ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abakumovas 159
Abele Haris, sl.Haris 34, 35, 101,163,167
Ainis, žr. Kučinskas Pranas
Akelaitis 20
Akelis Edmundas, sl.Jadzius 26,27,29,30,33,68,163,164, 185
Alinauskas Česlovas 195
Aldusevičius Jonas, sl.Kilpa 191,193
Aleknavičius Petras 234
Aleščikas Jonas, sl.Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas 23, 33,110,114,163 
Alfonsas, žr.Deksnys Jonas 

 Almonaitis Vytenis 198 
Anbo žr.Bulota Jonas 
Antiška žr. Šalčiūtė Ona 
Apčelauskaitė Verutė 202 
Apynys, žr.Kučinskas Pranas Aras(sl.) 110 
Arūnas, žr. Lukša Antanas 
Astra(sl.) 82,190 
Ašarėlė, žr.Sližytė Stasė 
Ašmonas Petras, sl.Sargas 33, 164
Atkočiūnas Julius 247
Atkočiūnas Stasys, sl.Jazminas 247
Audronis, žr.Pyplys Kazimieras
Augustinavičius Vacys, sl.Džiugas 218
Augustinavičiūtė Viktorija 218
Aviliukas, žr.Vadešius Vytautas
Avižienis Antanas 194,197
Avižienis Bronius 194 
Avižienis Jonas 191,192 
Ąžuolas(sl.) 195,197 
Ąžuolis, žr.Jėčys Dominykas 
Ąžuolas, žr.Palskis Kazys

Balbierius Boleslovas 216
Balbierius Kostas 212 
Balčiūnas Jonas 202,203,204 
Balčiūnas Justinas 199, 202, 203,204
Balsys Juozas 160,164
Baltriejūnas Stanislovas 241 
Baltrušaitienė A. 36 
Baltrušaitis Jonas 158,159 
Baltrušaitis Klemensas, sl.Kurtas 41,55,164 
Baltrušaitis Motiejus 158 
Baltrušaitis Stasys 158,159 
Baltrušaitytė Adelė 159 
Baltrušaitytė Anelė 161 
Baltūsiai 23,160 
Baltūsis Antanas, sl.Žvejys 19,20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46,47, 50, 52,53, 62, 63, 65, 84, 90, 93, 95,97,98,100,101,102,103, 104,105, 109, 110,111, 112, 114, 115,116, 117,120, 125, 128, 129,130, 132,133,138, 141, 142,144, 146,148, 150, 152,154,158, 160,161,162, 163, 164,167, 170,171,172, 179, 180,183, 184,185,186, 187,190
Barabašinas 96 
Baranauskas Jonas 207 
Barber Tony 18 
Barzdila, žr.Šapoka Valteris 
Barzdžiukas Bronius, sl.Butautas 48,50,51,58,165,180 
Baublys( sl.) 208,209 
Bazilevičius Vincas, sl.Taučius 26,27,28,30,33,34,165 
Bendžius 68
Beržas, žr.Gimžauskas Jonas
Bieliauskas A 14 
Bijūnėlis, žr.Vaičiūnas Vladas 
Bilaišis Balys 199, 200,203 
Bitininkas, žr.Lietuvninkas
Bronius Blažiūnas Vytautas, sl.Budrys 208
Blažys Jonas 224
Blazarėnas 212,213 
Blieka 135
Blinda, žr.Starkus Antanas
Blozarėnaitė Marija 216 
Blozarėnas J. 216 
Boruta Jonas, sl.Linonis 28, 30,34,165 
Brazauskas 207 
Brazaitis-Ambrazevičius Juozas 25,165
Briedis, žr.Vaitelis Danielius
Brokas, žr.Pileckis Jonas 
Bronė(a.sl.) 187 
Brukštus Pranas, sl.Ulanas 209
Bubinas 246
Bubliauskas 214 
Budrys, žr.Blažiūnas Vytautas
Buimilienė Bronė 241
Buimyla Bronius 241 
Bulota Jonas, sl.Anbo 166, 167
Bumblys Vacys, sl.Jūrelė 33, 166
Butautas, žr.Barzdžiukas Bronius
Butautas Liudvikas 241
Butegeidis, žr.Gruzinskas Stasys

