas 229
Matusevičius Vincas 70-71, 74
Matusevičius Vytautas 70 
Matusevičienė Marija 69 
Matusevičiūtė-Keturakienė Birutė, sl.Žibuoklė 6, 69-71, 82 
Matusevičiūtė Elytė 69 
Matusevičiūtė Janina 69 
Matusevičiūtė Marytė 69 
Matusevičiūtė Stasė, sl.Svajonė 70 
Mažeika Albinas 220 
Mažeika Antanas 225 
Mažeika Izidorius 220 
Mažeika J. 214
Mažeika Matas 214-215, 217-218
Mažeika Vytautas 220 
Mažeikaitė Bronė 220 
Mažeikaitė Genė 215, 217, 220 
Mažeikaitė Veronika 220 
Mažeikienė 220 
Medelinskas Povilas 128, 154 
Medžiotojas(sl-) 217-218, 220 
Menčinskas Juozas, sl.Ąžuolas 23, 25, 32, 38, 99-100 
Merkelis Adolfas 140 
Meškelevičienė Stefa 6 
Meškelevičius Antanas, sl.Tigras 41,99-100
Meškelionis Antanas 40
Meškotis Juozas 81 
Mikonis 126
Mikonis Bronius, sl.Cvinklys 111, 115, 116, 147, 154
Mikonis Vytautas, sl.Pabrinkis 111,114, 154-156
Miliauskas Juozas 46
Milinkov 180 
Milius Antanas 82
Mindaugas, žr.Požereckas Vytautas 234
Mingilas Juozas, sl.Vilkas 224-225 
Misiūnas J., sl.Žaliasis Velnias 158,235 
Misiūnas, sl.Vytenis 159 
Miškinis A. 157 
Miškinis Jonas 6, 58 
Miškinis, žr.Rutkauskas Algimantas 
Mylinkov 180
Mockus Jonas, sl.Don-Kichotas, Vėjas237
Morkūnas 133
Morkūnas Antanas, sl.Jaunutis 238
Morkūnas Jonas 179
Muraliai 128
Muralis 154
Muralis Jonas 154
Murauskas Vladas, sl.Ulonas 76, 78,100
Murašovas 222
Muravjov 180 
Musulas 197

Naikintuvas, žr.Iliinyla Leonas
Narbutas Bronius, sl.Šernas, Radvila238
Narušis(ag.) 87
Našlaitis, žr.Petraitis Jonas 
Natkus Kazys 157 
Navarskas Petras 144 
Navickas 127, 154
Navickas Juozas, sl.Liūtas 56-57,101
Navickas Leonas 46 
Nedzinskas Stasys 46 
Negras, žr.Prabulis Juozas 
Nemeikšis Vilius, sl.Šeškus 237 
Neptūnas, žr.Matusevičius Algimantas 
Neužmirštuolė, žr.Sabaitytė Aldona 
Nevi eros 122 
Nevulis Juozas 71, 78 
Nevulis Jurgis, sl.Klevas 6, 31,101 
Noreika 197 
Norvertas 64

Oleinik 180
Onaitis 166
Opšerenka 114, 115
Oskaras, žr.Ylink Oskar
Otting Rudolf, sl.Rudolfas, Romas(agentas) 55, 74,110
Overa Motiejus 14,16-17,101-102
Overas Juozas 52

