KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

RUSAI DABAR BIJO KARO

Amerika labai griežtai reaguotų, jei tik Sovietai dar kartą, bandytų užblokuoti Berlyną. JAV armija reikalaus laisvo koridoriaus žeme ir tikrai siųs savo sunkvežimius ir karinius ešalonus. Tikima, kad dabar Rusija nenorinti karo ir del Berlyno nekilsiąs III-sis Pasaulinis Karas.

MARINAI LAIMĖJO

JAV ketvirtoji ginklų rūšis Marinai laimėjėo ilgai vestą kovą už svaresnį savo reikalų atstovavimą Jungtiniame štabe. Pagal Kongreso priimtąjį įstatymą J. Štabe dabar būsiąs ir Marinų atstovas. Kol kas jis būsiąs tik patariamuoju balsu.

ZONOS, ZONOS ...

Išilgai Bulgarijos Juodosios Jūros pakrantes sovietai įvedė 9-rių mylių karinę zoną. Į tą zoną įvažiuoti reikia spacialaus leidimo.

IŠEINA VANDENBERG’AS

Aviacijos Štabo V-kas gen. Hoyt Vandenberg’as šiuo metu sunkiai serga ir tikras dalykas, kad iš savo vietos turės atsistatydinti. Į jo vietą, greičiausia, būsiąs paskirtas jo pavaduotojas gen. Nathan Twining ar JAV Oro Jėgų V-kas Europoje gen. Lauris Norsted.

Į gen. Vandenbergo vietą tik todėl nepaskirs gen. Curtis LeMay, kad jis labai bloguose santykiuose su Navy ir Armija dėl savo teorijų apie strateginį bombardavimą. Le May idėjų nemėgsta ir NATO kraštai, kurie stovi už tai, kad jų teritorijas gintų stiprios žemyno jėgos.

VIRŠIJA JAV

Šiandien nepaslaptis, kad Korėjos fronte 4 MIG’ai yra prieš 1 JAV F-86 sprausminį naikintoją. Skaičiuojama, kad apie 900 MIG’ų yra prieš 220 JAV naikintojų.

MERGINOS NESTOJA ARMIJON

Armija bandanti surasti priežastį, kodėl merginos nestoja į JAV Armiją, nors praėjusiais metais propogandai buvę išleiscta daugiau $200.000.000. Į Armijos Merginų Korpą, trumpai vadinamą WAC, dabar kas mėnesį įstoja tik po 200 kandidačių, į Aviaciją — WAF po 400 savanorių.

MARŠALAS PAULUS VADOVAUJA

Lauktina, kad netrukus sovietų remiamos Rytų Vokietijos daliniai pasirodys gynybos lauke tarpe Rytų ir Vakarų Vokietijų, šiems rytų daliniams vadovauja buvęs nacių feldmaršalas Paulus, prie Stalingrado patekęs į rusų nelaisvę.

NAUJI MOKYTOJAI

Britų apmokytoji Egipto armija palaipsniui pereina iš angliškųjų į vokiškuosius mokymo ir kovos metodus. Šiuo metu egiptiečius moko apie 427 Wehrmachto karininkai. Kiekviename batalione yra po vieną instruktorių. Vokiečiai dalyvaują net vyriausiojo štabo posėdžiuose.

MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ REIKALU

Anksčiau kai kurie asmenys kreipėsi prašydami išduoti pamesto atestato dublikato nuorašą, patikrinti bylas, kodėl pažymėjimas neišduotas ir panašiais reikalais. Tiems asmenims, kiek tada sąlygos leido, buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga jau taip aptvarkyta, kad galima tuo reikalu kiekvienam padėti. Tad visi tie asmenys, kurie mokėsi Vokietijoje ir kuriuo nors būdu neteko išduoto pažymėjimo ar dėl emigracijos nesuspėjo atsiimti jam priklausomo dokumento (o tokių yra), gali kreiptis į Pasaulio Lietuvių Archyvą, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, Ill., U. S. A.

Kad būtų galima greičiau ir lengviau padėti, besikreipiantis turi nurodyti mokyklos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą, kurios klasės pažymėjimu suinteresuotas ir kuriais metais tą klasę baigė.    PLA Vadovybė

NAUJAS ADRESAS

Pranešame, kad naujas PLB Vokietijos Krašto Valdybos (angliškai — Lithuanian National Committee, vokiškai — Litauisches Zentralkomitee) adresas yra sekantis: Hegelstr. 6

(20a) HANNOVER — Kleefeld Western Germany.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba

NAUJAS PABĖGĖLIS IŠ TĖVYNĖS

Trim lietuviam žvejam važinėjant po Ameriką ir pasakojant savo pergyvenimus, tiek angliškoji, tiek lietuviškoji Amerikos spauda praneša ir apie naują žmogų, išvykusį iš Lietuvos praeitų metų rugsėjo mėnesį. Jo istorija ir išgyvenimai iškilo aikštėn, kai gelžkelių stoties keleivių pagalbos draugijos moteris pasiūlė jam pagalbą, radusi jį užmigusį vienoje didžiųjų Chicagos stočių laukiamajame.