Cickovas Jonas 211,215
Churginas Aleksas 12

Čaikovskis Arnoldas 8, 9,12 Čarka 214
Čekaitis Alfonsas 223
Čeponis Jonas, sl.Vaidevutis 34,102,166, 169,183 
Černius Petras, sl Tigras 227 
Čestas Jonas 195,197
Čižeika Jonas, sl.Stepas 32, 167

Dabulevičius Karolis 28, 167
Daugirdas, žr .Žentelis Juozas 
Dagys Bronius 227 
Dagys Jonas 226,228 
Daktaras, žr.Kulikauskas Antanas Dalia(sl.) 75
Damušis Adolfas 25,167
Daumantas Juozas, žr.Lukša Juozas
Daunoras, žr.Deksnys Jonas
Deksnys Jonas, sl.Alfonsas, Hektoras, Daunoras, Prapuolenis 24,25,29,30,56,57,60, 91, 115, 116, 117, 165, 168, 169, 180,184
Dešinys, žr.Pinkvarta Kazys
Deveikis Gilbertas 199, 204 
Deveikytė Verutė 199, 200, 204
Dėdė Petriukas(sl) 76, 82
Dičkis R. 230
Diedukas, žr.Jakštavičius Stasys
Dirmauskaitė Bronė, sl.Nastė 30.169 Dilys J. 214
Dilys Petras, sl.Eimutis 227
Drąsutis(sl.) 144 
Dručkus, žr.Petrauskas Albertas
Drunga Zigmas, sl.Mykolas-Jonas 21,169,182
Druteika Edvardas 194 
Dubauskas Anupras 195,197 
Dubauskas Juozapas 197 
Dudonienė Leonora 226 
Dudonis Julius 229 
Dūdoras Emilis 212 
Džiugas, žr.Augustinavičius Vacys

Eimutis, žr.Dilys Petras
Eimutis, žr.Stočkus J.
Enn Kuper 18
Erelis, žr.Markulis Juozas Ežys(sl.) 34

Gabužienė Veronika 247
Gaučas 10 
Gavėnas Jurgis 234 
Gavėnas Vytautas, sl Granitas, Vampyras 23, 24,52,170 
Gediminas, žr.Aleščikas Jonas
Gediminas, žr.Vabalas Alfonsas
Gečienė Salomėja 202,203
Genutė, žr.Janušaitytė Eugenija
Geradaris, žr.Mačys Justinas
Giedraičiai 215 
Giedrys Viktoras, sl.Gintautas 28, 32,50,51, 76,170 
Gimbutis Stasys, sl.Rūkas 227
Gimerglic, agentas 31,171
Gimžauskas Jonas, sl.Beržas 199, 200, 209
Gimžauskas Pranas 202,203
Gintautas, žr.Aleščikas Jonas 
Gintautas, žr.Giedrys Viktoras
Girėnas 135
Grafas, žr. Lelešius Justinas
Granitas, žr.Gavėnas Vytautas
Graudinaitė Lidija 171,185
Greblikas Kazimieras, sl.Sakalas 65,148,150 
Gricevičius Stanislovas 237 
Grigas Jonas, sl.Pavasaris 247 
Grigas Romas 9 
Grigaliūnas Jonas 214 
Grigonis Juozas 241 
Grigorjev 158,159 
Grobliai 227
Gruzinskas Stasys, sl.Butageidis 30,169,171
Gorbačiovas Michail 10 
Guiga Adolfas 196, 209 
Gurkšnys Kazys 199, 200, 202, 203, 204
Gulbė(sL) 208
Guobys Pranas, sl.Nabagas 199,200, 202,203 
Gužas Vytautas, sl.Mindaugas 219, 221,225

