BAŽNYČIA, „KRONIKA“ IR KGB VORATINKLIS

Knygoje, remiantis buvusio KGB archyvo dokumentais ir Kronikos bendradarbių atsiminimais, atskleidžiama daug faktų apie sunkią Lietuvos Katalikų Bažnyčios būklę sovietų priespaudos metais ir pasipriešinimą kompartijos bei sovietinio saugumo komiteto persekiojimui. Aprašomas katalikiškas opozicinis sąjūdis - įvairių protesto akcijų rengimas ir pogrindinės spaudos leidimas, ypač sunkus ir rizikingas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika organizatorių ir platintojų darbas Lietuvoje ir užsienyje, svariai prisidėjęs prie tautos išsivadavimo iš komunizmo.

 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos steigėjas ir redaktorius kun. Sigitas Tamkevičius SJ  tremtyje Tomsko srityje, Krivošeine.  1988 m.Vidas Spengla

BAŽNYČIA,
„KRONIKA“
IR
KGB VORATINKLIS

Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas

Knyga PDF  fotografinė kopija:   Internete: 

KATALIKŲ AKADEMIJA Vilnius 2001

UDK 27(474.5)(091) Kr 343

Pirmasis leidimas:
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 11 tomas. Kaunas, 1997

I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla 

Redagavo
    Loreta Teresė Paulavičiūtė, MICP

Recenzavo
    habil, dr. prof. Antanas Tyla
   VU doktorantas Arūnas Streikus

ISBN 9986-592-31-3

© Pirmasis leidimas, 1997
© Algimantas Žilinskas, 2001 
© Fondas „Bažnyčios kronika“, 2001

PRATARMĖ

Prieš trisdešimt metų, tamsią „brandaus socializmo“ naktį vienminčių būrelyje gimė mintis leisti pogrindžio leidinį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Dievas laimino jo leidimą iki Atgimimo dienų, kai Gedimino kalne suplevėsavo Trispalvė, o tikintieji Vilniaus Katedroje galėjo klausytis ne eilinio koncerto, bet dėkoti Dievui už atgautą laisvę.

Šios knygos autorius Vidas Spengla atliko didelį darbą, tyrinėdamas KGB archyvus, rinkdamas dokumentus ir gyvų liudytojų atsiminimus apie sunkų Bažnyčios ir Tėvynės laikotarpį, kai apie laisvę galėjome tik sapnuoti. Visi, kurie skaitysime ši rinkinį, pajusime dėkingumą už kruopštų ir sąžiningą darbą.

Šis dokumentų, faktų ir atsiminimų rinkinys pasakoja tai, kas Bažnyčios persekiojimo metu nebuvo užfiksuota LKB Kronikoje. Tų dienų dalyviai žinojo, kokia yra galinga kompartijos ir KGB prievartos mašina. Tai buvo biblinis Galijotas, pasiryžęs sunaikinti Lietuvą ir Bažnyčią. Tie, kurie ryžosi išeiti į atvirą kovą su šiuo galijotu, buvo tokie apgailėtinai maži ir silpni kaip Dovydas, bet jie turėjo tikėjimą ir pasitikėjimą Apvaizda. Jie net nebuvo užsibrėžę tikslo nugalėti, tik paprasčiausiai jautė sąžinės raginimą ginti tiesą, tikėjimą ir Bažnyčią.

Persekiojimo laikotarpis buvo ir išbandymas, ir Dievo dovana. Išbandymas, nes kasdien reikėjo apsispręsti, ką priimti - tiesą ar melą; kuo būti - galingesniojo kolaborantu ar negalinčiojo apsiginti draugu; ką veikti - ramiai laukti, kai žudoma Bažnyčia, ar bent trupinėlį atsakomybės už jos ateitį užsidėti ir ant savo pečių. Persekiojimas buvo ir Dievo dovana, nes vertė mąstyti, ieškoti, branginti ir ginti tas vertybes, kurias labai lengva prarasti laisvės sąlygomis.

Ši knyga brangi tuo, kad atskleidžia daug faktų, kurie, atrodė, amžiams liks doro žmogaus akiai nepasiekiamuose KGB archyvuose. Žinoma, labai gaila, kad daug kas buvo sunaikinta ar išgabenta, todėl ir čia bus baltų dėmių persekiojimo ir pasipriešinimo istorijoje - apie vienus asmenis papasakota labai daug, o apie kitus - lygiai taip pat svarbius - brūkštelėta tik keliomis eilutėmis. Turbūt reikia, kad kas nors liktų ir Dievo teismui: tada bus sudėti visi taškai ir nebeliks nieko slapto, kas nebūtų atidengta.

Labai norėčiau, kad ši knyga skaitytojui ne tik papasakotų apie netolimą praeitį, bet ir pažadintų jo širdyje atsakomybę už šiandienos bei rytdienos Bažnyčią ir Lietuvą. Anuomet blogis buvo atviras, todėl lengviau buvo nuo jo nusigręžti ir su juo kovoti. Šiandien neretai demonas yra apsimetęs šviesos angelu ir daugelis nemato reikalo grumtis, kad laimėtų Tiesa ir Gėris. Taip pat meldžiu Dievą, kad šiame rinkinyje paminėti kolaboravimo ir tiesioginių išdavysčių faktai nepakurstytų skaitytojų širdyse priešiškumo tiems, kurie negailestingai buvo malami KGB girnų, bet kad paskatintų dėkoti Dievui, jog visa tai jau likę praeityje, ir melsti visiems dvasinio prisikėlimo malonės.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ


Kaunas,
2001 m. kovo 1 d.

AUTORIAUS ŽODIS

Greit sukaks 30 metų, kai buvo pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Ši knyga yra prieš ketvertą metų (1997) išleisto Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos XI tomo papildytas ir naujai suredaguotas leidimas.

Pogrindyje leista LKB Kronika lietuvių tautos 50-ties okupacijos metų istorijoje atliko didžiulį vaidmenį: ko gera, bene panašų į 1944-1953 metų ginkluotą pasipriešinimą. Kronikos leidyba Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje, jos platinimas daugelyje pasaulio šalių, joje spausdintų žinių transliavimas radijo bangomis Lietuvai ir pasauliui -sujungė šiapus ir anapus sovietinės geležinės uždangos gyvenusius lietuvius, kuriems žodžiai Dievas ir Tėvynė buvo šventi. Atskleisdama Lietuvos tikinčiųjų persekiojimus Sovietų Sąjungoje, ji įsiliejo į visos žmonijos kovą dėl žmogaus teisių ir laisvių. Šia kova ji, kaip niekas kitas, išgarsino mažos, bet okupantų nepalaužtos Lietuvos vardą: ja stebėjosi, žavėjosi, iš jos sėmėsi stiprybės kiti kovotojai. Čia, Lietuvoje, ji drąsino kovojančią Bažnyčią, drausmino baugščiuosius ir kolaboruojančiuosius, skatino ištvermei Bažnyčios hierarchus. Už jos leidybą vieni po kitų į gulagus1 ėjo jos leidėjai, tardytojams ir teisėjams pareikšdami, kad iš katorgos grįžę jie tęs savo darbą. Ir tęsdavo. Ir vėl eidavo į gulagus, tvirtindami, kad jie vykdė tik savo pareigą.

Šie žmonės šiandien kuklūs: nesididžiuoja ir negarsina savo darbų. Vienas kitas jos leidėjų parašė trumpus atsiminimus. O laikas bėga, ir istorijos liudytojai pamažu palieka žemę, nusineša į Amžinybę daug neatskleistų puslapių. Nusineša negrįžtamai, nes, dirbdami totalinio KGB sekimo ir persekiojimo sąlygomis, apie daug ką žinojo tik jie. Be to, laikas graužia ne tik žmones, bet ir popierius: archyvuose gali sudūlėti net ir ta šykšti medžiaga, kurios nesuskubo išvežti ar sunaikinti okupantai.

Visa tai turėdamas mintyje, suskatau surinkti į vieną vietą periodikoje išbarstytus ar neparašytus gyvųjų liudytojų atsiminimus. Kiek leido spėkos ir laikas, pavarčiau archyvinę medžiagą, kurioje atsiskleidžia tamsiųjų jėgų kova prieš Kroniką. Visa tai ir pateikiu šioje knygoje. Tebus tai žingsnis į jos ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios pastarųjų penkiasdešimties (1940-1990) metų maldos, aukos ir kančios tyrinėjimą.

Atsižvelgdamas į recenzentų pastabas, pakeičiau kai kurių skyrių struktūrą. Knyga suskirstyta į keturias dalis: I, II ir III parašyta remiantis KGB2 archyvų dokumentika, IV - atsiminimai. Kadangi Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika gynė ne tik tikinčiųjų teises, todėl ir čia aptariamas jos įnašas kovoje ne tik dėl Bažnyčios, bet ir dėl Tautos gyvasties bei laisvės.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie žodžiu, darbu ir lėšomis parėmė, kad ši knyga išvystų dienos šviesą: tai Jo Ekscelencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Jonas Boruta SJ, seserys Gerarda Elena Šuliauskaitė SJE ir Loreta Teresė Paulavičiūtė MICP, kunigas Robertas Grigas, visi atsiminimų autoriai ir daug kitų talkininkų. Atskirai paminėtina ses. L. T. Paulavičiūtė MICP, šio leidinio sumanytoja ir iniciatorė. Negalios prikaustyta prie lovos per 5 metus ji parengė ir išleido 24 knygas. Ši, 25-oji, buvo paskutinė: jos pradėta, bet nebaigta - Viešpats pasišaukė pas save...

Dėkoju tiems Kronikos leidėjams, kurie išreiškė pasitikėjimą ir leido liestis prie dokumentų, bylojančių vienų ištikimybę Dievui ir Tėvynei, kitų - silpnumą, išdavystes, melą, klastą ir smurtą.

Ne visi mes buvome prie Kronikos lopšio, ne visi su ja. Norėčiau būti buvęs... Tebus ši knyga bent maža dalelė grąžintinos skolos.

Vidas Spengla

Vilnius,
2001 m. kovo 19 d.

1Gulag

(rus. Glavnoje upravlenije lageret)- Vyriausioji lagerių (kolonijų) valdyba.
2 KGB (rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti)- Valstybės saugumo komitetas.

 

 

Spengla, Vidas

Kr343 Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis. II pataisytas ir papildytas leidimas (I leid.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 11 tomas)/ I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla. Pratarmė, p. 5-6, arkivysk. Sigito Tamkevičiaus. - Vilnius: „Katalikų akademijos“ 1-kla. 2001. - 520 p., iliustr.

ISBN 9986-592-31-3

Knygoje, remiantis buvusio KGB archyvo dokumentais ir Kronikos bendradarbių atsiminimais, atskleidžiama daug faktų apie sunkią Lietuvos Katalikų Bažnyčios būklę sovietų priespaudos metais ir pasipriešinimą kompartijos bei sovietinio saugumo komiteto persekiojimui. Aprašomas katalikiškas opozicinis sąjūdis - įvairių protesto akcijų rengimas ir pogrindinės spaudos leidimas, ypač sunkus ir rizikingas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika organizatorių ir platintojų darbas Lietuvoje ir užsienyje, svariai prisidėjęs prie tautos išsivadavimo iš komunizmo.

UDK 27(474.5)(091) Kr343

I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla

Nuotraukos iš buvusio KGB ir asmeninių archyvų

Redagavo Loreta Teresė Paulavičiūtė, MICP

Kalbos redaktorė ir korektorė Liuda Sidarienė 

Maketavo Giedrius Kubilius

Viršelio dailininkė Audronė Martinaitytė

SL 1902 Užsakymas 405

„Katalikų akademijos“ leidykla, A. Jakšto 9, Vilnius Spaudė UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“,

Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys

Jeigu mes turime šiandien Lietuvą, tai turime būti dėkingi tūkstančiams kuklių lietuvių katalikų, kurie sunkiausiomis sąlygomis nenustojo vilties, meldėsi ir dirbo, kad ne tik Bažnyčia, bet ir Lietuva būtų gyva.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius


ISBN 9986-592-31 -3