KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

1953m. 4

SOVIETŲ ORO IR VANDENS PAJĖGOS

Sovietų oro pajėgos dalijasi į keturias grupes: 1) taktinė su 13.000 kovos lėktuvų, iš jų 4000 moderniškų “jet” naikintojų; 2) strateginė -— 2000 lėktuvų su 800 TU-4 bonbonešių; 3) jūrų laivyno aviacija su krantų apsauga — 3150 lėktuvų; 4) transporto su 1650 lėktuvų.

Taktinės oro pajėgos koncentruotos keturiose pagrindinėse strateginėse srityse: Vakarinė Rusija ir okupuota Europa — 5000 lėktuvų; Balkanuose, Artimuose Rytuose, Turkestate — 3300 lėktuvų; Tolimuose Rytuose — 3550, Arktikoje ir Vakarų Sibire — 1150.

Iš esančių tarp Maskvos ir Baltijos bazių tolimo skridimo lėktuvų galimas panaudojimas bombarduoti D. Britanijos ir USA miestus bei pramonės centrus. Tolimuose Rytuose šiuo metu laikoma apie 50 TU-4 tipo bombonešių. Sovietai, įsirengę radio tinklą ryšiams su naikintojais ir bombonešiais, darosi pranašesni už NATO Europoje.

Už geležinės uždangos priskaitoma apie 2000 aerodromų, iš jų 1200 sovietinėj Rusijoj, 350 Europos satelitiniuose kraštuose ir 450 Tolimuose Rytuose. Nuo 1951 metų pavasario vyksta intensyvūs darbai aerodromų praplatinimui, takų liginimui ir paviršiaus išlyginimui Rytų Vokietijos, Vengrijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos aerodromuose.

Atskirai kalbant apie MIG-15, tenka pabrėžti, kad jie beveik nepralenkė anglų ir amerikiečių naikintojų. Trumpas veikimo radiusas, neturi radio ryšio su žeme kautynių metu, kas labai svarbu. Vienas tipas be pridedamų po sparnais degalų tankų, veikimo radiusas 200 jūrmylių, kas reiškia, kad manevrinio karo metu jis turi startuoti pavojinguose lengvai priešo pasiekiamuose aerodromuose. Kitas — su dviem degalų tankais 210 gal. talpa, radiusas neprašoka 400 jūrmylių, t. y. mažiau negu amerikiečių “jet’ų”.

Sovietai šiuo metu stato dvimotorį II-28 “jet” naikintoją su mažiau negu 500 mazgų greičiu, 600 mylių veikimo radiusu dideliam augšty; sumažinus krovinį per pusę iki 2200 svarų ir pridėjus degalų tankus po sparnais, tam pačiam augšy veikimo radiusas padidėja iki 850 mylių, o žemės taikinių puolimo uždaviniams iki 500 mylių. Panašaus tipo amerikiečių kovos lėktuvų veikimo radiusas 1000 mylių, žinant, kad sovietai tebegamina TU-4 tipą, kopijuotą iš 12 metų senumo amerikiečių B-29, galima daryti išvadą, kad sovietai dar neturi strateginių “jet” bombonešių, tinkamų nešti A-bombas į Amerikos kontinentą. Tačiau, TU-4 pakeliui pasipildęs kuru, skrisdamas 30.000 pėdų augšty 320 mazgų greičiu, gali sukarti vienos krypties 4000 mylių kelią. Reikia skaitytis ir su tuo, kad greitu laiku sovietai gamins visų tiuų lėktuvus, varomus “jet” varikliais. Jie turi labai gerą bandymams vietą — Korėją. Prie to britų projektuoti “jet” motorai, plius vokiečių inžinierių ir technikų augštos kokybės darbas su dideliu patyrimu Heingel ir Messerschmidt fabrikuose.

Dabartinė sovietų mėnesinė gamyba yra 1000 lėktuvų, gi žaliavų turi daugiau negu dvigubai tokiam skaičiui.

Sovietai daugiau plečia jūrų pajėgas negu žemyno.

Per paskutinius 15 mėnesių sovietų jūrų pajėgos iš 100.000 išaugo į 700. 000 vyrų. Didžiausia dalis teko povandeniniam laivynui. 1952 m. pabaigoje buvo pastatyta ir turėta senų: 564 karo laivai:, 3 seni kovos laivai, 23 kreiseriai, 128 naikintojai ir 400 povandeninių laivų.

Strateginis laivų išdėtymas atrodo sekančiai: Baltija 5 ir 7 flot. —287 laivai, Pacifikas 4 ir 8 flotilijos — 145 laivai, Juodoji jūra — 104 laivai, Baltoji jūra (Arktika) — 68 laivai. Pagelbinį laivyną sudaro 2200 mažų kovos ir pagelbinės paskirties laivų, paskirstytų įvairiose vietose mažesniais kiekiais.

Povandeninis laivynas išdėstytas sekančiai: Baltijoj — 182; Pacifike— 18; Juodoje jūroje —70 ir Baltoje jūroje — 50.

Iš turimo povandeninio laivyno 22 yra moderniški tolimo plaukiojimo laivai, 212 galintieji veikti pakrantėse ir atviram vandenyne, o likusioji dalis tik įlankose ir jūrose. Yra pagrindo manyti, kad sovietai dar negamina tolimo plaukiojimo “schnorkel ’ tipo povendeninių.

Bendra povandeninių laivų produkcija yra trys laivai per mėnesį.

Skaičiuojama, jei esamų 19 dokų būtų sutelkta vien povandeninių laivų gamybai, per metus galėtų pagaminti 140 okeaninių tolimos žvalgybos povandeninių laivų arba 650 pakrančių apsaugos laivų.

Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos sovietai pastatė 5 kreiserius, 50 naikintojų, 64 vidutinio dydžio povandeninių, 70 vidutinio dydžio minogaudžių ir 130 mažesnio tipo minogaudžių. Baigiama statyti 6 kreiseriai ir nežinomas skaičius naikintojų bei povandeninių laivų Baltijos, Baltosios ir Juodosios jūrų dokuose.

Tariamoji sovietų gynybos strategija be minėtų laivų dar papildyta nenormaliai dideliu kiekiu minininkų, skirtų dėstyti minas.

Nauji kreiseriai ir naikintojai yra geros kokybės Sverdlov klasės sunkūs laivai. Gi jų nauji “O” klasės naikintojai 3000 to. 38 mazgų greičiu skaitomi didžiausiais naikintojais pasaulio laivyne. Su pagelba vokiečių inžinierių sovietai mano išradę naujo tipo torpedą su naujovišku degikliu.

Naujų laivų statyba rodo, kad sovietai šiuo metu negali konkuruoti su anglų - amerikiečių jūrų pajėgomis.

Sovietų jūrų aviacija skaitoma tik todėl jūrų, kad jų bazės yra grupuojamos drauge su laivyno. Ją sudaro 80.000 vyrų su 3100 lėktuvų, kurie padalinti į 70 oro pulkų. Apie 1100 yra prijungta prie Baltijos ir Ramiojo vandenyno flotilijų, o iš likusių: 570 lėktuvų skirta Juodosios jūros ir 350 Baltijos jūros vadovybių žinion. Jų paskirtis saugoti laivynų bazes ir strategines pakrančių vietas.

Amerikiečių laivynas vienintelis turi desantines amfibijų grupes, kaip savystovius dalinius, nepriklausomus nuo laivyno. Tos grupės gali atlikti pakankamai ilgą kelią su uždaviniu išsikelti Europoje, Artimuose ar Tolimuose Rytuose arba dalyvauti invazijoje į sovietinę Rusiją. 300 laivų-amfibijų sudaro trečdalį viso pasauly esamų amfibijų. Dabartinis desantinis sąstatas amerikiečių, britų ir prancūzų, prijungus atitinkamą prekybos laivyną, gali pakelti 7.500.000 vyrų. Trys sąjungininkai turi pakankamai priemonių tokius desantus apsaugoti nuo priešo povandeninių, pakrančių apsaugos ir oro pajėgų.

Sovietų amfibijos sudaro devintąją dalį viso amfibijų laivyno ir gali pakelti 250.000 vyrų, bet tik artimuose vandenyse, nes neturi priedangos priemonių nuo sąjungininkų ginamųjų pajėgų.

 

Kaip matome, sovietų oro ir vandens pajėgos dar negąsdina vakariečių sąjungininkų.

NAUJA ŽVAIGŽDĖ

Jeigu Sov. Rusijoje išsivystytytų kova už pirmavimą, vertėtų pasekti Nikitą S. Chruščiovą. Komunitų Centriniame Komitete ir Prezidiume jis jau užėmė vadovaujamas pozicijas. Jis taip pat mėgsta vadovauti iš užkulisio ir toks pat negailestingas ir bespalvis, kaip ir Malenkovas.

KO TAI VERTĄ?

Londoną pasiekia žinios, kad sovietai bandą savo didžiausią kautynių laivą Archangelske, kuriam pritaikinta specijali platforma šaudyti V-2 tipo vairuojamus sviedinius.

PLEČIASI LIGOS

Tikima, kad besiplečiančios užkrečiamosios ligos raudonųjų dalinių tarpe yra atsakingos už Amerikai atnaujintus bakterijologinio karo kaltinimus.

POLITIKA KEIČIASI

JAV vyriausybė esą gavusi pranešimą, kad Malenkovo parinkimas likti Stalino vietininku nusakąs istorinį SSSR politikos posūkį iš Azijos į Europą.

Tikima, kad Stalinas buvęs įsitikinęs, jog Azija yra dabartinės SSSR sistemos išsigelbėjimo raktas, tuo tarpu su tuo nesutikę, nors ir buvę priversti tylėti, jo artimiausieji patarėjai, kaip Malenkovas taip ir Molotovas.

LAIVAI ČIANGUI

JAV vakarinių pakrančių laivininkystės sluogsnius stebina vyriasybės planai, kuriais siekiama paruošti plaukiojimui žymų skaičių “užkonservuoti“ Ore. valstijoje. Prileidžiama, kad žemyno puolimams ar apmokymo reikalams šie laivai gali būti skiriami Čiango vyriausybei Formozoje.

NAUJAS LĖKTUVAS

Netrukus laukiama oficialių žinių, jog virš Korėjos erdvės kovoją nauji iš JAV lėktuvnešių kylą lėktuvai. Jie yra žymiai pranašesni už MIG’us ir Sabre sprausminius naikintojus. Šie lėktuvai stambiais kiekiais jau pradeda palikti juos gaminusių įmonių patalpas.

SOVIETINIŲ RAKETŲ CENTRAS

Tikima, kad sovietai turį milžinišką karinį centrą su pagrindine avio baze anksčiau Suomijai priklausiusioje Salia srityje. Ši sritis, esanti į pietvakarius nuo Murmansko, iš Suomijos buvo užgrobta po sovietų-suomių karo.

UŽSIENIEČIŲ LEGIJONAS

Netrukus JAV sudarys pirmąjį “Svetimšalių Legijoną" — vieną pėstininkų diviziją, sukomplektuotą iš pabėgėlių iš anapus "Geležinės Uždangos”. Į Legijoną vyrai būsią sušaukti ir apmokomi, kai JAV vyriausybė gaus atitinkamas lėšas ir numatytąjį ginklavimą. Legijono būstinė būsianti Europoje.