Pabėgėlis iš Lietuvos dabar yra Lietuvos konsulo Chicagoje Dr. Petro Daužvardžio globoje, o jo atvykimo į Ameriką aplinkybes tiria Imigracijos įstaiga. Karolis Bobertas pabėgęs iš Gaižiūnų darbo stovyklos. Per Lenkiją ir Vokietiją pasiekęs vieną Olandijos uostų, jis planavo pasiekti Angliją. Tačiau laivas, kuriame jis pasislėpė, plaukė į Ameriką. Jį kelyje globojęs vienas jūrininkas, kuris atnešdavęs jam maisto. Iš laivo jam pasisekė išsprukti nakčia nepastebėtam. Padirbėjęs pas ūkininkus, jis pagaliau pasiekė Chicagą.

Karolis Bobertas, gimęs Karaliaučiuje 1915 metais, motinai vokieteiištekėjus už lietuvio, išaugo Lietuvoje, paliai Širvintus. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, jis buvo grąžintas į Lietuvą ir uždarytas į Gaižiūnų darbo stovyklą, kur buvę pustrečio tūkstančio vyrų kalinių. Atskira moterų stovykla esanti Rukloje.

Bobertas pasakoja, kad užsirašiusieji darbams į Rusiją gauną atostogų. Tokių atostogų metu jis ir pradėjęs kelionę... į vakarus.

ATOMINĖ ARTILERIJA

Teigiama, kad netrukus pradės šaudyti atominės artilerijos sviediniais. Šių sviedinių kevalai jau masiškai pradėti gaminti viename fabrike Čikagos srityje. Jų skersmuo apie 11 colių, o ilgis keliolika pėdų. Jie greit bus parengties pozicijose Korėjoj, bet nebus naudojami be atskiro prezidento sutikimo. Vadovaują kariai yra nuomonės, kad tik tuomet Korėjoje būsią panaudota atominė artilerija, jei grės katastrofa.

RADARO PAŽANGA

Radaro ekspertai yra paruošę sistemą, kurios pagelba radaro tinklo stotys "paima toli jūroje taikinį” ir jo nepaleidžia, ligi jis neatvyksta arti prie oro gynybos taškų. Stotys automatiškai viena kitai perduoda taikinį, lyg sutartinai estafetėje rungtyniaują bėgikai.

AR NE FANTAZIJA?

Karo Aviacija, atėjus reikalui, yra pasiruošusi perdirbti savo 2.000 pasenusių B-29 į bepiločius atomines bombas nešančius lėktuvus, jau pat pirmosiose karo dienose. Didieji bombonešiai galį būti lengvai nuvesti į taikinius.

NUSIBODO KORĖJOJE

Prancūzija ir kiti JT kraštai ieško progų išsinešdinti su savo daliniais iš Korėjos. Prancūzai tvirtina, kad jų daliniai labiau reikalingi Indokinijoje ir Tunise, negu Korėjoje. Kitiems jau labai įgrįso “taikos derybos”. Vienok Vašingtonas yra griežtai nusistatęs, kad visi sąjungininkai liktų su Amerika Korėjoje, kol bus pasiektas vienoks ar kitoks sprendimas.

SUSTIPRĖJO VIETNAMAS

Prieš metus Viet Nam’o tautinė armija siekė vos 5-is batalijonus vyrų, tuo tarpu šiandien vietnamiečiai turį apie 40 batalijonų karių, kurių pusei vadovauja prancūzų karininkai.

RUSIJOS JAUTRUMAS

Pentagono žinovai samprotauja, kad sovietai labiau susirūpinę JAV karinėmis bazėmis Š. Afrikoje ir rytiniame Viduržemyje, negu pasirengimais, vykdomais V. Europoje. Sovietai tikrai biją II-jo fronto, puolimo iš pietinio sparno, jeigu jie tik pultų Vakarus. NATO stiprėjimas Viduržemio srityje aiškiai grasina Kaukazo žibalo versmėms ir Rusiją paima į reples iš vakarų ir pietų.

LENGVA PAŽEISTI

Aukštieji JAV Karo Laivyno žinovai tvirtina, kad Amerikos Viduržemio Laivyną ištiktų panašus įvykis, kaip prie Pearl Harbour, jei rusai pasinaudotų japonų strategija. Šiuo metu Viduržemyje amerikiečiai turi vos 2 lėktuvnešius. Admiralitetas reikalauja, kad į tą sritį būtų atsiųsti dar bent du galingi lėktuvnešiai. Esą Eisenhower’is prašęs 8-nių lėktuvnešių Viduržemiui ir tiek pat Šiaurės Jūrai.

