KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

Korėjoje reikės ilgiau likti

Nežiūrint prieš rinkimus duotųjų daugelio pažadų, grynai dėl ekonominių sumetimų kariai iš Korėjos ne taip greitai grįš, kaip buvo galvota. Pagal taškų sistemą, kad išvyktų iš Korėjos, reikėjo 38 taškų, o dabar reikėsią turėti 40 taškų. Armija dėl sumažintų sumų neturinti pakankamai vyrų, kad pakeistų atlikusius savo pareigą kovos lauke.

Smūgis laivyno pėstijai?

Marinų korpo karininkai reiškia susirūpinimą Eisenhowerio laimėjimu. Ike, dar būdamas Vyr. štabo viršininkas, įspėdinėjo, kad valstybei nereikia dviejų žemyno kariuomenių. Jo nuomone, marinai tegalėtų būti palikti kaip maži į pakrantes išsikėlimo vienetai ir kaip ant karinių laivų esanti karo policija.

Išsikėlimo valtys iš plastikos

Bremerton laivų statyklose, Washington valst., yra statomi nauji maži iš plastikos gaminti išsikėlimo laivai. Pastebima, kad šie laivai yra nepaprastai stiprūs; o juos taip lengva sutaisyti, lyg prakirstą auto kamerą. Jų pagaminimas esąs žymiai pigesnis, negu tokio pat tipo metalinių ar medinių valčių.

Milžiniškas sunkvežimis

JAV Armija jau turinti naują amfibiniams tikslams skiriamą sunkvežimį, vadinamą “barc”, su 10 metrų aukščio ratais. Jis gali pavežti 60 to krovinių iš laivo į krantą, kai nesama tinkamų laivams sustoti krantinių.

Galimi svarbūs pakitimai gynybos ministerijoje

Eisenhowerio karinių studijų grupė nagrinės iš esmės dabartinę Gynybos Ministerijos struktūrą, atsižvelgdama į atominio ginklo panaudojimo galimybes. Todėl laukiama, kad taupumo sumetimais bus “karpomi” kai kuriose srityse išpūsti etatai ir siūloma pertvarkyti visą organizaciją.

Keista torpeda

Naujoji torpeda NAVY, pati ieškanti taikinį tuoj po šūvio, prieš nukrypdama į taikinį padaro 360º apskritimą. Kai torpeda sukasi, pradeda veikti jos specialūs į taikinį vedą įrankiai.

Kiniečių artilerija tobulėja

Greičiausia dėl kovose įgyto patyrimo ir dėl sovietų artilerijos mokytojų sugebėjimų kiniečių artileristai visiškai prilygsta savo mokytojams ir taiko tiksliai ir skaudžiai.

Jų didieji pabūklai yra saugojami 5 mtr. storumo iš akmens, žemių ir baslių pagamintų bunkerių, kurių negalį pramušti nei amerikiečių artilerijos sviediniai, nei normalios bombos.

JAV armija turėsianti savo aviaciją

JAV Armija (suprask: žemyno kariuomenė) pranešė, kad ji sukurianti savo atskirą aviacijos šaką, kuri susidėsianti iš apie 2.200 mašinų. Vyriausį vaidmenį čia vaidinsią helikopteriai. Dėl šitokio Armijos išplėtimo Karo Aviacijos sąskaiton jau susitarta su Aviacijos vadovybe. Pastebėtina, kad Armija jau seniai stengėsi įsikurti savąjį “paramos iš oro” junginį, reikalingą pėstininkams remti. Tačiau taktinė ir visa kita aviacija ir toliau liekanti visiškoje Karo Aviacijos žinioje.

Prancūzų Indokinijos armijaskaičiuose

Neperseniai prieš Indo-Kinijos sukilėlius Prancūzijos pravestasis priešpuolis, vadinamas “Lorraine”, greičiausia nedavė norimų vaisių; nepavyko sunaikinti ar paimti nelaisvėn priešo gyvosios jėgos.

Sukilėlių eilėse šiuo metu priskaitoma 320.000 vyrų taip paskirstytų:    6 reguliarios divizijos —

70.000    karių; atskiruose pulkuose batalijonuose veikia 50.000 vyrų;

200.000    kovotojų yra nereguliariuose partizanų daliniuose.

Prieš šias jėgas prancūzai turi pastatę:    50.000 prancūzų, 60.000

šiaurinės Afrikos kovotojų, 25.000 negrų iš savo Afrikos kolonijų,

16.000    iš Svetimšalių Legijono, kurio 40% sudaro vokiečių kilmės vyrai, ir 80.000 vietnamiečių.

Samprotaujama, kad šios prancūzų jėgos negalinčios pačios vienos sumušti sukilėlių kariuomenės, nuolatos gaunančios paramą iš Kinijos.

SOVIETAI PASIRUOŠĘ

Britų strategai esą įsitikinę turį rimtų duomenų tvirtinti, jog Rusija jau baigusi savo karinius pasirengimus apsiginti nuo Vakarų puolimo. Tikima, kad Sovietai dabar nukreipę visą savo dėmesį sustiprinti radaro ir kitus gynybos įrengimus Tol. Rytuose.

ŽVILGSNIS ATEITIN

—    Lėktuvai iš stiklo. Northrop Aircraft atlieka bandymus su iš stiklinės medžiagos gamintais lėktuvais, kurie būtų nepaprastai atsparūs bet kokiam karščiui, dėl vis augančio lėktuvų greičio.

—    Sprausminis sunkvežimis. Boeing Airplane Co. jau pagamino naują 10 to sunkvežimį, varomą sprausminio variklio principu.

—    Nauji vaistai. Medicinos skyrius, kuris domisi senu amžiumi ir iš to išplaukiančiomis ligomis, pagamino taip angliškai vadinamą geriatricproduetą, t. y. tokius vaistus, kurie kovos su pasenėjimo ligomis, kaip arterijų sukalkėjimu. Žinovų nuomone, ateityje šie vaistai konkuruos su antibiotikų grupės vaistais.

KARINĖS ĮVAIRENYBĖS

Etiketo vadovėlis kareiviams

Italijos Vyriausias Štabas netrukus išleidžia savo armijos vyrams privalomąjį skaityti ir tai, kas ten pasakyta, taikyti gyvenime 118 psl. gražaus elgesio vadovėlį. Tikimasi, kad italas kovotojas bus mandagiausias kareivis visame pasaulyje.

Štai keletas patarimų: “nerašyk ant sienų, nespjauk ant stalo paragautą per karštą valgį, negrok armonika, kai kiti išvargę stengiasi užmigti”. Apie moteris ten taip pasakyta: “moteris nėra nė kiek žemesnis padaras už vyrą, tik ji yra skirtingos sudėties”.

Žiūrėk savo orumo!

Armijos vadovybė nepatenkinta dėl girdų, kad kai kurie karininkai, stengdamiesi sukelti didesnes pinigų sumas labdarybės tikslams, atnešą eiliniams kareiviams pusryčius į lovas, išleido šį potvarkį, draudžiantį karininkui atlikti šiuos veiksmus kad ir labdaros tikslams: “Karininkai neprivalo leisti, kad juos su drabužiais eiliniai įstumtų į maudymosi baseiną,... kad karininkai voniose praustų eilinius..., kad karininkai nosimi stumtų gatvėje žemės riešutą (peanut) ..., kad karininkai leistųsi apmėtomi pyragaičiais...” Armijos vadovybė pareiškė, kad “nežiūrint bet kokių tikslų, toks elgesys parodąs išimtinai prastą skonį”.