Agentų smogikų grupių veiklos bruožai

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

Apie naujausiųjų laikų vilkolakius- specialių grupių (SG) smogikus teroristus dar ne kartą bus rašoma. Ši problema ne tik įdomi ir nauja-SG veiklos "metodika" kartais pranoksta žmogiškąjį suvokimą.

Pirmoji šių grupių pėdsakus buv. KGB archyve aptiko Nijolė Gaškaitė. Ji, nuosekliai dirbdama, iš fragmentų atkūrė jų veiklos visumą. Jos dėka smogikų sąrašai su veiklos aprašymais pateikti Generalinei prokuratūrai, kuri, tikimės, pradėjo tyrimą.

Manau, kad keletas ištisai spausdinamų dokumentų su pastabomis padės geriau suvokti SG veiklos metodiką.

Šie dokumentai- iš buv. KGB archyvo 3-ojo fondo 31/6 bylos, kurią sudarė 2- "N” valdytos (kova su "banditizmu”) 3 skyriaus. 1 poskyrio dokumentai. Byla pavadinta “įvairus susirašinėjimas".

Šios valdytos panašaus pobūdžio bylų liko tik keletas- kitos išvežtos į Rusiją ar vietoje sunaikintos. Juk buvę smogikai- patikimiausia KGB agentūra kurią galbūt tikėtasi išsaugoti.

Pateikiamuose dokumentuose atsispindi 1947 metų smogikų veikla. Tai buvo veiklos pradžia, teorijos pritaikymas praktiškai.

Skaitant šiuos dokumentus, susidaro makabriškas tikrovės įvaizdis-be buitinių problemų "rūbai, maistas”, mandagių kreipinių. įsakymai "nužudyti, vietoje užkasti".

Nagrinėjant SG veiklą, kaip niekur kitur atsiskleidžia čekistų esmė-žmogaus pavidalas, o dvasios nėra- yra tik velniškas gudrumas ir klasta žiaurumas ir neapykanta.

1947m. spalio mėn. raporte Figurinui mjr. Sokolov'as įrodinėja kad kol kas SG veikla karinių rezultatų nedavė, kad reikia naikinti ne tik štabus, bet ir būrius, nes šie, netekę vadovybės, dažniausiai suaktyvina veiklą. Vilniuje reikėtų dislokuoti dar dvi SG, nes apskričių SG greitai išsišifruoja.

Visos trys Vilniuje kuriamos SG turi būti "etnografinės”- t.y. sudarytos iš žmonių, kilusių iš Aukštaitijos. Suvalkijos ir Žemaitijos. Vienoje SG turi būti tik to paties regiono žmonės. Smogikai turi būti verbuojami tik iš buvusių partizanų, kurie tapo absoliučiais išdavikais. Visos trys SG įkuriamos atskirai, maskuojamos kariuomene. Kiekvienai grupei turi vadovauti patyręs oper. darbuotojas.

Sokolovo teigimu, jei Aukštaitijoje partizanų būrį išžudys SG žemaitiška grupė, tai bus itin naudinga, nes to krašto partizanai ir rėmėjai ilgai nepasitikės tikraisiais Žemaitijos partizanais.

Partizanus slėgs žinojimas, kad prieš juos buvę jų draugai, ir tai dar labiau pasės tarp jų nepasitikėjimą vienas kitu. Bet, pasak jo, dar per anksti SG naudoti kaip kovinį vienetą- kol partizanų būrių gausu, tikslinga veikti slapta.

Štai 1947 04 03 ag. Šarūno agentūrinis pranešimas t.y. mintys apie tariamo, legendinio Kauno apygardos štabo įkūrimą. Jis remiasi dviem prielaidomis: l)Kauno apygardos štabas jau iki 1945m. pradžios veikė, vėliau bandė atsikurti, bet vis būdavo sutriuškinamas: be to, toks štabas minimas 'Vanagų" 1944in. gruodžio mėn. įsakyme: 2)ryšys tarp partizaninių apygardų ir būrių yra menkas, ir kitiems bus neįmanoma nustatyti, ar veikia toks štabas, ar ne.