RAKETAS ŠAUDĄS NARDLAIVIS

“Regulus“, naujasis Navy nardlaivis, galįs šaudyti vairuojamus sviedinius, pradės bandymus jau šį pavasarį. Galvojama, kad šios raketos turės atominį užtaisą ir bus galima jas nuvesti visiškai tiksliai į taikinį, esantį daugiau kaip 500 mylių atstumo.

IR KREISERIAI

Navy tvirtina, kad kreiseriai Boston ir Canberra pajėgs iššauti tokią stiprią “Terier” vairuojamų sviedinių uždangą, kad joks raudonasis lėktuvas nesugebės pulti laivyno vienetų.

FRANCO RENKASI

Ispanijos galva, gen. Francesco Franco pats asmeniškai atrenka jaunus štabo karininkus numatomam kariniam apmokymui Amerikoje. Atrinktieji karininkai yra mokomi anglų kalbos.

NEPADEDA

Sovietai jau niekur neatsako į vakariečių laivų “SOS” pagelbos šauksmus. Neperseniai ir Baltijos jūros sovietų laivyno stotys nustojo atsakinėti į pagalbos prašymus.

GALI SUKLIUDYTI

Britų Oro Ministerija esą gavusi žinių, kad sovietai dabar galį sėkmingai sukliudyti JAV ir britų lėktuvuose esančius radaro įrengimus.

GALINGIAUSIAS VARIKLIS

Amerikos Aviacija pagamino raketinį variklį, kuris propelerio pagelba stūmė 2 tonų roges 1.500 mylių per valandą greičiu. Šis variklis išvysto 50.000 svarų spaudimą; lygint su geriausiu sprausminiu varikliu, išvystančiu tik 10.000 svarų spaudimą, gaunasi didelis skirtumas.

VOS NEPAVYKO

Vienas sovietų gamybos nardlaivis su lenkiška įgula vos nepaspruko į vakarus. Vienas suokalbio dalyvis išdavė sąmokslininkus, kurie stengėsi pasiekti Švediją ir eventualiai į Angliją. Suokalbio karininkai sušaudyti, kiti įgulos nariai kalėjime.

SEKANTI ALBANIJA

Londone vykusiuose pasitarimuose Tito pranašavo, kad neilgai trukus Albanijoje sugriūsiąs Enver Hoxa’os komunistinis režimas. Tito buvęs tikras, kad tam pagreitinti nereikės jokio iš šalies spaudimo.

PABRANGS PAŠTO TARIFAI

Nenustebkime, jeigu netrukus bus pakelta laiškų persiuntimo kaina. Rimtai svarstoma pakelti I-sios klasės laiškų kainą ligi 4 c. Čia norima pasekti Kanados pavyzdžiu, kur už vietinius laiškus mokama 3 c., o už užmiestinius 4 c.

STIPRINA HAINANO SALĄ

Patikimos žinios iš Hong Kongo sako, kad raudonieji kiniečiai staiga pradėję siųsti sustiprinimus į didžiąją Hainano salą, esančią Kinijos pietuose. Galimas dalykas, kad šis tolimasis strateginis taškas būsiąs pirmuoju Čiango dalinių puolimo objektu.

NEĮTIKĖTINA

Kai kuriems tai galįs būti sukrėtimas, bet yra tikras faktas, kad šiuo metu Armija yra iššovusi daugiau artilerijos ir minosvaidžių sviedinių, negu ji yra iššaudžiusi per visą II-jį Pasaulinį karą Europoje.

TŪKSTANTIS DOLERIŲ ARCHYVUI

Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Vadovas Aleksandras Rožancovas nuo 1951 m. gruodžio mėn. 3 d. savo sudarytus rinkinus perduoda Pasaulio Lietuvių Archyvui. Nuo minėtos datos iki šių metų vasario mėn. 18 d. atsiuntė 33 didelius ryšulius, lygiai tūkstančio dolerių vertės. Už tai Pasaulio Lietuvių Archyvo vadovybė Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Vadovui A. Ružancovui yra labai dėkinga, bet ypatingai bus dėkingos busimosios kartos.

Ta pačia proga pranešama periodinės spaudos ir knygų leidėjams bei autoriams, kad jų siunčiami Lietuvių Bibliografinei Tarnybai spaudiniai nuo anksčiau minėtos datos patenka Į P. L. Archyvą.. Tos leidyklos, kurios norėtų išsaugoti daugiau egzempliorių ir taip pat anksčiau pasirodžiusius leidinius, prašomos senuosius leidinius ir kitus egzempliorius siųsti tiesiog Pasaulio Lietuvių Archyvui (2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, Ill., U.S.A.).

BALTIJOS VETERANŲ SUSITIKIMAS

Bendras likimas, bendri tikslai ir kaimyniško bendravimo ieškojimas suvedė estų, latvių ir lietuvių atsargos karius į draugišką posėdį — pasikalbėjimą.

Balandžio 10 d., plk. J. Šlepečio iniciatyva, Ramovės New Yorko skyriaus pakviesti, Estų Nepriklausomybės Karių Veteranų Sąjungos atstovai: plk. ltn. E. Reissas ir kpt. ltn. J. Plaks (Eesti Vabadussojalaste Uehing), Latvių Daugavas Vanagi atstovai: vyr. ltn. Dr. H. Vitols ir ltn. A. Lidacis susitiko su Lietuvių Karių Sąjungos Ramovės nariais.

Draugiškam posėdžiui pirmininkavo plk. J. Šlepetys. Be jo dalyvavo dar šie ramovėnai: V. Alksninis, J. Andriušis, Z. Raulinaitis ir V. Vilkutaitis. Buvo pasidalinta informacijomis apie atsargos karių veiklą. Paaiškėjo, kad Latvių Daugavas Vanagi sparčiai išplėtė karo invalidų šalpą. Jie turi apie 2500 invalidų, kurių dauguma yra likę Vokietijoje. Šelpiamos ir karių šeimos. Ir Latviai ir Estai leidžia mėnesinius leidinius, skirtus veteranams. Išryškėjo didelė patriotinė atsargos karių organizacijų veikla ir visiškas pasiryžimas ruoštis Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymui.

Nutarta siekti nuolatinio Baltijos veteranų benlradarbiavimo ir periodinių susitikimų. Malonus kaimyniškas posėdis užtruko apie 3 valandas.

Dalyvis

KINIJOS PAKRANČIŲ BLOKADOS GALIMYBĖS

Kiek anksčiau, kol dar nebuvo taip garsiai propaguojama “sovietinė taika”, buvo kalbama apie raudonosios Kinijos jūrinių susisiekimo kelių užblokavimą. Ta proga čia prisimenama esamus keturius blokados galimumus :

1.    Klasiškoji blokadasavo esmėje reiškia karinį veiksmą. Karo laivai laiko apsupę visą priešo pakrantę ir pastebėtus priešo laivus skandina. Neutralieji laivai privalo leistis tikrinami. Vežą karines medžiagas yra sulaikomi ir konfiskuojami. Šios rūšies blokadą vykdė Britanija prieš Napoleoną ir Sąjungos laivynas Amerikos pilietiniame kare.

2.   Ekonominė blokadabuvo plačiai vykdoma sąjungininkų abiejuose Pasauliniuose karuose prieš Vokietiją. Ji apėmė: a) prekybos sutartis, apribojančias neutraliųjų karo medžiagų išvežimą priešui; b) kai kurių strateginių medžiagų, kaip volframo ar platinos, visišką supirkimą; c) laivo garantiją, kad jis veža tik leistas medžiagas ir be tokios garantijos laivas galėjo bū-ti krečiamas ir konfiskuojamas, d) juoduosius sąrašus, kur būdavo įtraukiamos visos bendrovės, prekiaujančios su priešu.

3.    Taiki blokada,savo esmėje be karinių veiksmų “taikingai” verčianti silpnesnes tautas, nepaskelbus joms karo, paklusti didžiųjų valios. Taip pav. 1832 metais Anglija ir Prancūzija blokavo Olandiją, stengdamosios priversti olandus pripažinti nepriklausomybę Belgijai. Panašiai Prancūzija blokavo Formozą 1884 m., besiginčydama su Kinija dėl Annamo kontrolės. 1902 m. Britanijos, Vokietijos ir Italijos karo laivai blokavo Venecuelos uostus, kad sustabdytų svetimų interesų pažeidimus tame krašte.

4.    Pakrančių susisiekimo trukdymas,kur pilna blokada yra nepraktiška, taigi pasitenkinama tik mažomis karinėmis ir laivyno operacijomis. Dabar panašiai elgiasi Čiango laivynas, esąs karo būklėje su raudonaisiais. Taip pav. jie puola komunistų kontroliuojamas salas ir pakrantėmis judančius laivus.

J. A. V. LAIVYNAS SAUGO EUROPĄ

6 - TOJI LAIVYNO GRUPĖ VIDURŽEMYJE

R. Rapšys

Jau nuo 1951 m. birželio 20 d. JAV karo laivynas budi laisvosios Europos sargyboje. 6-toji laivyno grupė, vadovaujama adm. Carney, turi savo bazę Neapolio uoste, kur randasi virš 2.000 JAV laivyno personalo. Tai laivyno grupei yra pavesta saugoti Viduržemio jūros rajonas nuo Gibraltaro iki Turkijos krantų, tačiau JAV kartu su Britų, Prancūzų ir Italų kontingentais griežtai tų sienų nesilaiko. Karo atveju lėktuvnešiai taip pat apsaugotų ir vakarinę Afrikos dalį nuo mažesnių priešo puolimų.

Admirolas Robert B. Carney yra žinomas kaipo vyriausias vadas JAV jūrinių pajėgų rytų Atlante ir Viduržemio jūroje. Jis taip pat yra paskirtas vyriausiu alijantų karinių pajėgų vadu pietinėje Europoje, sutrumpintai žinomas kaipo CINCSOUTH, kas angliškai reikštų "Commander-inChief, Allied Forces, Southern Europe.” Vyriausias jo štabas ir būstinė yra Neapolyje, kur jam padeda vadovauti italų kariuomenės generolas Maurizio L. Castiglioni ir JAV karo aviacijos gen. David M. Schlatter.

Adm. Carney, nors dar nesenas, spėjo pasižymėti 1-mam pas. kare kovoje su povandeniniais laivais. Antrąjį pas. karą taip pat pradėjo su povand. laivų medžiokle, o vėliau buvo m. tapo adm. Halsey štabo viršininku. Adm. R. B. Sarney dalyvavo Palau, Langayen, Okimawa ir Solomonų salų jūrų kautynėse, o taip pat Formozos ir Japonijos žemyno puolime. Už pasižymėjimą atrąjam Filipinų jūros mūšyje, jis tapo apdovanotas “Navy Cross’.

Laivynas pasiruošęs

6-toji laivyno grupė yra nors ne-didžiausia, tačiau pati stipriausia J-AV laivyne. Tikslus laivyno stiprumas ir laivų skaičius yra laikoma paslaptyje, tačiau kas matė laivyne manevrus 1951 m. vasarą, tas gali pasakyti, jog tai milžiniškos sudėties ir nepaprasto stiprumo jėga.

Ypatingai stipriai yra paruošti lėktuvnešiai, kurių didžiausias ten yra O. S. S. Coral Sea. Lėktuvai ir pilotai yra pasirengę kiekvienu laiku, dieną ar naktį, beveik momentaliai pakilti nuo denio ir pulti priešą.

