Karinės žinios

SVARUS ARGUMENTAS

Karo Aviacija turi svarų argumentą dėl pirmyn išstumtų oro bazių išlaikymo Grenlandijoje, Alaskoje, Anglijoje, Maroke ir Tripolyje. Be šių bazių bėdos atveju bombonešiams reiktų bent 35 valandų laiko, kad smogtų Rusijai. Tuo tarpu iš šių bazių Rusija pasiekiama per 5-tą valandų, nors B-47 bombonešiai iš š. Afrikos negali smogti Sovietams be benzino papildymo ore.

PAVOJAUS RIBA

Iš šių samprotavimų galima susidaryti palankų vaizdą apie dabartinę JAV karišką galybę: Pentagono pareigūnai privačiai įspėja, kad jeigu Amerika šiuo metu apginkluotų Europos sąjungininkus, sukurtų 20 divizijų P. Korėjos armiją, suteiktų reikalingus ginklus Čiango daliniams ir žymiai paremtų prancūzus Indo-Kinijoje, tada pati Amerikos kariuomenė būtų pajėgi kariauti pilno karo sąlygose vos 10 dienų. Kariškieji planuotojai numato, kad karinės atsargos privalo siekti bent vienerių metų laikotarpį.

DAR NEPAJĖGŪS

Nėra abejonės, kad raudonieji kiniečiai žino, jog nacionalistai negalės jų rimtai užpulti ar įvykdyti didesnio masto trukdančias operacijas ligi šių metų rudens, o gal ir vėlesnio meto. Nacionalistų kiniečių pirmaklasiai sprausminių naikintojų pilotai nebaigs mokslo ligi šių metų vidurvasario.

AVIACIJOS TAKTIKA

JAV Karo Aviacija, stengdamosi sutrukdyti priešo tiekimą, naudojasi šia taktika: dienos bombavimų metu stengiamasi užblokuoti kelius ir naktį, kai pajuda sunkvežimių kolonos, stengiamasi jas sunaikinti užblokuotuose keliuose.

MANEVRUOS

Pirmieji didieji rytų Vokietijos kariški manevrai įvyksią šių metų vasarą. Jų kodinis pavadinimas “Sargyba ant Reino”; jų metu įvyksią trys žygiai Rytų Vokietijos vakarinių sienų link.

RUOŠIASI

Čiangas šiuo metu nesirengia didelio masto Kinijos žemyno puolimo, tačiau Kinijos raudonieji nenori rizikuoti. Pagal vakariečių žvalgybos turimas žinias šiuo metu pietų Kinijoje, kaip tik prieš Formozą, jie turi sutelkę dvi 11-21dvimotorinių sprausminių bombonešių grupes. Netoli Kantono jie kaip tik formuoja naują lauko armiją, kuri galėtų būti panaudota Hainano salos gynybai ir viso pajūrio apsaugai ligi Šanchajaus.

PASKUTINĖ IŠEITIS

Armijos vadovybė žino, kad politiškai bus labai neprotinga, bet ji bando pasidrąsinti ir paprašyti Kongreso, kad dabartinis privalomos karo tarnybos laikas būtų pratęstas iš 24 į 30, o gal ir į 36 mėnesius. Kitu būdu privalės būti sulėtintas tarnybų laiko pasikeitimas. Šio reikalo studijos parodė, kad dabartinis 24 mėnesių privalomos tarnybos laikas yra visiškai neefektyvus, panaudojant žmonių pajėgą. Apskaičiuota, kad ten kur dabar reikia 1000 vyrų, pakaktų 593, jeigu jie liktų kariuomenėje 36 mėnesius.