Haris, žr.Abele Haris
Hektoras, žr.Deksnys Jonas 
Hitleris 7,12,15,198

Ischakovas 187

Jadzius, žr.Akelis Edmundas
Jakštavičius Stasys, sl.Diedukas, Katinas 31,32,51,160, 171,177,190
Jankauskas Juozas, sl.Vytis 28,34,171
Janušaitytė Eugenija, sl .Genutė, Rasa 34, 130,172
Jauniškis Juozas 203 
Jazminas, žr.Alkočiūnas Stasys
Jėčys Dominykas, sl.Ąžuolis 30, 40,41,42, 109,172,180 
Jončia Vladas, sl.Vaidotas 221, 224, 225,226 
Jončia Kleopas 226 
Jonikas A., sl.Rolandas 219 
Jonikas Pranas, sl.Lakūnas 225
Jonytienė Stefanija 28
Jovaras(sl.)54,190 
Juktonis 216 
Juodišis Juozas 238 
Juodvarnis, žr.Lukša Stasys 
Juška Zigmas, sl.Pjūklas, Zigmantas 44,173 
Juškys Steponas 223 
Juršys Apolinaras, sl .Vytenis 193,201
Jūratė, žr.Žulynaitė Marijona
Jūrelė, žr.Bumblys Vacys

Kadžičius 56, 234
Kainas (sl.) 55 
Kairys Steponas 25,173 
Kalvaitis, žr.Kučingis Antanas
Kamarauskas A., sl.Vytis, Vaclovas 29,174,180 
Kaplanas 213 
Kapralov 162 
Karsavinas 238 
Karneckas Antanas 196 
Katinas Liudvikas 197 
Katinas, žr.Jakštavičius Stasys 
Katrė, žr.Špokevičius Vytautas
Kaukas, žr.Antanas Miškinis
Kaulinis, žr.Leleiva 
Kaulinis Vincas, sl.Miškinis 90,105,174
Kauneckas Vytautas 28,174
Kaupelis Romualdas 28,174 
Kaušyla Juozas 198 
Kavaliauskas 196,206 
Kazimieraitis, žr.Vitkus J. 
Kazimyras, žr.Lukša Juozas 
Kazokas-Saulė 40 
Keleivis(sl.) 41,190 
Ketvirtis Gediminas 241 
Kęstutis, žr.Lukša Juozas 
Kiaunė, žr.Maknys Antanas 
Kilpa, žr.Aldusevičius Jonas 
Kimštas Jonas, sl.Žalgiris 73, 77,83, 97,120 
Kirdeikis Kazimieras 228, 229
Kirvis(sl.) 194,201,205
Klausutis, žr.Strazdas Vytas Klevas(sl.) 34,190 
Klimavičius A. 8 
Klimavičius Jonas, sl.Švilpa 191, 192,195, 199, 200, 203, 207
Klimavičius Juozas 191, 195, 203
Kliukas Alfonsas, sl.Sakalas 209
Kliukas Vladas, sl.Ožys 194, 208,209
Kondratas Klemensas 211
Kornelija 129 
Kovas, žr.Taunys Leonas 
Kriaučiukonienė Stasė 226
Krikščionaitis Juozas 223
Krikščiūnas Jurgis, sl.Rimvydas, Vytautas 2,41, 45,47, 54, 55, 56, 59, 85, 116, 174, 189
Krikščiūnas Povilas 212
Krinickas Albertas 194 
Krinickas Albinas 192,197 
Krinickas Antanas, sl.Romelis 193, 195, 196, 197, 198, 200, 202,203
Krinickas Anupras 191,196
Krinickas Jonas 191,196 
Križevičius 246 
Krugovcov 158,159 
Kruopius Vladas 214,215 
Krupavičius Mykolas 25,175 
Krūmas, žr.Pilinskas Jonas 
Kubiliūnas Stasys 193, 198, 201
Kučingis Algimantas 176
Kučingis Antanas, sl.Kalvaitis 28,30,34, 174,176 
Kučinskas Pranas, sl.Ainis, Apynys 35, 65,113,114,176 
Kulikauskas Antanas, sl.Daktaras 109,177
Kurtas, žr.Klemensas Baltrušaitis
Kutraitis Feliksas, sl.Žalgiris 164
Kuzdis Kazys, sl.Utenis 207
Kūkalis, žr.Rastenis Adolfas 
Kvesulaitis Leonas, sl.Sakalas 111