Kelių lapų apimties agentūriniame pranešime ypatingai vertinga ta vieta, kur jis samprotauja, kad kartais, norint, jog nauja tariama partizanų grupuote pasitikėtų, reikia ir ši bei tą nuveikti. Ag. Šarūnas rašo: "Apygardos štabas turi turėti keletą savo grupių, kurios pasirodydamos, o kartais ir savo gaujos veiksmais kitų štabų ir gaujų ryšininkams parodyti, kad Kauno apygardos štabas yra ir jo rinktinės veikia". Tai dar vienas liudijimas, kad čekistų sukurto spec. agentų grupės imdavosi teroro prieš gyventojus. Įsidėmėtinas ir leit. Sokolovo ag.Šarūnui duotas nurodymas, kad jis. keliaudamas su SG. neplėšikautų ir nevogtų, t.y. elgtųsi taip. kaip tikri partizanai.

Grįžtant prie ag.Šarūno pranešimo, reikia pasakyti, kad jis, be partizanų ryšių perėmimo, nurodo ir kitus būdua kaip naikinti partizanų sąjūdį. Vienas iš tokių- padėti partizanų vadams įsigyti dokumentus ,leisti įsikurti miestuose, iš kur jie vadovautų pogrindžiui, o po to vieną po kito suiminėti.

SG grupių ypatingą įslaptinimą netgi tarp čekistų parodo 2-”N" Valdybos viršininko Počkaj rezoliucija ant vyr. leit. Sokolovo sukurtų "Nurodymų” (todėl jie ir liko nepatenkinti). Ji tokia: "Drg. Figūrine, išleisti tokių nurodymų nereikia. Pats SG grupių buvimas turi būti laikomas didžiausioje paslaptyje. Apie tai turi žinoti tik tie darbuotojai, kurie su SG dirba betarpiškai. Apskričių skyrių viršininkai apie mūsų SG neturi žinoti. SG darbas neturi būti afišuojamas. Mums reikia ją kaip reikiant užšifruoti ir jokiuose dokumentuose neminėti, kad tai netaptų žinoma kitiems darbuotojams. Počkaj".

Nepakartojamas yra maj. Sokolov’o braižas- šis slapto teroro teoretikas rašė tokia painia raidžių pyne, kad ją, kaip ir jo čekistišką sielą, tenka ne skaityti, o šifruoti. 1947 06 03 raporte 2-"N" Valdytos 2 skyr. viršininkui maj. Figurinui jis dėsto tokias mintis. Pasak jo, daugelis partizanų legalizavosi savo vadų įsakymu, virto rezerviniais kovotojais ir būtent jie naktimis vykdo įvairins žygius, o dieną savo namuose ilsisi, kai tuo tarpu kariuomenė košia miškus. Be specialių grupių- SG. jis siūlo iš tikrai legalizavusiųjų 5-6 partizanų, kurie išdavė savo draugus, apskrityse kurti dirbtinius partizanų būrius, kurie įsiskverbtų į partizanų ryšių kanalus. Beje. Sokolovas dėsto, kad pasunkėjo galimybės įsiskverbti į partizanų ryšius, nes atsisakoma užmegzti ryšį su žmonėmis, sužinojus jų slapyvardį. Ryšys palaikomas tik per pažįstamus žmones (Tauro apyg. 1947 01 12. įsak. Nr.l.). Taigi vėliau. įkūrus šį dirbtinį partizanų būrį, šalia jo įsikūrė SG, kurios smogikai įterpiami į partizanų, jų ryšininkų aplinką, o vėliau partizanų būriai arba sunaikinami, arba per juos toliau artėjama prie pagrindinių štabų- rinktinių, apygardų. Taip, partizanams pakeitus ryšio būdus, Sokolovas siūlo įsiskverbti į štabus per grandinėlę- pseudo partizanų būrys- SG.

Anaiptol ne viską, ką 1947m. Sokolov’as planavo, pavyko įgyvendinti, tačiau ir to, ką jie padarė- pakankamai daug.

parengė Juozas Starkauskas

1. Vyr.ltn.Sokolovo sukurti metodiniai nurodymai apie agentūrinių karinių spec, grupių panaudojimq. 1947m. liepos mėn.

Tvirtinu:    Visiškai slaptai
Liet. SSR 2-"N" Valdytos    Serija “OK"
viršininko pavaduotojas papulkininkis
Počkaj

Nurodymai

kaip organizuoti ir praktiškai panaudoti
agentūrines kovines grupes, kovojant su nacionalistiniu 
pogrindžiu ir gaujomis Lietuvos TSR teritorijoje.