1951 m. Rugpjūčio mėn. įvykusiuose NATO manevruose dalyvavo ir laivynas prie Cretos ir Maltos salų, kur buvo suruošti “puolimai”, išsikeliant į krantą. Laivyno pėstininkai-marinai- buvo pilnai apginkluoti naujais ginklais ir dideliais kiekiais amunicijos. čia taip pat buvo išbandytas LST ir LSD išsikėlimo į krantą laivų atsparumas, kuris pasirodė esąs didesnis, negu buvo manyta.

Manevruose dalyvavo ir kitų NATO valstybių laivynai, kurie taip pat yra gerai pasiruošę, nors ir negali prilygti JAV 6-tai laivyno grupei. Ir šiuo metu vyksta įvairūs mažesni manevrai bei pratimai, vadinas laivynui neleidžiama užsnūsti nei minutei.

Karui kilus

Rusijai pradėjus karą, JAV laivynas kartu su kitais momentaliai galėtų atremti priešo puolimą ir užkirsti svarbius jūros kelius bei kitas svarbias strategines vietas. Adm. Carney glaudžiai bendradarbiauja su admirolu Sir John Edelsten, kuris yra vyriausias britų laivyno vadas Viduržemyje ir karo atveju būtų jo dešinioji ranka.

Nuo JAV lėktuvnešių sprausminiai lėktuvai duotų mirtiną smūgį Ukrainos pramonės centrams ir Kaukazo alyvų šaltiniams. Povandeniniai laivai mestųsi į Juodąją jūrą ir užkirstų priešo laivams kelią Dardanelų sąsiauryje, Gibraltare ir Suezo kanale. Pietinėje dalyje esantys Rusijos laivai būtų izoliuoti ir betkoks laivyno grupėm būtų neįmanomas. O kontaktas su kitur esančiom Rusijos tada, kažin ar priešas pajėgtų išlaikyti tokį mirtiną smūgį.


1953m. 5

SVARBUS SUSITARIMAS

Vakarus pasiekusios žinios esako, kad Indokinijos sukilėliai ir Pekingas sudarė naują, karinį paktą. Esą Kinijos raudonieji sutikę apginkluoti dar penkias Vietminh divizijas ir pasiimti dar svarbesnį vaidmenį, vadovaujant sukilėlių strategijai.

SVARBUS GELEŽINKELIS

Keliolika šaltinių patvirtina, sovietai pradėję statyti naują Transsibiri-nį geležinkelį tarp Uralo ir Jenisėjaus upės srities, kaip tik ties išorinės Mongolijos sienų, šis naujas ryšys padvigubintų karinių ir industrinių siuntų apsimainymą tarp Europos ir Centrinės Azijos. Jis taip pat surisiąs keliolika anglimis turtingų ir pramonės centrų sibirinėje Rusijoje.

TITO PALANKUS MAO

Nors Tito šiuo metu yra veik ne-atrišamai susijungęs su Vakarais, tačiau jis vis palankiai tebežiūri į Pekingo vyriausybės galvą Mao-Tsetungą. Jugoslavijos lyderiai tvirtina, kad Mao galima atitraukti nuo Maskvos ir kad dabartiniai pasitarimai dėl taikos Korėjoje esą rimtai vedami.

PRAGARIŠKAS GREITIS

Nenustebkime, jeigu po keliolikos mėnesių majoras Charles Yeager, kuris 1947 m. pasiekė garso greičio ribą dvigubai pralenks savo paties rekordą, skrisdamas dvigubu negu ger-sas greičiu. Kalifornijoje, Edwards avio bazėje, jis rengia eksperimentinį Bell XI-A lėktuvą, kuriam žinovai numato 1.530 mylių greitį per valandą.

KŪRAS GREIČIUI PASIEKTI

Tautinis Patariamasis Aeronautikos Komitetas įtemptai dirba prie lėktuvų kuro problemos. Manoma, kad metaliniai kūrai galį duotį atsakymą į Karo Aviacijos reikalavimą suteikti sprausminiams lėktuvams tokį kurą, kad pasiekti 1.500 mylių per val. greitį ir turėti neribotą skridimo spindulį.

GALINGAS ŠAUTUVAS

Būsią atsisakyta nuo 75 mm bea-tatrankos šaudančio šautuvo, kurio vietoje bus gaminamas 105 mm be atatrankos šaudąs šautuvas, šis šautuvas galįs išvesti iš rikiuotės bet kurį šiandien žinomą tanką iš 1.700 jardų atstumo.

SKAITLINGESNIS SKYRIUS

Antrojo pasaulinio karo metu JAV Armijoje karių skyrius būrio sudėtyje buvęs iš 12-os vyrų. Po karo buvę prieita prie devynių vyrų skyriaus, kad suteiktų skyrininkui galimybę lengviau kontroliuoti jam pavestus vyrus. Šiuo metu grįžtama prie likos vyrų skyriaus, kad šiam vienetui suteiktų galingesnę ugnį.

JUOZO GARBĖ SMUNKA

Prancūzų komunistų partijai, besirengiančiai įvairiose Prancūzijos vietose pastatyti Stalinui paminklus, buvę patarta atsisakyti nuo šio sumanymo. Tai rodo, kad pats Kremlius stengiasi sumažinti Juozo garbę.

O VASILJŲ ĮSPĖJO

Iš Maskvos paplito žinia, kad Stalino sūnui Vasiljui, raudonosios aviacijos generolui, atėjęs įsspėjimas, jog jis tenesitiki ypatingų privilegijų, jeigu kada nors kils skandalai dėl jo vykdomų girtuoklysčių ir kitų orgijų.

BANDYMAS

Gerų vaisių yra pasiekę Karo Aviacijos lakūnai, bandydami naują slaptą ginklą Korėjos karo erdvėje. Viena, kas gali būti pateikta visuomesei, yra tai, kad šis ginklas pakelia sprausmi-nio naikintojo ugnies jėgą. JAV “oro tūzas’’, pulk. Royal Baker, neseniai grįžęs iš Korėjos buvo vienu iš tų, kurie bandė šį ginklą.

SVARBŪS ĮRENGIMAI

Pagal turimus patikimus pranešimus apie 20 mylių į pietus nuo Budapešto raudonieji vengrai pastatė naują atominę laboratoriją. Esą joje dirba rusų ir vengrų mokslininkai.

Baltijos jūros pakrantėje, rytų Vokietijos teritorijoje, esanti Ruegeno sala yra nepaprastai stipriai sutvirtinta ir jon visiškai neįleidžiama civiliai asmenys. Joje daugiau nesustoja traukinys-keltas, kursuojąs tarp Švedijos ir Vokietijos.

KONTROBANDININKŲ ROJUS

Turimomis žiniomis šiuo metu Belgijos uostas Antverpenas esąs pagrindinis Vakaruose esąs centras, iš kur siunčiama kontrobandiniu būdu strateginės medžiagos iš Vakarų į už “geležinės uždangos” esančius kraštus.

PAKEIS PIECK

Lauktina, kad rytų Vokietijos bosą, seną stalinistą Pieck, netrukus pakeisiąs ministerio pirmininko pavaduotojas Walter Ulbricht. Pieck šiuo metu serga, o premjero Grotewohl įtaka nepaprastai sumažėjusi.

PIRMAS ŽVILGSNIS

Tai gali būti paneigta, bet JAV Karo Aviacijos vienetai virš Japonijos pastebėjo skraidantį visiškai naują sovietų sprausminį bombonešį Jl-28. Atrodo, kad raudonieji bombonešiai tik tada įskrenda į Japonijos teritoriją, kai ten jų radaras nemato amerikiečių patruliuojančių naikintojų. Ir kai tik JAV naikintojai priartėja prie tos erdvės, IL-28 sprunka į šiaurę.

Solidarumo paradas New Yorke 1953 metais, čia matome lietuvių grupę su dalimi plakatų ir trispalve.

PENKTOSIOS KOLONOS AGENTAI

Pagal naujausias žinias gautas iš Lenkijos, šiuo metu ten vyksta įtemptas raudonųjų agentų mokymas, žaliava yra surinkta iš š. Korėjos, Ispanijos, Graikijos, Jugoslavijos, Vietnamo, Portugalijos kolonijų negrų ir Goa indėnų.

ATSTATYS TOGLIATTI

Atrodo, kad Italijos raudonųjų vadovas Palmiro Togliatti bus galutinai nušalintas iš augščiausiojo Italijos komunistų posto. Kaip gerai žinoma, Italijos komunistai per paskutiniuosius metus patyrė daug politikų smūgių, kurių pasėkoje jaunas vycr s Pietro Secchia greičiausia perims Italijos kompartijos vairų.

ĮSPĖJA

Augštieji JAV kariai Kongresą privačiai įspėja, kad karo padėtis Korėjoje tęsis gana ilgą laikotarpį, nors ir būtų pasirašytos karo paliaubų sutartys. Taip pat ir JAV kariai iš ten bus atitraukti tik labai iš lėto.

Taip pat Pentagonas įspėja, kad nors karo paliabos Korėjoje ir galinčios būti greit pasiektos, bet ligi tikrosios taikos Korėjos pusiausalyje dar yra tolims kelias. Grisiausia, raudonieji jokiu būdu nesi.riks atiduoti nors dalį krašto, kurią nėra užėmę sąjungininkai.

ČIANGO PROBLEMA

Laukiama, kad raudonieji, už kautynių sustabdymą galį iš JAV pareikalauti nustoti remti Čiau,.ą. šito reikalavimo tikslas ne vier, išrauti krislą iš raudonųjų akių. Šiuo reikalavimu būtų siekiama įsprausti pleištą tarp JAV ir jos sąjungininkų. Sąjungininkai nebūtų laimingi, kad Tol. Rytų taika liktų pavojuje, Amerikai vedant dabartinę politiką čiango atžvilgiu.

Nors JAV vyriausybės vadovai ir laukia stipraus spaudimo iš sąjungininkų pusės, bet tvirtina, kad prezidentas negalės pakeisti savo nusistatymo, nes Kongresas stovi už ćiangą.

AMERIKOS BALSO EUROPOS SKYRIAUS SUKAKTIS

š. m. gegužės 15 d. suėjo lygiai metai, kaip Europoje pradėjo veikti lietuviškasis “Amerikos Balsas”. Į Lietuvą transliacijas jis pradėjo istorinėje Steigiamojo Seimo sukakties dienoj. AB Europos skyriui vadovauja adv. Juozas Laučka ir pik. K. Grinius.

AB New Yorko lietuviškos tarnybos viršininku yra adv. Kostas Jurgė-la o redaktoriumi Povilas Labanauskas. Pagal “Pasaulio Lietuvių žinyną” čia dar dirba dr. V. Dambrava,

Valerija Grigaitytė, rašytojas Antanas Vaičiulaitis, Leonardas Dambriū-nas ir Barora Darlys-Drangelienė.

Kaip iš radio pranešimų matyti, New Yorko skyrius duoda dvi programas per dieną, o Europos skyrius — vieną. Jos dar po pora kartų per dieną ir pakartojamos.

PIRMASIS AUSTRALIJOS BEPILO-TINIS LĖKTUVAS

Australijos Ministeris Pirmininkas Robert Menzies g eg. 2 d. iškilmingai pakrikštijo ir paleido į orą pirmąjį Australijos bepilotinį sprausminį lšk-tuvą-robotą. Bepilotinis lėktuvas turi įrengimus ieškoti ir sunaikinti prieše lėktuvams.

Australijos Ministeris Pirmininkas :a:p pat stebėjo eksperimentinius ir naujos raketos modelio bandymus, skraidančio daugiau 2000 klm. į valandą. Šioji raketa yra skirta priešo oro torpedų ar panašių iš žemės ar laivų valdomų priešo raketų naikinimui.