Lakūnas, žr Jonikas Pranas
Lapelis, žr.Strazdas Vincas 
Lapėnienė Kotryna 234 
Lažinskas Antanas 192 
Lažinskas Kazys 192, 193, 199, 200,204 
Leleiva, sl.Kaulinis 203 
Leleiva Antanas 203 
Lelešius Justinas, sl.Grafas 32,51,167,177 
Lepeckas B. A. 234 
Liepa(sL)210
Lietuvninkas Bronius, sl.Bitininkas 23,177 
Linonis, žr.Boruta Jonas 
Livarauskas Jeronimas 205 
Lozoraitis Stasys 59, 115, 164, 177,178
Lukoševičiūtė-Žemaitienė Irena 217
Lukša Antanas, sl.Arūnas 113,180
Lukša Juozas, sl.Skirmantas, Skrajūnas, Kazimyras, Kęstutis 24, 26, 29, 32, 35, 37, 39, 40,41,48, 59,65, 85,86,96, 101, 102, 110, 116, 124, 131, 146, 165, 174, 175, 178, 180, 186
Lukša Stasys, sl.Juodvarnis, Tautvydas 33, 164,179 
Lukšytė Irena 226 
Lunev 156,157 
Lunius Adomas 197

Mačiokas Mykolas 28,31,32, 34,40,179
Mačiulis Justas, sl.Šermukšnis 210
Mačys Justinas, sl.Geradaris 179,185
Majeris Jonas 223
Makaveckas Advertas 210 
Maknys Adolfas, sl.Slibinas, Smauglys 191,192,194,198, 202, 204
Maknys Antanas, sl.Kiaunė 191,194,198,202 
Maknys Kazys 191,195,198 
Mankus Jonas 223 
Markaitis K. 240 
Markulis Juozas, sl.Erelis, Peslys, provokatorius 12, 22, 23, 24, 26, 36, 38, 39, 40, 48, 51,55,56,57, 73,74,75 , 76, 77,78,79, 80,81,82, 83, 84, 85,86,89, 90,91,92,99,100, 109, 116,119, 123, 125,126, 134,135,136, 137, 169,174, 177,179,180,189
Margis, žr.Aleščikas Jonas Maselskienė 221 
Majauskas 227 
Mataitis Jonas 240 
Mateikis Povilas 227 
Matulevičius Kazimieras, sl.Radvila26,51,177,181 
Matušovaitė Elena 222 
Mažytis, žr.Pyplys Kazimieras 
Menčinskas Antanas 195 
Menčinskas Jurgis 195,197 
Menčinskas Juozas 194,199, 202
Meškauskaitė Zosė 202
Meškauskas Jonas, sl.Caras 227
Meškis, žr.Staneika-Stanevičius Vytautas
Menčinskas Antanas 200 
Menčinskas Jurgis 200 
Mėnulis(sl.) 144 
Michailovičius 56 
Mickevičius Adomas 5, 6,9 
Mičėnas Alfonsas 191, 192, 196,197
Mičėnas Jonas 191,192,196, 197
Mikšys Algis 240
Milašius Jonas 241 
Milda(sl) 35,185,190 
Miliūnas Petras 216 
Miltinis, žr.Vaitkevičius 
Mikiniovas 196 
Mindaugas, žr.Gužas Vytautas
Mindaugas, žr.Stepulevičius Vladas
Mintautiškis Kazimieras 241
Misiūnas Jonas, sl. Žaliasis Velnias 180
Miškinis Petras, sl.Šarūnas 227
Miškinis, žr.Kaulinis Vincas
Miškinis Antanas, sl.Kaukas 26,27,30,78,82,83,125,126, 181
Mituzas Vytautas 192,197
Mykolas-Jonas, žr.Drunga Zigmas
Mockevičius, žr.Mockus
Mockus, sl.Mockevičius 25, 181
Mockūnas L. 184
Molis Stanislovas 241 
Molotovas 12,14 
Monté, žr.Starkus Antanas 
Morkvėnas Alfonsas 211,212,214
Morkvėnas Boleslovas 211
Morkvėnas Povilas 211 
Morkvėnas Tadas 212 
Morkvėnas Vytautas 212, 214,215
Mutogeinis(sl.) 30,190

