LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 28 T. 2000 m. - Turinys, metrika

Antanas Kvedaras-Tautvydas ir Juozas Paliūnas-Rytas

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 28

TURINYS

Dokumentai, faktai, atsiminimai

Įžanga ..................................................................5

Apie pirmąsias Kėdainių krašto partizanų kautynes ...................... 8

Mūšis Valatkaičių pelkėje ..............................................19

Povilo Ligeikos prisiminimai apie brolį Antaną-Perkūną .................35

Liongino Meškausko - Sakalo prisiminimai ...............................36

Žudynės Ruseinių kaime .................................................41

Labūnavos kautynės ir po to sekę išdavystės ............................50

Biografijos

Birutės būrio vadas Antanas Kvedaras-Tautvydas ir jo partizanai ........67

Juozas Paliūnas-Rytas. Jo veikla, sekimas ir žūtis ....................100

Okupacinio režimo ir jo nusikaltimų dosjė

KGB agentai, informatoriai, skundikai .................................138

Apie agentų-informatorių verbavimą ....................................140

Agentų verbavimas .....................................................145

Užverbuotų agentų pranešimai ..........................................148

Apie “agentą Juozą” ...................................................149

Apie agentą “Petrauską” ir Kėdainių “Amatokus” ........................151

Apie agentą “Nieman” ..................................................154

Kitų agentų ir informatorių pranešimai ................................162

MGB planas likviduoti paskutinį Kėdainių krašto partizaną

Praną Prūsaitį-Lapę ...................................................168

Čekistų planai, kaip su agentų pagalba sukompromituoti partizanų vadus 170

MGB agentai: išdavystės ir bausmės ................................... 173

Kalėjimuose ir lageriuose

Vorkutos bėglys. Lietuvos laisvės armijoje ............................182

Kelionė į Vorkutą .....................................................195

Vorkutoje .............................................................196

Mes jau Lietuvoje! Pakvipo laisve! ....................................200

Pertardymas ...........................................................202

Vėl į nežinią. Į “Rosiją” ............................................ 203

Ir vėl Vorkutoje, iš ten - Kožvoje ....................................205

Bėgu iš lagerio .......................................................207

Literatūrinis puslapis

Raseinių Magdė. Vilties ugnelė ........................................232

Asmenvardžių rodyklė. Vietovardžių rodyklė ............................250

Donatas Kvedaras

Kėdainių krašto partizanai MGB agentų apsuptyje

Kaunas, 2000

PDF:   fotografinė kopija: 

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS  

ISTORIJOS ŽURNALAS    28

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,
Vilija Jakučiūnaitė, 
Bonifacas Ulevičius

Šio numerio medžiagą ir maketą pateikė Donatas Kvedaras

Viršelyje: Antanas Kvedaras-Tautvydas ir Juozas Paliūnas-Rytas Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 28. © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. SL 176. Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. Užsakymo Nr. 1018. Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

 

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
ag.    -    agentas
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
d.    -    diena
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
KGB    -    Komitet GusudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 
kpt.    -    kapitonas
L.    -    lapas
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LSSR/LTSR - Lietuvos sovietų socialistinė respublika
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
mėn.    -    mėnuo
MGB - Ministerstvo Gosudarstve-noj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD    -    Ministerstvo VnutrenichDel - Vidaus reikalų ministerija
NKGB - Narodnij Komisariat Gosu-darstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD - Narodnij Komisariat Vnut-renich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
pplk. - papulkininkis
plk.    -    pulkininkas
psk. - puskarininkis
pvz.    -    pavyzdžiai
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA - Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas 
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VGPŠ - Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas
VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk. - vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs