Iliustruotasis KARYS

Penkios vėliavos, dalyvavusios Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime New Yorke. Iš kairės: Lithuanian Memorial Post Legion vėliava, JAV valstybinė vėliava, Amerikos Lietuvių Legiono Dariaus ir Girėno Posto vėliava, vėl JAV valst. vėliava ir Lietuvos valstybinė vėliava. Vėliavų tarpe gen. P. Plechavičius, o jų priekyje Am. Liet. Legiono Dariaus ir Girėno Posto New Yorko kuopos vadas savanoris Petras Mikalauskas. Vėliavoms asistuoja legionieriai.

Dalis Kariuomenes šventes rengėjų su gen. P. Plechavičiumi, šalia jo sėdi Bendrojo Rengimo Komiteto pirmininkas J. Ginkus. Stovi iš dešinės j kairę: Lithuanian Memorial Posto vadas Alexis Vasiliauskas, “Ramovės” New Yorko skyriaus pirmininkas pik. Iz. Kriaunaitis, Rengimo Komiteto narys A. Jurgėla, vienas iš parengimo tvarkytojų S. Kontrimas ir Amerikos Balso redaktorius P. Labanauskas.

Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime New Yorke Garbės Prezidiumas gen. Povilo Plechavičiaus pagerbimo bei žymenio įteikimo metu. Pagerbimo aktą skaito Amerikos Lietuvių Legiono vadas kpt. P. Jurgėla. Iš dešinės į kairę matome: 1) adv. A. Olis, Čikagos sanitarijos departamento viršininkas, 2) Vyčio Kryžiaus kavalierius kpt. Jurgis Kiaunė, 3) prelatas J. Balkūnas, Amerikos List. Bendr. pirmininkas, 4) Vyčio Kryžiaus kavalierius, buvęs gusarų pulko vadas pik. Iz. Kriaunaitis, 5) ponia Papeliučkienė, velionies generolo Papeliučkos našlė, atstovavusi Lietuvos karių šeimų moterų Birutiečių sąjungą, 6) Gen. P. Plechavičius, 7) Generalis Konsulas pik. J. Budrys, pirmasis Klaipėdos Krašto gubernatorius, 8) ponia Tercijonienė, atstovavusi Lietuvos šaules moteris, 9) žinomas veikėjas J. Ginkus, JAV civilinis mėlynasis brigados generolas, 10) toliau matosi kpt. V. Alksninis, buv. šaulių Rinktinės vadas, atstovavo Lietuvos šaulių Sąjungą, ir daugelis kitų.

Paveiksle iš kairės į dešinę matome: Kariuomenės sukakties New Yorke rengimo komisijos pirminniką J. Kiaunę, Amerikos Balso liet. skyriaus viršininką adv. K. Jurgėlą, gen. P. Plechavičių, šventės rengimo komiteto narį V. Alksninį, Amerikos Lietuvių Legiono vadą kpt. P. Jurgėlą ir vietos “Ramovės” pirmininką Iz. Kriaunaitį.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNO redaktorius ats. Itn. A. Simutis, vienas iš Studentų Ats. Karininkų Korporacijos “Ramovė” steigėjų ir l-sis vicepirmininkas, dabartinis vicekonsulas New Yorke, savo artimųjų tarpe, šalia jo sėdi Generalinis Konsulas New Yorke J. Budrys ir Lithuanian Chamber of Commerce, Inc. pirmininkas X. Strumskis. Iš kairės į dešinę stovi: Lietuviškojo Amerikos Balso viršininkas K. Jurgėlą, prof. Čiurlys, P. L. žinyno redaktoriaus uošvis, “Kario” redaktorius D. Penikas, P. L. žinyno spaudos darbą įvykdęs J. Kapočius, Pranciškonų spaustuvės direktorius Tėvas Prnaciškus Giedgaudas, “Tėvynės” redaktorius Vasil, Tėvas Modestas Stepaitis ir “Darbininko” ir “Ateities” redaktorius P. Jurkus.