MGB-MVD organų patirtis kovojant su nacionalistiniu pogrindžiu ir jo ginkluotomis gaujomis parodė, kad vienas iš teigiamų metodų išaiškinant ir likviduojant gerai konspiruotą nacionalistinj pogrindį yra specgrupių smogikų panaudojimas.

Kartu, panaudojant šį metodą, kaip ypatingai aštrų ir rimtą, reikia gerai apgalvoti veiksmus, kad išvengtume pralaimėjimo ir nuostolių. Būtinos šio darbo sąlygos- gerai apgalvoti ir laikytis absoliučios konspiracijos.

Sudarant agentūrinių-operatyvinių priemonių planus, organizuojant ir praktiškai panaudojant agentūrines-kovines grupes, turi būti numatyta;

I. SG tikslai, uždaviniai.

Šiame skyriuje nurodyti konkrečius SG organizavimo uždavinius ir tikslus.

SG gali vykdyti tokius uždavinius:

1)    paimti arba fiziškai sunaikinti centrų vadovus, atskirus vadus ir gaujų aktyvą:

2)    likviduoti smulkias atskiras gaujų grupes ir pavienes gaujas.

3)    sudaryti galimybę kariuomenės ir operatyviniams organams smogti gaujoms:

4)    likviduoti arba supainioti gaujų ryšį, sunaikinant ryšio punktus, suimti arba sunaikinti ryšių punktų vadovus:

5)    rinkti būtinus žvalgybinius duomenis, kur ir kokie štabai, kiek gaujų, kokia ginkluotė, kur slėpimosi vietos, kokie veiksmai, ryšiai ir t.t.:

6)    išaiškinti štabų ir gaujų turimas ginklų, šovinių, spaustuvių, organizacijų, ryšių priemonių ir t.t. slėptuves:

7)    įsiskverbti į nacionalistinio pogrindžio arba į gaujų junginių štabus.

Duomenims rinkti panaudoti išaiškintus ryšininkus, paruošus SG

atitinkamą legendą.

Norint sėkmingiau įvykdyti numatytas užduotis, specgrupę reikia naudoti konkretiems uždaviniams, o juos įvykdžius, greitai palikti operacijos vietą.

II. Legenda

Sudaryti detalią legendą, kurios pagrindu veiks SG.

Būtinai nurodyti, kuo remiantis sudaryta legenda (agentūriniai duomenys, tardymo medžiaga oficialūs duomenys, dokumentai, paimti iš banditų ar nacionalistinio pogrindžio). Išaiškinti, kas legendoje yra išgalvota o kas atitinka tikrovę. Legenda turi būti sudaryta taip, kad jeigu ją tikrintų priešai, ji nebūtų iššifruota, todėl išgalvoti duomenys turi būti meistriškai supinti su realiais.

Paruošiant agentų smogikų praktinio darbo legendą, reikia operatyviai ir gerai apgalvoti, kur numatyti vadovų ir atskirų dalyvių vietą legendinėje grupėje.

Parengtą operacijos planą reikia detaliai apsvarstyti su SG vadovais.

Visą darbo su agentais smogikais laiką reikia laikytis griežtos konspiracijos.

III. Specgrupės komplektavimas ir sudėtis.

Kandidatai į agentūrines kovines grupes turi būti atrenkami iš šių (žmonių) grupių:

a)    išaiškinti (rekonspiruoti) agentai, teigiamai užsirekomendavę darbe su mumis, kai jų panaudoti savo gyvenamojoje vietoje negalima:

b)    legalizavęsi banditai, kurie viską atvirai prisipažino, o jų parodymai realizuoti MGB organų. Tai gali būti panaudota kaip medžiaga, kompromituojanti kandidatą prieš gaujas ir nacionalistinį pogrindį:

d) suimti banditai, ryšininkai, gaujų rėmėjai, visiškai pripažinę savo kaltę ir davę parodymus, kurie buvo realizuoti, ir tai juos sukompromituotų prieš gaujas ir nacionalistinį pogrindį, jei jie būtų paleisti ir atleisti nuo tardymo.

