Karinės ir kitokios žinios

ŠARVAI IŠ NYLON MEDŽIAGOS

Ne tiek JAV I-sios divizijos kariai buvo drąsūs per paskutinius menesius Korėjoje, kiek jiems padėjo naujasis “kūno šarvas”. Ir komunistinių sviedinių skeveldros bei šautuvų kulipkos nebuvo taip pavojingos, kaip ankstybesniais mėnesiais. Net ir Marinų lėktuvų pilotai, vykdą prie fronto linijų pažemėje savo uždavinius, dėvį šias 7 svarų iš specialios medžiagos gamintas liemenes. Paskutiniu laiku šis marinų šarvas, ištobulintas NAVY Medicinos ir Operacijų Skyriaus, gavo aukštą įvertinimą: JAV armija savo vyrams Korėjoje užsakė 25,000 šarvinių liemenių.

Armija jau seniai bando ir bandys savąsias liemenes, suprojektuotas Armijos vadovybės. Esą šios liemenės jau išgelbėję 77 gyvybes, bet jų kaina yra 110.000, palyginus su marinų 45 doleriais, ir vienu svaru sunkesnė už marinų liemenę.

Aišku, kad liemenė negali apsaugoti nuo tiesioginių dideliu greičiu šaudančių ginklų pataikymų ir yra pritaikyta apginti nuo skeveldrų, kurios karius dažnai sunkiai sužeidžia. štai ką apie naują šarvą sako Marinų Medicinos įstaiga:

1)    sulaiko apytikriai apie 65% visų tipų sviedinių, apie 75% skeveldrų ir apie 25% mažųjų ginklų ugnies kulipkas,

2)    sumažino kūno sužeidimus nuo 60-70% ir

3)    sumažino žaizdų gilumą nuo 25-35%.

Vienas karys, dėvįs šią liemenę, kad apsaugotų savo draugus, krito ant komunistų numestos granatos. Sprogimas jį išmetė į orą, jo liemenės išviršiniuose sluoksniuose prakirto 3 colių didumo skylę, sulankstė jo asmens skardinį numerį ir narsuolį apglušino iki sąmonės netekimo, bet nė kiek nesužeidė.

TECHNIKOS PAŽANGA

Naujausieji techniškieji patobulinimai sprausminiuose lėktuvuose sumažino startavimo įrankių svorį per paskutinius 6-rius metus iš 37 svarų į 7 svarus.

ne taip greitai protauja

Didžiai išgarsinti prieš keletą metų naujieji Armijos priešlėktuviniai pabūklai “Skysweeper—Dangaus valytojai” nepateisina į juos dėtųjų vilčių. Toks pabūklas su įmontuotomis jame “radaro smegenimis” kainuojąs $275,000.00 kiekvienas. Buvo galvojama, kad turėjęs atskirti priešo lėktuvą nuo savojo ir nešaudyti, kad ir nutaikytas, į savuosius. Visa nelaimė, jog jie negalį nutaikyti į 700 mylių greičiu skrendančius lėktuvus, o šaudo kaip į priešo, taip ir į savuosius lėktuvus.

REAKCIJOS LAIKAS

Orinės apsaugos vadovybė praneša, kad tautinės apsaugos lėktuvų kontrolės ir įspėjimo vadovybės smegenys pradėjo veikti po 47 minučių, kai š. m. balandžio mėn. Aliaskoje buvo pastebėtos nežinomos aukštai skrendančių lėktuvų paliekamos danguje juostos.

KAM tos rakietos?

Vokiečių Rakietų Tyrinėjimo D-jos veikla kelianti britams rūpestį. Neseniai prie Hespenbusch, šiaurės Vokietijoje, to draugijos pirmininkas Albert Pullenberg, padedamas vokiečių mokslininkų ir inžinierių, kurie dirbo prie V-l ir V-2 rakietų, išbandė naują tipą, kuriuo per valandą būsią galima permesti pašto siuntas iš Vokietijos į New Yorką

NAUJO LĖKTUVNEŠIO PRANAŠUMAS

Naujieji Karo Laivyno 60,000 tonų lėktuvnešiai turėsią 3 kartus daugiau talpumo lėktuvų degalams paimti, negu dabartiniai didžiausieji šios klasės laivai. Juose taip pat būsią gana vietos atominėms bomboms vežti.

