Margieji laiškeliai kariui

SVEIKINA KARĮ

Lapkričio 23-sios — Lietuvos Kariuomenės įsikūrimo sukaktuvių proga mielam tremtiniui KARIUI siunčiu mažą 8 dol. auką ir nuoširdžiai linkiu, kad jis nesukluptų lietuvybės sargyboje, kaip dažnai atsitinka su mumis. Trokštu, kad jis nesustodamas lankytų mus, išblaškytus po visus pasaulio kampus ir stiprintų lietuvišku žodžiu ir lietuviška dvasia, kol sugrįšim į savo mielą Lietuvą, kad ir su gerokai jau pražilusiais plaukais.

Bronius Usas Chicago, 1952. XI. 12.

Mielas KARY,

Siunčiu Tau prenumeratos 4-rių dolerių čekį už 1952 metus. Prašau ir toliau mane lankyti šiuo adresu: Sr. Ing. VLADAS VENCKUS, Avė Alayon 6 oeste Maracay, E-do Aragua, VENEZUELA. — S. A.

Gerb. Kario leidėjams - redaktoriams ir mieliems skaitytojams bei rėmėjams linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1953 METŲ!

Su tikra pagarba ir geriausiais linkėjimais

Jūsų

Ing. Vladas Venckus

Red. pastaba. Ponui inž. Vl. Venckui nuoširdžiai dėkojame, kad jis surado būdą atsiteisti. Kartu jį prašome padėti ir kitiems Venezueloje esantiems KARIO prenumeratoriams atsilyginti. Jam ir kitiems venezueliečiams mūsų geriausi linkėijmai švenčių proga.

Mielas Kary,

Paskaitęs Jūsų kvietimą praeitame numeryje, skubu atlikti savo pareigą, pasiųsdamas 5 (penkių) dol. Money Order. Tie pinigai pasiskirsto: 4 doleriai už prenumeratos pratęsimą 1953 metams ir 1 dol. kaipo auka. “Karį” prašau man siuntinėti senu adresu.

Mielam “Kariui” linkiu linksmų švenčių ir sėkmingų 1953 metų.

Jūsų

St. Virpša

Chicago,1952. XII. 6.

Red. pastaba. St. Virpša yra vienas iš pirmųjų, atsiliepęs į mūsų paskelbtą prenumeratos vajų 1953 metams. Kviečiame visus nedelsti, nes tik su talka galime pasiekti to, kad KARIO egzistencija būtų galutinai užtikrinta. Senieji prenumeratoriai verbuokite ir naujus skaitytojus. Kalėdų švenčių proga kaip dovaną užprenumeruokite KARĮ savo artimiesiems.

DR. V. AVIŽONIS,

90 E. 60th St., New York City Sveikina visus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

—o—

KAZYS ir ALVINA BUIVYDAI, Alliance Crystal Coctail Bar,

80 St. Marks Place, New Yorke Sveikina savo pažįstamus ir lankytojus KALĖDŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

ANTANAS VIKRIKAS, Mėsos Krautuvė,

125 Grand St., Brooklyn, N. Y. Sveikina savo pažįstamus ir kostumerius KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

Vienas asmuo iš Europos paieško maj. J. MAŠIOTO ir kap. V. STANAIČIO.

Jie prašomi atsiliepti: ATSPINDŽIAI, 1512 S. Komensky, Chicago 23, Ill.

KARYS UŽBAIGIA METUS

Su šiuo numeriu KARYS užbaigia metus, šiais metais išėjo devyni žurnalo numeriai, kurių komplektas, įskaitant viršelius, sudaro 232 puslapius. Jei tuos puslapius sulaužytume į knygos formatą, tai išeitų 464 puslapiai. Būtų gana didelio formato knyga, kuri pagal žinomas kainas kaštuotų nemažiau 5 dolerių. Vadinas, “Kario” prenumeratoriai, sumokėję metams 4 dolerius, nors šiais metais dėl ekonominių sunkumų trys žurnalo numeriai ir nepasirodė, nėra nuskriausti. Sekančiais metais “Karys” numato, įtraukdamas į savo darbą naujas jėgas, sutvirtėti, todėl seniesiems prenumeratoriams nėra jokio pagrindo delsti atnaujinti savo prenumeratą 1953 metams.

Ir šį kartą privalome konstatuoti, kad dar ne visi skaitytojai yra atsiteisę už 1952 m. Labai prašome atsiteisimą įvykdyti dar šiais metais, nes prieš metų pabaigą ir mes privalėsime galutinai suvesti savo sąskaitas su spaustuve.

Dėkingi esame rėmėjams - aukotojams, kurie kad ir mažomis sumomis stiprina KARĮ ne tik ekonomiškai, bet ir morališkai, nes tuo įrodo savo troškimą, kad “Karys” gyventų. Šį kartą aukotojų turime tokią eilę:

Br. Usas iš Chicagos $8.00

J. Bubelis iš Chicagos    2.00

P. Račiūnas iš Chicagos 2.00

St. Baniulis iš Chicagos 1.00 

J. Andrašiūnas iš Putnam,Conn. 1.00    

J. Balsiukevičius iš Easthampton. Mass   1.00

M. Gečiauskas iš Manchester,Conn  1.00

D. Budrys iš Hoboken, N. J.  1.00

P. Simanauskas iš Athol,Mass.    1.00

St. Virpša iš Chicagos    1.00

Aukotojams nuoširdžiausia mūsų padėka.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikina savo skaitytojus, bendradarbius ir bičiulius ir linki kuo geriausios sėkmės

Jūsų

KARYS

680 Bushwick Ave.,

Brooklyn 21, N. Y.