SG dalyviai turi būti fiziškai sveiki, galintys pakelti žygio sunkumus.

Sėkmingo darbo sąlygos, parenkant ir panaudojant agentus smogikus yra šios:

a)    reikia iš anksto atidžiai ištirti verbavimo objektą, jo asmenines savybes ir išsiaiškinti, kokios būtų galimybės mūsų darbe panaudoti jo ryšius:

b)    griežtai laikytis konspiracijos, parenkant būsimąjj smogiką, jį verbuojant ir toliau praktiškai su juo dirbant:

c)    sistemingai tikrinti smogikus, ypač iš SG- tačiau tikrinti taip. kad smogikas negalėtų įtarti, kad juo nepasitikima.

SG turi būti pastovios sudėties, gerai patikrinta apmokyta, bet ne atsitiktinai surinkta ir sukomplektuota prieš išvykimą į reidą. Naudojant specgrupę, kiekvienu atveju turi būti sudarytas priemonių planas, kuriame turi būti šie punktai:

1)    Visų SG dalyvių sąrašas su išsamiais duomenimis ir smulkia kiekvieno asmeninių dalykinių savybių charakteristika

SG žmonių skaičių nulemia operatyvinės sąlygos ir uždaviniai, kuriuos ji turi atlikti.

SG darbui vadovauti ir jį kontroliuoti turi patyręs darbuotojas.

IV. Ginklai ir ekipiruotė.

2)    Nurodyti, kiek SG skirta ginklų, kokios sistemos. Smulkiai aprašyti SG dalyvių ekipiruotę. SG dalyvių ekipiruotė turi atitikti legendą.

V.    SG aprūpinimas.

3)    Šiame skyriuje nurodyti, kaip SG apsirūpins atsargomis (iš savo turimų produktų, gautų iš gaujų rėmėjų, buožių, banditų giminių ir t.t.)

VI.    Veiklos rajonas.

4)    Plane aprašyti SG veiklos rajoną ir maršrutus. Prie plano pridėti rajono schemą, nurodant SG veiklos ribas.

VII.    Ryšys ir signalizacija.

5)    Nurodyti, kas skiriamas ryšininku, kokie sutartiniai signalai naudojami. susitikus SG dalyviams.

Turi būti garantuota nuolatinė kontrolė ir vadovavimas SG veiksmams, parengtas SG ryšys ir susisiekimas su oper. darbuotoju.

VIII.    Priedangos klausimai.

6)    turi būti numatyta, kiek kariuomenės skirta priedangai, koks maršrutas, kas vadovauja.

Visi anksčiau minėti klausimai, sudarant planą, turi būti pateikti smulkiai ir išsamiai.

Agentų smogikų ir SG darbo efektyvumas labiausiai priklauso nuo to, kaip sumaniai bus panaudojami jiems žinomi ryšiai, gaujų rėmėjų aplinka kiek bus žinoma slėpimosi vietos ir taktiniai nacionalistinio pogrindžio bei gaujų veiksmai.

Atsižvelgiant į operatyvinę situaciją Lietuvos TSR teritorijoje, agentūrinėms kovinėms grupėms vykdant spec. veiksmus kovoje su nac. pogrindžiu ir jo ginkluotomis gaujomis, būtina

1. Prie Liet. TSR MGB 2-"N" Valdybos nuolat turėti veikiančią SG iš 20-ies agentų smogikų.

SG vykdo Lietuvos TSR vadovybės ir MGB operatyvinių skyrių bei MGB apskr. skyrių spec. užduotis.

2.    Prie kiekvieno MGB apskr. skyriaus turėti 3-4 agentus smogikus, kuriuos reikiamu momentu įjungti į kovinę grupę, vykdant atskiras spec. užduotis. Kontrolę, vadovavimą ir tinkamą smogikų panaudojimą pavesti Liet.TSR MGB 2-"N" Valdybos 2 skyriaus 5 poskyriui.