Bandymai buvo pravesti pietų Au -tralijos dykumoje, kuri prieina vandenyną tūkstančio mylių neapgyventu pakraščiu.

NENUSTEBINTŲ

Maskvos informuoti sluogsniai per daug nenustebtų, jeigu dabartinis Karo Ministerio pavaduotojas sovietų maršalas Jurgis Žukovas su ypatinga “taikos misija” atvyktų į Vašingtoną. Kaip žinoma, tuoj pat po II-jo pasaulinio karo Ike buvo artimuose santykiuose su Žukovu, kai jis buvo I-sis Ben/nr komendantas.

BIUDŽETINĖ AUKA

Kaip dabar atrodo, Navy siūlomas atomine energija varomas lėktuvnešis turės būti paliktas vėlesniam laikui, vien dėl biudžetinių samprotavimų.

GAMYBOS PAŽANGA

Boeing b-vė, kuri gamina B-47 sprausminius bombonešius milžinus, nors jie ir yra nepaprastai komplikuoti, po 300 vienetų pagaminimo gamybos laiką sumažino tiek, kad šio milžino gamybai reikia maži.» ; darbo valandų, negu jų buvo reikalinga B-29 supertvirtovei pastatyti.

700 METŲ SUKAKTIS

Š. m. gegužės 8 d. Stockholmo miesto gyventojai stebėjo iškilmes, kuriose karalius Gustavas Adolfas VI-asis ir karalienė Leuizė pradėjo Stockholms miesto 700 metų jubilėjaus minėjimo laikotarpį.

1253-tieji metai yra ofįcialiai skaitomi Stockholmo įsteigimo metai, kai šios šiaurinės šalies valdovas Biger Jarl suteikė miestui savivaldą.

Šia prega prisimintinas ir lietuviams svarbus įvykis. 1253 metais kitoje Baltijos jūros pusėje, Lietuvos žemėje, dviem metams praslinkus po Lietuvos krikšto, Mindaugas vainikuotas I-ju Lietuvos karalium, tuo pripažįstant Lietuvą kaip suverenę ir nepriklausomą valstybę. Tą faktą, kaip ypatingos reikšmės Lietuvai įvykį, pabrėžė šiemet vasario 16 dienos sveikinime Lietuviams ir Amerikos užsienių reikalu m-ris Dulles.

KARIO bendradarbio Balio Brazdžionio išleistuvės Anglijoje, jam išvykstant 1950 m. į JAV. Sėdi trečios iš kairės. Dabar jis gyvena Chicagoje, kur yra KARIO atstovu, ir žurnale veda skyrių “Karių gyvenimas’’.


 

1953m.6

Cpl. VYT. ALKSNINIS, šiuo metu esąs Korėjoje. Stovi prie 4 vamzdžių automatinio kulkosvaidžio.

EUROPA NEATSILIEKA

Galvojama, kad keliolika Europos valstybių yra ištobulinusios naujus JAV viršijančius vairuojamus sviedinius. Galbūt ir tie 250.000.000 dolerių “specialių ginklų” biudžete yra paskirti šioms lenktynėms palaikyti.

ARTĖJANTI HELIKOPTERIŲ ERA

Trisdešimt du didieji JAV miestai planuoja įgyvendinti helikopterių palaikomą keleivių orinį susisiekimą. ši tarnyba tuoj pradės veikti, kai tik helikopterius gaminančios įmonės įvykdys karinius užsakymus ir galės atlikti gautus privačius.

BANDYS DIDŽIAUSI PASAULIO HELIKOPTERĮ

Po keliolikos savaičių būsiąs atliktas didžiausio pasaulyje helikopterio skridimas, kuris galės pakelti 40 keleivių. Naujasis “kopte-ris” žinomas Piasecki XH-16 vardu, paveš 24 keleivius daugiau, negu dabartinis didžiausias helikopteris.

BENZINO VAMZDŽIU VORATINKLIS

Sprausminiai lėktuvai sunaudoja tiek daug degalų, kad studijuojamas planas visas Vakarų Europos oro bazes sujungti degalus teikiančiais vamzdžiais. Britų Tiekimo Ministerija jau pradėjusi parengiamuosius darbus ir po metų ar vėliau šis darbas galįs būti atliktas.

ATSISAKO ZENITINIŲ DIVIZIJŲ

Sovietų armijos pasididžiavimas — zenitinės artilerijos divizijos paskutiniu metu yra likviduojamos kaip atskiri junginiai. Priešlėktuvinė artilerija dabar sujungiama į artilerijos divizijas.

STIPRĖJA PARTIZANAI

Šiuo metu iš Lenkijos ateinančios žinios iškelia faktą, kad balbūt apie 1000.000 antikomunistinių partizanų veikia Lenkijos teritorijoje.

NEBUS KUR PASISLĖPTI

Šiuo metu nesama jokių planų, kaip apsiginti ir sulaikyti 2000 mylių per valandą skrendančias V-2 tipo raketas, panašias į tas, kuriomis Antrojo Pasaulinio karo metu vokiečiai bombardavo Angliją.

VOKIEČIAI GRĮŽTA

Vokiečių aviacijos pramonė galinti būti atgaivinta, tik kiek kitokioje formoje: esą vokiečiai gaminsią sąjungininkams vairuojamus sviedinius. Dėl šių užsakymų jau vykstančios derybinės varžybos.

Esą ir vokiečiai jau pradėję statyti atominei energijai gaminti įrengimus. Nors pagal susitarimus su sąjungininkais atominės energijos gamyba vokiečiams ir uždrausta, bet tikimasi rasti išeitį, jeigu vokiečių atominės energijos gamybinė šaka būsianti nukreipta grynai taikingam panaudojimui.

KLAIDINIMAI

Karo Aviacija tiki, kad JAV pilotai yra nuviliojami nuo savo kurso apgaulingų radio signalų, kurie, kaip atrodo, yra transliuojami iš sovietų nardlaivių, esančių Japonijos ar Korėjos vandenyse, šie signalai yra to pačio dažnumo ir ilgumo, kaip ir į namus vedą garsai, tik su tokiu skirtumu, kad vietoje Japonijos bazių jie nukreipia lėktuvus į kalnų sienas, kur jie turi sudužti.

GINKLAI Iš RYTŲ Į VAKARUS

Pagal naujausias informacijos graikų laivai tebegabena ginklų krovinius iš Rumunijos uosto Konstancos į Centrinę Ameriką, daugiausia į Gvatemalą.

PERSIRENGĘ AGENTAI

Švedijoje ir Danijoje policininkais persirengę sovietų agentai yra kreipęsi į pabėgėlius iš Baltijos valstybių, prašydami žinių apie jų gimines ir kitus asmenis, padėjusius pasprukti bėgliams iš Sovietinio rojaus.

REMIA SOVIETŲ AGENTUS

Prancūzų Tol. Rytų žvalgyba iš savo kinietiškų šaltinių gauna žinių, kad raudonosios Kinijos nard-laiviai, kuriuos greičiausia perdavė naudojimui soivetai, veža tiekimo medžiagas ir agentus Huk komunistų partizanams į Filipinus. Esą nardlaivių bazė esanti Hainano saloje.

TIKISI PARAMOS, PADEDAMI SVETIMŠALIAMS

Visi netikėtai JAV vyriausybės atstovų rūmams pateiktasis svarstyti bėdos įstatymas, kad įsileistų į kraštą 240.000 V. Europos pabėgėlių, įgauna stiprią paramą. Anksčiau nebuvo vilties, kad šis įstatymas iš viso pasieks Atstovų Rūmus, bet dabar tikima, kad jis įgaus galią dar šios sesijos metu. GOP lyderiai tikisi, kad tuo atveju, jeigu šis įstatymas įsigalios, jis turės žymią įtaką į mažumų grupes, kurios pagal tradiciją balsuoja už demokratus.

IŠRŪKĖ

JAV Navy pilna to žodžio prasme išrūkė sovietų šnipus. Neperseniai sovietiniai diplomatai ant Patuxent upės krantų nusisamdę sau vilą, kur galėtų “pailsėti”. Bet jau taip atsitiko, kad kaip tik anapus upės buvo Navy lėktuvų bandymo bazė. Aišku, “sovietiniai diplomatai” su gerais žiūronais ir teleskopinėmis kino kameromis būtų galėję atlikti “diplomatinius” darbus. Ir kai tik naujas lėktuvas turėdavo kilti į orą, Navy paleisdavo dūminę uždangą, kuri paversdavo niekais “diplomatinę veiklą”. Ir po neilgo laikotarpio diplomatai atsisakė “poilsiauti” šioje gražioje viloje.

BUVĘS RIMTAS SUKILIMAS

Šiuo metu esama patikrintų žinių, kad tuoj po Stalino mirties viename svarbiame Sibiro kariniame garnizone kilo rimtas sukilimas. Jis nepavyko ir vietoje buvę sušaudyta apie 200 sukilėlių. Apie 1000 sukilimo šalininkų esą atvežti ir bus teisiami karinio tribunolo viename Juodosios jūros uoste.

SUSITARS SU EGIPTU

Atrodo, kad britai ir egiptiečiai jau netoli susitarimo dėl Suezo kanalo. Londonas jau sutinka perduoti Kairui šios bazės vadovavimą su sąlyga, kad kai kuriuos įrengimus kontroliuos britai. Sunku susitarti dėl šios smulkmenos: ar Suezo bazėje likusieji britų technikai gaus įsakymus tiesiog iš Londono, ar šie įsakymai bus jiems perduodami egiptiečių vadovybės.

NAUJAS VAIRUOJAMAS SVIEDINYS

JAV kariniai mokslininkai stengiasi ištobulinti naują “moron” vairuojamą sviedinį. Šis sviedinys turės minimum elektroniškų įrengimų, kuriems vadovaus “smegenys” iš žemės. “Smegenys” vadovaus ne vienam, bet daugeliui sviedinių. Mat, dabartinėje vairuojamų sviedinių išsivystymo stadijoje visas vargas glūdi tame, kad tuo momentu, kai sviedinys pataiko į taikinį, sunaikinama ir brangus “smegenų” įrengimas.

ATOMINIS VAIRUOJAMAS SVIEDINYS

JAV Armija davė sutikimą pradėti gaminti “Honest John” vairuojamą sviedinį, kuris yra su atominiu užtaisu ir juo galima tiksliai šaudyti į taikinius, esančius 50 mylių už priešo pozicijų.

GARSO GREIČIO LĖKTUVAI

Lockheed b-vė Karo Aviacijai ruošia F-104 naikintoją su maža įmontuotų lengvų ginklų. Tačiau jo ugnis bus mirtina, o greitis toks, kad žymiai pralenks rusiškąjį MIG’ą.

Taip pat ir Karo Laivynas Douglas b-vei užsakė naują naikintoją F4D, kuris būsiąs su trumpais “V” formos sparnais. Taipgi ir britai tobulina šio tipo lėktuvus naikintojus.

RUOŠIA AGENTUS

Apie 1000 buvusių Italijos karo belaisvių Sov. S-j e šiuo metu apmokomi sabotažo ir šnipinėjimo meno esančiose Maskvos apylinkėse specialiose agentų mokyklose.

EGIPTAS GAMINSIS LĖKTUVUS

šiuo metu į Vokietiją iš Egipto yra atvykęs Dr. Wilhelm Voss, vokiečių karinis patarėjas Egipte. Jis veda derybas su vokiečių aviacijos pramoninku Erns Heinkel dėl karo aviacijos įmonių įrengimo Egipte. Egiptas jau turįs nusipirkęs britų licenciją sprausminių variklių gamybai. Egiptiečiai nori, kad lėktuvo liemuo būtų sukonstruktuotas vokiečių inžinierių.

KARINIAI ŽYBČIOJIMAI

Garsinė įspėjimo sistema panaši radarui, įspėjanti priešo lėktuvų pasirodymą, esanti ištobulinta, kad įspėtų pakrančių gynybą apie priešo nardlaivių pasirodymą. Grandinė šių įrengimų vandenyne galinti pastebėti priešo nardlaivius, kol dar ije nėra priartėję, kad galėtų iššauti savo vairuojamus sviedinius.

BRAUJASI Į IRAKĄ

Šiuo metu Irano raudonieji, prisidengę maldininkais, braujasi į Iraką. Esą raudonųjų agentai stengsis sukurti revoliucinį judėjimą tikslu nutraukti Britų-Irako sutartį ir išvaryti anglus iš Irako.

RUSIŠKIEJI V-2 VIRŠ BALTIJOS

Vokiečių mokslininkai, kurie dirba sovietams, vykdo bandymus su pagerintais virš Baltijos pasirodančiais V-2 vairuojamais sviediniais.

NAUJAS GALINGAS BOMBONEŠIS

Nežiūrint fakto, kad tapo gana žymiai apkarpytas karinis biudžetas, Karo Aviacija CONVAIR B-vei užsakė pagaminti naują, keturių sprausminių variklių varomą, bom-bonešį-mi’žiną, kuris bus žinomas B-58 vardu.

REVOLIUCINIS TEPALAS

JAV Armija kaip tik baigė bandymus su nauju visokiems klimatams ir temperatūroms tinkančiu tepalu, kuris lygiai gerai tepa judomas mašinų dalis ar Arktyje ar tropikuose, šis patobulinimas leis pakeisti ligi dabar vartotas tepalų rūšis.

KARAS PRIEŠ BAŽNYČIĄ

Raudonoji Lenkijos vyriausybė vedanti vis griežtėjančią kovą prieš katalikų Bažnyčią, kad šios akcijos pasekmės turėsiančios neigiamos įtakos Bažnyčiai.

Panašiai ir Bulgarijoje, kur ortodoksų Bažnyčia visada yra buvusi Graikų Ortodoksų Bažnyčios dalis, šiuo metu išsirinko savo atskirą patrijarchą, kas Bulgarijos Bažnyčią padarė visišku kompartijos satelitu.

SOVIETAI NUODIJA BELAISVIUS

Pabėgę iš sovietų pragaro asmenys tvirtina, kad nustojusius sveikatos vengrų belaisvius sovietai nuodija, pasinaudodami Hitlerio metodais. Esą belaisviai - invalidai sukraunami į sandariai uždaromussunkvežimius ir vežami į “sveikatos pataisymo” stovyklas. Pakeliui atidaromi slapti vamzdžiai ir išmetamos sudegusios benzino dujos yra pumpuojamos į sunkvežimių vidų.

VARŽOVAI

Karo Aviacija esanti pasirengusi pademonstruoti naujas elektronines prieš priemones, kurios galinčios apgauti Armijos “NIKE” vairuojamus sviedinius ir nuvilioti juos nuo taikinio. Tuo siekiama paveikti Kongresą, kad jis nebūtų nuomonės, jog lėktuvai naikintojai esąs pasenęs ginklas.

RYTŲ VOKIETIJOS AVIACIJA

Visiems buvusiems vokiečių Luftvaffė’s karininkams, šiuo metu gyvenantiems R. Vokietijoje, yra įsakyta užsiregistruoti milicijoje. Satelitinė komunistų vyriausybė organizuoja nedidelę aviacijos grupę, kuri būsianti ginkluota išimtinai pasenusiais vokiškais ir rusiškais II-jo Pasaulinio karo lėktuvais. Sprausminius lėktuvus vokiečių komunistai tik vėliau gaus savo aviacijos junginiams.

 


1953m. 7-8

GREITAS GRĮŽIMAS

JAV Karo Aviacija organizuoja skubiai perkelti iš Korėjos JAV visus tuos, kurie pagal programą turės teisę grįžti į tėviškę. Tam tikslui būsiąs vykdomas planas, žinomas “Stebuklingo Kilimo“ vardu. Jau dabar aviacija atšaukia visus savo lėktuvus, kuriuos buvo paskolinusi civilinėms orinio susisiekimo bendrovėms. Atrodo, kad marinai pirmieji gaus pasinaudoti šia lengvata.

PAŽANGUS AUKLĖJIMAS

Be garsios propagandos St. Louis Universitete dar ir Parks Colleg Aeronautinės Technologijos fakultete jau šį rudenį būsią pradėtos paskaitos, kad paruoštų pirmuosius kadetus, kurie bandys užkariauti pasaulio erdves. Prieš 26 metus Parks buvo pirmasis “koledžas”, pradėjęs aeronautikos paskaitas.

ARTĖJA SPRAUSMINIŲ LĖKTUVŲ ERA

Tikimasi, kad JAV orinis transportas, kurį vykdys sprausminių variklių jėga stumiami lėktuvai, jau nesąs per toli. B-vė Boeing tikisi pagaminti tokį pirmąjį lėktuvą lygiai po metų laiko, Šis lėktuvas galėsiąs pakelti apie 100-130 keleivių. Per JAV kontinentą perskristi lėktuvui tereikės vos 4,5 valandų laiko, skrendant 30.000 - 40.000 pėdų augštyje.

AR TAIP RUOŠIASI TAIKAI?

Visi tiltai ant vedančių į vakarus Vengrijos kelių ir plentų buvo tiek sustiprinti, kad galėtų pakelti 60 to Stalino tipo tankus. Kaip žinoma, vengrai tokių tankų neturi.

Iš antros pusės nerimą kelia vis dažniau virš šiaurinės Norvegijos, Švedijos ir Suomijos pasirodą vairuojamieji sviediniai, kurie greičiausia kyla iš Rusijos arktinės bazės Naujoje Žemėje.

GYVANAŠLĖS MAIŠTAUJA

Strateginė Amerikos Aviacijos vadovybė turi sunkiai įveikiamą problemą būtent — nepaprastai augštas skyrybų nuošimtis jos tarnautojų tarpe. Ligi pusmečio užsitęsian-čios komandiruotės Europoje ir Aliaskoje aviacijos tarnautojų šeimas nelaiko tampriuose santykiuose. Tokie pusmetiniai išvykimai iš namų kartojasi iš metų į metus. Strateginės Karo Aviacijos vadas gen. Curtis LeMay šiuo reikalu yra kreipęsis net į Pentagono vadovybę.

RUOŠIASI ATOMINIAM KARUI

JAV Civilinės Gynybos Vadovybė yra paruošusi visuomenės informacijai paprastą ir patogų projektą, kaip namuose įsiruošti nuo atominės bombos slėptuves. Geras, stiprus su cementu sustiprintas požemio bunkeris galįs kainuoti ligi 1.000 dolerių, o pakankamai saugi vien iš rastų pagaminta slėptuvė kainuosianti apie 200 dolerių.

BANDO ĮSITIKINTI

Tai nėra visuotinai žinoma, bet JAV milžinai - bombonešiai B-47 vykdo puolimų pratimus prieš taikinius, kurie labai panašūs į kai kuriuos Sov. S-gos miestus, šios pratybos atliekamos iš didžiausios Englin Karo Aviacijos bazės Floridoje ir tvirtinama, kad B-47 šių pratybų metu labai puikiai užsirekomendavę. Naudodamiesi radaro kontrapriemonėmis, takų suradimu ir dar kai kuriais labai slaptais išradimais, didieji sprausminiai bombonešiai pralenkę į juos sudėtas viltis.

NAUJA “100-NĖ” SPRAUSMINIŲ SERIJA

Netrukus spaudoje bus daug rašoma apie “šimtinės serijos” greitesnius už garsą sprausminius lėktuvus - naikintojus. Šiuo metu North American b-vė jau bando F-100. Iš eilės seks: McDonnell su F-101, Con-vair su delta sparno forma F-102, b-vės Republic F-103 ir b-vės Lockheed F-104. Ypač būdingas yra naikintojas F-104, kuris su 28 pėdų (9mtr) sparnų ilgiu yra daugiau panašus į laibą vairuojamą sviedinį, negu į mums įprastą matyti lėktuvą. Tikimasi, kad šio lėktuvo greitis prašoksiąs 1.500 mylių greičio ribą.

ŠTAI KOKIE “TAIKOS“ OFENZYVOS SIMPTOMAI

1.    Maskvoje demonstruojamos britiškosios karūnavimo iškilmės;

2.    Oficialus sovietų kelionių biurą-, Inturistas, į Paryžių atsiunčia delegaciją, kad ištirtų galimybes ten atidaryti savo biurą;

3.    Į Maskvą atšaukiamas Prancūzijoje akredituotas SSSR ambasadorius Aleksiejus Pavlovas, kuris buvo plačiai žinoma kaip griežtos prieš Vakarus vedamos politikos šalininkas, na ir

4.    Kremliaus manevrai atnaujinti diplomatinius santykius su . . . Izraeliu.

GABUS JAUNUOLIS RIMVYDAS A. AUŠROTAS,

’’KARIO“ redaktoriaus Br. Aušroto sūnus, š. m. birželio mėn. 24 d. baigė Franklin K. LANE High School, Woodhaven’e, N. Y.

Iš 454-rių klasę baigusių mokinių, Rimvydas su 96.5% mokslo pažymių vidurkiu stovėjo Il-ju šios skaitlingos klasės viršūnėje.

R. A. išlaikė konkursinius egzaminus į Massachusets Institute of Technology ir yra priimtas į šį geriausią pasaulio universitetą studijuoti inžineriją.

Rimvydas buvo pirmasis ’’KARIO“ platintojas Brooklyne ir yra daug padėjęs administraciniuose darbuose. ’’KARIO“ štabas Rimvydui MIT mokslo įstaigoje linki gero vėjo!

KORĖJOS KARO NUOSTOLIAI

Komunistai dėl savo agresijos turėjo paaukoti apie du milijonus žmonių. Daugiau šimto trisdešimt tūkstančių pateko į Jungtinių tautų nelaisvę. Bendras Jungtinių Tautų nuostolis žmonėmis siekia apie 300 000. kurių tarpe 70.000 žuvusių ir 83.000 dingusių.

Komunistai yra pasižadėję sugrąžinti 12.736 belaisvius, jų tarpe 3.913 amerikiečių, po 400 kasdien. Jungtinės Tautos pasižadėjo grąžinti 74.000 belaisvių, po 2.400 kasdien sveikų ir 3000 sergančių ar sužeistų. Be to, Jungtinės Tautos dar turi 23 tūkstančius korėjiečių ir kiniečių belaisvių, kurie atsisako grįžti pas komunistus. 27.000 tokių Korėjos prezidentas Rhee paleido į laisvę prieš paliaubų pasirašymą.

Amerikos Aviacijos min. Talbot nurodė, kad Amer. aviacijos penktasis oro laivynas Korėjoje sunaikino apie 81.000 auto sunkvežimių, 1300 tankų, 10 tūkstančių traukinių vagonų ir nukovė bei sužeidė 180.000 priešo karių. Iš sunaikintų apie 1000 priešo lėktuvų, 838 buvo sovietų gamybos sprausminiai lėktuvai.

