NAUJOS KNYGOS

LIETUVOS KRAŠTAS, GYVENTOJAI, KULTŪRA

Šiais palyginti nelengvais lietuviškai knygai laikais sukelia mums pasigėrėjimo jausmus kiekvienas naujas lietuviškas leidinys, bet ypatingai mus džiugina, kai knyga išeina ištisai pašvęsta Tėvynei Lietuvai. Tokia knyga kaip tik neseniai pasirodė lietuviškųjų knygų rinkoje, štai ji:

A. Bendorius, LIETUVA. Kraštas * Gyventojai * Kultūra. Išleido “Sūduva”, Liet. Tremtinių Dr-jos Illinois valstybėje Centro Valdybai padedant. Knygos viršelio aplankas patraukliai sudarytas dail. K. Varnelio. Knygos gale įdėtas Lietuvos žemėlapis pagal 1920 metų sutartį su Sovietų Rusija. 178 psl., kaina nepažymėta.

Trumpai tariant, tai vertingas leidinys. Autorius, kaip buvęs Lietuvos pedagoginio instituto kraštotyros lektorius, gerai pažino savo gimtąjį kraštą bei sugebėjo reikalingų davinių susirasti atitinkamuose šaltiniuose, todėl ir knygos LIETUVA turinys — lyg gimtojo krašto ryški fotografija. Arti 100 įdėtų foto nuotraukų knygos vertę dar labiau padidina. Gal tik negerai, kad ji lyg ir suvadovėlinta, bet vadovėliu vistiek netapo. Atrodo, vadovaujantis tuo pačiu planu, buvo galima parašyti monumentalų veikalą apie Lietuvos kraštą, jos nepriklausomybės laikotarpį. Autorius viena proga išsireiškė, jog ši knyga buvusi parašyta net dvigubai platesnio turinio; esą tikrintojai bei patarėjai suspaudę ligi dabartinės apimties.

Knyga padalinta į dvi dalis. Pirmoje dalyje yra šie skyriai: 1) Lietuvos vieta Europoje, 2) Lietuvos plotas ir sienos, 3) Lietuvos žemė, 4) Upės ir ežerai, 5) Lietuvos klimatas, 6) Augalai, 7) Gyvuliai, 8) Gyventojai, 9) Nepriklausomos Lietuvos gyventojai, 10) švietimas, 11) Kariuomenė, 12) Gerbūvio kilimas Nepriklausomoje Lietuvoje. Antroje dalyje rašoma apie: l)Rytų Lietuvą, 2) Vidurio Lietuvos žemumas, 3) Žemaičius, 4) Panemunių vietoves, 5) Sūduvą.

Iš turinio knyga atrodo vaizdžių krašto pažinimo vadovėliu, bet pasiskaičius kai kuriuos tekstus vadovėliniai kreditai sumažėja. Galima neabejotinai pripažinti, kad Nepriklausomoje Lietuvoje veikusių visuomeninių bei kultūrinių organizacijų platesnis apibūdinimas knygos vertei nebūtų pakenkęs, gal net būtų padaręs dar įdomesne. Jei jau to nenorėta daryti, tai nereikėjo knygoje palikti ir to paviršutiniškumo, kuris dabar yra. Kažkaip tatai nesiderina su knygos paskirtimi, o ji juk, kaip autorius savo žodyje pastebi, daugiausiai taikoma lietuviškoms mokykloms.

Nežnūrint smulkesnių trūkumų, knyga parašyta vaizdžiai, šiltai. Ji skaitytina ne tik mokyklinei jaunuomenei, bet ir visiems tiems lietuviams, kuriems nėra tekę pažinti Lietuvos nepriklausomo gyvenimo.

