MGB AGENTAI: IŠDAVYSTĖS IR BAUSMĖS

Partizanų dokumentai apie KGB agentus, jų išdavystes ir jų nubaudimų

1944 m., kada raudonosios gaujos antrą kartą įsiveržė į Lietuvą ir bolševikai Lietuvoje paskelbė mobilizaciją ir pradėjo mūsų jaunų vyrų gaudymą, beveik visi jauni vyrai, kas ginklą vartoti gali, suėjo į miškus ir su ginklu rankoje priešinosi - kovojo prieš priešo neteisingas užmačias - mobilizaciją.

Įsisteigus partizanų Pelėdos daliniui Ruseinių, Grašvos ir Juodžių miškuose (Kėdainių aps.), į aukščiau minėtą dalinį atvyko Kazys Venckus ir Jonas Venckus - abu gyveno Karmėlavos vls., Kauno aps., kurie buvo priimti partizanais ir pasivadino slapyvardžiais: Kazys Venckus-Ąžuoliukas, o Jonas Venckus-Klajūnas.

1946    m., kada bolševikai paskelbė amnestiją-legalizaciją ir visokiais būdais pradėjo partizanus vilioti pas save, abu Venckai - Ąžuoliukas ir Klajūnas -paniekino partizano garbę, sulaužė priesaiką ir 1946 m. sausio mėn. legalizavosi ir apsigyveno Kaune.

Po legalizacijos bolševikai užverbavo Kazį ir Joną Venckus (agentas “Sizak” ir agentas “Grom” - D.K.) ir 1947 m. birželio mėn. su specialia misija nusiuntė juos pas savo buvusius kovos brolius partizanus atlikti judošiško darbo.

1947    m. birželio mėn. Kazys Venckus-Ąžuoliukas ir Jonas Venckus-Klaįūnas atvyko pas draugus partizanus ir pradėjo prašytis jų, kad vėl juos priimtų į partizanų eiles, nes neva juos Kaune persekioja ir yra milicijos paieškomi. Partizanai sutiko ir juos priėmė į savo tarpą. Abu broliai - Ąžuoliukas ir Klajūnas - pasirodė kaip narsūs partizanai. Visus skatino eiti šaudyti ir karti komunistų. Abu nuvyko pas komunistą Digrį, gyv.Pilsupių k., Josvainių vls., ir jį sušaudė, tuo įrodydami kitiems partizanams savo veiklą ir pasiryžimą.

1947 m. rugsėjo mėn. pabaigoje iš Kauno atvyko Venckų - Ąžuoliuko ir Klajūno - dvi seserys ir per tarpininkus susitiko su savo broliais ir partizanu Vilku. Ąžuoliukas ir Klajūnas nušovė partizaną Vilką ir, iš pamiškės gyventojo pasiskolinę lopetą, užkasė lavoną. Aukščiau minimas gyventojas (lopetos savininkas) matė, kaip į mišką nuėjo trys partizanai, o po šūvio grįžo tik du, iš ko suprato, kad Ąžuoliukas ir Klajūnas nušovė partizaną Vilką. Minimas gyventojas apie įtariamą partizano Vilko žuvimą pranešė partizano Vilučio sesutei.

Kitą dieną partizano Vilučio sesuo Elytė parašė laišką partizanams, įspėdama, kad Ąžuoliukas ir Klajūnas yra užverbuoti ir jie partizaną Vilką nušovė. Laišką paliko pas rš. įteikimui partizanams. Tą pačią dieną pas rš. atėjo partizanai: Vilutis, Tarzanas ir Juokutis. Radęs laišką, Vilutis, nieko nejausdamas blogo, atidarė jį ir pradėjo balsiai skaityti:”... tvarkykit Klajūną, nes jis Vilką nušovė”. Partizanas Juokutis nustebo ir klausia: “Kaip čia gali būti, ką ji čia rašo?” Partizanams išvykus iš rš., partizanas Juokutis pabėgo kelyje nuo savo draugų. Juokutis pabėgęs nuvyko pas Ąžuoliuką ir Klajūną, o iš ten į Josvainių NKVD ir pranešė apie laišką. Tą pačią naktį apie 24 val. pas partizano Vilučio seserį Elytę atvyko Josvainių NKVD su išdavikais Ąžuoliuku, Klajūnu ir Juokučiu. Neradę laiško autorės Elytės, areštavo jos seserį Onytę, kurią nusivedė į pamiškę, pradėjo kankinti ir tardyti. Kadangi tardomoji Onytė nieko neišdavė, tai ją nušovė šūviu į galvą. Lavoną užkasė dirvoje vagoje.

Pasirodo, kad partizanas Juokutis buvo užverbuotas ir buvo kontakte su Ąžuoliuku ir Klajūnu.

Išdavikai Juokutis ir Jonas Venckus-Klajūnas dabartiniu laiku tarnauja Vilniuje, o išdavikas Venckus-Ąžuoliukas užsimušė šokdamas iš einančio traukinio.