Packevičius Vytas 72
Pačiakajus 128
Pačiakajus Antanas 141-142,154
Pačiakajus Vytautas 141,154 
Pabrinkis Alfonsas 182 
Pakalniškis S.K. 180 
Palevičius, sl.Liepsna 158,197 
Paliulis Alfonsas 149,156 
Paliulis Vitalijus 124,127-128,142,144,145,154
Parnarauskas J. 201
Paršeliūnas Bolius 46 
Paršeliūnas Vincas 46 
Patrimpas, žr.Petraška 
Paukštelis 226 
Paukštis, žr.Kielė Antanas 
Paukštis, žr.Laulys 
Paulaitis Petras 167, 172 
Paulavičius Antanas 7 
Paulius, žr.Lokys 
Pauža Juozas 37,101 
Pauža Stasys 46 
Paužaitė Anelė 85 
Pavasarėlis, žr.Valentėlis Kazys 
Pavasaris, žr.Grigas Jonas 
Pavilonis Jonas 119-120, 127,133 
Pečiulis Zenonas 129, 154 
Pelionin 166, 180 
Pempė, žr.Lapienis Antanas 
Perkūnas(ag-) 83 
Perkūnas, žr.Karalius Vitas 
Perkūnas, žr.Šeštakauskas Sigitas 
Petraitis Jonas, sl.Našlaitis 195, 197 
Petkevičiai 237
Petkevičius Bernardas 235, 237
Petkevičius Kazimieras 235, 237 
Petkevičius Mykolas 235 
Petkevičius Petras 235 
Petkevičius Pranas, sl.Kariūnas 235-237 
Petraška, sl.Patrimpas 29 
Petraška Juozas 18, 20
Petrauskaitė-Žukauskienė Onutė 71
Petronis 134
Petronis Antanas 117, 127,134,154
Petronis Jonas 127, 154, 156
Petronis Julius 117
Petronis Juozas 117
Petronis Leonas 117
Petronis Povilas 117
Petronis Stasys 118, 120, 127,154
Petrukonis Vincas 46
Petrukonis Vladas 46
Petrulis Antanas 128-131,154
Pileckis 166
Pilėnas, žr.Čiurinskas Jonas
Piršlys, žr.Čaikauskas Domininkas 
Pilypauskas Jonas 198 
Piščikas, žr.Kemeklis Petras 
Plaktukas, žr.Žiužnys Antanas 
Plechavičius Povilas 13, 88, 95 
Plochich 180 
Pociūtė Bronė 204 
Pogarelov 45, 47 
Postnikov 180
Povilaitis Aleksandras, sl.Riešutas 231
Požereckas Vytautas, sl.Mindaugas 234 
Prabulis Juozas, sl.Kiaunė, Negras 74, 101
Prakaitas Juozas 210
Pranckevičius Edvardas, sl. Vasaris 182,198-201,. 203, 205
Pranytis, žr.Kunevičius Pranas
Prūsaitis Jonas 23, 72,101
Pubrinkis, žr.Mikonis Vytautas
Puchlov 180
Pukis Levonas 149
Pupelis Vincas, sl.Tautvydas 98
Puskunigis S. 172-173,179
Pušelė, žr.Stasiulevičiūtė-LakickienėAlbina
Putinas Juozas 235
Pušis(sl.) 158
Puškinas, žr.Masiulis Bronius
Puzinas Petras 133,154
Pužas Antanas, sl.Gintaras 229, 231 
Pūkas Antanas, sl.Dūlis, Laikrodis 43-44, 61, 78,102
Pūkas Juozas, sl.Griausmas 52,102
Pūkas Motiejus 52
Pūkas Vincas 52
Pūkutis 43
Pūras Petras 81

Račiukaitis Jonas, sl.Jonas 234
Račius Jonas, sl.Klevas 73, 77, 102 
Račys Juozas, sl.Krapavickas 221-222 
Radistas, žr.Vilčinskas Vytautas 
Ragauskas Antanas, sl.Ragelis 224- 226 
Ragelis, žr.Ragauskas Antanas 
Rainys Jonas 166,171 
Rakutis Izidorius 158 
Ramanauskas Adolfas, sl.Vanagas 7, 50-51
Rasimavičius Alfonsas 120-122, 127,129.134.154
Rasimavičius Romas 124,127,129,134,136.154
Rasimavičius Vaclovas 120-121
Rasimavičiūtė Janina 111, 133, 146, 148, 151, 155
Rasputinas, žr.Banionis P.
Rašimas P. 135
Remeikienė Verutė 26 
Remeikis Juozas, sl.Lokys 26,33-34,59, 102
Rešimas Petras 118,127,141,153, 155
Rėksnys, žr.Jonuška 118 
Rėkus Juozas, sl.Kovas 37,103 
Rickus, žr.Auzelis Albinas 
Riešutas, žr.Povilaitis Aleksandras 
Rimkus Juozas 238 
Rybelis Kazys 221 
Rybelytė-Lisienė Antanina 221 
Rokas, žr.Kemeklis J.
Rudis 148
Rudnickas Pranas, sl.Uosis 234
Rudokas Jonas, sl.Šaulys 159, 160, 168 
Rudžianskas Feliksas 199 
Runas Pranas, sl.Šarūnas 228 
Ruškulys Henrikas, sl.Liūtas 237 
Rutkauskas Ignas Algimantas, sl.Sakalas, Miškinis 61-63,103 
Ruzveltas 12 
Rūta(sl.) 178-179

