Karys 8 1952 m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 8 (1281)1952 M. LAPKRITIS-NOVEMBER  ĮSTEIGTAS 1919 M.

TURINYS

LIETUVOS KARIUOMENĖS MARŠAS

KAI ĖJOM VALANDĄ NERAMIĄ — SUTREMPTI BAUDŽIAVOS METUS

BENAMIŲ MALDA (Eil.)

Vardan kenčiančių brolių!

KARIAI BE GINKLŲ YRA BEJĖGIAI

DWIGHT D. EISENHOWERIS

RUSIŠKASIS BOLŠEVIZMAS IR LIETUVOS KARIUOMENĖ

LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS REIKALU

MES GYNĖME TĖVŲ ŽEMĘ

KAUTYNES LIEPIJŲ PAMIŠKĖJE

KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

Margieji laiškeliai kariui

Redaguoja: Dom. Perukas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 val. vakare.

 

Žurnalo fotografinė kopija PDF  

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by "KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 46 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.