Karys 3 1953 m. Turinys, metrika

   T U R I N Y S

GYVENIMO ALELIUJA

VASARIO 16-SIOS SKAMBESYS LAISVAJAME PASAULYJE

LIETUVIAI KOVOJE UŽ PRANCŪZIJOS LAISVĘ

1830-31 METAI

JO NEPASIEKĖ TEISINGUMO RANKA

STALINAS IR JO PALIKIMAS

SULAIKYMO AR IŠLAISVINIMO POLITIKA

RAUDONŲJŲ IR NATO KARINIŲ JĖGŲ PALYGINIMAS

ŠIRDIS KALBĖJO LIETUVIŠKAI 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 val. vakare.

NR. 3 (1285)1953 M. KOVAS — MARCH  ĮSTEIGTAS 1919 M.

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

THE WARRIOR

magazine for the veterane of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 46 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Avo., Brooklyn 21, N. Y.