ŠIS TAS APIE AERO - FOTOGRAFIJĄ

KPT. M. BRAZAITIS, Šveicarija

Aviacija, šalia tiesioginio oro žvalgų sekimo laikiniems taikiniams, k. a. didesnių priešo masių judėjimui, to judėjimo kryptims, pergrupavimams ir kt. artimiems taikiniams, nustatyti plačiai vartoja fotografavimą. Atsižvelgiant į atskirus žvalgybos uždavinius ir ryšium su jais panaudojamą foto medžiagą, tas fotografavimas gali būti pavadintas dvejopu:

1.    paprastu — įtvirtinimams, sandėliams, susisiekimo mazgams ir t. t. nustatyti — vartojant juodą-baltą arba spalvotą filmą;

2.    infraraudonu-užmaskuotiems, arba . specialia terminologija tariant, Kamufliuotiems taikiniams surasti — vartojant infraraudoną filmą.

Dažnai kariuomenės artilerijos pabūklus, autovežimius, specialius įrengimus, sandėlius ir kitus karinius pastatus, o kartais net svarbius kelius nudažo aplinką atitinkančia spalva arba pridengia atitinkamais tinklais. Paprastasis fotografavimo būdas, lygiai kaip ir žvalgo akis, reaguodamas į spalvas, tų taikinių nepagauna. Infraraudonas fotografavimas, t. y. fotografavimas nematomam šviesos spektre, reaguoja į medžiagą, todėl tuo būdu specialiame filme užfiksuojama tai, ko nepagauna spalvai jautrus filmas.

Augščiau minėti dalykai buvo žinomi ir praktikuojami jau prieš II Pasaulinį karą. Be abejo, vykstant naujiems karams, ir šioje srityje pasiekta didelės pažangos, tik žinios apie tą pažangą yra labai šykščios. Tačiau šiek tiek jų prasiskverbia kad ir iš naujojo didžiųjų valstybių poligono — Korėjos.

1950 m. spalio mėn. 29 d. JAV karo aviacijos sprausminis naikintuvas rekognoskavimo tikslu perskrido komunistų fronto linijas. Pasiekęs Chonchongann upę, pilotas pasuko naikintuvą išilgai fronto linijos ir paspaudė foto aparato nuleidžiamąjį įtaisą; ilgoje naikintuvo nosyje įtaisytas naujutėlis foto aparatas pradėjo veikti. Per šešias sekundes buvo nufotografuota 2 km ilgio fronto linija. Pilotas atleido kontrolinio aparato mygtuką ir grįžo atgal. Po 3 valandų atitinkamame Korėjos aerodrome susirinko grupė žvalgybos duomenimis užinteresuotų karininkų išnagrinėti trijų matavimų spalvotus filmus. Geresnių žvalgybos duomenų, kaip rašo 1951 m. lapkričio mėn. žurnalas MODERN PHOTOGRAPHY, nereikėjo: buvo smulkiai nustatyta kiekviena palapinė, kiekvienas pabūklas, visi kiti įrengimai.

Tai buvo išbandyta JAV karo aviacijos laboratorijų pagaminta stereo-kamera “Sonne”, duodanti dvigubas 12 cm pločio nuotraukas 24 cm. filme (yra ir kitas šios kameros modelis, kuris duoda viengubas nuotraukas, užpildančias visą filmo plotį). Kameroje įmontuotas stipraus šviesingumo “Schneider Xenon” objektyvas (1:2, F=12,5 cm), kuris gamina ryškias nuotraukas prie 750 km/val. lėktuvo greičio. Eksplozijos, perdengimų, kontrolės ir kt. aparato įrengimai — kaip kitų automatinių aero foto aparatų.

Vienu metu su kamera veikia ir 16 mm filmavimo aparatas, kuris fotografuoja lėktuvo bortinių instrumentų rodomus duomenis, būtent: augščio, greičio, laiko ir kompaso krypties (azimuto) pasikeitimus, šie duomenys reikalingi vėlesniems skaičiavimams.

