ČEKISTŲ PLANAI, KAIP SU AGENTŲ PAGALBA SUKOMPROMITUOTI PARTIZANŲ VADUS

Tvirtinu             Visiškai slaptai

Kauno MGN valdybos
virš.-pulkininkas Sinicin 
1950 metų rugsėjo

Priemonių, kaip kompromituoti buvusį “Kęstučio” apygardos vadą Danilevičių, slapyvarde “Vidmantas”

Planas

1949 m. gegužės mėn. “Kęstučio” apygardos vadas “Vidmantas” ir jo adjutantas mūsų agentų buvo atviliotas į Kauno miestą, bet iš jam paruoštos pasalos pabėgo ir vėl grįžo į būrį. Jo adjutantą Švelnį Kauno sr. MGB sučiupo ir pagal jo parodymus “Kęstučio” apygardai buvo duotas operatyvinis smūgis. “Vidmantas” iš pareigų buvo pašalintas ir “vyriausios vadovybės" iš Žemaitijos pervestas į Šiaurės-Rytų apygardą.

“Vidmanto” atvykimas pas buvusį apygardos vadą “Šarūną” 1949 m. lapkričio mėnesį, sutapo su tos apygardos “Algimanto" štabo likvidavimu. 45-os apygardos partizanai žuvo arba buvo suimti (agentūrinė byla “Kanibalai”).

Nors per Kauno MGB valdybos atliktą operaciją žuvo ir “Vidmantas”, apie tai partizanai nežino, ir kai vėliau iš mūsų agentūros sužinota, tarp Šiaurės ir Rytų Lietuvos vyrauja didelis įtarimas, kad “Vidmantas” buvo pasiųstas MGB organų, kaip “vyriausios vadovybės”pasiuntinys.

Sustiprinti tarp pogrindžio dalyvių minėtus įtarimus tikslinga dėl to, kad pirma - palaužtų “vyriausios vadovybės” ir Žemaičio - “Vytauto” autoritetą; antra, kad užšifruotų mūsų agentą(agentas “Mikas” - tai Vytautas Kučys - D.K.) kuris tikrai dirbo likviduojant “Šarūno” štabą.

Sekant Prisikėlimo apygardos štabą, (ag. byla “Razriad”) mūsų agentas “Gintaras”, vaizduodamas Kauno pogrindžio organizacijos ryšininką, tos organizacijos vardu pasiuntė partizanų vadui Rytui laišką apie tai, kadKaune išaiškintas MGB agentas “Vidmantas”. Pogrindžio organizacija prašo Rytą tai patvirtinti ir “Vidmantą ” nuteisti.

Šių metų balandžio mėn. iš agento “Gintaras”gautas Prisikėlimo apygardos štabo įsakymas Nr. 784 “Vidmantą ” nubausti mirties bausme.

Šių metų birželio mėn. “Gintaras” pasiuntė Rytui pranešimą, kad mirties bausmė “Vidmantui” įvykdyta. Smulkiau pranešti pažadėjo pakartotinai.

Šių metų liepos mėn. likviduojant “LLKS Tarybos" pirmininko pavaduotoją “Užpalį", (ag.byla “Uzel”) jo bunkeryje Ariogalos rajono teritorijoje buvo surastas Žemaičio-“Vytauto” įspėjimas visoms partizanų apygardoms, kuriame nurodoma, kad MGB organų agentams iš Prisikėlimo apygardos štabo pavyko gauti mirties nuosprendį “Vidmantui” - kuris negalioja.

Šių metų rugpjūčio mėn. buvo suimta partizanų ryšininkė Šukevičiūtė-“Lakūnė”, kita ryšininkė, turėjusi atvykti pas agentą "Gintarą” nuo “Ryto” -nepasirodė.