Sabaitytė-Vilutienė Aldona, sl.Viltis, Neužmirštuolė 6, 31, 69, 71, 103 
Sadulinas 180
Saidokas, žr. Vitkauskas Viktoras
Sakalas, žr.Greblikas Kazimieras 
Sakalas, žr.Lietuvininkas Vytautas 
Sakalas. žr.Limba Teofilis 
Sakalas, žr.Liutkevičius Teofilis 
Sakalauskaitė J.M. 180 
Salogubov 81
Samsonaitė-Gylienė Birutė 84, 89,104
Sankauskai 127, 136
Sankauskas155
Sankauskas Julius 155
Sardokas Stasys 6
Saulutė, žr.Lisiūtė Elena
Savčenko 47
Savickas Henrikas, sl.Genys, Skrajūnas 159,160 
Savkin 226
Senavaitis Vincas, sl.Žaliavelnis 99
Senukas 195
Sevriukov 47, 48
Siaubas, žr.Kalytis Bronius
Siaubas, žr.Kubertavičius Vincas
Sibirov 47
Silevičius 149
Simanavičius Jeronimas 238
Simsonas 215, 217 
Sinelnykovas 122,144 
Sidorkinas 160 
Sizak 224
Skardžiai 140
Skardžius Jonas 112,128,141,145,151, 155
Skardžiūtė-Bielskienė Ona 112, 149, 152
Skilinskas Antanas 84
Skirmantas, žr.Lukša Juozas 
Skroblas, žr.Iršius Vladas 
Skukauskai 128
Skukauskas Alfonsas 111,140,155
Skukauskas Jonas 141,155 
Slavėnas Vincas, sl.Borecas 93 
Slavickas Bronius, sl.Kovas 74,104 
Slenzoka Vytas, sl.Lynas 31 
Slyva (Jakutis) 224, 225 
Smelstorius-Karklas, žr.Deltuva Jonas 
Smilga 158
Smūgis, žr.Stasiškis Feliksas
Sniževičius Antanas, sl.Erelis, Čigonas104
Sokolovas 224-225
Soldovnikov 180 
Spikin 47
Spyglys, žr.Abramavičius Bronius
Spyglys, žr.Stimburys Julius
Stadalius Juozas 46
Stadalius Vincas 54
Stalinas 84, 171, 177-178
Stanaitis Vytautas, sl.Aidas 54-55, 86,105
Stančikaitė Genė 131
Stančikas 125 
Stančikas Petras 131 
Stančikienė-Vieversytė Stasė 6, 85-86 
Staniškis Sergijus, sl.Tėvukas, Litas, Viltis 15-16,23,25,27,55,105-106,223 
Stanynas Juozas, sl.Vilkas 41, 106 
Stanynas Jurgis, sl.Briedis 106 
Starkus 111
Stasiškis Feliksas, sl.Smūgis 238
Stasiškis Bronius, sl.Sūkurys 238 
Stasiulevičiūtė-Lakickienė Albina, sl.Pušelė 6, 55, 57
Stašis (Stasys) Vytautas 120, 139, 152-153,155
Stavčenko 47
Stebulytė Stasė 76-77
Stenionis Juozas 46
Stimburys Alfonsas, sl.Ąžuolas 157-158
Stimburys Bronius, sl.Šaknis 157-158
Stimburys Julius, sl.Spyglys 157-158
Stirna 224
Stokienė 220
Stokis 220
Stokis (Štokas) Juozas, sl.Labutis 217-218, 220
Strausas, žr.Kasperavičius Juozas
Stravinskas Juozas, sl.Žiedas 97 
Strazdas Vincas, sl.Lapelis 159 
Strazdelis, žr.Baltrūnas Vytautas 
Stumbras, žr.Terza Petras 
Sulikašvili 47
Sūkutys, žr.Stasiškis Bronius
Svajonė, žr.Matusevičiūtė Stasė 
Svajūnas 195
Svetlauskas Pranas, sl.Kelmas 74, 106
Svinkimas Juozas, sl.Šamas 56,- 57,106

