LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 22 T. 1997 m. - Turinys, metrika

     T U R I N Y S
Atsiminimai, liudijimai, svarstymai
Bendrasis pasipriešinimas, Rytų Lietuva
  Povilas Vaičekauskas. Ne sau šviesą liejom ............................. 5
  Veronika Gabužienė. Pasipriešinimo sąjūdžio Jonavos rajone
  istorijos puslapiai ................................................... 75

Pietų Lietuva
  Kęstutis Balčiūnas. Zanavykuos narsuoliai ............................ 116
  Juozas Skaržinskas-Dramblys. Tikėjome Lietuvos laisve ................ 123
  Anelė Devyžytė-Marcinkevičienė-Klajūnė. Juodi debesys virš Dzūkijos .. 178

Vakarų Lietuva
  Pirmasis Radviliškio partizanų rinktinės vadas Juozas Šereiva-Arvydas  187
  Valerija Alksnytė-Šereivienė. Viskas atiduota Lietuvai ............... 188

Straipsniai, referatai
  Antanas Gintautas Bružas. Jungtinės Kęstučio apygardos
  Povilo Lukšio rinktinė ............................................... 195

  Antanas Gintautas Bružas. Kaip buvo sekamas, suimtas ir tardomas
  Povilo Lukšio 
rinktinės vadas Antanas Ragauskas-Ragelis .............. 211

Biografijos
  Algirdas Šiukščius. Vaikinas nuo Dubingių ............................ 215

Tremties keliais
Antanas Šimėnas. Vorkuta ............................................... 220
Asmenvardžių rodyklė ................................................... 240
Vietovardžių rodyklė ................................................... 252

PDF:   fotografinė kopija: 

ISSN 1392-0421

LAISVĖS ARCHYVAS KOVŲ

22

Kaunas, 1997

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,
Vilija Jakučiūnaitė, 
Audronė Kaminskienė, 
Bonifacas Ulevičius, 
Vitalija Vitkutė

 

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą
Kauno miesto savivaldybei, 
Lietuvos partizanų globos fondui (JAV)

J.Matulaičiui
(JAV, LosAndželas)
Vytautui Žukui (Kaunas)

 

Viršelyje: Povilo Lukšio rinktinės Baisogalos partizanų grupė: Jurgis Burnys-Smilga, Vacys Butkus-Šnabas, Jonas Barkauskas-Barzdukas, Jonas Šarka-Purie-na. (Žr. A.C.Bružas. Povilo Lukšio rinktinė. P.195)

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 22. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1997. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 223508. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra", Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 2997    □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

а.    -    amžius

a.sl. - agentūrinis slapyvardis

ALT - Amerikos Lietuvių tarnyba

aps.    -    apskritis

B.    -    byla

BALF - Bendrasis Amerikos lietuvių fondas

Bb - Baudžiamos bylos CK - Centro komitetas 

d.    -    diena

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

eil.    -    eilutė

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

j.    -    jaunesnysis

JAV - Jungtinės Amerikos Valstijos

J n.    -    Jono

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

KGB - Konntet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

LYA - Lietuvos ypatingasis archyvas

LKA - Laisvės kovų archyvas LLA - Lietuvos Laisvės Armija 

LLKS - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis

LNP - Lietuvių nacionalistų partija

LSSR - Lietuvos sovietų socialistinė respublika

ltn. - leitenantas 

m. - metai 

mėn. - mėnuo

MGB - Ministerstvo Gosudarstve-

noj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija mjr. - majoras 

MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija

NKGB - Narodnij Komisariat Gosu-darstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 

Nr.    -    numeris

OS - Organizacinis sektorius

OSO - Osoboje soveščanije - ypatingasis pasitarimas 

P., psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

psk. - puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija

skyr.    -    skyrius

sl.    -    slapyvardis

SMERŠ - karinė kontržvalgyba

sr.    -    sritis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

sud.    -    sudarytojo

Šv., šv. - šventas, šventasis, švenčiausia

T., t.    -    tomas

TASS - Telegramnoje agenstvo So-vetskovo Sojuza - telegramų agentūra

V.    -    Vilnius

vls.    -    valsčius

vnk.    -    vienkiemis

vršl.    -    viršila