PAIKOS PAGYROS

Maskva turi dangoraižį. Ir nebetkokį: dvidešimt septynių aukštų, su šaldymo aparatūra kambariuose ir su Stalino paveikslais ant sienų. Jame bus įkurdintos įstaigos. To bolševikinio stebuklo teikiamais malonumais džiaugsis ne liaudis, bet biurokratai.

Tas naujas, kaip skelbiama, socializmo laimėjimas, tačiau yra gryniausia kapitalizmo kopija. Jis panašus į 1913 metais New Yorke pastatytą Woolworth dangoraižį. Tik dvigubai žemesnis už pastarąjį ir ne toks puošnus.

To New Yorke esančio dangoraižio trisdešimtame aukšte, tarp kitko, randasi ir Amerikos Lietuvių Informacijos Centras.

Nusikopijavę jau prieš keturiasdešimt metų pastatytą New Yorke dangoraižį, bolševikai krykštauja, kaip vaikai, ir meluoja, kaip bolševikai. Maskvos “Literaturnaja Gazieta” postringauja šitaip: “Ne kiti, o tik Sovietų inžinieriai galėjo taip vykusiai išspręsti pamatų pastatymą tokios daugybės aukštų pastatui. Ne kiti, o tik Sovietų inžinieriai galėjo suliedinti tokius milžiniškus metalo rėmus”.

PADĖKIME BUVUSIAM KARIUI

Pagalbos prašo Algirdas Jusevičius, gim. 1923 m. Merkinėje. 1937-1940 metų bėgyje tarnavo D. L. K. Birutės pulke ir dirbo kaip mokinys-muzikantas. Lygiagrečiai mokėsi ir per “savišvietos” institutą išėjo 6-ių reform, gimnazijos klasių programą. Dabar gyvena Vokietijoje ir studijuoja Diepholzo muzikos mokykloje. Deja, nebeturėdamas pinigų, neįstengia studijų užbaigti ir laikyti reikalingus egzaminus. A. Jusevičiui reikalinga stipendija dviejų metų laikotarpiui, po 50 DM mėnesiui.

Galintieji jam padėti arba suorganizuoti pagalbą, prašomi rašyti: A. Jusevičius, Litauisches Lager, (23) Diepholz, Flugplatz, Germany.

DĖL ADRESŲ KEITIMO

KARIO skaitytojai yra pats judriausias bei aktyviausias elementas, todėl mums visiškai nėra nuostabu, kad toks palyginti didelis skaičius kas mėnesį pakeičia savo adresus. Blogiau yra tik su tais skaitytojais, kurie neskuba mums pranešti savo naujo adreso. Dėl to neuolumo, išsiųstas žurnalas senu adresu arba nepasiekia adresato arba yra grąžinamas. Abejais atvejais mums susidaro nenumatytos išlaidos: kai pakeliui žūva, vėliau atsiliepusiam skaitytojui privalome siųsti kitą egzempliorių, o kai grįžta — privalome jį išpirkti iš pašto. Jei tatai tik būtų vienas kitas atsitikimas, į tai galėtume nekreipti dėmesio, bet dabar gi tų atvejų per mėnesį pasitaiko dešimtimis, o per metus — šimtais. Ir taip jau būdami ekonominiuose sunkumuose, nuo šiol norime tas išlaidas perkelti tiesioginiams “kaltininkams”, būtent — savo adresų keitėjams.

Mieli skaitytojai, būkite malonūs nuo šiol kuo skubiausiai mus informuoti apie adreso pakeitimą, visada nurodant savo senąjį adresą. Keičiant adresą, kiekvienas prašomas atsiųsti 25c. smulkiais pašto ženklais susidarančioms adreso keitimo išlaidoms padengti.

Visokiais atvejais rašyti tik šiuo vienu adresu: KARYS, 680 Bush-wick Ave., Brooklyn 21, N. Y.