Agentūrinį smogikų aptarnavimą turi atlikti asmeniškai MGB apskrities skyriaus viršininkas arba jo pavaduotojas kovai su banditizmu.

3.    LTSR MGB 2-”N” Valdybos 5 poskyriui, siekiant užtikrinti SG darbą, turėti maršrutinę agentūrą, kurią po kiekvieno SG reido nusiųsti su spec. užduotimi į maršrutą.

SG ir agentų smogikų darbą vykdyti pagal šiuos nurodymus.

LTSR MGB 2-"N” Valdybos 2 skyr. 5 posk.
viršininkas vyr. ltn. Sokolov (parašas) 
''Sutinku'’: LTSR MGB 2-”N'' Valdybos 2 skyr. viršininkas 
majoras Figurin.

1947m. liepos mėn.

/Buv. LTSR VSK archyvas (toliau VSKA). F.3. Ap.31. B.6. L.l04-107. (Originalas rusų k.)/

2. Gen. mjr.Efimovo 1947m. balandžio mėn. užduotis SG grupės nariui Šarūnui, įsiskverbiant į partizanų struktūras.

"Tvirtinu"    Serija "OK"
Liet. SSR valst. saugumo ministras
generolas-majoras
(Efimov)
1947m. balandžio mėn.

Užduotis

agentui smogikui Šarūnui,
keliaujant su SG Panevėžio apskr. teritorijoje

Turint tikslą įvykdyti rimtą operatyvinę užduotį, jūsų pavaldumui skiriama 7 žmonių smogikų grupė, su kuria Jūs veikiate, kaip naujai organizuotos LLA Kauno apygardos “Romuva” atstovas ir su “Romuvos” užduotimi vykstate į Panevėžio apskritį, kur veikia LPS Vyčio (Vaitelio) apygardos štabas, siekiant su juo užmegzti ryšį. Atvykęs į Panevėžio apskr.. jūs užmezgate ryšį kaip "Romuvos atstovas” su efektyviausiais ryšininkais Kisieliumi, gyv. Vadoklių valsčiuje, Garšvėnų kaime, su Povilaičiu gyv. Naujamiesčio vlsč.. Mazgolavos(?) kaime ir su Stasiūnu, gyvenančiu Kupstų kaime, esančiame ant Pušaloto ir Panevėžio vlsč. ribos.

Norint užšifruoti Jūsų grupės pasirodymą minėtuose rajonuose, naktį dengta mašina ji nuvežama į mišką, esantį netoli Garšvų kaimo, iš kur ir vyksite pas ryšininką Kisielių.

Susitikę su ryšininkais, Jūs jiems turite papasakoti, kad 1945m. enkavedistai sutriuškino Lietuvos išlaisvinimo sąjungos Kauno apygardos štabą. Vadai suimti, dalis užmušta, o kai kuriems pavyko pasislėpti. Apygardos iki šiol faktiškai nebuvo ir štai tik dabar. 1947 metais, atėjus pavasariui ir esant patogiai politinei situacijai, pavedus Lietuvos išlaisvinimo komitetui, iš naujo organizuotas LLA Kauno apygardos Romuvos štabas, kuriam vadovauja šie autoritetingi asmenys:

1. Apygardos vadas- pulkininkas Vėtra:

2.    Jo pavaduotojas (jis ir štabo viršininkas)- kapitonas Auksys:

3.    Organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkas- leit. Klevas:

4.    Žvalgybos viršininkas- kapitonas Genys:

5.    Agitacijos ir propogandos viršininkas- vyr. ieit. Jaunis.

Štabas jau dirba ir Kauno apygardos teritorijoje jau organizavo tris rinktines:

1)    "Tautos".

2)    "Karalgirio”.

3)    Prano Eimučio.

Pagal štato užduotis Jūs, kaip jo atstovas, komandiruotas į Panevėžio ir kt. apskritis užmegzti ir atkurti ryšius su buvusiais parašiutininkų ryšininkais, veikiančiais parašiutininkais, su kaimyninių apygardų štabais, kad būtų galima nustatyti Kauno Romuvos rinktinės veikimo ribas su kitomis apygardomis bendram darbui kovojant su tarybų valdžia.