VINCAS KRĖVĖ - MICKEVIČIUS. Rašytojo 70 metų sukaktis. Išleido Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija 1953 metais. Spaudė NAUJIENOS. Viršelį piešė M. Šileikis. 188 psl., kaina 2 dol. Turinyje: 1) Leidėjų žodis, 2) V. Mykolaitis, Krėvės septyniasdešimtojo gimtadienio proga, 3) V.Mykolaitis - Putinas, Idėjiniai Vinco Krėvės kūrybos pradai, 4) Vinco Krėvės kūrybos apžvalga, 5) Dr. Alfredo Senno kalba, 6) Vincas Krėvė, Pašaukimo valanda, 7) Sofija Čiurlionienė-Kymontaitė, 8) Vincas Krėvė, Pagunda, 9) Vinco Krėvės žodis Lietuvai. Visiems pravartu perskaityti šią knygą, kuri supažindina su mūsų didžiojo rašytojo gyvenimu ir kūryba.

M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS. Į naują gyvenimą. II tomas. Atbundanti Tauta — darbai, žygiai ir veikėjai. Išleido LIETUVIŲ DIENOS Los Angeles 1953 metais. 246 psl. kietuose apdaruose, kaina 3 dol.

Prof. M. Biržiškos, šio tremtyje atsidūrusio amžininko prisiminimai ir atmintiniai pastebėjimai, “Lietuvių Dienų” atskirais tomais leidžiamas, galima sakyti, studijinis veikalas LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS yra brangus įnašas į lietuvių raštiją, tai lyg savos rūšies lituanistinė enciklopedija. Be šio veikalo negali apsieiti nė vienas apsišvietęs lietuvis.

Adomas Mickevičius: KONRADAS VALENRODAS.Lietuvių ir prūsų žygių istorinė apysaka. Vertė V. Mykolaitis-Putinas. Iliustracijos iš originalo, 1851 m. Paryžiaus leidinio — dail. J. Tysiewicz. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. 108 psl., kaina $1.50.

Šis Ad. Mickevičiaus kūrinys įdomus ne tik kaip epochinis dokumentas, bet jis žavi skaitytoją kaip kūrybine ugnim plazdantis augštos vertės meno veikalas. Lietuviams jis brangus tuo, kad jo poetiškoj šviesoj pamatome šlovingą mūsų istorijos vaizdą. Ad. Mickevičius laikė save Lietuvos sūnum, mylėjo Lietuvą ir žavėjosi jos praeitim, šiuos jausmus jis įkvėpė ir į savo kūrinį.

VELYKŲ PASAKOS

Ką tik, matomai, taikyta kaip velykinė dovana mūsų mažiesiems, lietuviškų knygų rinkoje pasirodė naujas VAGOS leidinys N. Butkienės VELYKŲ PASAKOS. Turinyje randame 6 įdomias velykinias pasakas apie margučius, kiškučius ir vaikučius. Iliustruota turiniui pritaikytais paveikslėliais. Trijų spalvų meniškas viršelis, pieštas dail. P. Osmolskio. Didoko formato. Pardavinėjama po 1 dol.

Kai vaikų literatūros šiuo metu labai mažai tepasirodo, šios VELYKŲ PASAKOS yra tikra dovana mažiesiems. Ją įsigyti galima pas platintojus ir leidykloje, rašant šiuo adresu:    VAGA, 210 Humboldt st.,

Brooklyn 6, N. Y.

DĖMESIO!

Jei dar neturi — įsigyk įdomią knygą

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO

(Per fakirų žemę) prašytą A. Sabaliausko.

Šioje knygoje rasi lietuvio misijonieriaus patyrimus ir išgyvenimus keliaujant per svetimus kraštus ir tautas. Ten ypač plačiai yra kalbama apie paslaptingąją INDIJĄ — fakirų ir keturių dešimčių milijonų dievaičių žemę.

Kaina $2.50

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas Mr. E. Dambrauską, 4501 S. Talman Ave., Chicago 32, Ill.

VISŲ DĖMESIUI

Kultūros žurnalas “Aidai” energingai kovoja su dvasiniu apsnūdimu, nutautėjimu ir komunistiška ideologija, todėl labai tinka kariams.

Niekuomet nevėlu užsisakyti AIDUS 1953 metams.

Prenumeratos kaina:

Amerikoje 5 dol. Užsieniuose — 6dol., Kanadoje — 5.25 dol.

Adresas: 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21. N. Y.