Karys 4 1952m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.— $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas:    680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.,    SpausdinamasTėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Turinys

ATAKOJE

SIAUBINGASIS BIRŽELIS

1830-31 METAI

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 METAIS

Įvairios žinios

SOVIETŲ PULKININKAS AMERIKOJE

Iliustruotasis KARYS

KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

Trys velniai

Margieji laiškeliai kariui

Fotografinė žurnalo kopija PDF:

THE WARRIOR

magazine for the veterane of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by "KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Nr. 4 (1277)1952 M. LIEPOS-JULY  ĮSTEIGTAS 1919 M.