VYTAUTAS STRAZDAS-BEBRAS

Stasys Valaikis

Vytautas Strazdas-Bebras gimė 1928 m. rugsėjo 8 d. Giedraičiuose, mokytojų šeimoje. Mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1945 m. dirbo Prauslių pradinėje mokykloje, dalyvavo partizaninėje veikloje, turėjo ginklą. Liepos mėnesį buvo paimtas gyvas ir žiauriai kankinant kirviu sukapotas jo dėdė, Lyduokių šaulių būrio vadas Stasys Butkus-Vaidila, pas kurį dažnai būdavo ir Vytautas.

□Stovi: Vladas Masilionis-Vytenis, Anicetas Juknys-Krantas, Vladas Ališauskas-Puškinas, Vytautas Strazdas-Lapelis, Bronius Dūda-Narutis, 6-Jazminas. Sėdi: Kombainas, Pranas Grigas-Genys, būrio vado pavaduotojas, Antanas Imbrasas-Tėvas, Vytautas Strazdas-Bebras, kuopos vadas. 1949 m. vasara

Po šio įvykio Bebras visiškai pasitraukė į partizanų gretas ir aktyviai dalyvavo Alfonso Morkūno-Plieno būryje, vėliau rinktinėje, kuri veikė Didžiosios Kovos apygardoje. 1945-1949 m. dalyvavo daugelyje susirėmimų su okupantais.

1948-1949 m. žuvus daugeliui partizanų, pasiliko nedideliame būryje, kuris bazavosi šalia Plieno štabo. Eilė slėptuvių buvo įrengta Juodausių, Jogvilų, Juodkiškių kaimų apylinkėse, sodybose ar Daburėlio, Šakelės upelių šlaituose. Kartu su Bebru vaikščiojo Antanas Imbrasas-Tėvas, Bronius Dūda-Narutis, Bronius Medelskas-Krienas ir dar du partizanai, likę iš kitų žuvusių būrių, slapyvardžiais Kombainas (Geniukas) ir Likimas.

1949 m. vasarą tris kartus buvo susirinkę vyrai iš dviejų būrių. Į Bebro būrį ties Juodaušių kaimu atvyko Lapelio (Vytauto Strazdo, buvusio Ukmergės policininko) būrys nuo Pabaisko. Saugioje Daburėlio upelio šlaitų priedangoje 12 vyrų nuotaikingai stovyklavo, galbūt nenujausdami, jog tai buvo paskutinė jų vasara, įsiamžino nuotraukose, kurias padarė iš Kauno atvažiavęs Bebro brolis Jurgis. Daug nuotraukų išliko iki šių dienų.

Tais pačiais metais lapkričio 28 dienos vakare Bebras, Narutis ir Paukštelis užėjo į Jogvilus pas vienišą moteriškę vakarienės. Po kurio laiko jie ėjo Juodausių pusėn, bet pateko į pasalą. Paukšteliui buvo pašautos kojos,Bebras mėgino išnešti jį ant pečių į laukus, bet apšviesti raketos abu buvo pastebėti ir žuvo. Narutis tą kartą liko gyvas, bet, įsijungęs į Plieno būrį, po mėnesio žuvo slėptuvėje vos už pusės kilometro nuo Jogvilų - Juodkiš-kiuose kartu su Plienu.