VAV

(Manau, kad tai Elena ir Ona Lisytės iš Šmotiškėlių k., du jų broliai Adolfas ir Jonas Lisiai žuvo. Ona buvo nušauta. Elena Lisytė-Paulauskienė gyvena Mažeikiuose. - D.K.)

Kvota

1949 m. sausio mėn 8 d. aš, CENV Galinskis, pravedžiau kvotą apie Kielytę Stasę, Prano, kaltinamą už šnipinėjimą priešo naudai, kuri parodė: esu Kielytė Stasė, Prano, 21 metų amžiaus. Parodau: 1947 m. vasarą buvau areštuota. Betygalos MGB leitenantas Šelepinas mane užverbavo teikti jiems žinias. Aš nurodžiau vieną pilietę, kad turi slėptuvę, kur buvo suimtas vienas partizanas. Be to, ką žinojau, kur užeina partizanai, viską nupasakojau. Po to man išdavė dokumentą ir vėl liepė teikti žinias. Jei nesuteiksiu -grasino išvežti į Sibirą. Aš jiems pameluodavau. 1948 m. rudenį Betygalos MGB ltn. Jukubonis pasišaukęs įsakė teikti žinias žodžiu ir raštu; kitaip siūlė į Sibirą, o jei suteiksiu- tarnybą. Davė slaptažodį rašymui: “Kas parašė, neklausk tai, nes tu pats žinai”. Raštu rašiau pirmą gyventojų sąrašą - pas ką užeina ir kas turi ryšį su partizanais. Žinias surinkau iš žmonių kalbų. Gyventojai, išvardinti skundo lape, yra mano rašyti.

Skaityta. /pas/ Stasė Kielytė

Kvočiau: /pas/Galinskis

1.    1949.1.8.

2.    Kielytė Stasė, Prano, g.1927 m. Ilgižiukų k., Betygalos vls. MGB šnipė.

3.    Jos rašytas skundžiamų gyventojų sąrašas.

4.    Dalinio vado pagal KLT sprendimą už išdavystes ir šnipinėjimą.

7.    Skundžiamų gyventojų sąrašas ir vokas, adresuotas MGB Itn.Petrui Jakuboniui

8.    1949114.

MGB Petrui Jakuboniui,

Betygala. Betygalos paštas

Parašiau, kad pas Vladą Kulikauską atėjo banditai Antanas Paliūnas ir dar du. Kartu buvo visi paskiau para laiko: Smitrius Juozas ir Smalionienė Pranienė, Kulikauskas Stasys, Zelėskis Vladas, Zelėskis Apolinaras, Vaitekūnas Tadeušas, Petrauskas iš Tilindžių dar Alekienė Pranė iš Ilgižiukų. Jinai duoda žinias ir pas ją ateina Antanas Misius iš Taušių, kuris gyvena pas tokios bobos našlę (jos pavardės nežinau, tai ir neparašau) dar Česonis, kurio Vaikas gyvena Kaune. Jis padeda banditams viską veikti. Aš negaliu gyventi nei Kaune, nei Ilgižiuose, tai parašau viską. Tik jau prašau pasekti ir gausite pelno, nes jie visi rengiasi komunistus naikinti ir prieš balsavimą sukelti revoliuciją.

Kas parašė, tu žinai,

O kitiems - pats žinai. 1948.XII. 11 d.

Sis laiškas skundas mano rašytas parašas, /pas/ Stasė Kielytė

Šio skundo originalo nuorašas padėtas CEN archyve

/pas/ “Gaidys" CENV

Per tardymą rasti Juodytės laiškai

Per tardymą rasti Juodytės laiškai    1948.X.

Perduodu Juodytės Janės “Liepos” tarnybinių laiškų nuorašą, rašytų savo viršininkei “Dukrai

Brangioji Koslute, atleisk už viską, kad šeštadienį taip išėjo, kad negalėjom. Buvo tokių nuotykių, kaip R buvo užpuolę vienoje kelionėje ir Liepa negalėjo praeiti ir neatėjom, o senai esam čia prie daržo ir ateikite, norim pamatyti ir iš apskrities su Liepa susitarsit, tada ateisim, tuokart sudie, Kostute. Džiugu, kad jūs visiems palikot, visiems centrams.

Brangioji Dukra.