Nabagas, žr.Guobys Pranas
Naktis(sl.) 63, 90, 93, 112, 115,116,125,142,144,146 
Nakutis Albertas, sl. Viesulas 227
Narimantas, žr.Zaskevičius Algimantas
Nastė, žr.Dirmauskaitė Bronė
Nausėda Juozas 217, 218, 219,221,222,223,224 
Nėris Salomėja 10 
Nikodemas 191 
Noreikis Gubertas 195 
Nuobaras Jonas 218

Okuličius 56
Oskaras, žr.Staneika-Stanevičius Vytautas
Ožys, žr.Kliukas Vladas

Padauža, žr.Presaitis Zenonas
Pajarskaitė-Kaušakienė Albina 226
Pakelė P.J. 234 Pakštas K. 11
Palskis Kazys, sl.Ąžuolas 227
Paplauskas Romas 235 
Parnarauskas Jonas 223 
Paulavičius Vytautas 240
Pavasaris, žr.Grigas Jonas
Paznėkas Adomas 195 
Paznėkas Algis 195 
Paznėkas Antanas 191, 196, 202,205
Paznėkas Ignas 197,198
Paznėkas Kazys 194 
Pečiuliai 196
Pelanis Gubertas, sl.Žilvitis 196
Peslys, žr.Markulis Juozas
Petkevičius Mykolas 203 
Petrauskas(sl.) 169 
Petrauskas Albertas, sl.Dručkus 212, 214,216 
Pikutis Bronius 241 
Pileckis Jonas, sl.Šarūnas, Brokas 26, 78, 79, 80, 81,82, 83,181
Pilinskas Jonas, sl.Krūmas 51, 141,182
Pinkvarta Kazys, sl.Dešinys 55.182
Pitovranovas 160
Pivoriūnas Vytautas 228 
Pyragis Bronius 197 
Pyplys Kazimieras, sl.Mažytis, Audronis 31, 35, 86, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 124, 131,171,180, 185,186 
Pjūklas, žr.Juška Zigmantas 
Plechavičius Povilas 28, 172, 174,184 
Povilas 190 
Povilioniai 212 
Prapuolenis, žr.Jonas Deksnys
Pranskūnas Boguslovas 235
Presaitis Zenonas, sl.Padauža 35,182,185
Pušynas(sl.) 68 
Puodžiūnas Antanas 241 
Puzonis Liudvikas 9 
Pūgžlys, žr.Šimkūnas V.

Radušis Edvardas 195
Radvila, žr.Matulevičius Kazimieras
Radzevičius Vincas, sl.Vaidila 20,183
Rakauskai 20
Ramanauskas Adolfas, sl.Vanagas 30
Ramankevičius Juozas 199
Ramonas Petras 194,197 
Ramunėlė(sL) 79,80,82,190 
Rasa, žr.Janušaitytė Eugenija
Raslanas R 12
Rastenis Adolfas, sl.Kūkalis 207,208
Rastenis Vytas 193,201
Ribentropas 12,14 
Richardas 195,196,197 
Riešutas(sl.) 144 
Rimkus Antanas 240 
Rimšienė Rima 235 
Rimvydas, žr.Krikščiūnas Jurgis
Rymantas,žr.Aleščikas J.
Rolandas, žr. Jonikas A. 
Romelis, žr.Krinickas Antanas
Rožėnas Antanas 214,215
Rudis Alfonsas 213 
Ruibys Petras 218 
Rukšėnas Vladas 191, 198, 210
Rugiagėlė(sl.) 76,80, 82,190
Ruzga Jonas 234
Rūkas, žr.Gimbutis Stasys