Gautos spalvotos stereo-nuotraukos nagrinėjimams dedamos į stereokom-paratorių. šis aparatas pirmiausiai pradėtas naudoti fotogrametrijoje (jauniausia geodezijos šaka). Jo pagalba nuostatomas rūpimų objektų ar taikinių augštis (H); vėliau visas filmas perleidžiamas per specialų projektorių, kur nustatomos taikinio koordinuotės (x ir y).

Dažnai kariuomenės maskavimuisi pasinaudoja miškais, krūmais, medžių šakomis (pridengiant tankus, pabūklus ir t. t.), todėl vien spalvoto filmo taikinių demaskavimui nepakanka. Tad paskutiniuoju metu pradėtas vartoti taip vadinamas “CD” (Camouflage Detection) — dviejų sluogsnių filmas — kurio vienas sluogsnis yra panchromatinis, antras — infraraudonas.

Fotografuoti iš oro spalvotu filmu buvo bandžiusi ir Lietuvos karo aviacija prieš II Pas. karą. Tuo metu spalvotoji fotografija, galima sakyti, dar žengė tik pirmuosius žingsnius, ir rinkoje tebuvo dvi spalvotų filmų rūšys: amerikinė Kodachrom ir vokiečių Agfacolor. Abi duodavo pozityvines nuotraukas, kurias stebėti būdavo galima peršvietus projektoriais ekrane. Nuotraukų spalvos ypač Kodachromo, būdavo perdaug sutirštintos, nenatūralios, o filmų kainos gana augštos, sakysim 35 mm (vad. Leica formato, kiti tada nebuvo gaminami) 36 nuotr. filmas kaštuodavo: Agfacolor — 10 Lt., Kodachrom — 16 Lt. — Tad vienas Agfacolor filmas Contax aparatu (1:2, F-5) buvo išbandytas, fotografuojant iš lėktuvo Kauną ir apylinkes. Rezultatai buvo menki. Visas filmas buvo padengtas fioletiniu vualiu ir davė menką spalvotų filmų iliuziją. Agfa šį reikalą aiškino vienaip ir kitaip, tačiau buvo aišku, kad visas reikalas aero-fotografijai dar nepritaikintas ir reikia palaukti, kol išeis iš bandymų stadijos.

Šiandien amerikinė Kodak firma skelbia, kad ji jau gaminanti spalvotus filmus aviacijai vardu “Aerial Ektachrom”, kurie duodą gerų rezultatų.

Tačiau aišku, kad ir šioje srityje bus kaskart pasiekiama vis didesnės pažangos, o tai palaipsniui atsilieps ir į aero foto aparatų konstrukciją: nuo dabartinių didelių, sunkių, reikalaujančių daug vietos lėktuve, palaipsniui bus einama prie mažesnių ir lengvesnių aparatų, su stipresne optika, tuo būdu sumažinant nenaudingą lėktuvo krūvį. Atrodo, kad tai yra visai netolimos ateities dalykas.

Pastaba:    šio str. autorius mirė1952.X.16 Šveicarijoje.    Red.

ŽYMAUS PIANISTO KUPREVIČIAUS KONCERTAS NEW YORKE

Argentinoje reziduojąs lietuvis pianistas A. Kuprevičius šiuo metu lankosi Šiaurės Amerikoje, šių metų pradžioje A. Kuprevičius savo rečitalį didžiausiu pasisekimu įvykdė Čikagoje, o kovo 8 d. sėkmingai koncertavo New Yorke, žinomoje Town Hall, kur savo laiku įvyko Anna Kaskas Polinos Stoškiūtės ir kitų žymių lietuvių bei kitų tautų menininkų koncertai. New Yorko didžioji spauda pianistą A. Kuprevičių įvertino kaip didelio talento ir plataus masto pianistą.

A. Kuprevičiaus koncertas buvo ruoštas ne vien lietuviškajai, bet visai New Yorko ir jo apylinkių visuomenei. Koncerte lietuvių dalyvavo apie 500 asmenų, o kitų — gal tik kelios dešimtys.