APIE 1941 METŲ BIRŽELIO SUKILIMĄ PAPILĖS VALSČIAUS KLAIŠIŲ APYLINKĖJE

Feliksas Atstopas

Trėmimų iš Klaišių apylinkės 1940-1941 m. nebuvo. Tačiau nuo pirmos karo dienos spontaniškai susidarė sukilėlių - baltaraiščių kovinis būrys. Jam vadovavo šios apylinkės Baublių pradžios mokyklos mokytojas Domeika. Būrį sudarė vietiniai ūkininkai: latvis Zandersonas, Brigmanas (lietuvis) ir mano tėvas Feliksas Atstopas, Juozapo. Manoma, kad būryje buvo dar vienas ar du sukilėliai.

Būrys buvo ginkluotas rusiškais šautuvais ir Lietuvos kariuomenės pistoletais. Zandersonas turėjo parabelį. Visi jie buvo arba Pirmojo pasaulinio karo dalyviai, arba tarnavę Lietuvos kariuomenėje.

Niekas iš būrio nežuvo. Neteko girdėti ir apie nukautus rusų kareivius. Tačiau būrys didžiavosi, kad sunaikino 3 ar 4 Raudonosios armijos tanketes, beveik po vieną būrio kovotojui. Jos gulėjo vieškelio griovyje tarp Baublių ir Klaišių kaimų. Kai kurios buvo sudegusios. Jas mačiau ir aš.

Buvo panaudota tokia karinė gudrybė. Būrys veikė tik naktį. Savo pozicijas išdėstė toje vietoje, kur vieškelis labiausiai vingiuotas ir gilūs grioviai. Drąsuolio latvio pozicija būdavo prie pat kelio, o kiti jį dengdavo iš 50 m nuotolio. Į pravažiuojančią tanketę Zandersonas šaudė iš ... parabelio. Kadangi jis šaudė iš labai arti, pravažiuojantieji pagal šūvių garsumą manydavo, kad šaudo kulkosvaidis iš normalaus kautynėms atstumo. Todėl, išsigandę, padidindavo greitį ir įvažiuodavo į griovį, palikdavo tanketę ir pabėgdavo.

Mokytojas Domeika buvo šviesus žmogus, jį vietiniai geru žodžiu mini iki šiol. Jis išsikėlė karo metu. Visi kiti būrio kovotojai liko, ir po karo jų ilgai niekas nelietė, nes niekas nieko neišdavė. Vėliau buvo areštuoti ir nuteisti Zandersonas ir Brigmanas už dalyvavimą okupacijos meto apylinkės savivaldoje. Po amnestijos jie grįžo.

Jei 4-5 šautuvais ir pistoletais ginkluoti sukilėliai užpuola ir nugali priešo tanketes, tai nėra šaudymas į besitraukiančiųjų nugarą. Vadovėliuose tai vadinama karo menu.