Saidokas(sl.) 63, 142, 144, 146,148
Sadūnaitė N. 7, 8,18
Sacharovas A. 9 
Sakalas, žr.Greblikas Kazimieras
Sakalas, žr.Kliukas Alfonsas
Sakalas, žr.Kvesulaitis Leonas
Sakalas. žr.Sideravičius Juozas
Sakalas, žr.Švilpa Pranas
Sakas (sl.) 210 
Samsonas Kazys 206
Samulis Jonas 192,195, 199, 203,204
Sargas, žr.Ašmonas Petras
Saulius(sl.) 99
Seliokas Vincas 26,27,28,33, 34,36, 37, 66, 164,165,183 
Semaška 109
Sideravičius Juozas, sl.Sakalas 210
Skirmantas, žr.Lukša Juozas
Skrajūnas, žr.Lukša Juozas 
Skurkis 206
Slibinas, žr.Maknys Adolfas
Sližytė Stasė, sl.Ašarėlė 35, 106,126,129,183
Slučka Antanas, sl.Šarūnas 35, 73, 119, 120, 125, 136, 183,184
Slušinskas Antanas, sl .Staugaitis 223
Smala(sl.) 35,185,190
Smetona Alfonsas, sl.Žygaudas 133,138
Smauglys, žr.Maknys Adolfas
Smauglys, žr.Šalčiūnas Jonas 
Smilingis Antanas 237, 243, 245
Solženicynas A. 9
Stačkūnas Antanas 215 
Stalinas 7,10,11,12, 69 
Stanevičius-Staneika Vytautas, sl.Meškis, Oskaras, Stuoga 25,56,57,180,184 
Stankevičius Bronius, sl.Žiogelis 184,185 
Stankūnas Juozas, sl.Stonys 30,33,164,185
Starkus Antanas, sl.Blinda, Montė 77, 210,227 
Stasiūnas 196
Staugaitis, žr.Slušinskas Antanas
Stemonis 241
Stepas, žr.Čižeika Jonas 
Steponaitis Vytautas 229 
Stepulevičius-Stepulis Vladas, sl.Mindaugas 53,185 
Stonys, žr.Stankūnas J.
Strazdas Vincas, sl.Lapelis 247
Strazdas Vytas, sl.Klausutis 247
Strelčiūnas Stasys 241
Sribikė Jonas 212, 214,216 
Stumbras(sk) 201 
Stuoga, žr.Staneika-Stanevičius Vytautas

Šalčiūnas Jonas, sl.Smauglys 191, 192, 193,195, 199, 200, 201,204
Šalčiūnaitė Jadvyga 192, 200
Šalčiūtė Ona, sl.Anuška 34, 129,131,132, 171,185 
Šalna 135
Šapalas, žr.Žaldaris Pranas
Šapoka Vincas, sl.Valteris, Barzdila 34, 103, 107, 124, 125,126, 129,130, 132, 171, 183,185
Šarūnas, žr.Miškinis Petras
Šarūnas, sl. Slučka Antanas 
Šarūnas, žr.Pileckis Jonas 
Šaulys 102,128 
Šerėnas Algirdas 237,243 
Šerėnas Vladas 195,197 
Šermukšnis, žr.Mačiulis Justas
Ševardnadzė Eduardas 8
Šileikis G. 236 
Šimėnas Antanas 230,235 
Šimėnienė Janina 235 
Šimkūnas Vladas, sl.Pūgžlys 91,192,195, 200,203 
Šinkūnaitė Vladzė 229 
Šinkūnas Alvydas 229 
Šinkūnas Bronius 228, 229 
Šinkūnas Jonas 227,229 
Šinkūnas Jurgis 226,227,228, 229
Škirpa K. 192,193,197,198
Špokevičius Vytautas, sl.Katrė 212, 214
Štrimas Vincas, sl.Šturmas 24, 33, 35, 63, 65, 124, 141, 142,144,146, 148,150,186
Šturmas, žr.Štrimas Vincas
Šukys Vytautas 228 
Švilpa Pranas, sl.Sakalas 34, 104,105 
Švilpa 190
Švilpa, žr.Klimavičius Jonas

Tališauskas Steponas 223
Tališauskas Vytautas 224 
Tamašauskas 223 
Tarakavičius 201 
Tarzanas(sl.) 144 
Taučius, žr.Bazilevičius Vincas
Taunys Leonas, sl.Kovas 20, 169,186
Tauras(sl.) 54,55,190
Tautmylis(sl.) 144 
Tautvaiša, žr.Zaskevičius Algimantas
Tautvydas, žr.Lukša Stasys
Terleckas Antanas 5, 8 
Terleckas Bronius 194,199 
Terleckas Kazys 191, 194, 196,197
Tervydienė Janina 229
Tiesa(a.sl) 161 
Tigras, žr.Černius Petras 
Tigras, žr.Zaptorius 
Timinskas 205

