ATGARSIAI

ANTINACINĖ REZISTENCIJA

Dėl antinacinės rezistencijos dokumentų, paskelbtų Laisvės Kovų Archyvo Nr.11

Perskaitęs tuos dokumentus, nemaloniai nustebau, nes bent vieną iš jų daug anksčiau buvau matęs "Akiračiuos" ir, jei neklystu (rašau Kaune, o mano archyvas Kalifornijoje), jam autentiškumą pripažino dr. Saulius Sužiedėlis Dar įdomiau, kad "Akiračiai" ta proga apkaltino faktiškąjį laikinosios (sukiliminės) vyriausybės ministerį pirmininką Juozą Brazaitį (nuolatinį akiratininkų taikinį), būk jis, slėpdamas pronaciškas 1941 metų sukilimo tendencijas, to dokumento savo raštuose sąmoningai neminėjęs.

Dėl tų dokumentų LKA Nr.15 pasirodo keli kritiški balsai iš išeivijos, tik sunku suprasti, kodėl nė vienas iš jų nesuabejojo "Akiračiuose" paskelbto dokumento autentiškumu. Naujokaitis, Reivydas ir Narutis, jei neprenumeruoja "Akiračių", galėjo apie tą dokumentą ir nežinoti, bet Bronys Raila, "Akiračių" šulas, tikrai turėjo matyti.

Šį kartą Raila, berlyniškio LAF "propagandos komisijos pirmininkas", daro prielaidą, kad tie dokumentai esą "sovietinių ar kokių semitinių provokatorių darbas", bet neatmeta galimybės, kad galėjo tai būti "kokio aktyviai nusiteikusio berlyniškio voldemarininko privatus darbas". Nors jis liudininkais šaukiasi mirusius A.Maceiną ir A.Valiukėną (nauja reveliacija, — būk tuodu vyrai Berlyne artimai dirbę su Raila), bet aš nenustebčiau, jei tie "dokumentai" būtų išėję ir iš "propagandos ministerijos". Railos logika, kaip teisingai pastebėjo Kęstutis Kasparas (LKA Nr.15) praktiškose išvadose akivaizdžiai nuveda į absurdą.

Apie LKA Nr.ll paskelbtus antinacinės rezistencijos dokumentus esu tos pačios nuomonės kaip ir apie "Akiračiuose" paskelbtąjį: nežiūrint koks provokatorius ar pusgalvis juos paruošė, jų niekas neautorizavo ir prieš sukilimą Lietuvoje jie nepasirodė. Į sukilimo eigą jie tokį pat poveikį turėjo kaip ir pats LAF centras Berlyne. Kitaip sakant,- jokio. Teoretiškai, istorinės reikšmės jie

neturi. Bet praktiškoji pusė kita. Tie niekalai ("dokumentai"), nežinau ar visi atsidūrė Amerikos archyvuos, turbūt jais remiasi T.Venclova, įkyriai įrodinėdamas, kad 1941 metų sukilimas turėjęs pronacinius ir antisemitinius tikslus, vienas jų jau buvo publikuotas ir, tokią medžiagą studijavęs dr. Saulius Sužiedėlis, jo autentiškumu nesuabejojo. Jei LKA jų neskelbtų, galėtų būti apkaltintas konspiracija nuslėpti sukilimo reputacijai nenaudingą medžiagą.

Rekomenduočiau LKA redakcijai tuo klausimu išgauti dr. S.Sužiedėlio nuomonę.

Juozas Kojelis

Redakcijos prierašas. Dėkojame visiems, pareiškusiems savo nuomones ir pastabas. Visus dar gausimus atsiliepimus, kritiką šiuo ir kitais klausimais pasižadame publikuoti LKA. Laukiame Jūsų laiškų.