IŠ VISŲ GREIČIAUSIA

Patikimi šaltiniai teigia, kad jau baigia išsipildyti Armijos vadovybės svajonė, kuo greičiausia oro keliu permesti kautynių vienetus su sunkiaisiais ginklais į kovų sritį. Karo Aviacija jau išleidžianti naujų lėktuvų tipus, kurie lengvai galėsią pervežti lengvus tankus bei kitus sunkiuosius ginklus ir nutūpti net gana mažame plote ant grubaus aerodromo. Vienai divizijai tuo būdu permesti reikėsią keliolikos šimtų lėktuvų.

PAVOJUS AMERIKAI

Karo Aviacija gaunanti neramių žinių apie tuzinus naujų sovietinių keturmotorinių sprausminių bombonešių pasirodymą, galinčių skristi 500 mylių per valandą, sukarti 8,000 mylių 40,000 pėdų aukštyje. Jeigu tokie lėktuvai būtų tikrovėje, tad jie visiškai lengvai galėtų bombuoti Ameriką ir grįžti į savo namus.

NAUJAS SUSITARIMAS

Šios žinios nebuvusios plačiai skelbiamos, bet britai jau traukiasi iš Suezo kanalo srities. Tai rodo, kad Londonas vis labiau tikisi bendradaribavimo ir susitarimo Artimųjų Rytų gynybos klausimuose su naujuoju ministeriu pirmininku Naguibu.

Iš šio išplaukia ir kitas palankus veiksnys, jog netrukus britų kariams, dėvintiems civilius drabužius, bus leidžiama lankytis Egipto vasarvietėse. Ligi šiol britai buvę griežtai pririšti prie Suezo įgulos.

NAUJA NEAPYKANTOS GAIDA

Naujausias Kremliaus amerikinės neapykantos motyvas esąs nukreiptas prieš II-jo pasaulinio karo paramą, žinomą Lend-Lease vardu. Paskutiniuose radijo pranešimuose buvę kaltinama, kad tūkstančiai su sėklomis iš JAV į SSSR nusiųstų siuntų buvę su piktžolių sėklomis, tokiomis, kurių Sovietų Rusijoje nėra ir nebuvę. Tai esąs neregėtas ir šlykštus sąjungininko apgavimas ir išdavimas, — tvirtina sovietai.

ŽINIOS IŠ ISPANIJOS

Laukiama, kad sekantį mėnesį būsiančios užbaigtos derybos dėl JAV karinių bazių įsteigimo Ispanijoje. Esą ispanai palaipsniui nusileidę ligi tokio lygmens, kur susitarimas esąs galimas pasiekti.

— Esą po metų Pentagonas Ispanijoje turėsiąs apie 3,000 vyrų savo karinio personalo.

— Vienas Franco asmeninis adjutantas Madride pasigirdamas neseniai pareiškė, kad iš 96 JAV senatorių net 52 norėtų matyti Ispaniją, o ne Prancūziją kaip JAV sąjungininkę.

RUSŲ LAIVYNAS BANDO

Pagal paskutines informacijas sovietai vykdą su savo nardlaiviais kaž kuriuos keistus bandymus Gdynės uoste, Lenkijoje.

PRIMENA

Raudonosios Vengrijos bosui Matyas Rakosi anoniminiai rašytojai savo laiškuose primena, kad jis esąs žydiškos kilmės.

TOL. RYTŲ PASTABOS

Nors nebuvo komentuojama, tačiau Sovietai labai rimtai pažiūrėjo į gen. Mark. Clark’o įspėjimą, kad raudonųjų lėktuvų skraidymas virš japonų salos Hokkaido daugiau nebus pakenčiamas ir lėktuvai bus nušaunami. Nuo įspėjimo momento nė vienas sovietų lėktuvas nebuvo pastebėtas toje erdvėje.

Pagal turimas žinias sovietai dėl strateginių apskaičiavimų dalį savo atominės pramonės įrengimų ruošiasi perkelti net į Tibetą.