Šio pasakojimo patvirtinimui Jūs supažindinate ryšininkus su "pulkininko Vėtros įsakymu” ir "įsakymu", kuriuo Jūs siunčiamas į žygį (šiuos dokumentus Jums įteiks majoras drg. Sokolovas).

Kalbėdamiesi su ryšininkais, Jūs turite Išsiaiškinti, kur šiuo metu yra Jums žinomi parašiutininkai ir kas iš gyventojų palaiko ryšį su Vyčio apygardos štabu.

Įgiję ryšininkų pasitikėjimą, pas juos organizuokite Romuvos ir Vyčio apygardos štabų ryšio punktus, palikite Jūsų pažįstamiems parašiutininkams laiškus, kuriuose išreikškite norą susitikti.

Ryšio punktuose Jūs paliekate Vyties štabui pulkininko Vėtros įsakymą, jo kreipimąsi į LLA karininkus ir partizanus (šie dokumentai Jums bus įteikti į rankas).

Savo viršininkams Jūs perduodate šiuos dokumentus per jiems žinomus "partizanus" arba tiesiogiai pristatyti į Vyčio štabą, perspėdamas, kad atsakymo į ryšio punktus po kelių dienų atsiusite savo ryšininkus, kurie prisistatys, pasakydami jūsų slaptažodžius. Tikslaus laiko, kada jūsų ryšininkai atvyks į ryšių punktus, nenurodykite.

Paskutiniame Jūsų organizuotame ryšių punkte Jūs turite informuoti ryšininką, kad vykstate toliau į Žaliosios miško masyvą. Tačiau iš tikrųjų naktį su grupe atvykstate į maj. Sokolovo nurodytą vietą, iš kur vyksite į  bazę.

Tuo atveju, jei jums žinomų ryšininkų, nurodytų šioje užduotyje, nerasite tada organizuokite ryšio punktus pas žmones, jūsų išaiškintus reido metu, kaip turinčius ryšį su nac. pogrindžiu ir gaujomis.

Reido metu Jūsų ir jums pavaldžių smogikų grupės elgesys su vietiniais žmonėmis turi būti išskirtinai korektiškas ir jokiu būdu neturi būti vagiama ir grobiama.

[Maisto produktais apsirūpinti tik iš buožių ir banditų pagalbininkų. Iš gyventojų paėmę maisto produktus, drabužius, apavą paliekate jiems specialius pakvitavimus, kuriuos jiems įteiks operdarbuotojas.) (Šis skyrelis išbrauktas- red.).

Jums kategoriškai draudžiama vykdyti kokius nors karinius veiksmus, užpulti karinį partinį aktyvą, liaudies gynėjus ir t.t... turint galvoje, kad jūs einate turėdami "štabo užduotis užmegzti ryšius".

Jūsų veiksmai, netikėtai susitikus su gaujomis.

Reido metu Jums gali tekti susitikti su judančia Jums nežinoma banditų, grupe. Tokiu atveju Jūs papasakojate jiems panašią legendą, kaip ir ryšininkams, stengdamiesi susitarti apie susitikimus su gauja per ryšininkus, kuriuos jie Jums nurodys. Jei susitiksite su pavieniais banditais arba nedidelėmis band, grupėmis. Jūs juos sunaikinate, lavonus užkasate ir tuoj pat apie tai pranešate majorui drg.Sokolovui.

Jeigu Jus banditai apšaudys, pradėkite mūšį, stengdamiesi juos likviduoti.

Žmonėms ir ryšininkams, su kuriais turėsite ryšį po mūšio, paaiškinkite, kad šaudėtės su “savais”, kuriuos palaikėte liaudies gynėjais.

Jūsų elgesys sutikus kariuomenę arba liaudies gynėjus

Atsitiktinai sutikę kariuomenę arba liaudies gynėjų grupę, jokiu būdu į mūšį nestoti ir stengtis nepastebėtiems atsitraukti į mišką.

Jūsų ryšys su mumis

Jums ir Jūsų grupės smogikams nereikia užmiršti, kad priedangos grupė, kurioje bus majoras drg. Sokolovas, visą jūsų grupės veikimo laiką bus netoli jūsų, prie plento, kur eina ryšių linija apsimesdami, kad remontuoja šią liniją. Esant skubiam reikalui užmegzti ryšių su priedangos grupe, pasiunčiate savo ryšininką į nurodytą plentą ir jis, eidamas jūsų grupės maršruto kryptimi, susitiks su operdarbuotoju.

