Karys 6 1952 m. Turinys, metrika

  T U R I N Y S

DIDVYRIŲ DVASIA STIPRINA MUS

1830-31 METAI

TU PADAINUOK MAN

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.

APIE TAUTĄ ŽUDIKĘ

APIE ORO KARĄ KORĖJOJE

Iliustruotasis KARYS

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

Karinės ir kitokios žinios

ARTIMIAUSIEJI SOVIETŲ TIKSLAI

Margieji laiškeliai kariui

ĮSPŪDŽIAI PAMAČIUS BOLŠEVIKUS

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 6 (1279)1952 M. RUGSĖJIS-SEPTEMBERĮSTEIGTAS 1919 M.

Redaguoja: Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Fotografinė žurnalo kopija: 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.