AMERIKIEČIŲ MAISTAS RYTINEI VOKIETIJAI

Nežiūrint didžiausių sovietų protestų, amerikiečių skirtas maistas badaujantiems vokiečiams, esantiems bolševikų okupuotoj Rytinėj Vokietijos daly, intensyviai dalinamas, šimtai tūkstančių vokiečių plaukia į Vakarų Berlyną gauti skirto davinio, nors bolševikai tokius išvadina išdavikais. Prezidentas Eisenhoweris numato Rytinės Vokietijos badaujantiems žmonėms išdalinti 50.000 tonų maisto.

PRIEŠKOMUNISTINĖ veikla GILIAI ĮLEIDO ŠAKNIS

Rytinės Vokietijos min. pirmininkas Grotevolis pripažino, kad prieš-komunistinė veikla Vokietijoje įsiskverbė į jaunimo organizacijas, fabrikus, valdžios įstaigas ir net į patį politbiūrą. Jis taipgi išsipasakojo, kad laisvės sukilimas praeitą birželio mėn. palietė 272 vietoves ir kad pusketvirto šimto tūkstančių darbininkų ir kaimiečių dalyvavo demonstracijose prieš komunistini rytinės Vokietijos režimą.

BALTIJOS VETERANŲ PASITARIMAS

Antrasis Baltijos veteranų atstovų susitikimas buvo parengtas lietuvių ir įvyko birželio 19 dieną Atletų namuose, Brooklyne. Dalyvavo du estų, du latvių ir 9 lietuvių atstovai. Pirmininkavo plk. J. Šlepetys.

Šito posėdžio tikslas buvo sudaryti pagrindus nuolatiniam Baltijos veteranų bendradarbiavimui.

Po diskusijų nutarta sudaryti nuolatinį bendradarbiavimo organą, skiriant po 3 atstovus iš kiekvienos tautybės. Buvo pabrėžta, kad veteranų organizacijos nesiekia politinių tikslų, todėl bendradarbiaus savo specifiniuose ir kultūriniuose reikaluose. Bendradarbiavimo tikslas — ruoštis Baltijos tautų išvadavimui.

Sekantis posėdis rengiamas estų ir įvyks rudenop.

Nežiūrint gerų norų, rodomų iš visų dalyvių, ir pirmininkaujančio didelio takto, atrodo, posėdis praslinko tik šeimyniškai. Tas, be abejo, tiktų piknike, bet tautų atstovų susitikimui reikėtų priduoti daugiau svarbos. Tarptautiniai posėdžiai galėtų būti parengti ir pravesti daugiau oficialiai, gal net su tam tikru iškilmingumu. Tas, jau garsus, mūsų lietuviškas nuoširdumas ir vaišingumas turėtų įgauti aiškias formas, kad nesusidarytų nesusigaudymo ar netvarkingumo įspūdis. Taip pat norėtųsi, kad tokie tarptautinio bendradarbiavimo įvykiai būtų visų mūsų dalyvių daugiau ir rimčiau vertinami.

Dalyvis

 


 

1953m. 9

NAUJI “NAVY” AERODROMAI

“Navy” yra pusiaukelėje, įrengdama naujus, tobulus aerodromus abipus JAV kontinento šiose svarbiose vietose: Brunswick, Maine; Oceana, Va.; Cherry Point, N. C.; Cecil Field, Fla.; Miramar, El Toro ir Moffett Field, Calif., ir Whidbey, Wash.

BĖDOJE

Aukštieji JAV pareigūnai ir Amerikos spauda šito įvykio atitinkamai neįvertino, bet beveik tikra, kad Suomija galinti atsirasti už ‘Geležinės Uždangos”, šio krašto ekonominiai sunkumai esą tokie rimti, kad kai kurie Suomijos gyvenimo vidaus stebėtojai šią padėtį labai neigiamai vertina. Visiems žinoma, kad Suomija yra viso laisvojo demokratinio pasaulio pats šiaurinis ramstis.

SUSITARĖ SU ISPANIJA

Vašingtono politikos vairuotojai yra nepaprastai patenkinti, kad jiems pavyko susitarti su Ispanija dėl oro ir laivyno bazių kaip tik tuo momentu, kai sušlubavo NATO kraštų gynybos planai, šio meto Italijos ir Prancūzijos vyriausybių silpnybės ir nepastovumas verčia JAV planuotojus, iš esmės remti tik Britanija, Šiaurės Afrikos bazėmis, Ispanija, Graikija ir Turkija. Galima laukti, kad Vašingtonas įspės kitus kraštus, jog tuo atveju, jeigu jie nepateiks stiprius prieš Sov. S-gą priešinimosi įrodymus, paramos dalis galinti būti nukreipta ryžtingiems sąjungininkams.

PATOBULINTI RAUDONŲJŲ LAIVAI

“Navy” šiek tiek susirūpinusi gaunamais pranešimais, kad keli sovietų kreiseriai buvę perdirbti į lėktuvnešius. Keli toki laivai buvę pastebėti netoli Sachalino salos, bet ant jų nebuvę lėktuvų. Pagal kitą teoriją šie laivai yra skiriami vairuojamiems sviediniams priešlėktuviniai apsaugai.

TIKRAI TOBULAS NARDLAIVIS

“Navy” šiuo metu rengia planus trečiajam atominiam super-nardlaiviui, didžiausiam ligi šiol pastatytam po vandeniu plaukiojančiam laivui. Jis bus 6,000 to. tūrio, t.y. dvigubai didesnis, negu Nautikus, pirmasis JAV atominis nardlaivis, ir ketvertą kartų didesnis už II-jo

Pasaulinio karo metu naudotus nardlaivius. Šis laivas turės sensacinį 35 jūrmylių greitį po vandeniu ir daug greitesnis už šių laikų laivus naikintojus. Pagal dabartinius brėžinius šis laivas veš vairuojamus sviedinius su atominiais užtaisais ir greitesnius už garsą sprausminio tipo hidroplanus.

SUSIRŪPINIMAS VANDENILIO BOMBA

Šių metų NATO rudens manevruose kai kurių valstybių specialios paskirties vienetai dar labiau tobulinsis, kaip suteikti pirmąją pagelbą, nukentėjusiems nuo vandenilio bombų.

NENORI INFORMUOTI

Nė oro nė jūrų laivynas nemėgsta pranešti visuomenei, kiek šios ginklų rūšys nustoja lakūnų per įvairias katastrofas. Tačiau šiek tiek paslapčių išeina į paviršių, kai aviacijos jėgų vadovybė kreipiasi į Kongresą, prašydama įvairių piniginių priedų už nepaprastai pavojingą tarnybą. Pagal turimas žinias vien “Navy” ne kovos lauke nelaimėse per paskutinius 10-tį metų yra netekusi apie 12,000 pilotų ir kito skraidančio personalo vyrų. Vienas iš keturių “Navy” pilotų miršta, prieš baigdamas 20-ties metų tarnybą.

NAUJI VAIRUOJAMIEJI SVIEDINIAI

Netrukus visuomenę pasieks žinios apie 1000-ties mylių spinduliu vykdomus naujus vairuojamų sviedinių bandymus Bahamas salose. Kontroliniai punktai yra ant salų grandinės tarpe Cocoa, Fla. ir Puerto Rico. Karo Aviacija čia bandysianti naujus, dar visuomenei nežinomus, vairuojamus sviedinius.

GERAS BIZNIS

Indija iš Prancūzijos nupirko 71 persenusio Ouragan tipo sprausminį lėktuvą naikintoją. Indijai kiekvienas lėktuvas kainavęs po 56,000 dol. daugiau, negu naujausi britų pastatyti Vampire tipo naikintojai.

ARČIAU PRIE INDO-KINIJOS

Raudonoji Kinija stato kitą geležinkelį, kuris priartins 1,000 mylių Rusiją arčiau prie Indo-Kinijos sienų.

ATSTATYS MAO?

Pagal Kinijos vidaus stebėtojus esą beveik tikra, kad Sovietai galį pabandyti išspirti iš vadovaujamos pozicijos Mao Tse-tungą ir į jo kėdę įsodinti dabartinį premjerą ir užs. reikalų ministrą Chou En-lai. Esą liberališka Mao politika ūkininkų atžvilgiu ir jo augąs interesas prekiauti su Vakarais labai nepatinka Kremliui.

VILIOJA TITO

Naujasis Sovietų ambasadorius Bielgrade Vasili Valikovas įkalbinėja Tito, kad santykiai tuč tuojau subujosią tarp Tito ir Malenkovo, jeigu tik Tito atsisakysiąs Balkanų gynimosi pakto. Kol kas Tito nesiduoda suviliojamas.

JAV rinktinės, reziduojančios pagarsėjusiame Triesto mieste, Europoje, vienas batalijonas parade, čia tarnauja ir trys lietuviai: cpl. Algis Tallat-Kelpša, pfc. Jonas Bliūdžius ir pfc. Ramualdas Puzonas.

RADARO LAIVAI

Laivynas ištobulino naują su radaro įrankiais patruliuojančių pakrančių laivų sistemą, kuri pajėgi susekti priešo nardlaivius ir lėktuvus.

IŠTOBULINTOS TORPEDOS

Laivynas pagaliau pasiekė tai, kad panaikino burbulo iškilimą į vandens paviršių, kai būdavo iššaunama torpeda. Praktiškai šis burbulas priešui galėdavo išduoti, kad nardlaivis iššovė torpedą. Šiuo metu vietoj anksčiau naudojamo suspausto oro gaiduko yra šauunama hidrauliniu principu, kuris nereikalingas suspausto oro.

LAIVYNAS SENSTA

Navy admirolai tvirtina, kad JAV Karo Laivynas bus visiškai pasenęs 1965 metais. Tik kai kurie 1945 m. statytieji lavai dar būsią galima naudoti laivyno tarnybai.

PLATUS NUOMONIŲ SKIRTUMAS

Atrodo, kad Armija ir Air Force visai nesutaria dėl to, kiek stiprios esančios JAV gynybos priemonės prieš galimus SSSR bombonešių puolimus. Air Force samprotauja, kad geriausiu atveju visa JAV gynybos sistema galinti sunaikinti apie 60% puolančiųjų bombonešių. Tuo tarpu išeinąs iš savo pareigų JAV Armijos Štabo V-kas gen. J. Lawton Collins Kongrese teigė, kad jeigu bus imtasi tinkamų priemonių, tad “keletas,' o gal nei vienas’’ puolančiųjų lėktuvų negalės praslįsti pro JAV gynybą. Į šias “atitinkamas priemones” įeitų: Armijos priešlėktuviniai vairuojamieji sviediniai “NIKE”, priešlėktuviniai pabūklai, žinomi vardu “Dangaus šlavėjai — Skyswee-per”, plus visa Air Force lėktuvų -naikintojų galybė.


1953m. 10

NELEMTA APGAULĖ

Komunistai, nebodami Korėjos karo paliaubų susitarimo, paskubintu tempu veža sprausminius lėktuvus naikintojus į š. Korėją. Augštai skraidą JAV specialūs lėktuvai su radaro įrengimais yra pastebėję šimtus rusiškų sprausminių lėktuvų, kylančių ir nusileidžiančių į naujai atstatytus tuoj po karo paliaubų aerodromus.