INDĖLIS ERDVIŲ GYNYBAI

Lauktina, kad jau šį pavasarį Armija nuims dalį paslaptingojo šydo nuo sensacingojo priešlėktuvinio vairuojamo sviedinio (missile), vadinamojo “NIKE”, šiuo metu masinėje gamyboje esąs “NI-Ke” yra vienas iš svarbiausiųjų po II-jo pasaulinio karo ištobulintųjų ginklų. Jo turėjimas nuskaidrina kovos su priešų bombonešiais galimybes.

TIKROJI PRIEŽASTIS

Sovietų siutimas ir koliojimasis dėl Danijos sutikimo leisti NATO jėgoms naudotis to krašto teritorijomis kaip baze yra šis: Bornholmo sala bus viena iš tų bazių, kurioje stovės NATO kariuomenė. O iš jos yra labai lengva pasiekti pietų Baltijos pakrantėse esančius labiau negu paslaptingus sovietinius įrengimus.

PADVIGUBĖS

Nors tam nepriduodama reikšmės, bet pagal iš Rytų Vokietijos turimas informacijas ten esančioji liaudies policijos 100,000vyrų karinė atžala ligi š. m. pabaigos bus padvigubinta.

EISENHOWERIS — LAISVĖS SIMBOLIS

Pabėgėliai iš už “Geležinės Uždangos” praneša, kad yra neįmanoma perviršyti vilties, kurią, atnešė satelitinių kraštų žmonėms gen. Eisenhowerio rinkimų laimėsimas. Būdamas visada nepaprastai populiarus plačiųjų masių tarpe, šiuo metu jis yra tikras pavergtųjų žmonių laisvės švyturys — simbolis. Ir paskutiniais mėnesiais kalbos apie karą, tokioje Bulgarijoje, yra nepaprastai išplitę. Bulgarai pabėgėliai tvirtina, kad jų tautiečiai paremtų kiekvieną Vakarų invaziją. Gal paseks Tito pavyzdžiu?

PRAREGĖJO

Patikimas šaltinis tvirtina, kad Aldo Togliatti, Italijos komunistų vado Palmiro Togliatti sūnus, pergyveno dvasinį lūžį, atsisakė komunizmo ir grįžo į katalikų Bažnyčią.

TUNELIS PO UPE

Gana patikimi kiniečių nacionalistų žvalgybos šaltiniai praneša, kad komunistai po Yalu upe yra iškasę tunelį. Nacionalistų sluogs-niuose tikima, kad tai yra ofenzyvos ar padidinto fronto veikimo ženklas. Esą toks tunelis palengvinąs reikalingą tiekimą komunistams.

SKYLĖS TVOROJE

Amerikos ekspertai mano, kad nežiūrint išleistųjų 300 milijonų dolerių beveik užbaigtai radaro “tvorai” įruošti, priešo lėktuvai be didelio vargo vistiek galį pralįsti pro Kanadą į Ameriką. Tikima, kad sovietai jau pasivijo amerikiečius radaro kliudymo ir radaro aklųjų taškų radimo technikoje.

NEDUODA RAMYBĖS

Kiniečių komunistų patruliai dažnai įsiveržia į netoli Tibeto esantį nepriklausomąjį Nepalo kraštą. Dėl to rimtai susirūpinusi

Indijos vyriausybė, kuri mažai kalnų karalijai yra patikinusi jos neliečiamumą.

ĮTVIRTINIMŲ GRANDINĖ

Atrodo, kad kiniečiai komunistai stato kariškų įtvirtinimų grandinę, einančią išilgai Himlajų sienas pagal Nepalą, Sikkim ir Bhutan.

BLOGESNĖS SĄLYGOS

Korėjos karo veteranai sutiks daugiau sunkumų, kad gautų išsimokslinimo palengvinimus, nei kad yra turėję II-jo Pasaulinio karo veteranai. Kongresas Veteranų Administracijos prašytąją mokymo sumą sumažino iš 206,000,000.00 iki 75,000,000.00 dolerių. Taip pat VA yra paruošusi taisykles, sunkinančias gauti tokias pašalpas.