Ulanas, žr.Brukštus Pranas
Ulevičius Bonifacas 19, 38, 190
Urbonavičius (Urbonas) Stasys, sl.Vidugirys 218, 222, 223,234
Urbonavičiūtė Natalija 222
Utenis, žr.Kuzdis Kazys

Vabalaitė-Jonytienė Stefanija 188
Vabalas Alfonsas, sl. Gediminas 22,23,24, 28, 49, 50,51, 58,165,187
Vaclovas, žr.Kamarauskas A.
Vadešius Vytautas, sl.Aviliukas 208, 209,210
Vaidevutis, žr.Čeponis Jonas
Vaidila, žr.Radzevičius Vincas 
Vaičionis Kazys 234 
Vaičiulis 205
Vaičiūnas Vladas, sl.Bijūnėlis 214
Vaidotas, žr.Jončia Vladas
Vaiginas J. 212 
Vaitelis 246
Vaitelis Danielius, sl.Briedis 34,36,79,109,125,126,133, 138.146.188
Vaitiekūnas 216 
Vaitkevičius, sl.Miltinis 130, 132
Valaitis Jonas, sl.Viesulas53, 160,188
Valaitis Kazys 223
Valinskas Antanas 240 
Valiukėnas Jonas 34,188 
Valiūnas Antanas 214, 216 
Valiūnas Boleslovas 212 
Valys Kęstas 241 
Valteris, žr.Šapoka Vincas 
Vampyras, žr.Gavėnas Vytautas
Vanagas, žr.Ramanauskas Adolfas
Varkala Algirdas, sl.Žaliukas 24
Venckevičius Jonas 5,240
Venclova Tomas 8,16 
Vėtra (sl.) 144
Vidugirys, žr.Urbonavičius Stasys
Viesulas, žr.Nakutis Albertas
Viesulas, žr.Valaitis Jonas 
Vildžiūnas V. 230 
Vilutis Vytas 227 
Vincaitis 158,159 
Viškelis 201
Vitkus Juozas, sl.Kazimieraitis 109,168
Vytautas, žr. Krikščiūnas J. 
Vytenis, žr.Juršys Apolinaras 
Vytis, žr.Jankauskas Juozas 
Vytis, žr.Kamarauskas A 
Volodkovič Elena-Julija 247

Zabarskienė 79
Zabiela Vytautas 228 
Zakaris Leonas 213,214 
Zaptorius, sl .Tigras 203,205 
Zaskevičius Algimantas, sl.Tautvaiša, Narimantas 24, 47, 48, 54, 59, 74, 79, 89, 92, 95,96,97,135,136,189 
Zaskevičius Stasys 24,136 
Zinkevičius Bronius 192,195, 200
Zinkevičius Kazys 209
Zigmantas, žr.Juška Zigmas 
Zlatkus Kazys 203,210

Žaldaris Pranas, sl.Šapalas 114,161,190
Žaliasis Velnias, žr. Misiūnas Jonas
Žalgiris, žr.Kimštas Jonas
Žalgiris, žr.Kutraitis Feliksas 
Žaliukas. žr.Varkala Algirdas 
Žemaitis 238
Žentelis Juozas, sl.Daugirdas 247
Žilėnas Pranas 192,195,199, 202,203
Žilėnas Vincas 206
Žilys Vincas 5, 18 
Žilvitis, žr.Pelanis Gubertas 
Žiogelis, žr.Stankevičius Bronius
Žiruolis Aldonsas 216
Žygaudas, žr.Smetona Alfonsas
Žygimantas 31,50,171,190
Žukauskai.lonas, Petras. Steponas 223
Žukauskas Juozas 194,199
Žukin 157,159 
Žulynai 30
Žulynaitė Marijona, sl. Jūratė 31,171,190
Žvejys, žr.Baltūsis Antanas