VILTIES SPINDULYS

Pagal Penktosios Karo Aviacijos Grupės žvalgybos gautas informacijas, neperseniai buvę patikrinta, kad tie 944 amerikiečiai, kurie tikėta, kad yra tikrai komunistų rankose, esą tikrai gyvi Mandžūrijos stovyklose. Pagrindžio jėgos Kinijoje yra pateikusios keliolika iš 300 lakūnų grupės fotografijų.

RUOŠIASI

Armijos inžinierijos vienetai tylomis ruošia projektą statyti judomas elektros energijos stotis, kurios būtų varomos atomine energija. Šios elektros stotys teiktų energiją subombarduotiems Amerikos miestams.

ARTĖJANTI NARDLAIVIŲ GADYNĖ

Nesuklyskime spręsdami, bet yra beveik tikra, kad ateities karo laivai būsią nardlaiviai. Pentagone gyvai persvarstomi Adm. Nimitzo teoretiniai samprotavimai, kurie ilgokai buvę užslėpti stalčiuose lėktuvnešių admirolų. Tolimojo planavimo vadovai dabar įžiūri, kad lėktuvnešis kaip pereinamosios stadijos laivas išnyksiąs po dešimties ar penkiolikos metų. Jį pakeis nardlaivis, šaudąs atominius vairuojamus sviedinius.

PASIRENGĘ ŠŪVIUI

Pagal Vakaruose gautas informacijas Sovietai esą ištobulinę tipo V-37 rakietą, kuri iššauta iš Lenkijos ar Pabaltės atramos taškų, galinti kliudyti bet kurią V. Europos vietą, įskaitant ir Angliją, šios naikinančios rakietos tobulinimui esą vadovavę vokiečiai mokslininkai, naudodami mašinų įrengimus iš garsiosios nacių tyrinėjimo stoties Pennemuendėje.

ŠTABAI RUOŠIASI

Netrukus spaudoje bus daugiau žinių apie tai, kad NATO štabas vykdo pratimus, kuriuose mokosi, kaip panaudoti vairuojamus sviedinius kaip taktinį kovų ginklą.

BRITAI PROGRESUOJA

Britų Karo Aviacija netrukus paskelbsianti, kad jų lengvasis sprausminis bombonešis Camberra su naujo stiliaus sprausminiais varikliais yra pasiekęs 63,000 pėdų (12 mylių) augštį.

SKAUDŪS SMŪGIAI

Stebėkite naujus JAV užsimojimus, kuriuose maistas būsiąs panaudotas kaip įrankis komunizmui susilpninti. Vašingtono psichologinio karo specialistai yra įsitikinę, kad naujieji ėjimai būsią žymiai stipresni, negu panaudoti Berlyne.

NIEKO SAU “DAIKTAS”

Amerikiečių spaudoje bus daug rašoma apie Armijos ypatingą išradimą tankams naikinti, vadinamą “Ontos”. Jis yra taip pat žinomas kaip “The Thing-Daiktas”. šis naujas ginklas yra greitai važiuojąs šarvuotis, su dviem 105 mm ant viršaus primontuotais pabūklais. Šie beatatrankiniai pabūklai galį suteikti žymiai stipresnį smūgį, negu tankai. Šį tankų žudytoją galima pervežti lėktuvais ir juo galį pasinaudoti parašiutininkai, kad užimtų tam tikrą plotą.

BANDYMAI JŪROSE

Britai vykdą naujus radaro bandymus, kurio spindulys daug ilgesnis už ligi šiol žinomus. Jeigu šie pratimai pavyktų, tada britai galėtų kontroliuoti visus laivų judėjimus, vykstančius šiaurės Jūroje. Po ištobulinimo ši sistema galėtų užregistruoti ne tik vandens paviršiuje, bet ir po vandeniu nardančius laivus tarp Britanijos pakrančių ir Skandinavijos.

NAUJAS DŽYPAS

Armija ištobulino naują džypą, skiriamą važiuoti per dumblą ir smėlynus. Jis turi tik du ratus, kurių vienas priekyje, o antras gale ritasi lyg balionėliai per visą kelio plotį.

NUSILEIS ANT VANDENS?

Laivyno lėktuvnešių garbintojai didžiai susirūpinę naujo lėktuvo hidroplano “Sea Dart” pasirodymu, kuris galįs nusileisti ant vandens paviršiaus ir jam nereikia lėktuvnešio denio. Specialios paskirties pašliūžos šį lėktuvą nesunkiai išlaiko ant vandens, nusileidimo ar pakilimo atveju. Laivyno naujojo išradimo ir šios srities tyrinėtojai tvirtina, kad hidroplano “Sea

Dart” ištobulinimas galįs sumažinti reikalą naudotis pažeidžiamais lėktuvnešiais.

ORINIO SUSISIEKIMO PAŽANGA

Amerikos orinio susisiekimo b-vė “American Airlines” greit pradės vykdyti skubaus tarp vandenynų susisiekimo programą. Taip DC-7 išskris iš New Yorko 1.00 vai. po pietų ir pasieks Los Angeles prie Pacifiko 5:45 p. p. tos srities laiku. Keleiviai būsią vaišinami kokteiliais ir kitais skanumynais.

ATOMINIAI LĖKTUVAI

Lockheed Aircraft B-vė Kalifornijoje, susitarusi su JAV Karo Aviacija, pradėjo pirmuosius parengimo darbus, gamindama atitinkamus brėžinius atominiams lėktuvams gaminti. Lockheed B-vės darbus ir projektus gaubia paslaptis.

SPALVUOTOJI TELEVIZIJA

Kaip žinoma spalvuotų televizijos priimtuvų gamyboje vyksta gyvos rungtynės.Kiekviena b-vė stengiasi pateikti žiūrovams kaip galima greičiau ir pigiau tinkamą šios rūšies priimtuvą. Emerson Radio ir Phonograph B-vė neseniai pateikė staigmeną, siūlydama pirkėjams 16-kos colių spalvuotos televizijos priimtuvą už 700.00 dolerių.

KERSTEN KOMITETO LIUDININKAMS

Mūsų veiksniai paragino viso pasaulio lietuvius tinkamai pasiruošti Kersten Komitetui liudyti: rinkti dokumentinę medžiagą ir surašyti parodymus.

Kiekvienam aišku, koks milžiniškas kiekis medžiagos bus surinktas, kai tūkstančiai yra gyvų liudininkų. Kadangi ta medžiaga yra vertingiausias istorinis šaltinis Lietuvos istorijai bolševikiniam laikotarpiui nušviesti, tad reikia jos dubli katus palikti lietuvių rankose. Todėl visi tautiečiai, kurie ruošia minėtam reikalui medžiagą, Pasaulio Lietuvių Archyvo prašomi ruošti ją dviejuose egzemplioriuose, būtent: jei rašoma, tai rašyti per kalkę, jei daroma foto ar fotostatinę kopiją, tai daryti du egz. ir t. t. Vieną egzempliorių įteikti kur nurodyta, o antrąjį pasiųsti Pasaulio Lietuvių Archyvui (2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, 111.). Šis rinkinys bus liudininkas, kaip lietuviai, išblaškyti po pasaulį, narsiai kovojo už Lietuvos laisvę.

V. Liulevičius,

PLA Direktorius.


1953m. 11

RUSIJĄ SAUGOJANTI ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Radaro ekspertai sutinka, kad Rusija turinti vieną ginklą, kurį galinti panaudoti kaip priešpriemonę Amerikos radaro-gynybos sistemai pralaužti, šį priešginklį esą sunku atremti, nes tai esąs pačios gamtos ginklas — Šiaurės Pašvaistė ar Aurora Borealis. Tam tikrais metų laikais šis gamtos reiškinys visiškai izoliuojąs susisiekimo sistemą. Jeigu JAV užpuolimas vyktų per Arktiką ir pasalūniškas puolimas kaip tik sutaptų su Aurora Borealis pasirodymu, tada būtų labai sunku pagauti radaro ekrane puolančius lėktuvus ir tuo pačiu įspėti gynybą.

REIKŠMINGI PRATIMAI

Strateginė JAV Karo Aviacija netrukus vykdysianti pratimus, kuriuose busią aiškiai parodyta, kaip galės smogti į Sov. Rusiją. Pagal sutartą signalą iš įvairių JAV aerodromų vienu metu pakilsią šimtai B-36 su atominėmis bombomis, ir kitokių lėktuvų, kurie lėkdami įvairiais paslaptingais keliais atatinkamose vietose išmesią tariamas atomines bombas ant 80 įsivaizduojamų Rusijos taikinių ir po to grįš namo.

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS

š. m. lapkričio 18 d. sukako 35 metų Latvijos valstybės įkūrimo sukaktis. Tas svarbus latvių tautai įvykis buvo iškilmingai paminėtas New Ycrke lapkričio 15 d. Minėjime šiltą kalbą pasakė admirolas Milleris, pabrėždamas Baltijos tautų kančias Sovietų okupacijoj. Jo kalbos santrauką oro bangomis pasiuntė į Lietuvą lietuviškasis “Amerikos Balsas”.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS KRIKŠTYNOS

Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo išleidimo proga š. m. lapkričio 8 d. Bostono Lietuvių Rašytojų Klubas suruošė atitinkamas iškilmes. Dalyvavo gausus būrys žymesnių lietuvių, pasakyta daug reikšmingų kalbų. Lietuviškasis “Amerikos Balsas” kai kurių kalbų, kaip tai Lietuvos Garbės Konsulo Bostone šalnos, ecikl. vyr. red. prof. V. Biržiškos, Rašytojų Klubo pirm. St. Santvaro, prel. Juro ir kt., ištraukas perdavė į Lietuvą.

KAS YRA NELOJALUS?

šaltiniai, kurie turėtų tai žinoti, tvirtina, kad Malenkovo pastangos gauti iš Berijos rankų prieš jį nukreiptus dokumentus, pačio Berijos likvidavimo momentu nedavę Malenkovui ieškomų rezultatų, šie dokumentai dabar esą Raudonosios Armijos policijos žinioje ir Malenkovo pastangos juos sunaikinti taip pat nepasisekusios.

GEROS ŽINIOS

Žinovai yra įsitikinę, kad tarp Maskvos ir Pekingo dėl kontrolės Š. Korėjoje vyksta trynimasis. Sovietai dar kontroliuoja policiją, bet Pyoon-gyang’ valdžios įstaigas užgriebė kiniečiai. Sovietų pasiūlyme Š. Korėjai teikti ekonominę paramą įžiūrimas sovietų noras sustiprinti pro-rusiškus Š. korėjiečių sluogsnius.

BAZĖS NAMUOSE

JAV Strateginės Aviacijos vadovybė galvoja, kad jau 1958 metais ji galėsianti išsiversti be lengvai pažeidžiamų Europos ir šiaurinės Afrikos dabar turimų karo aviacijos atramos taškų. Tuo metu JAV Karo Aviacija jau turėsianti pakankamai milžinų lėktuvų B-52 (sprausminių variklių varomų), kurie lengvai galėsią smogti j bet kurį žemės taikinį toliau kaip 4.000 mylių.

GRĖSMĖ AUGA

Perdaug nenustebkime, jeigu Korėjoje įvyks naujas sprogimas ir ten iš naujo prasidėsiančios tik užgesintos kovos, šiuo metu raudonieji ne tik įvežė į šiaurės Korėją 800 sprausminių lėktuvų naikintojų, suniekindami pasirašytą sutartį, bet š. Korėjos teritorijoje pastatė 35 naujus aerodromus. Taip pat esančios sukurtos naujos pėstininkų divizijos, viso apie penkiolika. Žiną padėtį skatina būti viskam pasirengus.