Šablauskas Antanas, sl.Aras 185, 201-202
Šaknis, žr.Stimburys Bronius
Šamas, žr.Svinkūnas Juozas
Šaras Kazys 220
Šarūnas, žr.Kaminskas Jonas
Šatas Jonas 174
Šaulys, žr.Rudokas Jonas
Šerkšnas Antanas 46
Šerkšnas Vincas 46
Šermukšnis, žr.Marčiukaitis Jonas
Šernas 224
Šernas, žr.Narbutas Bronius
Šeškus, žr.Nemeikšis Vilius 
Šeštakauskas Balys 83 
Šeštakauskas Sigitas, sl.Perkūnas 56,58, 74, 82-83,101 
Šidlauskai 132,134
Šidlauskas Algis 119,120,127,132,136,142,153,155
Šikarskas-Andriuškevičius Vitas, sl.Sakalas, Sakalėlis 66, 69, 77-78,107
Šimaitis R. 167,172
Šinkevičius Bronius 111, 113-114, 119,127,152, 154-155
Šlaitas, žr.Aleksas
Šliževičius 62
Šmitas Juozas 37,107
Špėderis Albinas 81
Šukaitis Antanas 201-203
Šukaitis Vincas, sl.Gintaras 198,201-203
Šulin 180
Švarcas 104
Švelnia Kazys 155
Švelnius Jonas 151
Švelnys 126,133
Švyturys(sk) 6
Švyturys, žr.Glaveckas Jurgis

Tamaliūnas Juozas 87
Tamuliai 76 
Tamulienė Irena 6, 73 
Tamulionytė Elena 6 
Tamulis Jonas 73 
Tamulis Pranas 6
Taparauskas Antanas, sl.Kirvis 236-237
Tarvydienė Marija 181 
Tarzanas, žr.Gavėnas Vladas 
Tarzanas, žr.Trimbelis Juozas 
Tautvaišienė Janina 6 
Tautvydas, žr.Pupelis Vincas 
Tekutis 81 
Telioninas 163
Terza Petras, sl.Stumbras 107
Tėvas, žr.Laužikas Algirdas 
Tėvukas, žr.Staniškis Sergijus 
Tigras, žr.Meškelevičius Antanas 
Tigras, žr.Žindžius Feliksas
Tikaiža 136
Tindžiulis Albinas, sl.Dėdė 111-112, 115, 124, 126-127, 131-134, 137, 141, 146-147,151, 155 
Tyla, žr.Kučinskas Petras 
Traskauskas Juozas, sl.Jūreivis 93,107-108
Trimbelis Juozas, sl.Tarzanas 238
Tuinyla Leonas, sl.Žvalgas, Karys, Naikintuvas 82, 93, 108 
Tumelis Zigmas 6 
Tura Petras 122,128, 141,155 
Tuškevičius Pranas 81

Ugnė 195
Ukrainietis, žr.Bartušas
Ulevičius Bonifacas 30, 110, 192, 234,238
Ulonas 43-44
Ulonas, žr.Murauskas Vladas
Uosis, žr.Rudnickas Pranas 
Uraganas, žr.Kavaliauskas Alfonsas 
Urbonavičius Pranas, sl.Dėdė 238 