Tokio ryšio, siekiant išvengti rekonspiracijos, reikia griebtis tik išskirtinais atvejais.

Be šio ryšio, nuolatiniai ryšio punktai su jumis bus: miškas šalia Preočkos(?) kaimo [7816], į kuri Jūs naktį atsiusite savo ryšininką arba atvyksite pats po to, kai organizuosite pirmą ryšio punktą. Kitas punktas bus miškas šalia Glazaniškio kaimo [9034]. į kurį jūs taip pat atsiusite ryšininką arba naktį atvyksite pats, kai baigsite jums pavestą darbą.

Per savo ryšininkus Jūs informuojate drg. Sokolov'ą pranešimais, rašytais tik lietuviškai Kauno LLA štabo vardu, pasirašydamas Liepsna.

Jei Jums bus reikalinga ginkluota pagalba, jūs iškviečiate ją tokiais signalais: serija raudonų raketų į viršų. Priartėjus pagalbai, jums bus atsakyta serija mėlynų raketų, po kurių jūs signalu- serija žalių raketų nurodote priešininko kryptį (pakankamas kiekis raketų ir raketinė jūsų grupei bus išduota). Šiuos nurodymus vykdyti nenukrypstamai, laikytis griežtos konspiracijos.

Liet. SSR MGB 2 "N" Valdybos 1 skyriaus viršininkas papulk. Vasiljevas 2 "N" Valdybos viršininko pavad papulkininkis Počkaj Užduotį supratau:    (Šarūnas)

/Bu v. LTSR VSKA. F.3. Ap.31. B.6. L.79-83. (Originalas- rusų k.)/

3. Vyr. Itn. Sokolovo pažyma apie smogikų ekipiruotę.

Pažyma apie smogikų apginklavimą ir aprangą

SG apginkluojama: RK- vienas, desantinis kulkosvaidis- vienas; vokiški automatai- du: PPS- vienas: SV šautuvas- vienas; vokiškas šautuvas- vienas; be to. visi smogikai turės pistoletus ir revolverius, po dvi granatas, vieną raketinę.

Apranga. Maskuotės tikslais smogikai aprengiami banditų apranga o Romuvos štabo atstovas ir Karalgirio rinktinės kuopos vadas aprengiamas smetoninės kariuomenės karininkų uniforma su kryžiais ir medaliais. Kariams išduodami antrankoviniai ir kiti ženklai. SG priedangos smogikai aprengiami tarybinės armijos kareivių uniforma su ryšininkų ženklais. Su savimi turi lipimo įtaisus, telefono ragelį, telefono laidus. Apsiginklavę: RK- vienas. SV-dvi, PPS automatas- vienas, pistoletai ir granatos

Liet SSR MGB 2"N” Valdybos 1 skyr.
3 poskyrio viršininkas vyr. įeit.
Sokolov'as

/Buv. LTSR VSKA F.3. Ap.31. B.6. L.84. (Originalas- rusų k.)/

Priedas Nr.l

Priedangos ir ryšio su SG grupės asmenų sarašas

Slapyvardis

Kokį vaidmenį vaidina

Charakteristika

Kruk

(M.Źaba)

ryšių kariuomenės kareivis (ryšininkas)

buvęs banditas. Kurenio-Bistroko žandarmerijos komendantas. UPA pietų grupė

Jūnak

(V.Lapušniak)

toks pat

buvęs banditas, ryšininkas tarp Neoblios ir Rybako kušų(?)

Aidas

toks pat. palaikęs ryši tarp SG tr operdarbuotojų

buvęs banditas, ryšininkas tarp Žaibo Ir Povilo Lukšio apygardų (?)

Pastaba: Priedangos grupėje, be išvardytų smogikų, bus 2 “N" Valdybos 1 skyr. 3 posk. virš. pavaduotojas majoras drg. Sokolovas, vairuotojas Butkus.