APSKAIČIUOTAS TRUKDYMAS?

Augštieji JAV politikos vairuotojai įtaria, kad Raudonosios Kinijos trukdomoji taktika, sušaukti taikos konferenciją dėl Korėjos turinti tamprų sąryšį su raudonoj ų kiniečių dalinių judėjimu link Indo-Ki-nijos sienos. Pagal patikrintas žinias esą žinoma, kad daugiau kaip 30,000 karių neseniai pravažiavę į pietus pro Kantoną, šiuo metu taip pat paspartintas iš Kinijos ir Sov. Sąjungos karinių medžiagų siuntimas Vietnamo raudoniesiems sukilėliams.

ARMIJOS NAUJIENOS

Netrukus spaudoje galinčios pasirodyti žinios, kad JAV Armija laimėjusi kovą su britais dėl standartinės šautuvų municijos gamybos. Būsią skubiai gaminami JAV 30 kai. trumpieji šoviniai. Britų 28 kal. šovinys neišlaikė konkurencijos per paskutinius pratimus.

NAUJI VASARINIAI DRABUŽIAI

Laukiama, kad JAV Armija greitai pasiūlysianti naujus karštame ore dėvėti drabužius-uniformą, susidedančią iš palaidinės, galvos apdangalo, ir lengvų medvilninių kelnių.

DAR NEIŠRASTAS

JAV ir britų aviacijos ekspertų paskutiniuose pasitarimuose pats karščiausias ginčų objektas esąs buvęs toks lėktuvo tipas, kuris žemai skrisdamas galėtų prasmukti pro priešo radaro ginamąją tvorą, šiuo metu JAV, britų ir Kanados geriausi konstruktoriai ruošia planus tokiam lėktuvui pagaminti.

NAUJI DRAUGAI

Šiuo metu Izraelio armija savo apmokymo programai įgyvendinti naudoja kaip statutą “Pėstininkų Puolimas”, kuris yra parašytas Afrikos korpuso vado feldm. Erwin Rommel’io.

Izraelio vyriausybė su vokiečiais taip pat veda derybas pastatyti vokiečių dokuose keliolika laivų už 15,-000,000 dolerių.

TEREIKIA TRIJŲ MINUČIŲ

Įvairiose JAV, Aliaskos, Okinavos bei Grenlandijos JAV oro bazėse nereikėję nė trijų minučių, nė jokių oro pavojaus signalų, kai lėktuvai naikintojai jau buvo ore ir sutiko tariamus įsibrovėlius.

PRIEŠTANKINIS ŠAUTUVAS

JAV Armija jau pradėjusi naują seriją 106 mm vieno asmens aptarnaujamo prieštankinio šautuvo gamybą. Šis beatatrankinis šautuvas galįs pramušti skylę 12 colių šarve. Jis būsiąs garsinamas kaip tikras mirtinas ginklas tvirčiausiems, geriausių šarvų sovietų tankams.

NAUJA TAKTIKA

Pėstijos taktikos žinovai šiuo metu ruošią pratimus, kaip panaudoti helikopterius platesnio masto ypatingo pobūdžio puolimams, šie specai raginą pagaminti helikopterius, kurie galėtų skristi 200 mylių greičiu per valandą 500 mylių spinduliu ir pakeltų sunkų svorį.

ŽUKOVAS PLANUOJA

Pagal pogrindžio teikiamas žinias atrodo, kad Londone gautieji pranešimai tvirtiną, jog maršalui Žukovui esą pavesta peržiūrėti visą SSSR strateginę pažiūrą į ateities karą. Atseit, nuo jo sprendimo dabar priklausysią ar Europa ar Tol. Rytai Kremliaus pirmaeilis taikinys.


1953 m. 12

AVIO ŽYBČIOJIMAI

F-100 Sabre sprausminis naikintojas, nors ir buvo pirmasis pralenkęs garso greitį, bet jis nėra buvęs vienintelis JAV lėktuvas, pasiekęs šį nuostabų laimėjimą. Antai, žinomos b-vės Convair lėktuvų statybos b-vės pagamintas lėktuvas F-102 pasiekė tą patį Edwards Karo Aviacijos bazėje, tačiau šio fakto neišgarsino.

PERDAUG BAZIŲ

Ryšium su Karo Aviacijos plėtimo programos susiaurinimu, neskaitant 143 avio grupių, šiuo metu Karo aviacija jau turinti 210 perdaug bazių ir kitų įrengimų.

ĮSTEIGS AVIACIJOS AKADEMIJĄ

Šiuo metu prašvitę horizontai, kad Kongresas patvirtins Karo Aviacijos Akademijos įsteigimą. Armija ir Navy, praradusi rėmėjus, kurie priešinosi U. S. A. F. Augštosios Mokyklos įsteigimui, šiuo metu taip pat paremsianti Karo Aviacijos pastangų įgyvendinimą.

MASINĖ RAKETŲ GAMYBA

Vakariečių žvalgybos pareigūnai su šypsena prisimena sovietų “parodomąjį” garsų vokiečių raketų centro Penemiundėje sunaikinimą. Tai įvykę prieš šešetą metų. Šiuo metu turima žinių, kad Penemiundės įmonės ir bandymo stotys dirbančios pilnu greičiu. Esą sovietai masiškai gaminą pagerintą vokiečių konstrukcijos priešlėktuvinę raketą “Wasserfall”. ,

ATOMINĖ PROPOGANDA

Rytų Vokietijos propogandistai spėlioja, kur yra dingę JAV atominiai pabūklai, neseniai pervežti į V. Vokietiją. Kai kurie sovietų garsiakalbiai tvirtina, kad šaudymas kovos sviediniais didžiulius ž. ū. plotus paversiąs dirvonais. Gi, tikrovėje, ten nesą užplanuota jokių kovos pratybų.

Pagal kai kuriuos šaltinius sovietai vykdą atominės artilerijos kautynių pratimus išilgai Lenkijos-Vokietijos sienos, tik, žinoma, be atominių sviedinių.

IŠKILS SOKOLOVSKIS

Laukiama, kad sovietų Vyr. štabo v-kas marš. Sokolovskis gausiąs naują paskyrimą. Esą jis gausiąs tokią vietą, kur jį visi galėsią matyti, lyg artistą ant scenos, kai ši gerai būna apšviesta.

VIS DEZERTYRUOJA

Armija tyli apie dažnus komunistų dezertyravimus iš Š. Korėjos, demilitarizuotoje Korėjos zonoje. Esą apie 300 Š. korėjiečių ir kiniečių karių nuo karo paliaubų sutarties pasirašymo momento yra perbėgę į pietus ir pasiekę JT linijas.

TEIKS PRAMOGAS KORĖJOJE

Greit spaudoje būsią informacijų apie Armijos pastangas pagerinti karių gyvenimą Korėjoje. Laukiama, kad Pohange būsiąs įruoštas vasaros plaukiojimo kurortas, žiemos sporto centras bei kitos pramogos. Siekiama, kad būtų sumažintas linksmybių ieškotojų plaukimas į Tokio.

ELETRINĖ GRĖSME

Amerikos politikos planuotojai yra didžiai susirūpinę gaunamais pranešimais, kad Sovietai stato galingas radio stotis, galinčias karo metu užblokuoti radio ryšio tinklą, kuris yra nepaprastai svarbus karinėms operacijoms. Tuo tarpu Rusija, būdama išsiplėtusi vien sausumoje, šio pavojaus visai nejaučia.

ABEJOTOJAS

Vienas žymus komunistinės Lenkijos pareigūnas, kurio pažiūros jau pradedančios svyruoti, savo pažįstamiems vakariečiams tvirtina, kad Kremlius labai rimtai ruošiasi karui. Šito įrodymas: Maskva vykdanti pramonės atstatymą tik ligi tokio laipsnio, kuris galįs tarnauti sovietų karinio potencijalo sustiprinimui. Tuo tarpu Maskva neleidžianti statyti jokių pastatų, kurie netarnauja šiam tikslui.

SUOMIJA SLYSTA?

Tuo metu, kai pasaulio dėmesio centras randasi kitose vietose, kasdien auga pavojus, kad narsioji Suomija galinti atsirasti visai netikėtai už geležinės uždangos. Suomiams ši žiema būsianti lemiamoji, nes kraštui gręsiąs ekonominis sugriuvimas. Suomijos atsiradimas sovietinių satelitų orbitoje būtų stiprus smūgis Vakarams ir visiems sąjungininkams turėtų sukelti stiprų šiurpulį. Tai galėtų būti išnaudota ir prieš dabartinę GOP administraciją, kaip tamsi dėmė dabartinės politinės padėties.

KĄ JIE VEIKIA

Su sovietų šnipu Harry D. White tampriai bendradarbiavę, John Abt ir Victor Perlo, abudu buvę JAV valdžios tarnautojai, šiuo metu yra augšti kompartijos pareigūnai. Kompartijos šaltiniai teigia, kad Abt yra teisinis partijos patarėjas ir turi lemiamą žodį, kiek tai liečia JAV partinę politiką, o Perlo esąs gabiausias ekonomistas, nusakąs ekonominį krašto išsivystymą.

NIŪRUS PALIAUBBŲ VAISIUS

Spauda nesusirūpino paminėti, kad Korėjos paliaubos turėjusios naikinantį efektą Formozos salai. Prieš metus laiko Kinijos nacionalistai, net pulko pajėgų stiprumu, puldavę žemyną ir artimąsias salas. Paskutiniais mėnesiais jie bijoję pulti raudonuosius, nes šie permetę į pajūrius keliolika smogiamųjų divizijų ir sudarę gynybos gilumą. Raudonieji dabar sėkmingai naikiną net žvalgomuosius dalinius ir sustabdę partizanų veikimą žemyne, sustiprinę ten savo jėgas.

ATSARGUMAS

JAV Karo Aviacija yra visiškai pasiruošusi bet kokiems netikėtumams. Esą išdirbti visi planai, rodą gyvybinius SSSR taikinius, jų pažeidžiamumą, kiek ir kokių reikia atominių ginklų šiems taikiniams sunaikinti, kurie lėktuvų tipai turį vykdyti puolimus, tikslus skridimo augštis, iš kurio išmesti bombas, atsitraukimo maršrutas ir pagalbiniai į taikinį nuskristi keliai.

NAUJOS GRĖSMĖS

Prancūzai turį patikrintų žinių, kad Vietnamo sukilėlių kontroliuojamų sričių jaunuoliai yra apmokomi skraidyti su sprausminiais lėktuvais. Apmokymas vykdomas raudonoje Kinijoje, ir pirmosios lakūnų grupės greitai būsiančios parengtos skristi į kautynių lauką. Jeigu Vietnamas gautų MIG’us, tad prancūzams iškiltų nauja problema, nes jie turi tik pasenusius II-jo Pasaulinio karo lėktuvus.

JAV VALDŽIA PLANUOJA

Tolimesnę ateitį liečią JAV vyriausybės planai šiuo metu baigiami galutinai paruošti. Jie paliesiu paramą užsieniams ir karinę strategiją.

Atrodo, kad užsienio pagalba ir toliau gyvuosianti. Beveik tikra, kad Eisenhower’is šia prasme stengsis nuteikti ir Kongresą. Tik parama užsieniams iš Bendrosios Saugumo Vadovybės pereisianti Pentagono žinion. Šios paramos tikslas esąs tas, kad nuteiktų dar laisvąjį pasaulį, jog jis ruoštų savo armijas ir gynybą prieš Sovietinę agresiją.