Norėjom vak. užeiti, bet neleido aplinkybės. Atėjom šiandien, Dukra, ir dar sykį ateis iš štabo apskrities, norim su visais centrais supažindint ir tą suknelę į apskritį išsiunčiau, ir švarką tą prašau, ir tą bliuskutę, ir gal kojines vienas greičiau ir prašyč pirštines dubultavas pirštines ir dar prašyč vieno ir antro dalyko į apskritį Liepa pasakys prašau šiandie ateiti, kur Liepos pasakys, nes nori štabas pamatyti, tai, brangioji, baigias terminas. Atnešim kitą kartą sąrašą. Dar žinot teks padirbėti, nes trūksta spalio mėn. už skolą ir 3 kg skolos ir dar trūksta, o sūnų tai leiskit į mokyklą. Tegu eina, nes mes jo nepaimsim, o jums naudos nebus. Leiskit, tegu tik eina mokytis - nieko nepakenks. Norėč, dukra, su jumis visus supažindint visus sšabus(?) jūsų Revizo dukra. Prašau, dukra, ateikit šiandien į tą paštą. Sudiev.

e. A UVp.    I. e.A UŠInSkVp.

104 GŠ 1948.X.

Perduodu Juodytės Janės “Liepos" kvotos nuorašą:

“1948 m. rugsėjo mėn. 28 d. aš, DUSV Ala, pravedžiau kvotą apie šnipę Juodytę Janę, gyv. Šliūžių k., Ariogalos vls., kaltinamą už organizacinių paslapčių išdavimą, šnipinėjimą priešo naudai ir aktyvią veiklą prieš partizanus ir jų šalininkus, kuri parodė:

“Aš, Juodytė Jane, gimusi 1928 m. kovo mėn. 24 d., pabėgusi nuo masinio šeimų vežimo į Sibirą 1948.V22., priėmus N R priesaiką, gyvenau miške su viet.part.daliniu 6 savaites. Po šešių savaičių, išleista su dokumentais gyventi, susirišau su šnipe Ivoškevičiene Koste, kurios slapyvardė “Dukra”, ir jai teik177

davau tiesiogines žinias apie partizanus, ryšius, asmeninį sudėtį, ginklavimo, jų šeimų bei gerųjų diedukų padėtį. Išdaviau miške gyvenusias7 moteris ir 12 vyrų, kartu ir stovyklos rajoną. Kartu išdaviau man žinomą rš.Debesėlį, kuris lankydavo stovyklą. Pamiškės gyventojus išdaviau išvien, kad lanko partizanai, iš jų dvi šeimas išdaviau pavardėmis. Taip pat išdaviau man žinomus 19 asmenų -pamiškės gyventojus. Šnipinėjimą variau, kartu aferistinį darbą partizanų sąskaiton, kurio rezultatais naudodavausi asmeniškai savo naudai. Sėkmingesniam darbui išsigalvodavau net visai partizanuose nebūtų slaptavardžių. Kuriuos nežinojau slaptavardžiais, išdaviau tik pavardėmis. Žinodamas pavardes ir slaptavardes, išdaviau kartu. Žinias teikdavau kas savaitę žodžiu asmeniškai savo betarpinei viršininkei “Dukrai”. Papildomai teikdavau ir raštu. Pašta, esanti Milvydų sovchozo ganyklose, kelme. “Dukrai" iš milicijos buvo skirtas slapyvardis, o man leido savavališkai pasirinkti (pasivadinti) “Liepa”.

DUS KLT sprendimas Nr.27

DUS Karo Lauko Teismas savo 1948 m. rugsėjo mėn. 28 d. posėdyje svarstė šnipės Juodytės Janės, g. 1928 m. kovo mėn. 24 d.,gyv. Šliūžių k. Ariogalos vls., kaltinamą KLT nuostatų 3§ A,B str.bylą.

KLT, apklausęs kaltinamąją Juodytę Janę ir liudininkus, nustatė, kad Juodytė Jane, būdama Pernaravos vls. MGB šnipe, tikrai šnipinėjo priešo naudai, aktyviai veikė prieš partizanus ir jų šalininkus.

Lietuvos Laisvės Kovos vardu KLT pripažino Juodytę Janę kalta pagal KLT nuostatų 3§ A,B. str. ir nusprendė kaltinamąją Juodytę Janę nubausti mirties bausme pakariant.

KLT pirmininkas /pas/ Beržas
Nariai: /pas/ Riteris, /pas/ Maironis

Nuorašo nuorašas

KLT sprendimas

DVS Karo Laiko Teismas savo 1948 m. spalio mėn. 1 d. posėdyje svarstė šnipo Mažeikos Vytauto, gimusio 1917m. rugpjūčio mėn. 9 d., gyv.Rumeinių k., Josvainių vls., kaltinamą KLT nuostatų 5§ A, B str. bylą. Apklausus kaltinamąjį Mažeiką Vytautą ir liudininkus nustatė, kad Mažeika Vytautas, būdamas Josvainių MGB šnipu, tikrai šnipinėjo priešo naudai.

Lietuvos Laisvės Kovos vardu KLT pripažino Mažeiką Vytautą kaltu ir pagal KLT nuostatų 3§ A,B str. nusprendė nubausti mirties bausme pakariant.

KLTpirmininkas /pas/ Lapas /pas/ Beržas Nariai: /pas/ Žaibas Nuorašas tikras: AUŠInSkV