Iliustruotasis KARYS

LIETUVOS KARIUOMENĖS PARADO STEBĖTOJAI 1920 M.

Lietuvos vyriausybė, augštieji dvasiškiai ir karinė vadovybė prie Įgulos bažnyčios Kaune 1920 metais priima kariuomenės paradą. Atvaizde tarp kitų matosi iš kairės į dešinę: 1) Gen. Letukas, 2) Valstybės prezidentas Antanas SMETONA, 3) Krašto apsaugos ministeris A. Merkys, 4) Užsienių reikalų ministeris Černackis, 5) Finansų ministeris M. Yčas, 6) Vyr. kariuomenės kapelionas V. Mironas, 7) Arkivyskupas J. Skvireckas ir kiti augštieji civilinėsbei karinės valdžios pareigūnai.

Lietuvos Karo Mokyklos l-ji karininkų laida su augštaisiais vyriausybės atstovais ir savo mokomuoju personalu bei vadovybe žaliojo Kalno ąžuolų pavėsyje 1919 metais. Priekyje sėdi iš kairės dešinę: 1) A. Merkys, 2) Karo Mokyklos viršininkas gen. Bykauskas, 3) Vyr. Krašto pajėgų viršininkas respublikos prezidentas Antanas SMETONA, 4) Gen.Bulota ir 5) Gen. Nastopka.

Lietuvos savanoriai fronte, pasiruošę išvyti priešą iš savos žemės.

Lietuvos laisves gynėjai savanoriai pulko štabo raštinėje 1919 metais. Dešinėje stovi karininkas Giedraitis, vėliaubuvęs ilgametis Vidaus Reikalų viceministeris.

Lietuvos laisvės kovų dalyviai invalidai Eigelis ir Šarmantas 1924 m. prie paminklo žuvusiems už laisvę.

Karo lauko ligoninė, pasitalpinusi ūkininko pirkioje, kur suteikiama pirmoji pagelba priešo sužeistiesiems laisvės kovų dalyviams-savanoriams. Pulko gydytojas V. Kanauka duoda nurodymus sanitarijos puskarininkiui, priimant ką tikiš fronto atgabentus sužeistuosius.

KAZYS DOBILAS    

BR. TVARKŪNAS    

JURGIS KIAUNĖ    

EIGELIS

Keturi Vyčio Kryžiaus kavalieriai, sudarantieji Nepriklausomybės Kovų Invalidų Sąjungos Valdybą. Sąjungos Pirmininku yra Br. Tvarkūnas, gyv. Philadelphijoje, 4316 N. Franklin St., Pa.