Ūsas, žr.Keblys Bronius 
Ūsas, žr.Vyšniauskas Juozas

Vaičiulis Juozas, sl.Audra 65, 74,108
Vaičiulis (Vaičiulaitis) Juozas, sl.Stalinas, Vėjas 43-44, 65, 76-78, 108 
Vaidila, žr.Matuliauskas Antanas 
Vaidinauskas 131 
Vainauskas 139, 149 
Vairas 224 
Vaitekūnai 128 
Vaitekūnas 131
Vaitekūnas Tautvilis, sl.Zubris 112,115,141,145,148,155
Vaitekūnas Vytautas, sl.Gandis 111, 114, 141, 145-146, 154-155 
Vaitelis Danielius 182 
Vaitkus Gediminas 81 
Vaitulevičienė Stasė 6
Valackas Alfonsas 127, 130, 155
Valentėlis Kazys, sl.Pavasarėlis 111,156
Valentėlis Vytautas, sl.Kaukas 111,156
Valiūnas Antanas 212
Vampyras, žr.Gavėnas Vytautas
Vanagas, žr.Ramanauskas Adolfas
Varanauskienė 125
Varnas Algirdas, sl.Gaidelis 237
Varževičiai Elvyra ir Antanas 6
Vasaris, žr.Pranckevičius Edvardas
Vasiliauskas Juozas 81
Velėniškis Pranas, sl.Demokratas 238
Velička 171
Venckus Jonas 224
Venckus Kazys 224
Venclauskai 222
Venclauskas Antanas 222
Venckauskienė 222
Verpetinskas Petras 81
Vetrovas 18, 35, 51
Vėjas 224
Vėjas, žr.Vaičiulis Juozas
Vėlyvis Petras 5 
Vichrev 166,180
Vidugiris, žr,Kubertavičius Vincas
Vidžiūnas Juozas 127,155
Viesulas, žr.Gobužas Vytautas
Vieverskytė-Stančikienė Stasė 71
Vijūnė(sl.) 112, 115
Vikrev 163
Viksva Antanas 122
Viksva Jonas, sl.Daktaras 111,114,117,127.156
Viksva Petras, sl.Direktorius 111, 137,146.156
Viksvaitė 114 
Viksvienė 117
Vilčinskas Antanas 127, 129, 132, 155
Vilčinskas Jonas, sl.Algirdas 185, 195, 197
Vilčinskas Juozas 81
Vilčinskas Vytautas, sl.Radistas 111, 114,127,130, 145-146, 154-155 
Vildė Jonas 211 
Vilius, žr.Mačiulis Juozas 
Vilkas 166
Vilkas, žr.Aukštuolis Vladas
Vilkas, žr.Ylius Antanas
Vilkas, žr.Kušlys Antanas
Vilkas, žr.Mingilas Juozas
Vilkas, žr.Stanynas Juozas
Viltis, žr.Staniškis Sergijus
Viltis, žr.Sabaitytė-Vilutienė Aldona
Vitkauskas Juozas 54
Vitkauskas Viktoras, sl.Saidokas,Karijotas 228-234
Vygandas, žr.Bacevičius Vytautas
Vyšniauskas 226
Vyšniauskas Alfonsas 6L31
Vyšniauskas Juozas, sl.Ūsas 11, 12,18
Vyšniauskas Vaclovas 23,24,25,31,72,109
Vyšniauskas Vitas, sl.Bebras 78, 108
Vyšniauskas Vitas, sl.Kmynas 66 
Vyšniauskas Vitas, sl.Žilvitis, Apynys 66, 67
Vyšniauskas Vytautas, sl.Drąsuolis 5, 24, 71, 72, 81,109 
Vyšniauskienė Teofilė 24 
Vyšniauskytė-Nevulienė Zuzana 71 
Vytautas, žr.Žemaitis Jonas 
Vytenis, žr.Misiūnas 

Zabris, žr.Banys K.
Zacharas Vytautas 182
Zailskas Pranas 11-12
Zailskienė Natalija 12
Zalieckas Jonas, sl.Beržas 65-66,76-77,109
Zalieckas Petras, sl.Dagilis 61, 66-78, 109
Zimirev 47 Zubčenko 47
Zubris, žr.Vaitekūnas Tautvilis
Zuikis Vincas 52

Žaliauskas Juozas 81
Žaliasis Velnias, žr.Misiūnas J. 
Žaliavelnis, žr.Senavaitis Vincas 
Žalinkevičius 133, 154 
Žemaitienė Eleonora 222-223 
Žemaitis Jonas, sl.Vytautas 106, 199 
Žibuoklė, žr.Matusevičiūtė-Keturakienė Birutė
Žiedas, žr.Stravinskas Juozas
Žilaitis Vytautas 202 
Žilvitis, žr.Vyšniauskas Vitas 
Žindžius Feliksas, sl.Tigras 229, 231 
Žintelis Juozas, sl.Daugirdas 159 
Žiugžda 202 
Žiūkai 139
Žiužnys Antanas, sl.Plaktukas 221-222, 226
Žukaitė Elena 228
Žukauskas Antanas 181,182 
Žukauskas Jurgis, sl.Dagilis 41,72,110 
Žukauskas Stanislovas, sl.Lapas 181-183
Žukauskienė Ona 6
Žukauskas Juozas 6 
Žvalgas, žr.Boruta Vincas 
Žvalgas, žr.Tuinyla Leonas 
Žvejys 233 
Žvinkus Juozas 6 
Žvirgždas, žr.Durneika Antanas