Dėl to, kad “Gintaras”žino ir kitus ryšio su Rytu kanalus, o “Vidmanto” kompromitaciją būtina tęsti, reikia paruošti dar vieną kombinaciją:

1948 m. pradžioje Ariogalos rajono teritorijoje buvo Kęstučio partizanų štabo bunkeris su spaustuve. Bunkeryje buvo vadas Čeponis ir jo pavaduotojas partizanas Mileris, kurio brolis tuo laiku gyveno legaliai, žinojo apie spaustuvę ir juos aprūpindavo maistu. Buvo paruošta kombinacija, per kurią legaliai gyvenantis Mileris MGB organų buvo sulaikytas ir panaudotas kaip vedlys (buvo perrengtas kareivio uniforma), parodė apygardos štabo spaustuvę, kuri buvo sunaikinta, o Čeponis ir jo adjutantas partizanas Mileris - likviduoti. Po to partizano Milerio brolis buvo užverbuotas ir paleistas. Po kurio laiko Mileris išėjo į veikiantį būrį, kuriame veikia, kaip aktyvus būrio vadas, slapyvardžiu “Alius”.

Panaudojant partizano “Aliaus” praeitį, apie tai, kad jis nuslėpė stodamas į būrį, reikia nuo Kaune veikiančios “pogrindžio” organizacijos parašyti Rytui laišką, kuriuo informuoti apie kai kurias “Vidmanto” likvidavimo smulkmenas. Nurodyti, kad “Vidmantas” išvardino eilinius MGB agentus, bet jam taip pat buvo žinoma apie tokią MGB agentų kategoriją, kurie turi užduotį ilgam veikimui. Ir kol dar neatėjo laikas, su jais net nepalaikomas ryšys. Tik tada, kai agentas užima vadovaujantį postų, su juo atnaujinamas ryšys ir jis pradeda veikti MGB organų naudai. Taip buvo ir su “Vidmantu”, kuris pagal MGB užduotį išėjo iš partijos ir įsijungė į pogrindžio darbą. Su juo atstatytas ryšys buvo tik tada, kai jis jau buvo apygardos vadu.

Kęstučio apygardos teritorijoje, tarsi tai pasakė “Vidmantas”, yra MGB agentas Mileris. Kada su “Vidmantu” buvo atnaujintas ryšys, jis asmeniškai iš MGB organų gavo užduotį palaikyti Milerį ir kelti jį į vadovaujančius postus. Taip pat “Vidmantui" buvo žinoma, kad 1948 m. Mileris išdavė Čeponio spaustuvę ir net savo brolį.

Apie Milerio išdavystę galėjo žinoti Jokimo šeima, kurių ūkyje buvo bunkeris ir spaustuvė, bet juos nuteisė. Visgi MGB organai bijojo, kad jie iš kalėjimo kokiu nors būdu gali pranešti apie Milerio išdavystę, dėl to “Vidmantas” gavo užduotį sekti Milerį.

Siųsdamas tokį laišką Rytui, agentas Gintaras prašo apie laiško gavimą pranešti, ir jeigu jį tai sudomins, atsiųsti papildomų žinių apie “Vidmanto ” parodymus.

Galvojant, kad partizanų vadovybė, gavusi tokį laišką su išdėstytais tikrais faktais, galbūt ištardys Milerį, kuris partizanų išaiškintas turės prisipažinti, kad jis MGB organams išdavė štabo tipografiją. Jo prisipažinimo užteks, kad partizanas Mileris būtų jų pačių sunaikintas.

Be to, atlikus šią kombinaciją bus sugriautas partizaninio pogrindžio autoritetas.

Tas priemones ir toliau vykdyti per agentą “Gintarą”, kuris Prisikėlimo apygardai žinomas kaip pogrindžio dalyvis.

Ryto sekimui tuo nepakenkiam, nes tam yra naudojamas agentas “Čest-nyj”.

Kauno pogrindžio organizacijos atstovo "Leopardo” laiško tekstas pridedamas.

Kauno MGB 1 skyr. 2-N viršininkas kapitonas Dušanskij

Kauno MGB 2-N skur. viršininkas majoras Oleinik

1950 m. rugsėjis, Kaunas