APIE RAPOLĄ JAKUTĮ

Antanas Jakutis

Rapolas Jakutis gimė 1912 m. Butkūnų k., Želvos vls., mažažemių šeimoje.

1944 m. Rapolas Jakutis, vengdamas šaukimo į rusų okupacinę kariuomenę, kartu su sesers vyru Mykolu Saruliu išėjo į Darapolio mišką ir ten partizanavo. Su jais kartu buvo Juozas Baniulis, Petras Baniulis ir kiti draugai, iš viso šeši žmonės. Jie priklausė Plieno partizanų būriui, kuriam vadovavo Alfonsas Morkūnas.

Čekistų operacijos metu partizanai buvo apsupti, Rapolas Jakutis ir kiti partizanai žuvo. Išsigelbėjo tik du partizanai - Petras Baniulis ir Mykolas Dapkus. Petras Baniulis iki šiol yra gyvas. Partizanus, pasak žmonių, išdavė dabar jau miręs Navikas iš Minikių vienkiemio.

Nežinomi žmonės tuomet atvežė Rapolo Jakučio ir Mykolo Sarulio lavonus, kuriuos pašarvojo Mykolo Sarulio namuose, Butkūnų kaime.

Visi keturi žuvusieji palaidoti Lyduokių kapinėse, Ukmergės r.

PLIENO RYŠININKŲ IR RĖMĖJŲ ŠEIMŲ LIKIMAS

1944 m. gruodžio mėn. Kostas, Juozas ir Mykolas Morkūnai buvo paimti į sovietų kariuomenę. 1945 m., vežamas į frontą, Lenkijos teritorijoje Kostas Morkūnas pabėgo ir, lydimas lenkų partizanų, grįžo į Lietuvą. Grįžęs namo, kartu su jaunesniuoju broliu Rapolu prisijungė prie Plieno būrio partizanų. 1945 m. rudenį Rapolą Morkūną suėmė ir išvežė į Vorkutą.

Kostas Morkūnas 1946 m. pradžioje taip pat buvo suimtas, bet jam pavyko pabėgti iš Šešuolių valsčiaus "stribų" būstinės. Pabėgęs partizanavo Plieno būryje kartu su Vincu Vaičiūnu-Dagiliuku. 1946 m. birželio mėn.

□Guli: Vytautas Strazdas-Bebras, Bronius Medelskas-Krienas, Vytautas Strazdas-Lapelis. II eilėje klūpi: Pranas Grigas-Genys, Bronius Dūda-Narutis, 3.Jazminas, 4.Kombainas. Stovi: Antanas Imbrasas-Tėvas, Anicetas Juknys-Krantas, Vladas Ališauskas-Puškinas, Vladas Masilionis-Vytenis. 1949 m. vasara

Plieno rinktinės Bebro kuopos partizanai. 1949 m. vasara

□Plieno rinktinės Bebro kuopos partizanai. 1949 m. vasara

pradžioje abu žuvo ir buvo užkasti Želvos žvyro karjere.

Rapolas Morkūnas 1946 m. liepos mėn. grįžo iš Vorkutos lagerio.

1947 m. Morkūnų namuose buvo rastas Plieno bunkeris. Sesuo Genė ir grįžęs iš sovietų kariuomenės brolis Juozas suimti, o Rapolas išėjo pas partizanus, sesuo Jadvyga slapstėsi pas pusbrolius Striuogus.

1947 m. birželio mėn. Striuogų namuose buvo surastas bunkeris. Jadvyga ir Rapolas Morkūnai bei dar du partizanai - Klajūnas ir Bijūnas -buvo suimti. Kartu suėmė ir namo šeimininką Petrą Striuogą su dukromis Fele ir Gene (Genė Striuogaitė lageryje mirė).

Jaunesni vaikai - Vytautas, Valentas ir Anelė Striuogai - 1948 m. vieni buvo ištremti į Igarką. Tais pačiais metais į Igarką ištrėmė Uršulę ir Kazimierą Morkūnus su sūnumi Juozu. Tėvai tremtyje mirė.

Rapolas Morkūnas 1947 m. rudenį buvo nuteistas 10-iai metų ir atliko bausmę Vorkutos, Taišeto bei Kolymos lageriuose. Atlikęs bausmę išvyko pas brolį į Igarką, nes į Lietuvą grįžti neleido.

Jadvyga Morkūnaitė buvo nuteista 10 metų ir atliko bausmę Komijoje, Uchtos lageryje. Paleista išvyko į Igarką pas brolį.

Rapolas, Jadvyga ir Juozas Morkūnai tremtyje Igarkoje

□Rapolas, Jadvyga ir Juozas Morkūnai tremtyje Igarkoje

uozas Zurza

□Juozas Zurza. Prieškarinė nuotrauka