LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 23 T. 1997 m. - Turinys, metrika

     T U R I N Y S

Dokumentai, faktai, komentarai
Bendrasis pasipriešinimas: paskutiniais okupaciniais metais
    Vincas Žilys. Pirmąkart širdį atveriant ..................... 5

Bendrasis pasipriešinimas, Pietų Lietuva
    Bonifacas Ulevičius. Vadu gimstama ......................... 19
    Tauro apygardos štabo ir Bendro Lietuvos Pasipriešinimo
    Sąjūdžio Vadovybės dokumentai (Antano Baltūsio-Žvejo vadovavimo periodas).
    Parengė Bonifacas Ulevičius ................................ 38

Atsiminimai, liudijimai, svarstymai Rytų Lietuva
    Labanoro girios partizanai. Parengė Vylenis Almonaitis .... 191
    Antanas Valiūnas. Pabiržės partizanai ..................... 211

Vakarų Lietuva
    Irena Lukoševičiūtė-Žemaitienė. Eržvilko partizanai ....... 217

Laisvės kovų enciklopedijos puslapius verčiant...
    Jončių šeimos tragedija ................................... 224
    Jurgis ir Jonas Šinkūnai .................................. 226

Tremties keliais
    Antanas Šimėnas. Vorkuta 2 ................................ 230

Laiškai, kronika ............................................. 247
Asmenvardžių rodyklė .......................................... 248
Vietovardžių rodyklė .......................................... 254

PDF:   fotografinė kopija: 

ISSN 1392-0421

Kaunas, 1998

UDK 947.45/084/
La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS  23

ISTORIJOS ŽURNALAS   23

 

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,
Vilija Jakučiūnaitė, 
Audronė Kaminskienė, 
Bonifacas Ulevičius, 
Vitalija Vitkutė

 

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą
Kauno miesto savivaldybei

Bernard Antony
(Europos parlamento narys, Paryžius, Prancūzija)


Viršelyje: Dominykas Jėčys-Ąžuolis, Antanas Baltūsis-Žvejys ir Juozas Petraška-Lapaitis. 1947 m. kovo mėn.

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 23. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1998. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių ka-linių ir tremtinių sąjunga, Lajsvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 223508. □ Redakci-ja, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra", Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 3585    □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

AS    -    apskrities skyrius

a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis

aps.    apskritis

B.    -    byla

Bb    -    Baudžiamos bylos

BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis

CK    -    Centro komitetas

CTV    -    Centrinė televizija (SSSR)

CŽV    -    Centrinė žvalgybos valdyba

d.    -    diena

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

eil.    -    eilutė

F.    -    fondas

g.    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

GULAG -    Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas

j.    -    jaunesnysis

JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos

JK    -    Jungtinė Kęstučio (apygarda)

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

kap.    -    kapeikos

KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas kpt.    -    kapitonas

l.    -    lapas

LYA    -    Iietuvos ypatingasis archyvas

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LLK    -    Lietuvos Laisvės Kovotojai

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinė

respublika ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija mjr.    -    majoras

mstl.    -    miestelis

MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija 

NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 

Nr.    -    numeris

P, psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

PLP    -    Pietų Lietuvos Partizanai

psk.    -    puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija

m.    -    rinktinė

skyr.    -    skyrius

sl.    -    slapyvardis

SMERŠ    -    karinė kontržvalgyba

sr.    -    sritis

SSRS    -    Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

š.    -    šaulių

Š.    -    šaltinis

ŠP    -    šaulių pulkas

Šv., šv.    -    šventas, šventasis

T., t.    -    tomas

TV    -    televizija

V.    -    Vilnius

val.    -    valanda

VGPŠ    -    Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas

VLIK    -    Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

vls.    -    valsčius

vnk.    -    vienkiemis

vršl.    -    viršila

ŽR    -    Žalgirio rinktinė