Priedas Nr.2

Spec. grupės asmeninės sudėties sąrašas

 

Kokį vaidmenį vaidina ir slapyvardis

Charakteristika

Šarūnas

/Aloyzas

Dalbokas/

Romuvos štabo atstovas, slapyvardžiu Liepsna

buvęs vokiečių parašiutininkas, agit. ir propog. skyr. viršininkas Povilo Lukšio rinktinėje, jis ir raj. viršininkas.

Gužutis

Karalgirio rinktinės kuopos vadas slapyv. Perkūnas

Šiaulių apsk. MOB skyr. vyr. oper. įgaliotinis- jaun. leiten drg. Urbutis.

Turbinas

Karalgirio rinkt, karys, slapyv. Kurmis

išsišifravęs vidaus agentas, Šiaulių apsk. MGB skyr. vertėjas.

Šalyj

(A.Šaltis)

Karalgirio rinkt, kulkosvaidininkas, slapyv. Šalna

Zarasų apskr. MGB poskyr. naikintojų bataljono karys.

Biržaec

Karalgirio rinkt karys, slapyv. Verpetas

buvęs Juozapaičio gaujos banditas, išsišifravęs vidaus agentas.

Tauras (M. Novikas)

toks pat. slapyv. Puriena

legalizavęsis banditas iš Plieno gaujos.

Šamas

toks pat. slapyv. Vilkas

buvęs banditas. Tomkaus gaujos skyr. vadas.

Karas

toks pat, slapyv. Žuvis

buvęs banditas, iš Kasperavičiaus gaujos.

4. Dokumentų, naudojamų specgrupių veikloje, pavyzdys.

RA    Visiškai slaptai
Nr...__
1947.11.15
Būstinė

LIETUVOS LAISVĖS ARMIJAI VANAGAI ROMUVOS (K)
APYGARDAI

Įsakymas Nr.4

Rikiuotės sritis

§1

Pavestas VLIK (Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto), aš. pulk. VĖTRA, pagal VLIK įsakymą (v. slaptas, n r 34 (148) iš 1947.111.7). sudarau Romuvos (Kauno) Apygardos Štabą, žemiau paskelbto sąstato: Pamatas: VLIK įsakymas nr.34(148) v.slaptas.

§2

Savo. t.y. apygardos vado. pavaduotoju skiriu kpt AUKSĮ. kartu einant apygardos štabo viršininko pareigas.

Pamatas: VLIK įsakymas nr.34(148) v.slaptas.

§3

Organizacinio, bei tiekimo skyriaus viršininku skiriu ltn. KLEVĄ. Pamatas: VLIK įsakymas nr.34(148) v.slaptas.

§4

Žvalgybos skyriaus viršininku skiriu kpt GENĮ.

Pamatas: VLIK įsakymas nr.34 (148) v.slaptas.

§5

Spaudos ir propogandos skyriaus viršininku skiriu ltn. JAUNĮ. Pamatas: VLIK įsakymas nr.34(148) v.slaptas.

§6

Apygardos ribose veikiančios Rinktinės:

1)    TAUTOS,

2)    KARALGIRIO,

3)    PRANO EIMUČIO

nedelsiant turi pristatyti savo štabų sudėties ir visas kitas reikalingas žinias.

§7

Apygardos ribose veikiančius pavienius būrius ir grupes nedelsiant įjungti į Apygardos sudėtį- atatinkamon Rinktinėn

§8

Romuvos (K) apygardoje galioja VANAGŲ DRAUSMĖS NUOSTATAI (iš 1944m.) ir įsakymas Vyr. LLA Vanagai Štabo. v. slaptas-operatyvinis. Nr.4 iš 1944m. gruodžio mėn., pagal kuriuos laikinai apygarda tvarko savo gyvenimą.

Pamatas: VLIK isak. 34,048) iš 1947.III.7. Vyr. LLA Vanagai Štabo įsak. slapt.-op. Nr.4 iš 1944.XII.

Vanagu Drausmės Nuostatai (1944)

§9

Šis įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

/pas./ pulk. VĖTRA
Apygardos Vadas 
/pas./ kpt. AUKSYS 
Apygardos Št. Virš.

/Buv. LTSR VSKA. F.3. Ap.31. B.6. L.88-89./