HELIKOPTERIO GADYNĖ

Trys laivyno helikopteriai, “Skraidantieji Mulai” HUP-2, neseniai perskrido per Amerikos kontinentą nuo Atlanto ligi Pacifiko, vairuojami vien automatinių pilotų. Su nutūpimais ir degalų papildymu ši kelionė užtruko 4-ias dienas.

TIK PROPAGANDA

Karo Aviacija, nors ir labai didžiuojasi savo naujaisiais supersprausminiais bombonešiais B-52 ir Convair B-60, prisipažįsta, kad kiekvieno jų ligi šiol tepagaminta vos po 2 mašinas ...

LĖKTUVAI SKAIČIUOSE

JAV Karo Aviacija kas mėnesį gaunanti po 650—700 naujų karinių lėktuvų. Į šį skaičių įeina sprausminiai naikintojai, bombonešiai, transporto lėktuvai ir helikopteriai. Iš antros pusės tikima, kad sovietai kas mėnesį iš savo įmonių išleidžia po 500 vien tik MIG-15 naikintojų.

VAIRUOJAMŲ SVIEDINIŲ BAZĖ

Šiuo metu galima pranešti, kad nauja slapta vairuojamų sviedinių bazė yra statoma netoli slaptojo ryšių centro prie Fort Ritchie, Md. Būdama ves 70 mylių nuo Vašingtono, ji įeina į grandinę bazių, kurios numatytos Rytų pakrantėms ginti.

NAMŲ GYNYBA

Ateinantį sausio mėnesį Las Vegas dykumose, susitarus su Civilinės Gynybos Administracija, bus bandoma atominės bombos veikimas į standartinius amerikiečių gyvenamuosius namus ir įstaigų pastatus.

GINKLAI IŠ UŽJŪRIŲ

Amerikos Armijos Ginklavimosi Valdyba (Army Ordnance), nugalėjusi savo tradicinį pasipriešinimą svetimiesiems ginklų gamintojams, Oerlikono įmonėse Šveicarijoje užsakė Karo Aviacijai 3.2 colių raketas. Pirmosios raketos būsiančios gaminamos Šveicarijoje, bet Oerlikon jau dabar stato save fabrikus North Carolinoj.

Kiti Amerikos specialistai bando naują belgiškąjį 30 kalibrų automatinį šautuvą, kaip galimą Garand pusiau automatiško šautuvo pakaitalą. Nors belgiškasis sveria pusę svaro, daugiau, negu Garand (8 1/4 svaro), bet jis yra nepaprastai lengvai ardomas lauko sąlygose.

KARO LAIVYNAS SKUBA

Laivyno admirolai bijodami, kad po lapkričio rinkimų galį įvykti kai kurių pasikeitimų, skuba statyti superlėktuvnešį “Forrestal”. Vietoje suplanavimo spalio mėn. jau dabar uždės laivo skiauturę. Po šio darbo atlikimo sumažės pavojus, kad laivo statybą sustabdytų.

"Nautilus”, pirmasis atomine energija varomas povandeninis laivas bus baigtas statyti jau sekančiais (1953) metais, bet ne 1954, kaip anksčiau buvo galvojama. Laivo skiauterė jau uždėta; kitos vidaus konstrukcijos sudėtinės dalys taip pat jau pagamintos.

JAPONAI IŠVYKSTA

Iš Formozos netrukus išvyks visi buvę japonų armijos karininkai, kurie ligi šiol padėjo mokyti Chianga kariuomenę.

NEVEIKIA VAIRAI

Douglas b-vės bandymų pilotas Bill Bridgman pareiškia, kad 1300 mylių greičiu skrendąs D-558-2 Skyrocket neklauso jokių vairų.

VEDYBOS “ROJUJE”

Kiek laiko turėtų tęstis medaus mėnuo? Anksčiau Vengrijoje susituokią darbininkai gaudavo po 2 dienas poilsio. Dabar šis “buržuazinis paprotys” jau išmestas į romantizmo šiukšlyną, nes dėl jo 1951 metais nustata, net... 400.000 darbo dienų, apskaičiavo vergų karalijos bosai. Tad dabar Budapešto valdžia įsakė, kad jaunavedžiai vedyboms gauna vos tiek laiko, kiek reikia nueiti į metrikacijos įstaigą ir grįžti atgal prie gamybos diržo. Aišku, kad tik taip tuokiasi “rojuje”. ..

PADĖKA

Už šiame nr. panaudotas “Aidų” ir “Darbininko” klišes leidėjams Tėvams Pranciškonams dėkojame.

KARIO Redakcija